• Tartalom

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

2023.01.01.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1) Ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés tárgya a fogyasztó által megrendelt, a Mellékletben felsorolt javító-karbantartó szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás), és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat a szolgáltatás tárgyát képező dolog (a továbbiakban: dolog) tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó szavatossági vagy jótállási igény alapján teljesítettek.

(3) Az e rendeletben előírt jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.

(4) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

2. § (1)2 A jótállás időtartama hat hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2)3 A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozás végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3. § (1)4 A vállalkozás a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

(2) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a)5 a vállalkozás nevét és címét;

b)6 az elvégzett szolgáltatás megnevezését, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;

c) a szolgáltatás díját;

d)7 a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá

e) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.

(3) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(4)8 A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(5)9 A jótállásból eredő jogok – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

(6)10 A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

4. § (1)11 A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a)12 a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

c)13 az elvégzett szolgáltatás megnevezését, díját,

d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,

e) a hiba bejelentésének időpontját,

f) a hiba leírását,

g)14 a (4) bekezdés szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá

h)15 az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(2)16 Ha a jótállási igény rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3)17 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(4)18 Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(5)19 A vállalkozás a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.

(6)20 A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

5. § (1)21 A vállalkozás a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2)22 Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről – a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével – a vállalkozás köteles gondoskodni. Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozás elmulasztja, azt a vállalkozás költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

5/A. §23 (1) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás megkezdésének az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás befejezésének időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(2) A szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie az újbóli teljesítés tényét és időpontját.

5/B. §24 (1) A 3. § (1)–(4) bekezdésében és a 4–5/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

6. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatálya, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)25

Melléklet a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

1. Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások.

2. Háztartási gépek és készülékek javítása.

3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.

4. Személygépkocsik, motorkerékpárok, karbantartása és javítása.

5. Audiovizuális, foto-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása.

6. Gyógyászati segédeszközök javítása.

7. Telefon- és telefax-berendezések javítása.

8. Hangszerek javítása.

9. Órák javítása.

1

Az 1. § a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

2

A 2. § (1) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

4

A 3. § (1) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

7

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított, a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 8. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

9

A 3. § (5) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

10

A 3. § (6) bekezdését a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

12

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

14

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

15

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése iktatta be, szövege a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 8. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (2) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

17

A 4. § (3) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

18

A 4. § (4) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

19

A 4. § (5) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) és f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

20

A 4. § (6) bekezdését a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

21

Az 5. § (1) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

22

Az 5. § (2) bekezdése a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

23

Az 5/A. §-t a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

24

Az 5/B. §-t a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján csak a 2014. április 9-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

25

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 642. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére