• Tartalom

2004. évi XXVII. törvény

2004. évi XXVII. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2007.07.01.
I. Fejezet2

1–3. §

4–5. §3

6–18. §

II. Fejezet4

19–26. §

III. Fejezet5

27. § (1)–(5)6

(6)7

(7)8

28–34. §

VII. Fejezet10

41–43. §

44. §11

VIII. Fejezet12

45. § (1)13

(2)14

46. §15

47–54. §

55. §16

56–58. §

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

66. § (1)18 E törvény – e § (2)–(3) bekezdéseiben, valamint a 67–69. §-okban, a 72. §-ban és a 74–75. §-ban foglaltak kivételével – a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)19 E törvény 9. §-a és 21. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba. E törvény 23. §-a, 26. §-a, valamint 4. számú melléklete 2005. július 1-jén lép hatályba, melynek rendelkezéseit a hatálybalépését követően teljesített kamatkifizetésekre kell alkalmazni.

(3) E törvény 19–20. §-a, valamint 24–25. §-a e törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseiket a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(4) Az általános forgalmi adóról negyedévenként bevallás benyújtására kötelezett adózó, ha részére az állami adóhatóság 2004. június 30-ig közösségi adószámot állapított meg, a 2004. április 1. és 2004. április 30. közötti adómegállapítási időszakról 2004. július 20-ig rendkívüli adóbevallás benyújtására köteles.

(5) A (4) bekezdés szerinti bevallás benyújtására kötelezett adózó a rendkívüli bevallásban szereplő nettó elszámolandó általános forgalmi adót 2004. július 20-ig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

(6) Az Art. e törvénnyel megállapított 22. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adózó, ha közösségen belüli beszerzéseinek adó nélkül számított összesített ellenértéke 2003. évben vagy a 2004. január 1. és április 30. közötti időszakban meghaladta a 10 000 eurót, a 2004. április 30. napját követő első közösségen belüli beszerzését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni az állami adóhatóságtól. A beszerzések összesített ellenértékének megállapításánál közösségen belüli beszerzés alatt azt a termékimportot kell érteni, amely olyan államból érkezik, amely a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján annak tagállamát képezi. Az adózó, ha 2003. évben volt közösségen belüli beszerzése, az Art. e törvénnyel megállapított 22. §-ának (6) bekezdése szerinti választását 2004. évre vonatkozóan 2004. május 15. napjáig jelenti be az állami adóhatósághoz.

(7) Az adózó, ha az Art. e törvénnyel megállapított 22. §-ának (12) bekezdése szerint általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét belföldön kívánja teljesíteni, választását 2004. évre vonatkozóan 2004. május 15. napjáig, illetőleg ha az első belföldi értékesítése ettől későbbi időpontban történik, az első belföldi értékesítését megelőzően jelenti be az állami adóhatósághoz.

(8) Az adózó az általános forgalmi adóról szóló törvény 66/E. §-a szerinti választását 2004. évre vonatkozóan 2004. május 15. napjáig jelenti be az állami adóhatósághoz.

(9) Az Art. 17. § (10) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget az adózónak 2004. június 20. napjáig azon magánszemélyekre vonatkozóan is teljesíteni kell, akiket 2004. január 1-jét megelőzően rendeltek ki az adózóhoz és a kirendelésük a bejelentési kötelezettség napján is fennáll.

67. §20

68. § (1) Mentes a jövedelem (bevétel) után fizetendő adó és minden egyéb közteher alól az a bevétel, amelyet a magánszemély az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként, erre a jogviszonyára tekintettel 2003. január 1-jétől a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló jogszabály hatálybalépésének napját megelőző napig az Európai Közösségektől bér, fizetés és más hasonló térítés, juttatás címén szerez (szerzett), feltéve, hogy az az Európai Közösségeket illető adó hatálya alá tartozik (tartozott).

(2) Az (1) bekezdés az e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

69. § (1) E törvény 22. §-a 2004. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 70. §-ban foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)21

(3)22 E törvény kihirdetésével egyidejűleg a Szja tv.

a) 3. §-a 17. pontjának g) alpontjában az ,,a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező'' szövegrész helyébe az ,,a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező'' szövegrész,

b) 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a ,,forrásául szolgáló összeget a jövedelem'' szövegrész helyébe a ,,forrásául szolgáló összeget más jövedelemként kell figyelembe venni, vagy a jövedelem'' szövegrész,

c) 28. §-ának (8) bekezdése első mondatában az ,,a jövedelmet'' szövegrész helyébe az ,,az adóköteles jövedelmet'' szövegrész, a ,,kifizetett (juttatott) bevételt'' szövegrész helyébe a ,,kifizetett (juttatott) bevételt (kivéve a fedezeti alapból történő befeketések hozama vagy értékelési különbözet címén az egyéni számlán jóváírt összegből teljesített kifizetést, juttatást)'' szövegrész,

d) 35. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában a ,,tag által befizetett összeg'' szövegrész helyébe a ,,tag által befizetett összeg (ideértve a munkáltatói hozzájárulás adóköteles részét is)'' szövegrész,

e) 1. számú mellékletének 7.1. alpontjában az ,,a magánszemély által más magánszeméllyel kötött tartási vagy életjáradéki szerződés révén'' szövegrész helyébe az ,,a magánszemély által más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés révén'' szövegrész lép;

az a)–e) pontok rendelkezéseit az adózó a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre alkalmazhatja.

(4) E törvény kihirdetésével egyidejűleg a Szja tv. 11. számú melléklete III. fejezetének 3. pontja hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendelkezést az adózó a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre már nem köteles alkalmazni.

(5) E törvény kihirdetésével egyidejűleg a Szja tv. 1. számú melléklete e törvény 6. számú melléklete szerint módosul, azzal, hogy az adózó e rendelkezést 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.

(6)23

(7) A (6) bekezdés rendelkezéseit az adózó első ízben a 2004-ben kezdődő adóév adóalapjának megállapításakor alkalmazhatja.

70. § (1) A 2004. évi összevont adóalap utáni adóból a magánszemély által az Szja tv. 36/A. §-a alapján érvényesíthető adókedvezmények együttes összegét a következők szerint kell meghatározni:

a) ki kell számítani

aa) – ha a kedvezmény igénybevételét a magánszemély az adóévről nem halasztja el – az adóévben a felnőttképzési szerződés alapján 2004. július 1-jét megelőzően fizetett képzési díj után, és/vagy

ab) a magánszemély által 2004. július 1-jét megelőzően megszerzett (birtokba vett) számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 2004. július 1-jét megelőzően kifizetett összeg alapján

az Szja tv. 36/A. §-ának 2004. június 30-án hatályos rendelkezései szerinti adókedvezményt,

b) ki kell számítani

ba) – ha a kedvezmény igénybevételét a magánszemély az adóévről nem halasztja el – az adóévben a magánszemély által felnőttképzési szerződés alapján az aa) alpontban nem említett képzési díj után, és/vagy

bb) a magánszemély által számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított az ab) alpontban nem említett összeg alapján

az Szja tv. 36/A. §-ának 2004. július 1-jén hatályos rendelkezései szerinti adókedvezményt,

c) a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmények együttes összege az a) és a b) pont szerint meghatározott értékek (részösszegek) összege, de legfeljebb évi 60 ezer forint. Az adókedvezményre jogosító igazoláson az igazolás kiállítója feltünteti, ha az igazolásban közölt összeget a b) pont szerinti részösszeg megállapításánál kell figyelembe venni. Az igazolás kiállítója az adókedvezményre jogosító igazolással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét az a) és b) pontoknak megfelelő bontásban tejesíti.

(2) A magánszemély az e törvény kihirdetését követő 15. napig megkötött lízing, részletvétel vagy bérleti szerződés alapján a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított összeg után az adókedvezményt – utoljára a 2006. évi összevont adóalap adójából – az Szja törvénynek az e törvény kihirdetése napján hatályos szabályai szerint veheti igénybe.

(3) A magánszemély a felnőttképzési szerződés alapján az e törvény hatálybalépését megelőző napig megfizetett képzési díj után a következő adóév(ek)re halasztott adókedvezményt az Szja törvénynek az e törvény hatálybalépését megelőző napján hatályos szabályai szerint veheti igénybe.

(4) Az Szja tv. 36/A. §-a alapján igénybe vehető adókedvezmények együttes összege az e § (1)–(3) bekezdéseinek alkalmazása esetén sem haladhatja meg az évi 60 ezer forintot.

71–72. §24

73. § (1) E törvény 41–44. §-ának rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, a 45–56. §-ának rendelkezéseit, valamint 58. §-ának rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően megindított eljárások vonatkozásában kell alkalmazni.

(2)25

(3) A bírósági végrehajtó a hozzá 2001. szeptember 1-je előtt érkezett, cég elleni végrehajtási eljárásokról a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 12. §-a (3) bekezdésének j) pontja szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzés érdekében a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül értesíti a cégbíróságot, amely a végrehajtás elrendelését a cégjegyzékbe bejegyzi. A törvény hatálybalépését követően újraindult végrehajtási eljárásokról az újraindulást követő 15 napon belül kell értesíteni a cégbíróságot.

74–78. §26

79. § A mezőgazdasági termelők földhasználatának és állattartásának támogatásáról szóló 41/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 7. §-ának (4) bekezdése szerinti támogatás-előfinanszírozás esetén a jogosult által igényelt támogatást az állami adóhatóság az előfinanszírozást végző pénzügyi intézmény bankszámlájára átutalással tejesíti. E támogatás kiutalásánál az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 151. §-a szerinti visszatartási jogát nem gyakorolja, valamint a jogosult nem élhet az Art. 43. § (3) bekezdésében biztosított rendelkezési jogával.

1–6. számú melléklet a 2004. évi XXVII. törvényhez27

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. április 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. április 26. A törvényt a 2011: CCI. törvény 253. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az I. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4–5. §-t a 2004: CI. törvény 316. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A II. Fejezetet (19–26. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A III. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A III. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 27. § (6) bekezdését a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A III. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A IV–VI. Fejezetet (35–40. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A VII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 44. §-t a 2006: III. törvény 16. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A VIII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 45. § (1) bekezdését a 2006: LXIX. törvény 60. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A VIII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 46. §-t a 2006: VI. törvény 23. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 55. §-t a 2006: VI. törvény 23. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A IX–XII. Fejezetet (59–65. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 66. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 66. § (2) bekezdése a 2004: CI. törvény 316. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 67. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 69. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 69. § (3) bekezdése felsorolását követő záró rendelkezése a 2004: XLV. törvény 69. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 69. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 71–72. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 73. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 74–78. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 1–6. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 676. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére