• Tartalom

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

2024.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §1 E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.

Fogalmak

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi jelentőségű fajok: a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek;

b)3 kiemelt közösségi jelentőségű fajok: a 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik;

c) közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel;

d)4 kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik;

e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;

f)5 különleges természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

g)6 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

h)7 jelölt Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. számú mellékletben szerepel;

i)8 jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben szerepel;

j) élőhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az élőhelyre, illetve annak jellemző állat- és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását;

k)9 élőhely kedvező természetvédelmi helyzete: az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi helyzete kedvező;

l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;

m) faj kedvező természetvédelmi helyzete: populáció-dinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen;

n) jelentős állomány: e rendelet 1–4. számú mellékleteiben meghatározott fajok vagy élőhelytípusok olyan életképes állománya, amely mennyiségében, illetőleg állománysűrűségében kiemelkedő a faj, illetve élőhelytípus teljes magyarországi vagy európai uniós állományához viszonyítva és az állomány megőrzésére hosszú távon fennáll a lehetőség;

o) mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott azonosító rendszer;

p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervről vagy beruházásról való döntés – különösen annak környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt.

q)10 közösségi jelentőségű terület: olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A rendelet hatálya

3. §11 Az e rendelet szerinti szabályokat

a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú melléklet),

b) a jelölt Natura 2000 területekre,

c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint

d) a különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekre

[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: Natura 2000 terület] kell alkalmazni.

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja12

4. §13 (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve

b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek figyelembevételével

kell megvalósítani.

(3) A Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedéseket a következők állapítják meg:

a) természetvédelmi kezelési terv;

b) más – külön jogszabály alapján készített – természetvédelmi célú vagy valamely Natura 2000 terület védelmét szolgáló, illetve arra kihatással lévő terv;

c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön jogszabály alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is;

d) az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítását érintő szerződés.

(4)14 A fenntartási tervet a 13. számú melléklet szerint kell készíteni a (2) bekezdésben meghatározott célok figyelembevételével. A tervet elkészítése során egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság), az alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetekkel, a Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervekkel és települési önkormányzatokkal, a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosaival és vagyonkezelőivel, a bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti szerveivel.

(5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

(6)15 Amennyiben a (3) bekezdés szerinti intézkedések fenntartási tervben kerülnek megállapításra, a 2010. január 1-jét követően különleges természetmegőrzési vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként jelölésre kerülő területek esetében a fenntartási tervet a jelöléssel egyidejűleg kell elkészíteni.

(7)16 A (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tervek természetvédelmi kezeléshez való kapcsolódásának és a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát e rendelet 10. §-a alapján, körzeti erdőtervek esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni.

A Natura 2000 területek lehatárolása17

5. §18 (1) A különleges madárvédelmi területek kialakítása, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet szerinti szempontokat kell figyelembe venni.

(2)19

(3)20 A Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabály kihirdetését követően a Natura 2000 területeket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.

(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingatlan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érintett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását, valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.

(5)21 Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást követően a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell.

(6) Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésben álló, (1) bekezdés szerinti területek jelölésére a honvédelemért felelős miniszterrel történő előzetes egyeztetést követően kerül sor.

(7)22 Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata, illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000 területek nem felelnek meg a különleges természetmegőrzési terület vagy a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület feltételeinek, illetőleg további területek jelölése válik szükségessé, e jogszabályt, illetve a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell, továbbá a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásokat a lehatárolás érdekében le kell folytatni.

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az élőhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000 terület visszaminősítéséről dönt, a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

A Natura 2000 területekre vonatkozó támogatások

és kártalanítás

6. §23 (1)24 A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kártalanítás a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály25 alapján igényelhető.

(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett, a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati előírások teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással támogatás nyújtható.

A Natura 2000 területekre vonatkozó

szabályok

7. §26

8. §27 (1)28 A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

(3)29 Ha a (2) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzik, a természetvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.

(4)30 A természetvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti tevékenység tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a természetvédelmi hatóság az érintettekkel történő előzetes egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.

(5)31 Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a természetvédelmi hatóság az (3)–(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyező hatóságot megkeresi.

(6)32 A (2)–(3) bekezdésen túlmenően a természetvédelmi hatóság védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső tevékenységeket. Ugyanígy jár el a természetvédelmi hatóság a földhasználati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek esetén.

9. § (1)33

(2)34 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;

b) a terület helyreállításához;

c)35 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény36, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet37 hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

(3)–(4)38

(5)39 A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek – a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett – a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők.

(6)40

10. §41 (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2)42 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3)43 A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

(4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel – vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

(5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével –

a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;

b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy

c)44 az a)–b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés vizsgálata során kell lefolytatni.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.

(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.

(9)45 A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő az érintett vagy más területen.

(10)46 A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon – a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(11)47 A beruházás engedélyezése előtt az eljáró hatóság köteles közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetében olyan változást okozhat, amely miatt az e fajok és élőhelytípusok által az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentős romlása következhet be. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén, valamint a jelölt Natura 2000 területek vonatkozásában.

(12)48 A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(13)49 Ha a (11) és (12) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(14)50 A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (13) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt – így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet.

(15)51 Az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (13) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

10/A. §52 (1)53 Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.

(3)54 A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok.

(4)55 A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján – a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltak figyelembevételével – a miniszter útján kéri ki.

(5)56

(6)57 A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti adatlapon országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv esetén a miniszter, minden más esetben – a miniszter útján – a természetvédelmi hatóság kéri ki.

11. §58

12. §59 (1)60 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója – ideértve a vadászatra, illetőleg halászatra jogosultat – köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura 2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza.

(2)61 Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott meghatározott tevékenységek elvégzéséhez az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedélyét be kell szerezni.

13. §62 (1)63 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban64 foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)65 A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak szerint az igazgatóság a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást, monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra.

(3)66 A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a (2) bekezdés szerinti kutatás, illetőleg monitorozás alapján a miniszter által vezetett Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a miniszter által vezetett Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)67 Ez a rendelet

af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

c) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

d) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez68


1. A) számú melléklet


Közösségi jelentőségű madárfajok

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

ANSERIFORMES

LÚDALAKÚAK

2.

Anatidae

Récefélék

3.

Cygnus columbianus bewickii

kis hattyú bewickii alfaja

4.

Cygnus cygnus

énekes hattyú

5.

Anser albifrons flavirostris

grönlandi nagy lilik

6.

Anser erythropus

kis lilik

7.

Branta leucopsis

apácalúd

8.

Branta ruficollis

vörösnyakú lúd

9.

Tadorna ferruginea

vörös ásólúd

10.

Marmaronetta angustirostris

márványos réce

11.

Aythya nyroca

cigányréce

12.

Polysticta stelleri

Steller-pehelyréce

13.

Mergus albellus

kis bukó

14.

Oxyura leucocephala

kékcsőrű réce

15.

GALLIFORMES

TYÚKALAKÚAK

16.

Tetraonidae

Fajdfélék

17.

Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)

császármadár

18.

Lagopus muta pyrenaicus

havasi hófajd pyrenaicus alfaja

19.

Lagopus muta helveticus

havasi hófajd helveticus alfaja

20.

Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix tetrix)

nyírfajd tetrix alfaja

21.

Tetrao urogallus

siketfajd

22.

Phasianidae

Fácánfélék

23.

Alectoris graeca

szirti fogoly

24.

Alectoris barbara

barnanyakú szirtifogoly

25.

Perdix perdix italica

fogoly italica alfaja

26.

Perdix perdix hispaniensis

fogoly hispaniensis alfaja

27.

GAVIIFORMES

BÚVÁRALAKÚAK

28.

Gaviidae

Búvárfélék

29.

Gavia stellata

északi búvár

30.

Gavia arctica

sarki búvár

31.

Gavia immer

jeges búvár

32.

PODICIPEDIFORMES

VÖCSÖKALAKÚAK

33.

Podicipedidae

Vöcsökfélék

34.

Podiceps auritus

füles vöcsök

35.

PROCELLARIIFORMES

VIHARMADÁR-ALAKÚAK

36.

Procellariidae

Viharmadárfélék

37.

Pterodroma madeira

madeirai viharmadár

38.

Pterodroma feae

zöld-foki viharmadár

39.

Bulweria bulwerii

szalagos szerecsenhojsza

40.

Calonectris diomedea

mediterrán vészmadár

41.

Puffinus mauretanicus

Baleár-szigeteki vészmadár

42.

Puffinus yelkouan

bukdosó vészmadár

43.

Puffinus assimilis

kis vészmadár

44.

Hydrobatidae

Viharfecskefélék

45.

Pelagodroma marina

fehérarcú viharfecske

46.

Hydrobates pelagicus

viharfecske

47.

Oceanodroma leucorhoa

villás viharfecske

48.

Oceanodroma castro

madeirai viharfecske

49.

PELECANIFORMES

GÖDÉNYALAKÚAK

50.

Pelecanidae

Gödényfélék

51.

Pelecanus onocrotalus

rózsás gödény

52.

Pelecanus crispus

borzas gödény

53.

Phalacrocoracidae

Kárókatonafélék

54.

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

üstökös kárókatona desmarestii alfaja

55.

Phalacrocorax pygmeus

kis kárókatona

56.

CICONIIFORMES

GÓLYAALAKÚAK

57.

Ardeidae

Gémfélék

58.

Botaurus stellaris

bölömbika

59.

Ixobrychus minutus

törpegém

60.

Nycticorax nycticorax

bakcsó

61.

Ardeola ralloides

üstökösgém

62.

Egretta garzetta

kis kócsag

63.

Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)

nagy kócsag

64.

Ardea purpurea

vörös gém

65.

Ciconiidae

Gólyafélék

66.

Ciconia nigra

fekete gólya

67.

Ciconia ciconia

fehér gólya

68.

Threskiornithidae

Íbiszfélék

69.

Plegadis falcinellus

batla

70.

Platalea leucorodia

kanalasgém

71.

PHOENICOPTERIFORMES

FLAMINGÓ-ALAKÚAK

72.

Phoenicopteridae

Flamingófélék

73.

Phoenicopterus ruber (Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.)

rózsás flamingó

74.

FALCONIFORMES

SÓLYOMALAKÚAK

75.

Accipitridae

Vágómadárfélék

76.

Pernis apivorus

darázsölyv

77.

Elanus caeruleus

kuhi

78.

Milvus migrans

barna kánya

79.

Milvus milvus

vörös kánya

80.

Haliaeetus albicilla

rétisas

81.

Gypaetus barbatus

saskeselyű

82.

Neophron percnopterus

dögkeselyű

83.

Gyps fulvus

fakó keselyű

84.

Aegypius monachus

barátkeselyű

85.

Circaetus gallicus

kígyászölyv

86.

Circus aeruginosus

barna rétihéja

87.

Circus cyaneus

kékes rétihéja

88.

Circus macrourus

fakó rétihéja

89.

Circus pygargus

hamvas rétihéja

90.

Accipiter gentilis arrigonii

héja arrigonii alfaja

91.

Accipiter nisus granti

karvaly granti alfaja

92.

Accipiter brevipes

kis héja

93.

Buteo rufinus

pusztai ölyv

94.

Aquila pomarina

békászó sas

95.

Aquila clanga

fekete sas

96.

Aquila heliaca

parlagi sas

97.

Aquila adalberti

ibériai sas

98.

Aquila chrysaetos

szirti sas

99.

Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)

törpesas

100.

Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)

héjasas

101.

Pandionidae

Halászsasfélék

102.

Pandion haliaetus

halászsas

103.

Falconidae

Sólyomfélék

104.

Falco naumanni

fehérkarmú vércse

105.

Falco vespertinus

kék vércse

106.

Falco columbarius

kis sólyom

107.

Falco eleonorae

Eleonóra-sólyom

108.

Falco biarmicus

Feldegg-sólyom

109.

Falco cherrug

kerecsensólyom

110.

Falco rusticolus

északi sólyom

111.

Falco peregrinus

vándorsólyom

112.

GRUIFORMES

DARUALAKÚAK

113.

Turnicidae

Guvatfürjfélék

114.

Turnix sylvatica

guvatfürj

115.

Gruidae

Darufélék

116.

Grus grus

daru

117.

Rallidae

Guvatfélék

118.

Porzana porzana

pettyes vízicsibe

119.

Porzana parva

kis vízicsibe

120.

Porzana pusilla

törpevízicsibe

121.

Crex crex

haris

122.

Porphyrio porphyrio

kék fú

123.

Fulica cristata

bütykös szárcsa

124.

Otitidae

Túzokfélék

125.

Tetrax tetrax

reznek

126.

Chlamydotis undulata

galléros túzok

127.

Otis tarda

túzok

128.

CHARADRIIFORMES

LILEALAKÚAK

129.

Recurvirostridae

Gulipánfélék

130.

Himantopus himantopus

gólyatöcs

131.

Recurvirostra avosetta

gulipán

132.

Burhinidae

Ugartyúkfélék

133.

Burhinus oedicnemus

ugartyúk

134.

Glareolidae

Székicsérfélék

135.

Cursorius cursor

futómadár

136.

Glareola pratincola

székicsér

137.

Charadriidae

Lilefélék

138.

Charadrius alexandrinus

széki lile

139.

Charadrius morinellus

havasi lile

140.

Pluvialis apricaria

aranylile

141.

Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus)

tüskés bíbic

142.

Scolopacidae

Szalonkafélék

143.

Calidris alpina schinzii

havasi partfutó schinzii alfaja

144.

Philomachus pugnax

pajzsoscankó

145.

Gallinago media

nagy sárszalonka

146.

Limosa lapponica

kis goda

147.

Numenius tenuirostris

vékonycsőrű póling

148.

Tringa glareola

réti cankó

149.

Xenus cinereus

terekcankó

150.

Phalaropus lobatus

vékonycsőrű víztaposó

151.

Laridae

Sirályfélék

152.

Larus melanocephalus

szerecsensirály

153.

Larus genei (Chroicocephalus genei)

vékonycsőrű sirály

154.

Larus audouinii

korallsirály

155.

Larus minutus (Hydrocoloeus minutus)

kis sirály

156.

Sternidae

Csérfélék

157.

Gelochelidon nilotica

kacagócsér

158.

Sterna caspia (Hydroprogne caspia)

lócsér

159.

Sterna sandvicensis

kenti csér

160.

Sterna dougallii

rózsás csér

161.

Sterna hirundo

küszvágó csér

162.

Sterna paradisaea

sarki csér

163.

Sterna albifrons (Sternula albifrons)

kis csér

164.

Chlidonias hybrida

fattyúszerkő

165.

Chlidonias niger

kormos szerkő

166.

Alcidae

Alkafélék

167.

Uria aalge ibericus

lumma ibericus alfaja

168.

PTEROCLIFORMES

PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK

169.

Pteroclididae

Pusztaityúkfélék

170.

Pterocles orientalis

feketehasú pusztaityúk

171.

Pterocles alchata

nyílfarkú pusztaityúk

172.

COLUMBIFORMES

GALAMBALAKÚAK

173.

Columbidae

Galambfélék

174.

Columba palumbus azorica

azori örvös galamb

175.

Columba trocaz

madeirai babérgalamb

176.

Columba bollii

szürkefejű babérgalamb

177.

Columba junoniae

fehérfarkú babérgalamb

178.

STRIGIFORMES

BAGOLYALAKÚAK

179.

Strigidae

Bagolyfélék

180.

Bubo bubo

uhu

181.

Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)

hóbagoly

182.

Surnia ulula

karvalybagoly

183.

Glaucidium passerinum

törpekuvik

184.

Strix nebulosa

szakállas bagoly

185.

Strix uralensis

uráli bagoly

186.

Asio flammeus

réti fülesbagoly

187.

Aegolius funereus

gatyáskuvik

188.

CAPRIMULGIFORMES

LAPPANTYÚ-ALAKÚAK

189.

Caprimulgidae

Lappantyúfélék

190.

Caprimulgus europaeus

lappantyú

191.

APODIDAE

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

192.

Apodidae

Sarlósfecskefélék

193.

Apus caffer

kaffersarlósfecske

194.

CORACIIFORMES

SZALAKÓTA-ALAKÚAK

195.

Alcedinidae

Jégmadárfélék

196.

Alcedo atthis

jégmadár

197.

Coraciidae

Szalakótafélék

198.

Coracias garrulus

szalakóta

199.

PICIFORMES

HARKÁLYALAKÚAK

200.

Picidae

Harkályfélék

201.

Picus canus

hamvas küllő

202.

Dryocopus martius

fekete harkály

203.

Dendrocopos major canariensis

nagy fakopáncs canariensis alfaja

204.

Dendrocopos major thanneri

nagy fakopáncs thanneri alfaja

205.

Dendrocopos syriacus

balkáni fakopáncs

206.

Dendrocopos medius

középfakopáncs

207.

Dendrocopos leucotos

fehérhátú fakopáncs

208.

Picoides tridactylus

háromujjú hőcsik

209.

PASSERIFORMES

VERÉBALAKÚAK

210.

Alaudidae

Pacsirtafélék

211.

Chersophilus duponti

vékonycsőrű pacsirta

212.

Melanocorypha calandra

kalandrapacsirta

213.

Calandrella brachydactyla

szikipacsirta

214.

Galerida theklae

kövi pacsirta

215.

Lullula arborea

erdei pacsirta

216.

Motacillidae

Billegetőfélék

217.

Anthus campestris

parlagi pityer

218.

Troglodytidae

Ökörszemfélék

219.

Troglodytes troglodytes fridariensis

ökörszem fridariensis alfaja

220.

Turdidae

Rigófélék

221.

Luscinia svecica

kékbegy

222.

Saxicola dacotiae

Kanári-szigeteki csuk

223.

Oenanthe leucura

kormos hantmadár

224.

Oenanthe cypriaca

ciprusi hantmadár

225.

Oenanthe pleschanka

apácahantmadár

226.

Sylviidae

Poszátafélék

227.

Acrocephalus melanopogon

fülemülesitke

228.

Acrocephalus paludicola

csíkosfejű nádiposzáta

229.

Hippolais olivetorum

olívgeze

230.

Sylvia sarda

szardíniai poszáta

231.

Sylvia undata

bujkáló poszáta

232.

Sylvia melanothorax

ciprusi poszáta

233.

Sylvia rueppelli

feketetorkú poszáta

234.

Sylvia nisoria

karvalyposzáta

235.

Muscicapidae

Légykapófélék

236.

Ficedula parva

kis légykapó

237.

Ficedula semitorquata

félörvös légykapó

238.

Ficedula albicollis

örvös légykapó

239.

Paridae

Cinegefélék

240.

Parus ater cypriotes (Periparus ater cypriotes)

fenyvescinege cypriotes alfaja

241.

Sittidae

Csuszkafélék

242.

Sitta krueperi

török csuszka

243.

Sitta whiteheadi

korzikai csuszka

244.

Certhiidae

Fakuszfélék

245.

Certhia brachydactyla dorotheae

rövidkarmú fakusz dorotheae alfaja

246.

Laniidae

Gébicsfélék

247.

Lanius collurio

tövisszúró gébics

248.

Lanius minor

kis őrgébics

249.

Lanius nubicus

álarcos gébics

250.

Corvidae

Varjúfélék

251.

Pyrrhocorax pyrrhocorax

havasi varjú

252.

Fringillidae

Pintyfélék

253.

Fringilla coelebs ombriosa

erdei pinty ombriosa alfaja

254.

Fringilla teydea

kék pinty

255.

Loxia scotica

skót keresztcsőrű

256.

Bucanetes githagineus

trombitás sivatagipinty

257.

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

azori süvöltő

258.

Emberizidae

Sármányfélék

259.

Emberiza cineracea

szürke sármány

260.

Emberiza hortulana

kerti sármány

261.

Emberiza caesia

rozsdás sármány

1. B) számú melléklet


Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

ANSERIFORMES

LÚDALAKÚAK

2.

Anatidae

Récefélék

3.

Cygnus olor

bütykös hattyú

4.

Anser fabalis

vetési lúd

5.

Anser brachyrhynchus

rövidcsőrű lúd

6.

Anser albifrons

nagy lilik

7.

Anser anser

nyári lúd

8.

Branta bernicla

örvös lúd

9.

Tadorna tadorna

bütykös ásólúd

10.

Anas penelope

fütyülő réce

11.

Anas strepera

kendermagos réce

12.

Anas crecca

csörgő réce

13.

Anas platyrhynchos

tőkés réce

14.

Anas acuta

nyílfarkú réce

15.

Anas querquedula

böjti réce

16.

Anas clypeata

kanalas réce

17.

Netta rufina

üstökös réce

18.

Aythya ferina

barátréce

19.

Aythya fuligula

kontyos réce

20.

Aythya marila

hegyi réce

21.

Somateria mollissima

pehelyréce

22.

Somateria spectabilis

cifra pehelyréce

23.

Clangula hyemalis

jegesréce

24.

Melanitta nigra

fekete réce

25.

Melanitta fusca

füstös réce

26.

Bucephala clangula

kerceréce

27.

Mergus serrator

örvös bukó

28.

Mergus merganser

nagy bukó

29.

GALLIFORMES

TYÚKALAKÚAK

30.

Phasianidae

Fácánfélék

31.

Coturnix coturnix

fürj

32.

GAVIIFORMES

BÚVÁRALAKÚAK

33.

Gaviidae

Búvárfélék

34.

Gavia adamsii

fehércsőrű búvár

35.

PODICIPEDIFORMES

VÖCSÖKALAKÚAK

36.

Podicipedidae

Vöcsökfélék

37.

Tachybaptus ruficollis

kis vöcsök

38.

Podiceps cristatus

búbos vöcsök

39.

Podiceps grisegena

vörösnyakú vöcsök

40.

Podiceps nigricollis

feketenyakú vöcsök

41.

PROCELLARIIFORMES

VIHARMADÁR-ALAKÚAK

42.

Procellariidae

Viharmadárfélék

43.

Fulmarus glacialis

sirályhojsza

44.

Puffinus gravis

nagy vészmadár

45.

Puffinus griseus

szürke vészmadár

46.

Puffinus puffinus

atlanti vészmadár

47.

Hydrobatidae

Viharfecskefélék

48.

Oceanites oceanicus

Wilson-viharfecske

49.

PELECANIFORMES

GÖDÉNYALAKÚAK

50.

Sulidae

Szulafélék

51.

Morus bassanus

szula

52.

Phalacrocoracidae

Kárókatonafélék

53.

Phalacrocorax carbo

kárókatona

54.

Phalacrocorax aristotelis

üstökös kárókatona

55.

CICONIIFORMES

GÓLYAALAKÚAK

56.

Ardeidae

Gémfélék

57.

Bubulcus ibis

pásztorgém

58.

Ardea cinerea

szürke gém

59.

FALCONIFORMES

SÓLYOMALAKÚAK

60.

Accipitridae

Vágómadárfélék

61.

Accipiter gentilis

héja

62.

Accipiter nisus

karvaly

63.

Buteo buteo

egerészölyv

64.

Buteo lagopus

gatyás ölyv

65.

Falconidae

Sólyomfélék

66.

Falco tinnunculus

vörös vércse

67.

Falco subbuteo

kabasólyom

68.

GRUIFORMES

DARUALAKÚAK

69.

Gruidae

Darufélék

70.

Anthropoides virgo (Grus virgo)

pártás daru

71.

Rallidae

Guvatfélék

72.

Rallus aquaticus

guvat

73.

Gallinula chloropus

vízityúk

74.

Fulica atra

szárcsa

75.

CHARADRIIFORMES

LILEALAKÚAK

76.

Haematopodidae

Csigaforgatófélék

77.

Haematopus ostralegus

csigaforgató

78.

Glareolidae

Székicsérfélék

79.

Glareola nordmanni

feketeszárnyú székicsér

80.

Charadriidae

Lilefélék

81.

Charadrius dubius

kis lile

82.

Charadrius hiaticula

parti lile

83.

Charadrius leschenaultii

sivatagi lile

84.

Pluvialis squatarola

ezüstlile

85.

Vanellus vanellus

bíbic

86.

Vanellus leucurus (Chettusia leucura)

fehérfarkú lilebíbic

87.

Scolopacidae

Szalonkafélék

88.

Calidris canutus

sarki partfutó

89.

Calidris alba

fenyérfutó

90.

Calidris minuta

apró partfutó

91.

Calidris temminckii

Temminck-partfutó

92.

Calidris maritima

tengeri partfutó

93.

Calidris ferruginea

sarlós partfutó

94.

Calidris alpina

havasi partfutó

95.

Limicola falcinellus

sárjáró

96.

Lymnocryptes minimus

kis sárszalonka

97.

Gallinago gallinago

sárszalonka

98.

Scolopax rusticola

erdei szalonka

99.

Limosa limosa

nagy goda

100.

Numenius phaeopus

kis póling

101.

Numenius arquata

nagy póling

102.

Tringa erythropus

füstös cankó

103.

Tringa totanus

piroslábú cankó

104.

Tringa stagnatilis

tavi cankó

105.

Tringa nebularia

szürke cankó

106.

Tringa ochropus

erdei cankó

107.

Actitis hypoleucos

billegetőcankó

108.

Arenaria interpres

kőforgató

109.

Phalaropus fulicarius

laposcsőrű víztaposó

110.

Stercorariidae

Halfarkasfélék

111.

Stercorarius pomarinus

szélesfarkú halfarkas

112.

Stercorarius parasiticus

ékfarkú halfarkas

113.

Stercorarius longicaudus

nyílfarkú halfarkas

114.

Stercorarius skua

nagy halfarkas

115.

Laridae

Sirályfélék

116.

Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus)

halászsirály

117.

Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus)

dankasirály

118.

Larus canus

viharsirály

119.

Larus fuscus

heringsirály

120.

Larus argentatus

ezüstsirály

121.

Larus cachinnans

sztyeppi sirály

122.

Larus michahellis

sárgalábú sirály

123.

Larus hyperboreus

jeges sirály

124.

Larus marinus

dolmányos sirály

125.

Rissa tridactyla

csüllő

126.

Sternidae

Csérfélék

127.

Chlidonias leucopterus

fehérszárnyú szerkő

128.

Alcidae

Alkafélék

129.

Uria aalge

lumma

130.

Alca torda

alka

131.

Cepphus grylle

fekete lumma

132.

Alle alle

alkabukó

133.

Fratercula arctica

lunda

134.

COLUMBIFORMES

GALAMBALAKÚAK

135.

Columbidae

Galambfélék

136.

Columba oenas

kék galamb

137.

Columba palumbus

örvös galamb

138.

Streptopelia decaocto

balkáni gerle

139.

Streptopelia turtur

vadgerle

140.

CUCULIFORMES

KAKUKKALAKÚAK

141.

Cuculidae

Kakukkfélék

142.

Clamator glandarius

pettyes kakukk

143.

Cuculus canorus

kakukk

144.

STRIGIFORMES

BAGOLYALAKÚAK

145.

Tytonidae

Gyöngybagolyfélék

146.

Tyto alba

gyöngybagoly

147.

Strigidae

Bagolyfélék

148.

Otus scops

füleskuvik

149.

Asio otus

erdei fülesbagoly

150.

CAPRIMULGIFORMES

LAPPANTYÚ-ALAKÚAK

151.

Caprimulgidae

Lappantyúfélék

152.

Caprimulgus ruficollis

rozsdásnyakú lappantyú

153.

APODIDAE

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

154.

Apodidae

Sarlósfecskefélék

155.

Apus apus

sarlósfecske

156.

Apus pallidus

halvány sarlósfecske

157.

Apus melba

havasi sarlósfecske

158.

CORACIIFORMES

SZALAKÓTA-ALAKÚAK

159.

Meropidae

Gyurgyalagfélék

160.

Merops apiaster

gyurgyalag

161.

Upupidae

Bankafélék

162.

Upupa epops

búbosbanka

163.

PICIFORMES

HARKÁLYALAKÚAK

164.

Picidae

Harkályfélék

165.

Jynx torquilla

nyaktekercs

166.

PASSERIFORMES

VERÉBALAKÚAK

167.

Alaudidae

Pacsirtafélék

168.

Galerida cristata

búbos pacsirta

169.

Alauda arvensis

mezei pacsirta

170.

Eremophila alpestris

havasi fülespacsirta

171.

Hirundinidae

Fecskefélék

172.

Riparia riparia

partifecske

173.

Ptyonoprogne rupestris

szirti fecske

174.

Hirundo rustica

füsti fecske

175.

Hirundo daurica (Cecropis daurica)

vörhenyes fecske

176.

Delichon urbicum

molnárfecske

177.

Motacillidae

Billegetőfélék

178.

Anthus trivialis

erdei pityer

179.

Anthus pratensis

réti pityer

180.

Anthus cervinus

rozsdástorkú pityer

181.

Anthus petrosus

parti pityer

182.

Anthus spinoletta

havasi pityer

183.

Motacilla flava

sárga billegető

184.

Motacilla citreola

citrombillegető

185.

Motacilla cinerea

hegyi billegető

186.

Motacilla alba

barázdabillegető

187.

Bombycillidae

Csonttollúfélék

188.

Bombycilla garrulus

csonttollú

189.

Cinclidae

Vízirigófélék

190.

Cinclus cinclus

vízirigó

191.

Troglodytidae

Ökörszemfélék

192.

Troglodytes troglodytes

ökörszem

193.

Prunellidae

Szürkebegyfélék

194.

Prunella modularis

erdei szürkebegy

195.

Prunella collaris

havasi szürkebegy

196.

Turdidae

Rigófélék

197.

Cercotrichas galactotes

tüskebujkáló

198.

Erithacus rubecula

vörösbegy

199.

Luscinia luscinia

nagy fülemüle

200.

Luscinia megarhynchos

fülemüle

201.

Tarsiger cyanurus

kékfarkú

202.

Phoenicurus ochruros

házi rozsdafarkú

203.

Phoenicurus phoenicurus

kerti rozsdafarkú

204.

Saxicola rubetra

rozsdás csuk

205.

Saxicola torquatus (Nagyfaj. Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.)

cigánycsuk

206.

Oenanthe isabellina

pusztai hantmadár

207.

Oenanthe oenanthe

hantmadár

208.

Oenanthe hispanica

déli hantmadár

209.

Monticola saxatilis

kövirigó

210.

Monticola solitarius

kék kövirigó

211.

Turdus torquatus

örvös rigó

212.

Turdus merula

fekete rigó

213.

Turdus pilaris

fenyőrigó

214.

Turdus philomelos

énekes rigó

215.

Turdus iliacus

szőlőrigó

216.

Turdus viscivorus

léprigó

217.

Sylviidae

Poszátafélék

218.

Cettia cetti

berki poszáta

219.

Locustella naevia

réti tücsökmadár

220.

Locustella fluviatilis

berki tücsökmadár

221.

Locustella luscinioides

nádi tücsökmadár

222.

Acrocephalus schoenobaenus

foltos nádiposzáta

223.

Acrocephalus agricola

rozsdás nádiposzáta

224.

Acrocephalus dumetorum

berki nádiposzáta

225.

Acrocephalus palustris

énekes nádiposzáta

226.

Acrocephalus scirpaceus

cserregő nádiposzáta

227.

Acrocephalus arundinaceus

nádirigó

228.

Hippolais pallida (Iduna pallida)

halvány geze

229.

Hippolais opaca (Iduna opaca)

spanyol geze

230.

Hippolais icterina

kerti geze

231.

Hippolais polyglotta

déli geze

232.

Sylvia conspicillata

törpeposzáta

233.

Sylvia cantillans

bajszos poszáta

234.

Sylvia melanocephala

kucsmás poszáta

235.

Sylvia hortensis

dalos poszáta

236.

Sylvia curruca

kis poszáta

237.

Sylvia communis

mezei poszáta

238.

Sylvia borin

kerti poszáta

239.

Sylvia atricapilla

barátposzáta

240.

Phylloscopus trochiloides

sárga füzike

241.

Phylloscopus borealis

északi füzike

242.

Phylloscopus proregulus

királyfüzike

243.

Phylloscopus inornatus

vándorfüzike

244.

Phylloscopus bonelli

Bonelli-füzike

245.

Phylloscopus orientalis

balkáni füzike

246.

Phylloscopus sibilatrix

sisegő füzike

247.

Phylloscopus collybita

csilpcsalpfüzike

248.

Phylloscopus brehmi

ibériai füzike

249.

Phylloscopus canariensis

Kanári-szigeteki füzike

250.

Phylloscopus trochilus

fitiszfüzike

251.

Regulus regulus

sárgafejű királyka

252.

Regulus ignicapillus

tüzesfejű királyka

253.

Regulus teneriffae

Kanári-szigeteki királyka

254.

Regulus madeirensis

madeirai királyka

255.

Muscicapidae

Légykapófélék

256.

Muscicapa striata

szürke légykapó

257.

Ficedula hypoleuca

kormos légykapó

258.

Aegithalidae

Őszapófélék

259.

Aegithalos caudatus

őszapó

260.

Paridae

Cinegefélék

261.

Parus ater (Periparus ater)

fenyvescinege

262.

Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus)

kék cinege

263.

Tichodromadidae

Hajnalmadárfélék

264.

Tichodroma muraria

hajnalmadár

265.

Certhiidae

Fakuszfélék

266.

Certhia familiaris

hegyi fakusz

267.

Certhia brachydactyla

rövidkarmú fakusz

268.

Remizidae

Függőcinegefélék

269.

Remiz pendulinus

függőcinege

270.

Oriolidae

Sárgarigófélék

271.

Oriolus oriolus

sárgarigó

272.

Laniidae

Gébicsfélék

273.

Lanius excubitor

nagy őrgébics

274.

Lanius meridionalis

sivatagi őrgébics

275.

Lanius senator

vörösfejű gébics

276.

Corvidae

Varjúfélék

277.

Nucifraga caryocatactes

fenyőszajkó

278.

Corvus monedula

csóka

279.

Corvus frugilegus

vetési varjú

280.

Sturnidae

Seregélyfélék

281.

Sturnus vulgaris

seregély

282.

Sturnus roseus (Pastor roseus)

pásztormadár

283.

Fringillidae

Pintyfélék

284.

Fringilla coelebs

erdei pinty

285.

Fringilla montifringilla

fenyőpinty

286.

Serinus serinus

csicsörke

287.

Serinus citrinella

citromcsicsörke

288.

Carduelis chloris

zöldike

289.

Carduelis carduelis

tengelic

290.

Carduelis spinus

csíz

291.

Carduelis cannabina

kenderike

292.

Carduelis flavirostris

sárgacsőrű kenderike

293.

Carduelis flammea (Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.)

zsezse

294.

Carduelis hornemanni

szürke zsezse

295.

Loxia leucoptera

szalagos keresztcsőrű

296.

Loxia curvirostra

keresztcsőrű

297.

Loxia pytyopsittacus

nagy keresztcsőrű

298.

Carpodacus erythrinus

karmazsinpirók

299.

Pinicola enucleator

nagy pirók

300.

Pyrrhula pyrrhula

süvöltő

301.

Coccothraustes coccothraustes

meggyvágó

302.

Emberizidae

Sármányfélék

303.

Calcarius lapponicus

sarkantyús sármány

304.

Plectrophenax nivalis

hósármány

305.

Emberiza leucocephalos

fenyősármány

306.

Emberiza citrinella

citromsármány

307.

Emberiza cirlus

sövénysármány

308.

Emberiza cia

bajszos sármány

309.

Emberiza rustica

erdei sármány

310.

Emberiza pusilla

törpesármány

311.

Emberiza aureola

aranyos sármány

312.

Emberiza schoeniclus

nádi sármány

313.

Emberiza melanocephala

kucsmás sármány

314.

Emberiza calandra (Miliaria calandra)

sordély

2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez69


2. A) számú melléklet


Közösségi jelentőségű állatfajok

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

MAMMALIA

EMLŐSÖK

2.

INSECTIVORA

ROVAREVŐK

3.

Talpidae

Vakondfélék

4.

Galemys pyrenaicus

pireneusi pézsmacickány (dezmán)

5.

MICROCHIROPTERA

KISDENEVÉREK

6.

Rhinolophidae

Patkósdenevér-félék

7.

Rhinolophus blasii

Blasius-patkósdenevér

8.

Rhinolophus euryale

kereknyergű patkósdenevér

9.

Rhinolophus ferrumequinum

nagy patkósdenevér

10.

Rhinolophus hipposideros

kis patkósdenevér

11.

Rhinolophus mehelyi

Méhely-patkósdenevér

12.

Vespertilionidae

Simaorrúdenevér-félék

13.

Barbastella barbastellus

nyugati piszedenevér (piszedenevér)

14.

Miniopterus schreibersii

hosszúszárnyú denevér

15.

Myotis bechsteini

nagyfülű denevér

16.

Myotis blythii

hegyesorrú denevér

17.

Myotis capaccinii

hosszúlábú denevér

18.

Myotis dasycneme

tavi denevér

19.

Myotis emarginatus

csonkafülű denevér

20.

Myotis myotis

közönséges denevér

21.

MACROCHIROPTERA

NAGYDENEVÉREK

22.

Pteropodidae

Repülőkutya-félék

23.

Rousettus aegyptiacus

nílusi repülőkutya

24.

RODENTIA

RÁGCSÁLÓK

25.

Sciuridae

Mókusfélék

26.

Spermophilus citellus

közönséges ürge

27.

Castoridae

Hódfélék

28.

Castor fiber (kivéve az észt, lett, litván, finn és svéd populációkat)

eurázsiai hód

29.

Cricetidae

Hörcsögfélék

30.

Mesocricetus newtoni

dobrudzsai aranyhörcsög

31.

Microtidae

Pocokfélék

32.

Dinaromys bogdanovi

havasi őspocok

33.

Microtus cabrerae

Cabrera-pocok

34.

Microtus tatricus

tátrai földipocok (tátrai pocok)

35.

Gliridae

Pelefélék

36.

Myomimus roachi

bolgár egérpele

37.

Zapodidae

Szöcskeegérfélék

38.

Sicista subtilis

csíkos szöcskeegér

39.

CARNIVORA

RAGADOZÓK

40.

Mustelidae

Menyétfélék

41.

Lutra lutra

vidra

42.

Mustela eversmanii

molnárgörény

43.

Vormela peregusna

tigrisgörény

44.

Felidae

Macskafélék

45.

Lynx lynx (kivéve az észt, lett és finn populációkat)

hiúz

46.

Phocidae

Fókafélék

47.

Halichoerus grypus

kúpos fóka

48.

Phoca hispida bottnica

gyűrűsfóka bottnica alfaja

49.

Phoca vitulina

borjúfóka

50.

ARTIODACTYLA

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

51.

Cervidae

Szarvasfélék

52.

Rangifer tarandus fennicus

rénszarvas fennicus alfaja

53.

Bovidae

Marhafélék

54.

Capra aegagrus (természetes populációi)

bezoárkecske

55.

Ovis musimon (Ovis gmelini musimon) (Korzikán és Szardínián élő természetes populációi)

muflon

56.

Ovis musimon ophion (Ovis orientalis ophion)

ciprusi muflon

57.

Rupicapra rupicapra balcanica

alpesi zerge balkáni alfaja (balkáni zerge)

58.

CETACEA

CETEK

59.

Delphinidae

Delfinfélék

60.

Tursiops truncatus

palackorrú delfin

61.

Phocoenidae

Disznódelfinfélék

62.

Phocoena phocoena

közönséges disznódelfin

63.

REPTILIA

HÜLLŐK

64.

TESTUDINATA

TEKNŐSÖK

65.

Testudinidae

Szárazfölditeknős-félék

66.

Testudo graeca

mór teknős

67.

Testudo hermanni

görög teknős

68.

Testudo marginata

szegélyes teknős

69.

Emydidae

Mocsáriteknős-félék

70.

Emys orbicularis

mocsári teknős

71.

Mauremys caspica

kaszpi teknős

72.

Mauremys leprosa

spanyol víziteknős

73.

SQUAMATA

PIKKELYES HÜLLŐK

74.

Lacertidae

Nyakörvösgyík-félék

75.

Gallotia galloti insulanagae

Kanári-szigeteki gyík insulanagae alfaja

76.

Dinarolacerta mosorensis

dalmát faligyík

77.

Lacerta bonnali

(nincs magyar neve)

78.

Lacerta monticola

ibériai hegyigyík

79.

Lacerta schreiberi

spanyol zöldgyík

80.

Podarcis lilfordi

Baleár-szigeteki faligyík

81.

Podarcis pityusensis

pityuseni faligyík

82.

Scincidae

Szkinkfélék

83.

Chalcides simonyi

fuerteventurai ércesgyík

84.

Gekkonidae

Gekkófélék

85.

Phyllodactylus europaeus

lemezesujjú gekkó

86.

Colubridae

Siklófélék

87.

Elaphe quatuorlineata

négycsíkos sikló (szalagos sikló)

88.

Elaphe situla (Zamenis situla)

leopárdsikló

89.

Viperidae

Viperafélék

90.

Vipera ursinii

parlagi vipera

91.

AMPHIBIA

KÉTÉLTŰEK

92.

CAUDATA

FARKOS KÉTÉLTŰEK

93.

Salamandridae

Szalamandrafélék

94.

Chioglossa lusitanica

ibériai szalamandra

95.

Mertensiella luschani

lykiai szalamandra (likiai szalamandra)

96.

Salamandrina terdigitata

pápaszemes szalamandra

97.

Triturus carnifex

alpesi tarajosgőte

98.

Triturus cristatus

közönséges tarajosgőte

99.

Triturus dobrogicus

dunai tarajosgőte

100.

Triturus karelinii

balkáni tarajosgőte

101.

Triturus montandoni

kárpáti gőte

102.

Triturus vulgaris ampelensis

pettyes gőte ampelensis alfaja

103.

Plethodontidae

Barlangiszalamandra-félék

104.

Hydromantes ambrosii

francia barlangi-szalamandra

105.

Hydromantes flavus

sárga barlangi-szalamandra

106.

Hydromantes genei

barna barlangi-szalamandra

107.

Hydromantes imperialis

(nincs magyar neve)

108.

Hydromantes strinatii

(nincs magyar neve)

109.

Hydromantes supramontis

(nincs magyar neve)

110.

ANURA

BÉKÁK

111.

Discoglossidae

Korongnyelvűbéka-félék

112.

Bombina bombina

vöröshasú unka

113.

Bombina variegata

sárgahasú unka

114.

Discoglossus galganoi (Discoglossus „jeanneae”h-t is beleértve)

spanyol korongnyelvűbéka

115.

Discoglossus montalentii

korzikai korongnyelvűbéka

116.

Discoglossus sardus

Tirrén-tengeri korongnyelvűbéka

117.

Ranidae

Valódibéka-félék

118.

Rana latastei

olasz barnabéka

119.

OSTEICHTHYES

CSONTOSHALAK

120.

ACTINOPTERYGII

SUGARASUSZÓJÚ HALAK

121.

CLUPEIFORMES

HERINGALAKÚAK

122.

Clupeidae

Heringfélék

123.

Alosa spp.

nagyheringfajok

124.

CYPRINIFORMES

PONTYALAKÚAK

125.

Cyprinidae

Pontyfélék

126.

Alburnus albidus

déli küsz

127.

Anaecypris hispanica

(nincs magyar neve)

128.

Aspius aspius (kivéve a finn populációkat)

balin

129.

Aulopyge huegelii

küllőmárna

130.

Barbus comiza

spanyol márna

131.

Barbus meridionalis (Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.)

Petényi-márna (magyar márna)

132.

Barbus plebejus

olasz márna

133.

Chalcalburnus chalcoides

állas küsz

134.

Chondrostoma genei

sötétoldalsávos paduc

135.

Chondrostoma knerii

dalmát paduc

136.

Chondrostoma lusitanicum

(nincs magyar neve)

137.

Chondrostoma phoxinus

csellepaduc

138.

Chondrostoma polylepis (C. willkommi-t is beleértve)

ibériai paduc

139.

Chondrostoma soetta

olasz paduc

140.

Chondrostoma toxostoma

francia paduc

141.

Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) (Nagyfaj. Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.)

halványfoltú küllő

142.

Gobio kessleri (Romanogobio kessleri)

homoki küllő

143.

Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus)

felpillantó küllő

144.

Iberocypris palaciosi

(nincs magyar neve)

145.

Leuciscus lucumonis (Telestes lucumonis)

olasz csabak

146.

Leuciscus souffia (Telestes souffia)

vaskos csabak

147.

Pelecus cultratus

garda

148.

Phoxinellus spp.

mediterrán csellefajok

149.

Rhodeus sericeus amarus

szivárványos ökle

150.

Rutilus alburnoides

spanyol koncér

151.

Rutilus arcasii

ibériai koncér

152.

Rutilus frisii meidingeri

gyöngyös koncér

153.

Rutilus lemmingii

portugál koncér

154.

Rutilus macrolepidotus

nagypikkelyű koncér

155.

Rutilus pigus (Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.)

leánykoncér

156.

Rutilus rubilio

olasz koncér

157.

Scardinius graecus

görög keszeg

158.

Squalius microlepis

Neretva-domolykó

159.

Squalius svallize

pataki domolykó

160.

Cobitidae

Csíkfélék

161.

Cobitis elongata

nyurga csík

162.

Cobitis taenia (kivéve a finn populációkat) (Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.)

vágó csík

163.

Cobitis trichonica

(nincs magyar neve)

164.

Misgurnus fossilis

réti csík

165.

Sabanejewia aurata (Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.)

törpecsík

166.

Sabanejewia larvata (Cobitis larvata és Cobitis conspersa)

olasz csík

167.

SILURIFORMES

HARCSAALAKÚAK

168.

Siluridae

Harcsafélék

169.

Silurus aristotelis

négybajuszszálas harcsa

170.

ATHERINIFORMES

KALÁSZHALALAKÚAK

171.

Cyprinodontidae

Fogaspontyfélék

172.

Aphanius fasciatus

zebra-fogasponty

173.

Aphanius iberus

spanyol fogasponty

174.

SALMONIFORMES

PISZTRÁNGALAKÚAK

175.

Salmonidae

Pisztrángfélék

176.

Hucho hucho (természetes populációi)

dunai galóca

177.

Salmo macrostigma

nagyfoltú pisztráng

178.

Salmo marmoratus

márványos pisztráng

179.

Salmo salar (csak az édesviziek) (kivéve a finn populációkat)

lazac

180.

Salmothymus obtusirostris

dalmát pisztráng

181.

Umbridae

Pócfélék

182.

Umbra krameri

lápi póc

183.

SCORPAENIFORMES

SÁRKÁNYFEJŰHALALAKÚAK

184.

Cottidae

Kölöntefélék

185.

Cottus gobio (kivéve a finn populációkat)

botos kölönte

186.

Cottus petiti

Petit-kölönte

187.

PERCIFORMES

SÜGÉRALAKÚAK

188.

Percidae

Sügérfélék

189.

Gymnocephalus baloni

széles durbincs

190.

Gymnocephalus schraetser

selymes durbincs

191.

Zingel spp.

bucófajok

192.

Gobiidae

Gébfélék

193.

Knipowitschia croatica

Neretva-törpegéb

194.

Knipowitschia panizzae

lagúnatörpegéb

195.

Padogobius nigricans

olasz folyamigéb

196.

Pomatoschistus canestrini

csatornagéb

197.

CEPHALASPIDOMORPHII

INGOLÁK

198.

PETROMYZONIFORMES

INGOLASZERŰEK

199.

Petromyzontidae

Ingolafélék

200.

Eudontomyzon spp.

ingolafajok

201.

Lampetra fluviatilis (kivéve a finn és svéd populációkat)

folyami ingola

202.

Lampetra planeri (kivéve az észt, finn és svéd populációkat)

pataki ingola

203.

Lethenteron zanandreai

(nincs magyar neve)

204.

Petromyzon marinus (kivéve a svéd populációkat)

tengeri ingola

205.

INVERTEBRATA

GERINCTELENEK

206.

ARTHROPODA

ÍZELTLÁBÚAK

207.

CRUSTACEA

RÁKOK

208.

Decapoda

Tízlábú rákok

209.

Austropotamobius pallipes

csókarák

210.

INSECTA

ROVAROK

211.

Coleoptera

Bogarak

212.

Agathidium pulchellum

csinos gombabogárka

213.

Bolbelasmus unicornis

szarvas álganéjtúró

214.

Boros schneideri

európai boroszbogár

215.

Buprestis splendens

pompás díszbogár

216.

Carabus hampei

sokbordás futrinka

217.

Carabus hungaricus

magyar futrinka

218.

Carabus variolosus

kárpáti vízifutrinka

219.

Carabus zawadszkii

zempléni futrinka

220.

Cerambyx cerdo

nagy hőscincér

221.

Corticaria planula

lapos pudvabogár

222.

Cucujus cinnaberinus

skarlátbogár

223.

Dorcadion fulvum cervae

pusztai gyalogcincér

224.

Duvalius gebhardti

Gebhardt-vakfutrinka

225.

Duvalius hungaricus

magyar vakfutrinka

226.

Dytiscus latissimus

óriás-csíkbogár

227.

Graphoderus bilineatus

széles tavicsíkbogár

228.

Leptodirus hochenwarti

barlangi pecebogár

229.

Limoniscus violaceus

kék pattanó

230.

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

231.

Macroplea pubipennis

finn hínárbogár

232.

Mesosa myops

északi foltoscincér

233.

Morimus funereus

gyászcincér

234.

Oxyporus mannerheimii

északi gombaholyva

235.

Pilemia tigrina

atracélcincér

236.

Probaticus subrugosus

ráncos gyászbogár

237.

Propomacrus cypriacus

ciprusi karolóbogár

238.

Pseudoseriscius cameroni

máltai gyászbogár

239.

Pytho kolwensis

északi sárkánybogár

240.

Rhysodes sulcatus

kerekvállú állasbogár

241.

Stephanopachys linearis

vonalas csuklyásszú

242.

Stephanopachys substriatus

rovátkás csuklyásszú

243.

Xyletinus tremulicola

rezgőnyár-álszú

244.

Heteroptera

Poloskák

245.

Aradus angularis

hegyessarkú kéregpoloska

246.

Lepidoptera

Lepkék

247.

Agriades glandon aquilo

északi fehérszemes-boglárka

248.

Arytrura musculus

keleti lápibagoly

249.

Catopta thrips

sztyeplepke

250.

Chondrosoma fiduciarium

magyar ősziaraszoló

251.

Clossiana improba

füstös gyöngyházlepke

252.

Coenonympha oedippus

ezüstsávos szénalepke

253.

Colias myrmidone

narancsszínű kéneslepke (narancslepke)

254.

Cucullia mixta

vértesi csuklyásbagoly

255.

Dioszeghyana schmidtii

magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly)

256.

Erannis ankeraria

Anker-araszoló

257.

Erebia calcaria

nagy szerecsenlepke (Lorkovic-szerecsenlepke)

258.

Erebia christi

fekete szerecsenlepke

259.

Erebia medusa polaris

skandináv tavaszi szerecsenlepke

260.

Eriogaster catax

sárga gyapjasszövő

261.

Euphydryas aurinia

lápi tarkalepke

262.

Glyphipterix loricatella

budai szakállasmoly

263.

Gortyna borelii lunata

nagy szikibagoly

264.

Graellsia isabellae

spanyol pávaszem

265.

Hesperia comma catena

svéd vesszős busalepke

266.

Euphydryas maturna

díszes tarkalepke

267.

Leptidea morsei

keleti mustárlepke

268.

Lignyoptera fumidaria

füstös ősziaraszoló

269.

Lycaena dispar

nagy tűzlepke

270.

Lycaena helle

lápi tűzlepke

271.

Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)

sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)

272.

Maculinea teleius (Phengaris teleius)

vérfű-hangyaboglárka

273.

Melanargia arge

olasz sakktáblalepke

274.

Papilio hospiton

korzikai fecskefarkúlepke

275.

Phyllometra culminaria

csüngőaraszoló

276.

Plebicula golgus

Golgus-boglárka

277.

Polymixis rufocincta isolata

villányi télibagoly

278.

Polyommatus eroides

balkáni pöttyösboglárka

279.

Proterebia afra dalmata

dalmát szerecsenlepke

280.

Pseudophilotes bavius

erdélyi csinosboglárka

281.

Xestia borealis

lapp földibagolylepke

282.

Xestia brunneopicta

szibériai földibagolylepke

283.

Mantodea

Fogólábúak

284.

Apteromantis aptera

(nincs magyar neve)

285.

Odonata

Szitakötők

286.

Coenagrion hylas

csíkos légivadász

287.

Coenagrion mercuriale

déli légivadász

288.

Coenagrion ornatum

díszes légivadász

289.

Cordulegaster heros

kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)

290.

Cordulegaster trinacriae

szicíliai hegyiszitakötő

291.

Gomphus graslinii

atlanti folyami-szitakötő

292.

Leucorrhinia pectoralis

lápi szitakötő

293.

Lindenia tetraphylla

levelespotrohú szitakötő

294.

Macromia splendens

pompás sárkányszitakötő

295.

Ophiogomphus cecilia

erdei szitakötő

296.

Oxygastra curtisii

narancsfoltos szitakötő

297.

Orthoptera

Egyenesszárnyúak

298.

Baetica ustulata

Sierra Nevada-i nyergesszöcske

299.

Brachytrupes megacephalus

sivatagi házitücsök

300.

Isophya costata

magyar tarsza

301.

Isophya harzi

(nincs magyar neve)

302.

Isophya stysi

Stys-tarsza

303.

Myrmecophilus baronii

Baron-hangyásztücsök

304.

Odontopodisma rubripes

vöröslábú hegyisáska

305.

Paracaloptenus caloptenoides

álolaszsáska

306.

Pholidoptera transsylvanica

erdélyi avarszöcske

307.

Stenobothrus eurasius

eurázsiai rétisáska

308.

ARACHNIDA

PÓKSZABÁSÚAK

309.

Pseudoscorpiones

Álskorpiók

310.

Anthrenochernes stellae

(nincs magyar neve)

311.

MOLLUSCA

PUHATESTŰEK

312.

GASTROPODA

CSIGÁK

313.

Anisus vorticulus

apró fillércsiga (kis lemezcsiga)

314.

Caseolus calculus

bordás kövecskecsiga

315.

Caseolus commixta

felemás kövecskecsiga

316.

Caseolus sphaerula

gömbölyded kövecskecsiga

317.

Chilostoma banaticum (Drobacia banatica)

bánáti csiga

318.

Discula leacockiana

Leacock-gombcsiga

319.

Discula tabellata

rovásos gombcsiga

320.

Discus guerinianus

madeirai diszkoszcsiga

321.

Elona quimperiana

quemperi csiga

322.

Geomalacus maculosus

angol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga)

323.

Geomitra moniziana

Moniz-turbáncsiga

324.

Gibbula nivosa

havasi ragyáscsiga

325.

Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi)

dobozi pikkelyescsiga

326.

Idiomela subplicata

madeirai bordáscsiga

327.

Lampedusa imitatrix

(nincs magyar neve)

328.

Leiostyla abbreviata

kurta bábcsiga

329.

Leiostyla cassida

sisakos bábcsiga

330.

Leiostyla corneocostata

bordás bábcsiga

331.

Leiostyla gibba

dudoros bábcsiga

332.

Leiostyla lamellosa

lemezes bábcsiga

333.

Sadleriana pannonica

tornai patakcsiga

334.

Theodoxus transversalis

sávos bödöncsiga

335.

Vertigo angustior

harántfogú törpecsiga

336.

Vertigo genesii

kerekszájú törpecsiga

337.

Vertigo geyeri

négyfogú törpecsiga

338.

Vertigo moulinsiana

hasas törpecsiga

339.

BIVALVIA

KAGYLÓK

340.

Unionoida

Najádfélék

341.

Margaritifera durrovensis

ír gyöngykagyló

342.

Margaritifera margaritifera

folyami gyöngykagyló

343.

Unio crassus

tompa folyamkagyló

344.

Dreissenidae

Vándorkagylófélék

345.

Congeria kusceri

dinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet


Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

MAMMALIA

EMLŐSÖK

2.

RODENTIA

RÁGCSÁLÓK

3.

Sciuridae

Mókusfélék

4.

Marmota marmota latirostris

európai mormota latirostris alfaja

5.

Pteromys volans

szibériai repülőmókus

6.

Spermophilus suslicus

gyöngyös ürge

7.

Microtidae

Pocokfélék

8.

Microtus oeconomus arenicola

északi pocok arenicola alfaja

9.

Microtus oeconomus mehelyi

északi pocok mehelyi alfaja

10.

CARNIVORA

RAGADOZÓK

11.

Canidae

Kutyafélék

12.

Alopex lagopus

sarki róka

13.

Canis lupus (kivéve az észt populációkat; a görög populációk közül csak a 39. szélességi foktól délre esőket; spanyol populációk közül csak a Duerotól délre esőket; lett, litván és finn populációkat)

farkas

14.

Ursidae

Medvefélék

15.

Ursus arctos (kivéve az észt, finn és svéd, populációkat)

barna medve

16.

Mustelidae

Menyétfélék

17.

Gulo gulo

rozsomák

18.

Mustela lutreola

európai nyérc

19.

Felidae

Macskafélék

20.

Lynx pardinus

párduchiúz

21.

Phocidae

Fókafélék

22.

Monachus monachus

mediterrán barátfóka

23.

Phoca hispida saimensis

gyűrűsfóka saimensis alfaja

24.

ARTIODACTYLA

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

25.

Cervidae

Szarvasfélék

26.

Cervus elaphus corsicanus

korzikai gímszarvas (törpe gímszarvas)

27.

Bovidae

Marhafélék

28.

Bison bonasus

európai bölény

29.

Capra pyrenaica pyrenaica

spanyol kecske törzsalakja

30.

Rupicapra (pyrenaica) ornata

abruzzói zerge

31.

Rupicapra rupicapra tatrica

alpesi zerge tatrica alfaja (tátrai zerge)

32.

REPTILIA

HÜLLŐK

33.

TESTUDINATA

TEKNŐSÖK

34.

Cheliniidae

Tengeriteknős-félék

35.

Caretta caretta

álcserepesteknős

36.

Chelonia mydas

levesteknős

37.

SQUAMATA

PIKKELYES HÜLLŐK

38.

Lacertidae

Nyakörvösgyík-félék

39.

Gallotia simonyi

El Hierro-i óriásgyík

40.

Colubridae

Siklófélék

41.

Coluber cypriensis (Hierophis cypriensis)

ciprusi ostorsikló

42.

Natrix natrix cypriaca

ciprusi vízisikló

43.

Viperidae

Viperafélék

44.

Macrovipera schweizeri

míloszi vipera

45.

Vipera ursinii rakosiensis

rákosi vipera

46.

Vipera ursinii macrops

parlagi vipera macrops alfaja

47.

AMPHIBIA

KÉTÉLTŰEK

48.

CAUDATA

FARKOS KÉTÉLTŰEK

49.

Salamandridae

Szalamandrafélék

50.

Salamandra (atra) aurorae

sárga alpesi szalamandra

51.

Proteidae

Vakgőtefélék

52.

Proteus anguinus

barlangi vakgőte

53.

ANURA

BÉKÁK

54.

Discoglossidae

Korongnyelvűbéka-félék

55.

Alytes muletensis

mallorcai korongnyelvűbéka

56.

Pelobatidae

Ásóbékafélék

57.

Pelobates fuscus insubricus

barna ásóbéka insubricus alfaja

58.

OSTEICHTHYES

CSONTOSHALAK

59.

ACTINOPTERYGII

SUGARASUSZÓJÚ HALAK

60.

ACIPENSERIFORMES

TOKALAKÚAK

61.

Acipenseridae

Tokfélék

62.

Acipenser naccarii

adriai tok

63.

Acipenser sturio

közönséges tok

64.

CYPRINIFORMES

PONTYALAKÚAK

65.

Cyprinidae

Pontyfélék

66.

Ladigesocypris ghigii

(nincs magyar neve)

67.

Phoxinus percnurus

mocsári cselle

68.

ATHERINIFORMES

KALÁSZHALALAKÚAK

69.

Cyprinodontidae

Fogaspontyfélék

70.

Valencia hispanica

feketefoltos fogasponty

71.

Valencia letourneuxi

korfui fogasponty

72.

SALMONIFORMES

PISZTRÁNGALAKÚAK

73.

Coregonidae

Marénafélék

74.

Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger bizonyos körzeteinek anadrom populációi)

hegyesorrú maréna

75.

PERCIFORMES

SÜGÉRALAKÚAK

76.

Percidae

Sügérfélék

77.

Romanichthys valsanicola

román bucó

78.

INVERTEBRATA

GERINCTELENEK

79.

ARTHROPODA

ÍZELTLÁBÚAK

80.

CRUSTACEA

RÁKOK

81.

Decapoda

Tízlábú rákok

82.

Austropotamobius torrentium

kövi rák

83.

Isopoda

Ászkarákok

84.

Armadillidium ghardalamensis

déli gömbászka

85.

INSECTA

ROVAROK

86.

Coleoptera

Bogarak

87.

Carabus menetriesi pacholei

fellápi futrinka

88.

Carabus olympiae

olasz futrinka

89.

Osmoderma eremita (Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is)

remetebogár

90.

Phryganophilus ruficollis

vörösnyakú komorbogár

91.

Pseudogaurotina excellens

nagy fémescincér

92.

Rosalia alpina

havasi cincér

93.

Lepidoptera

Lepkék

94.

Euplagia quadripunctaria

csíkos medvelepke

95.

Nymphalis vau-album

l-betűs rókalepke

96.

Xylomoia strix

északi zsombékbagoly

97.

MOLLUSCA

PUHATESTŰEK

98.

GASTROPODA

CSIGÁK

99.

Helicopsis striata austriaca

ausztriai bordás homokcsiga

100.

Lampedusa melitensis

máltai orsócsiga

101.

Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica)

magyar vakcsiga

3. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez70


3. A) számú melléklet


Közösségi jelentőségű növényfajok

A

B

C

Rendszertani kategóriák

Tudományos név

Magyar elnevezés

1.

BRYOPHYTA

MOHÁK

2.

Bruchia vogesiaca

(nincs magyar neve)

3.

Bryhnia novae-angliae

(nincs magyar neve)

4.

Buxbaumia viridis

zöld koboldmoha

5.

Cephalozia macounii

(nincs magyar neve)

6.

Cynodontium suecicum

(nincs magyar neve)

7.

Dichelyma capillaceum

(nincs magyar neve)

8.

Dicranum viride

zöld seprőmoha

9.

Distichophyllum carinatum

(nincs magyar neve)

10.

Drepanocladus vernicosus (syn.: Hamatocaulis vernicosus)

karcsú pásztorbotmoha

11.

Encalypta mutica

(nincs magyar neve)

12.

Hamatocaulis lapponicus

(nincs magyar neve)

13.

Herzogiella turfacea

(nincs magyar neve)

14.

Hygrohypnum montanum

(nincs magyar neve)

15.

Jungermannia handelii

(nincs magyar neve)

16.

Mannia triandra

sziklai illatosmoha

17.

Meesia longiseta

(nincs magyar neve)

18.

Nothothylas orbicularis

(nincs magyar neve)

19.

Ochyraea tatrensis

(nincs magyar neve)

20.

Orthothecium lapponicum

(nincs magyar neve)

21.

Orthotrichum rogeri

alhavasi szőrössüvegűmoha

22.

Petalophyllum ralfsii

(nincs magyar neve)

23.

Plagiomnium drummondii

(nincs magyar neve)

24.

Riccia breidleri

(nincs magyar neve)

25.

Riella helicophylla

(nincs magyar neve)

26.

Scapania massolongi

(nincs magyar neve)

27.

Sphagnum pylaisii

(nincs magyar neve)

28.

Tayloria rudolphiana

(nincs magyar neve)

29.

Tortella rigen

(nincs magyar neve)

30.

PTERIDOPHYTA

HARASZTOK

31.

Aspleniaceae

fodorkafélék

32.

Asplenium adulterinum

barnászöld fodorka

33.

Asplenium jahandiezii

verdoni fodorka

34.

Blechnaceae

bordapáfrányfélék

35.

Woodwardia radicans

kúszó láncpáfrány

36.

Dicksoniaceae

hópáfrányfélék

37.

Culcita macrocarpa

(nincs magyar neve)

38.

Dryopteridaceae

pajzsikafélék

39.

Diplazium sibiricum

(nincs magyar neve)

40.

Dryopteris fragans

illatos pajzsika

41.

Hymenophyllaceae

hártyaharasztok

42.

Trichomanes speciosum

különleges sörtepáfrány

43.

Isoetaceae

durdafűfélék

44.

Isoetes boryana

Bory-durdafű

45.

Isoetes malinverniana

lombardiai durdafű

46.

Marsileaceae

mételyfűfélék

47.

Marsilea batardae

ibériai mételyfű

48.

Marsilea quadrifolia

mételyfű (négylevelű mételyfű)

49.

Marsilea strigosa

borostás mételyfű

50.

Ophioglossaceae

kígyónyelvfélék

51.

Botrychium simplex

egyszerű holdruta

52.

Ophioglossum polyphyllum

apró kígyónyelv

53.

ANGIOSPERMATOPHYTA

ZÁRVATERMŐK

54.

Alismataceae

hídőrfélék

55.

Caldesia parnassifolia

szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-hídőr)

56.

Luronium natans

lebegő kanalashídőr

57.

Amaryllidaceae

amarilliszfélék

58.

Leucojum nicaeense

riviérai tőzike

59.

Narcissus asturiensis

apró nárcisz

60.

Narcissus calcicola

mészkedvelő nárcisz

61.

Narcissus cyclamineus

bókoló nárcisz

62.

Narcissus fernandesii

Fernandes-nárcisz

63.

Narcissus humilis

törpe nárcisz

64.

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

pompás csupros nárcisz

65.

Narcissus scaberulus

érdes nárcisz

66.

Narcissus triandrus subsp. capax

csüngő nárcisz capax alfaja

67.

Narcissus viridiflorus

zöld nárcisz

68.

Apiaceae (Umbelliferae)

ernyősök

69.

Angelica palustris

réti angyalgyökér

70.

Apium repens

kúszó zeller

71.

Athamanta cortiana

Corti-szemgyökér

72.

Eryngium alpinum

havasi iringó

73.

Hladnikia pastinacifolia

(nincs magyar neve)

74.

Petagnia saniculifolia

(nincs magyar neve)

75.

Rouya polygama

(nincs magyar neve)

76.

Seseli leucospermum

magyar gurgolya

77.

Thorella verticillatinundata

(nincs magyar neve)

78.

Asclepiadaceae

selyemkórófélék

79.

Vincetoxicum pannonicum

magyar méreggyilok

80.

Asteraceae (Compositae)

őszirózsafélék (fészekvirágzatúak)

81.

Artemisia campestris subsp. bottnica

skandináviai mezei üröm

82.

Artemisia oelandica

ölandi üröm

83.

Carlina onopordifolia

szamárbogáncs-levelű bábakalács

84.

Centaurea corymbosa

ernyős imola

85.

Centaurea gadorensis

Sierra de Gador-i imola

86.

Centaurea immanuelis-loewii

imola faj

87.

Centaurea jankae

Janka-imola

88.

Centaurea kartschiana

velencei imola

89.

Centaurea micrantha subsp. herminii

portugál útszéli imola

90.

Centaurea pontica

pontuszi imola

91.

Centaurea pulvinata

párnás imola

92.

Centaurea rothmalerana

Rothmaler-imola

93.

Centaurea vicentina

Vincent-imola

94.

Cirsium brachycephalum

kisfészkű aszat

95.

Crepis granatensis

gránátzörgőfű

96.

Crepis pusilla

apró zörgőfű

97.

Crepis tectorum subsp. nigrescens

fekete hamvas zörgőfű

98.

Erigeron frigidus

Sierra Nevada-i küllőrojt

99.

Hymenostemma pseudanthemis

(nincs magyar neve)

100.

Hyoseris frutescens

(nincs magyar neve)

101.

Leontodon boryi

Bory-oroszlánfog

102.

Leontodon microcephalus

kisfejű oroszlánfog

103.

Leuzea longifolia

hosszúlevelű imola

104.

Ligularia sibirica

szibériai hamuvirág

105.

Santolina impressa

lapított cipruska

106.

Santolina semidentata

fogacskás cipruska

107.

Saussurea alpina subsp. esthonica

észt havasi törpebogáncs

108.

Senecio jacobea subsp. gotlandicus

svéd jakabnapi aggófű

109.

Senecio nevadensis

Sierra Nevada-i aggófű

110.

Tephroseris longifolia subsp. moravica

morva hosszúlevelű aggófű

111.

Boraginaceae

érdeslevelűek

112.

Echium maculatum (syn.: Echium russicum)

piros kígyószisz

113.

Myosotis lusitanica

luzitániai nefelejcs

114.

Myosotis rehsteineri

Rehsteiner-nefelejcs

115.

Myosotis retusifolia

tompalevelű nefelejcs

116.

Omphalodes kuzinskyanae

Kuzinsky-békaszem

117.

Solenanthus albanicus

albán ebnyelvűfű

118.

Brassicaceae (Cruciferae)

keresztesvirágúak

119.

Alyssum pyrenaicum

pireneusi ternye

120.

Arabis sadina

portugál ikravirág

121.

Arabis scopoliana

Scopoli-ikravirág

122.

Biscutella vincentina

Vincent-korongpár

123.

Boleum asperum

(nincs magyar neve)

124.

Brassica glabrescens

kopaszodó káposzta

125.

Brassica hilarionis

ciprusi káposzta

126.

Brassica insularis

szigeti káposzta

127.

Braya linearis

szálaslevelű havasizsázsa

128.

Crambe tataria

tátorján (buglyos tátorján)

129.

Diplotaxis ibicensis

ibizai kányazsázsa

130.

Diplotaxis vicentina

Szent Vince-kányazsázsa

131.

Draba cacuminum

csúcsos daravirág

132.

Draba cinerea

hamvas daravirág

133.

Draba dorneri

Dorner-daravirág

134.

Erucastrum palustre

mocsári nyurgaszál

135.

Iberis procumbens subsp. microcarpa

portugál elterülő tatárvirág

136.

Jonopsidium savianum

toscanai álibolya

137.

Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana

(nincs magyar neve)

138.

Sisymbrium cavanillesianum

madridi zsombor

139.

Sisymbrium supinum

heverő zsombor

140.

Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum)

Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)

141.

Campanulaceae

harangvirágfélék

142.

Adenophora lilifolia

csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)

143.

Asyneuma giganteum

óriás harangcsillag

144.

Campanula romanica

(nincs magyar neve)

145.

Campanula zoysii

csöves harangvirág

146.

Jasione crispa subsp. serpentinica

portugál fodros kékcsillag

147.

Jasione lusitanica

luzitániai kékcsillag

148.

Caryophyllaceae

szegfűfélék

149.

Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida

vékonyka homokhúr

150.

Arenaria humifusa

elterülő homokhúr

151.

Arenaria provincialis

provence-i homokhúr

152.

Cerastium dinaricum

Dinári-hegységi madárhúr

153.

Dianthus arenarius subsp. arenarius

homoki szegfű

154.

Dianthus cintranus subsp. cintranus

portugál szegfű

155.

Dianthus marizii

Marizi-szegfű

156.

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

Szent István-szegfű (István király-szegfű)

157.

Dianthus rupicola

sziklalakó szegfű

158.

Herniaria algarvica

algarvei porcika

159.

Herniaria lusitanica subsp. berlengiana

Berlenga-szigeteki portugál porcika

160.

Herniaria maritima

tengerparti porcika

161.

Moehringia jankae

Janka-csitri

162.

Moehringia lateriflora

téglavörös-virágú csitri

163.

Moehringia tommasinii

velencei csitri

164.

Moehringia villosa

bozontos csitri

165.

Petrocoptis grandiflora

nagyvirágú csokorszegfű

166.

Petrocoptis montsicciana

Montsicci-csokorszegfű

167.

Petrocoptis pseudoviscosa

ragacsos csokorszegfű

168.

Silene furcata subsp. angustiflora

skandináviai villás habszegfű

169.

Silene hifacensis

Baleár-szigeteki habszegfű

170.

Silene longicilia

hosszúpillás habszegfű

171.

Silene mariana

Mária-habszegfű

172.

Cistaceae

szuharfélék

173.

Cistus palhinhae

portugál szuhar

174.

Halimium verticillatum

örvöslevelű halimium

175.

Helianthemum alypoides

spanyol napvirág

176.

Helianthemum caput-felis

macskafej-napvirág

177.

Cyperaceae

palkafélék

178.

Carex holostoma

sás faj

179.

Eleocharis carniolica

sűrű csetkáka

180.

Droseraceae

harmatfűfélék

181.

Aldrovanda vesiculosa

aldrovanda (lápi aldrovanda)

182.

Elatinaceae

látonyafélék

183.

Elatine gussonei

Gusson-látonya

184.

Ericaceae

hangafélék

185.

Rhododendron luteum

sárga havasszépe

186.

Euphorbiaceae

kutyatejfélék

187.

Euphorbia transtagana

ágas kutyatej

188.

Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)

pillangósvirágúak (hüvelyesek)

189.

Anthyllis hystrix

tüskés nyúlszapuka

190.

Astragalus centralpinus

alpesi csűdfű

191.

Astragalus peterfii

Péterfi-csűdfű

192.

Astragalus tremolsianus

Sierra de Gador-i csűdfű

193.

Genista dorycnifolia

dárdahere-levelű rekettye

194.

Genista holopetala

krajnai rekettye

195.

Melilotus segetalis subsp. fallax

portugál vetési somkóró

196.

Trifolium saxatile

sziklai here

197.

Gentianaceae

tárnicsfélék

198.

Gentiana ligustica

liguriai tárnics

199.

Gentianella anglica

angyaltárnicska

200.

Geraniaceae

gólyaorrfélék

201.

Erodium paularense

guadarramai gémorr

202.

Hippuridaceae

vízilófarkfélék

203.

Hippuris tetraphylla

négylevelű vízilófark

204.

Iridaceae

nősziromfélék

205.

Crocus cyprius

ciprusi sáfrány

206.

Crocus hartmannianus

Hartmann-sáfrány

207.

Gladiolus palustris

mocsári kardvirág

208.

Iris aphylla subsp. hungarica

magyar nőszirom

209.

Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria)

homoki nőszirom

210.

Juncaceae

szittyófélék

211.

Juncus valvatus

kopácsos szittyó

212.

Luzula arctica

sarki perjeszittyó

213.

Lamiaceae (Labiatae)

ajakosok

214.

Dracocephalum austriacum

osztrák sárkányfű

215.

Nepeta dirphya

görög macskamenta

216.

Origanum dictamnus

krétai szurokfű

217.

Phlomis brevibracteata

rövidcsészéjű macskahere

218.

Phlomis cypria

ciprusi macskahere

219.

Salvia veneris

Vénusz-zsálya

220.

Sideritis cypria

ciprusi sármányvirág

221.

Sideritis incana subsp. glauca

spanyol szürke sármányvirág

222.

Sideritis javalambrensis

javalambrei sármányvirág

223.

Sideritis serrata

fűrészes sármányvirág

224.

Teucrium lepicephalum

pikkelyesfejű gamandor

225.

Teucrium turredanum

spanyol gamandor

226.

Thymus carnosus

fénylő kakukkfű

227.

Lentibulariaceae

rencefélék

228.

Pinguicula nevadensis

Sierra Nevada-i hízóka

229.

Liliaceae

liliomfélék

230.

Allium grosii

Baleár-szigeteki hagyma

231.

Colchicum arenarium

homoki kikerics

232.

Hyacinthoides vicentina

Vince-kékharang

233.

Scilla litardierei

balkáni csillagvirág

234.

Tulipa cypria

ciprusi tulipán

235.

Tulipa hungarica

magyar tulipán

236.

Malvaceae

mályvafélék

237.

Kosteletzkya pentacarpos

Kosteletzky-mályva

238.

Najadaceae

tüskéshínárfélék

239.

Najas flexilis

hajlékony tüskehínár

240.

Najas tenuissima

karcsú tüskehínár

241.

Oleaceae

olajfafélék

242.

Syringa josikaea

Jósika-orgona

243.

Orchidaceae

kosborfélék

244.

Anacamptis urvilleana

máltai vitézvirág

245.

Calypso bulbosa

Calypso-orchidea

246.

Cypripedium calceolus

rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)

247.

Dactylorhiza kalopissii

ujjaskosbor faj

248.

Gymnigritella runei

svéd havasikosbor

249.

Himantoglossum adriaticum

adriai sallangvirág

250.

Himantoglossum jankae (Himantoglossum caprinum)

Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág)

251.

Liparis loeselii

hagymaburok (lápi hagymaburok)

252.

Ophrys melitensis

bangó faj

253.

Platanthera obtusata subsp. oligantha

kevésvirágú tompa sarkvirág

254.

Orobanchaceae

vajvirágfélék (szádorfélék)

255.

Orobanche densiflora

tömöttvirágú szádorgó

256.

Paeoniaceae

bazsarózsafélék

257.

Paeonia cambessedesii

Baleár-szigeteki bazsarózsa

258.

Paeonia clusii subsp. rhodia

rodoszi bazsarózsa

259.

Paeonia officinalis subsp. banatica

bánáti bazsarózsa

260.

Paeonia parnassica

görög bazsarózsa

261.

Palmae

pálmafélék

262.

Phoenix theophrasti

krétai datolyapálma

263.

Papaveraceae

mákfélék

264.

Corydalis gotlandica

gotlandi keltike

265.

Papaver laestadianum

skandináv pipacs

266.

Papaver radicatum subsp. hyperboreum

sarkvidéki mák

267.

Plantaginaceae

útifűfélék

268.

Plantago algarbiensis

algarvei útifű

269.

Plantago almogravensis

ibériai útifű

270.

Plumbaginaceae

kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)

271.

Armeria berlengensis

Berlenga-szigeteki pázsitszegfű

272.

Armeria neglecta

apró pázsitszegfű

273.

Armeria pseudarmeria

széleslevelű pázsitszegfű

274.

Armeria soleirolii

Soleirol-pázsitszegfű

275.

Armeria velutina

bársonyos pázsitszegfű

276.

Limonium dodartii subsp. lusitanicum

luzitániai sóvirág

277.

Limonium lanceolatum

lándzsás sóvirág

278.

Limonium multiflorum

sokvirágú sóvirág

279.

Poaceae (Gramineae)

pázsitfüvek

280.

Arctagrostis latifolia

széleslevelű sarkitippan

281.

Arctophila fulva

(nincs magyar neve)

282.

Avenula hackelii

Hackel-zabfű

283.

Bromus grossus

durva rozsnok

284.

Calamagrostis chalybaea

nádtippan faj

285.

Cinna latifolia

széleslevelű erdeinád

286.

Coleanthus subtilis

hüvelykfű

287.

Festuca brigantina

portugál csenkesz

288.

Festuca duriotagana

csenkesz faj

289.

Festuca elegans

kecses csenkesz

290.

Festuca henriquesii

csenkesz faj

291.

Festuca summilusitana

luzitániai csenkesz

292.

Gaudinia hispanica

spanyol füzérzab

293.

Holcus setiglumis subsp. duriensis

luzitániai szőrösnyelvű selyemperje

294.

Micropyropsis tuberosa

(nincs magyar neve)

295.

Poa granitica subsp. disparilis

perje faj

296.

Pseudarrhenatherum pallens

fakó csokoládénövény

297.

Puccinellia phryganodes

cserjés mézpázsit

298.

Puccinellia pungens

szúrós mézpázsit

299.

Stipa danubialis

dunai árvalányhaj

300.

Trisetum subalpestre

alhavasi aranyzab

301.

Polygonaceae

keserűfűfélék

302.

Persicaria foliosa

dúslevelű keserűfű

303.

Polygonum praelongum

török keserűfű

304.

Rumex rupestris

kövi sóska

305.

Primulaceae

kankalinfélék

306.

Androsace mathildae

Matild-gombafű

307.

Androsace pyrenaica

pireneusi gombafű

308.

Primula carniolica

Karni-alpokbeli kankalin

309.

Primula nutans

bókoló kankalin

310.

Primula palinuri

olasz kankalin

311.

Primula scandinavica

skandináv kankalin

312.

Soldanella villosa

pireneusi harangrojt

313.

Ranunculaceae

boglárkafélék

314.

Aconitum firmum subsp. moravicum

morva sisakvirág

315.

Adonis distorta

tekeredett hérics

316.

Aquilegia bertolonii

Bertoloni-harangláb

317.

Aquilegia kitaibelii

Kitaibel-harangláb

318.

Pulsatilla grandis

leánykökörcsin

319.

Pulsatilla patens

tátogó kökörcsin

320.

Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica

gotlandi közönséges kökörcsin

321.

Ranunculus kykkoensis

ciprusi boglárka

322.

Ranunculus lapponicus

lappföldi boglárka

323.

Rosaceae

rózsafélék

324.

Agrimonia pilosa

szőrös párlófű

325.

Potentilla delphinensis

francia pimpó

326.

Potentilla emilii-popii

pimpó faj

327.

Sorbus teodorii

Teodor-berkenye

328.

Rubiaceae

galajfélék

329.

Galium cracoviense

krakkói galaj

330.

Galium moldavicum

moldovai galaj

331.

Salicaceae

fűzfafélék

332.

Salix salvifolia subsp. australis

portugál zsályalevelű fűz

333.

Santalaceae

szantálfafélék (zsellérkefélék)

334.

Thesium ebracteatum

murvátlan zsellérke

335.

Saxifragaceae

kőtörőfűfélék

336.

Saxifraga berica

olasz kőtörőfű

337.

Saxifraga florulenta

alpesi kőtörőfű

338.

Saxifraga hirculus

bucsecsi kőtörőfű

339.

Saxifraga osloënsis

oslói kőtörőfű

340.

Saxifraga tombeanensis

lombardiai kőtörőfű

341.

Scrophulariaceae

tátogatófélék

342.

Antirrhinum charidemi

spanyol oroszlánszáj

343.

Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum

luzitániai keskenylevelű tátos

344.

Euphrasia marchesettii

Marchesetti-szemvidítófű

345.

Linaria algarviana

algarvei gyújtoványfű

346.

Linaria coutinhoi

Coutinho-gyújtoványfű

347.

Linaria loeselii

Loesel-gyújtoványfű

348.

Linaria flava

sárga gyújtoványfű

349.

Linaria pseudolaxiflora

gyújtoványfű faj

350.

Linaria tonzigii

Tonzig-gyújtoványfű

351.

Odontites granatensis

gránátfogfű

352.

Rhinanthus oesilensis

észt kakascímer

353.

Tozzia carpathica

kárpáti torokvirág

354.

Verbascum litigiosum

portugál ökörfarkkóró

355.

Veronica micrantha

kisvirágú veronika

356.

Thymelaeaceae

boroszlánfélék

357.

Daphne petraea

sziklai boroszlán

358.

Ulmaceae

szilfafélék

359.

Zelkova abelicea

krétai gyertyánszil

360.

Valerianaceae

macskagyökérfélék

361.

Centranthus trinervis

háromerű sarkantyúvirág

362.

Violaceae

ibolyafélék

363.

Viola delphinantha

dél-balkáni ibolya

364.

Viola jaubertiana

Jaubert-ibolya

365.

Viola rupestris subsp. relicta

ibolya faj (viola faj)

3. B) számú melléklet


Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok
2

A 2. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § b) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § f) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § g) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § h) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § i) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § k) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 2. § q) pontját a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. §-t megelőző cím a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (4) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (6) bekezdését a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (7) bekezdését a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. §-t megelőző cím a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdését a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az 5. § (3) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (5) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (7) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (1) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §.

26

A 7. §-t a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 8. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

29

A 8. § (3) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

30

A 8. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 9. § (2) bekezdése a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 9. § (3)–(4) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 33. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 9. § (5) bekezdését a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 10. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

42

A 10. § (2) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 33. pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 10. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 374. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 10. § (5) bekezdés c) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 10. § (9) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 10. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 374. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 10. § (12) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

49

A 10. § (13) bekezdését az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

50

A 10. § (14) bekezdését az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

51

A 10. § (15) bekezdését az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

52

A 10/A. §-t a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

53

A 10/A. § (1) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

54

A 10/A. § (3) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 10/A. § (5) bekezdését a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 10/A. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 375. §-a, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 11. §-t a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 12. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

61

A 12. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

62

A 13. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

63

A 13. § (1) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

65

A 13. § (2) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

66

A 13. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 375. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

67

A 14. § (2) bekezdése a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

68

Az 1. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

69

A 2. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

70

A 3. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

71

A 4. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 4. A) számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

73

A 4. B) számú melléklet címe a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

Az 5. számú melléklet szerinti különleges madárvédelmi területek helyrajzi számos jegyzékét a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 5. számú melléklet a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 6. számú mellékletet újonnan a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a helyezte hatályon kívül.

76

A 7. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

77

A 8. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) és f) pontja szerint módosított szöveg.

78

A terület jelölő élőhelytípusaira és fajaira várható negatív hatásokra kell összpontosítani. Minden olyan információt be kell írni, ami releváns lehet az adott ügyben, az érintett élőhelytípusokra és fajokra kifejtett hatások tekintetében.

79

Eltérő mértékben szükséges részletezni annak megfelelően, hogy az adatlapot utólagos tájékoztatás vagy előzetes véleménykérés céljából töltötték ki.

80

A 9. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 9. számú melléklet II. pontja a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

82

A 10. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

85

A 13. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a és 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

86

A 14. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

87

A 15. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére