• Tartalom

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

2021.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §1 E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.

Fogalmak

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi jelentőségű fajok: a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek;

b)3 kiemelt közösségi jelentőségű fajok: a 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik;

c) közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel;

d)4 kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik;

e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;

f)5 különleges természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

g)6 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

h)7 jelölt Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. számú mellékletben szerepel;

i)8 jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben szerepel;

j) élőhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az élőhelyre, illetve annak jellemző állat- és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását;

k)9 élőhely kedvező természetvédelmi helyzete: az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi helyzete kedvező;

l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;

m) faj kedvező természetvédelmi helyzete: populáció-dinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen;

n) jelentős állomány: e rendelet 1–4. számú mellékleteiben meghatározott fajok vagy élőhelytípusok olyan életképes állománya, amely mennyiségében, illetőleg állománysűrűségében kiemelkedő a faj, illetve élőhelytípus teljes magyarországi vagy európai uniós állományához viszonyítva és az állomány megőrzésére hosszú távon fennáll a lehetőség;

o) mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott azonosító rendszer;

p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervről vagy beruházásról való döntés – különösen annak környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt.

q)10 közösségi jelentőségű terület: olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A rendelet hatálya

3. §11 Az e rendelet szerinti szabályokat

a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú melléklet),

b) a jelölt Natura 2000 területekre,

c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint

d) a különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekre

[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: Natura 2000 terület] kell alkalmazni.

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja12

4. §13 (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve

b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek figyelembevételével

kell megvalósítani.

(3) A Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedéseket a következők állapítják meg:

a) természetvédelmi kezelési terv;

b) más – külön jogszabály alapján készített – természetvédelmi célú vagy valamely Natura 2000 terület védelmét szolgáló, illetve arra kihatással lévő terv;

c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön jogszabály alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is;

d) az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítását érintő szerződés.

(4)14 A fenntartási tervet a 13. számú melléklet szerint kell készíteni a (2) bekezdésben meghatározott célok figyelembevételével. A tervet elkészítése során egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság), az alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetekkel, a Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervekkel és települési önkormányzatokkal, a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosaival és vagyonkezelőivel, a bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti szerveivel.

(5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

(6)15 Amennyiben a (3) bekezdés szerinti intézkedések fenntartási tervben kerülnek megállapításra, a 2010. január 1-jét követően különleges természetmegőrzési vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként jelölésre kerülő területek esetében a fenntartási tervet a jelöléssel egyidejűleg kell elkészíteni.

(7)16 A (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tervek természetvédelmi kezeléshez való kapcsolódásának és a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát e rendelet 10. §-a alapján, körzeti erdőtervek esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni.

A Natura 2000 területek lehatárolása17

5. §18 (1) A különleges madárvédelmi területek kialakítása, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet szerinti szempontokat kell figyelembe venni.

(2)19

(3)20 A Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabály kihirdetését követően a Natura 2000 területeket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.

(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingatlan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érintett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását, valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.

(5)21 Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást követően a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell.

(6) Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésben álló, (1) bekezdés szerinti területek jelölésére a honvédelemért felelős miniszterrel történő előzetes egyeztetést követően kerül sor.

(7)22 Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata, illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000 területek nem felelnek meg a különleges természetmegőrzési terület vagy a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület feltételeinek, illetőleg további területek jelölése válik szükségessé, e jogszabályt, illetve a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell, továbbá a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásokat a lehatárolás érdekében le kell folytatni.

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az élőhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000 terület visszaminősítéséről dönt, a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

A Natura 2000 területekre vonatkozó támogatások
és kártalanítás

6. §23 (1)24 A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kártalanítás a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály25 alapján igényelhető.

(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett, a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati előírások teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással támogatás nyújtható.

A Natura 2000 területekre vonatkozó
szabályok

7. §26

8. §27 (1)28 A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

(3)29 Ha a (2) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzik, a természetvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.

(4)30 A természetvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti tevékenység tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a természetvédelmi hatóság az érintettekkel történő előzetes egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.

(5)31 Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a természetvédelmi hatóság az (3)–(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyező hatóságot megkeresi.

(6)32 A (2)–(3) bekezdésen túlmenően a természetvédelmi hatóság védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső tevékenységeket. Ugyanígy jár el a természetvédelmi hatóság a földhasználati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek esetén.

9. § (1)33

(2)34 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;

b) a terület helyreállításához;

c)35 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény36, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet37 hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

(3)–(4)38

(5)39 A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek – a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett – a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők.

(6)40

10. §41 (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2)42 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3)43 A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

(4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel – vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

(5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével –

a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;

b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy

c)44 az a)–b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés vizsgálata során kell lefolytatni.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.

(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.

(9)45 A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő az érintett vagy más területen.

(10)46 A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon – a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(11)47 A beruházás engedélyezése előtt az eljáró hatóság köteles közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetében olyan változást okozhat, amely miatt az e fajok és élőhelytípusok által az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentős romlása következhet be. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén, valamint a jelölt Natura 2000 területek vonatkozásában.

(12)48

10/A. §49 (1)50 Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.

(3)51 A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok.

(4)52 A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján – a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltak figyelembevételével – a miniszter útján kéri ki.

(5)53

(6)54 A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti adatlapon országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv esetén a miniszter, minden más esetben – a miniszter útján – a természetvédelmi hatóság kéri ki.

11. §55

12. §56 (1)57 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója – ideértve a vadászatra, illetőleg halászatra jogosultat – köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura 2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza.

(2)58 Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott meghatározott tevékenységek elvégzéséhez az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedélyét be kell szerezni.

13. §59 (1)60 A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban61 foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)62 A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak szerint az igazgatóság a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást, monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra.

(3)63 A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a (2) bekezdés szerinti kutatás, illetőleg monitorozás alapján a miniszter által vezetett Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a miniszter által vezetett Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)64 Ez a rendelet

af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

c) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

d) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez65

1. A) számú melléklet
Közösségi jelentőségű madárfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

ANSERIFORMES

 

LÚDALAKÚAK

2.

Anatidae

 

Récefélék

3.

 

Cygnus columbianus bewickii

kis hattyú bewickii alfaja

4.

 

Cygnus cygnus

énekes hattyú

5.

 

Anser albifrons flavirostris

grönlandi nagy lilik

6.

 

Anser erythropus

kis lilik

7.

 

Branta leucopsis

apácalúd

8.

 

Branta ruficollis

vörösnyakú lúd

9.

 

Tadorna ferruginea

vörös ásólúd

10.

 

Marmaronetta angustirostris

márványos réce

11.

 

Aythya nyroca

cigányréce

12.

 

Polysticta stelleri

Steller-pehelyréce

13.

 

Mergus albellus

kis bukó

14.

 

Oxyura leucocephala

kékcsőrű réce

15.

GALLIFORMES

 

TYÚKALAKÚAK

16.

Tetraonidae

 

Fajdfélék

17.

 

Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)

császármadár

18.

 

Lagopus muta pyrenaicus

havasi hófajd pyrenaicus alfaja

19.

 

Lagopus muta helveticus

havasi hófajd helveticus alfaja

20.

 

Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix tetrix)

nyírfajd tetrix alfaja

21.

 

Tetrao urogallus

siketfajd

22.

Phasianidae

 

Fácánfélék

23.

 

Alectoris graeca

szirti fogoly

24.

 

Alectoris barbara

barnanyakú szirtifogoly

25.

 

Perdix perdix italica

fogoly italica alfaja

26.

 

Perdix perdix hispaniensis

fogoly hispaniensis alfaja

27.

GAVIIFORMES

 

BÚVÁRALAKÚAK

28.

Gaviidae

 

Búvárfélék

29.

 

Gavia stellata

északi búvár

30.

 

Gavia arctica

sarki búvár

31.

 

Gavia immer

jeges búvár

32.

PODICIPEDIFORMES

 

VÖCSÖKALAKÚAK

33.

Podicipedidae

 

Vöcsökfélék

34.

 

Podiceps auritus

füles vöcsök

35.

PROCELLARIIFORMES

 

VIHARMADÁR-ALAKÚAK

36.

Procellariidae

 

Viharmadárfélék

37.

 

Pterodroma madeira

madeirai viharmadár

38.

 

Pterodroma feae

zöld-foki viharmadár

39.

 

Bulweria bulwerii

szalagos szerecsenhojsza

40.

 

Calonectris diomedea

mediterrán vészmadár

41.

 

Puffinus mauretanicus

Baleár-szigeteki vészmadár

42.

 

Puffinus yelkouan

bukdosó vészmadár

43.

 

Puffinus assimilis

kis vészmadár

44.

Hydrobatidae

 

Viharfecskefélék

45.

 

Pelagodroma marina

fehérarcú viharfecske

46.

 

Hydrobates pelagicus

viharfecske

47.

 

Oceanodroma leucorhoa

villás viharfecske

48.

 

Oceanodroma castro

madeirai viharfecske

49.

PELECANIFORMES

 

GÖDÉNYALAKÚAK

50.

Pelecanidae

 

Gödényfélék

51.

 

Pelecanus onocrotalus

rózsás gödény

52.

 

Pelecanus crispus

borzas gödény

53.

Phalacrocoracidae

 

Kárókatonafélék

54.

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

üstökös kárókatona desmarestii alfaja

55.

 

Phalacrocorax pygmeus

kis kárókatona

56.

CICONIIFORMES

 

GÓLYAALAKÚAK

57.

Ardeidae

 

Gémfélék

58.

 

Botaurus stellaris

bölömbika

59.

 

Ixobrychus minutus

törpegém

60.

 

Nycticorax nycticorax

bakcsó

61.

 

Ardeola ralloides

üstökösgém

62.

 

Egretta garzetta

kis kócsag

63.

 

Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)

nagy kócsag

64.

 

Ardea purpurea

vörös gém

65.

Ciconiidae

 

Gólyafélék

66.

 

Ciconia nigra

fekete gólya

67.

 

Ciconia ciconia

fehér gólya

68.

Threskiornithidae

 

Íbiszfélék

69.

 

Plegadis falcinellus

batla

70.

 

Platalea leucorodia

kanalasgém

71.

PHOENICOPTERIFORMES

 

FLAMINGÓ-ALAKÚAK

72.

Phoenicopteridae

 

Flamingófélék

73.

 

Phoenicopterus ruber (Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.)

rózsás flamingó

74.

FALCONIFORMES

 

SÓLYOMALAKÚAK

75.

Accipitridae

 

Vágómadárfélék

76.

 

Pernis apivorus

darázsölyv

77.

 

Elanus caeruleus

kuhi

78.

 

Milvus migrans

barna kánya

79.

 

Milvus milvus

vörös kánya

80.

 

Haliaeetus albicilla

rétisas

81.

 

Gypaetus barbatus

saskeselyű

82.

 

Neophron percnopterus

dögkeselyű

83.

 

Gyps fulvus

fakó keselyű

84.

 

Aegypius monachus

barátkeselyű

85.

 

Circaetus gallicus

kígyászölyv

86.

 

Circus aeruginosus

barna rétihéja

87.

 

Circus cyaneus

kékes rétihéja

88.

 

Circus macrourus

fakó rétihéja

89.

 

Circus pygargus

hamvas rétihéja

90.

 

Accipiter gentilis arrigonii

héja arrigonii alfaja

91.

 

Accipiter nisus granti

karvaly granti alfaja

92.

 

Accipiter brevipes

kis héja

93.

 

Buteo rufinus

pusztai ölyv

94.

 

Aquila pomarina

békászó sas

95.

 

Aquila clanga

fekete sas

96.

 

Aquila heliaca

parlagi sas

97.

 

Aquila adalberti

ibériai sas

98.

 

Aquila chrysaetos

szirti sas

99.

 

Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)

törpesas

100.

 

Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)

héjasas

101.

Pandionidae

 

Halászsasfélék

102.

 

Pandion haliaetus

halászsas

103.

Falconidae

 

Sólyomfélék

104.

 

Falco naumanni

fehérkarmú vércse

105.

 

Falco vespertinus

kék vércse

106.

 

Falco columbarius

kis sólyom

107.

 

Falco eleonorae

Eleonóra-sólyom

108.

 

Falco biarmicus

Feldegg-sólyom

109.

 

Falco cherrug

kerecsensólyom

110.

 

Falco rusticolus

északi sólyom

111.

 

Falco peregrinus

vándorsólyom

112.

GRUIFORMES

 

DARUALAKÚAK

113.

Turnicidae

 

Guvatfürjfélék

114.

 

Turnix sylvatica

guvatfürj

115.

Gruidae

 

Darufélék

116.

 

Grus grus

daru

117.

Rallidae

 

Guvatfélék

118.

 

Porzana porzana

pettyes vízicsibe

119.

 

Porzana parva

kis vízicsibe

120.

 

Porzana pusilla

törpevízicsibe

121.

 

Crex crex

haris

122.

 

Porphyrio porphyrio

kék fú

123.

 

Fulica cristata

bütykös szárcsa

124.

Otitidae

 

Túzokfélék

125.

 

Tetrax tetrax

reznek

126.

 

Chlamydotis undulata

galléros túzok

127.

 

Otis tarda

túzok

128.

CHARADRIIFORMES

 

LILEALAKÚAK

129.

Recurvirostridae

 

Gulipánfélék

130.

 

Himantopus himantopus

gólyatöcs

131.

 

Recurvirostra avosetta

gulipán

132.

Burhinidae

 

Ugartyúkfélék

133.

 

Burhinus oedicnemus

ugartyúk

134.

Glareolidae

 

Székicsérfélék

135.

 

Cursorius cursor

futómadár

136.

 

Glareola pratincola

székicsér

137.

Charadriidae

 

Lilefélék

138.

 

Charadrius alexandrinus

széki lile

139.

 

Charadrius morinellus

havasi lile

140.

 

Pluvialis apricaria

aranylile

141.

 

Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus)

tüskés bíbic

142.

Scolopacidae

 

Szalonkafélék

143.

 

Calidris alpina schinzii

havasi partfutó schinzii alfaja

144.

 

Philomachus pugnax

pajzsoscankó

145.

 

Gallinago media

nagy sárszalonka

146.

 

Limosa lapponica

kis goda

147.

 

Numenius tenuirostris

vékonycsőrű póling

148.

 

Tringa glareola

réti cankó

149.

 

Xenus cinereus

terekcankó

150.

 

Phalaropus lobatus

vékonycsőrű víztaposó

151.

Laridae

 

Sirályfélék

152.

 

Larus melanocephalus

szerecsensirály

153.

 

Larus genei (Chroicocephalus genei)

vékonycsőrű sirály

154.

 

Larus audouinii

korallsirály

155.

 

Larus minutus (Hydrocoloeus minutus)

kis sirály

156.

Sternidae

 

Csérfélék

157.

 

Gelochelidon nilotica

kacagócsér

158.

 

Sterna caspia (Hydroprogne caspia)

lócsér

159.

 

Sterna sandvicensis

kenti csér

160.

 

Sterna dougallii

rózsás csér

161.

 

Sterna hirundo

küszvágó csér

162.

 

Sterna paradisaea

sarki csér

163.

 

Sterna albifrons (Sternula albifrons)

kis csér

164.

 

Chlidonias hybrida

fattyúszerkő

165.

 

Chlidonias niger

kormos szerkő

166.

Alcidae

 

Alkafélék

167.

 

Uria aalge ibericus

lumma ibericus alfaja

168.

PTEROCLIFORMES

 

PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK

169.

Pteroclididae

 

Pusztaityúkfélék

170.

 

Pterocles orientalis

feketehasú pusztaityúk

171.

 

Pterocles alchata

nyílfarkú pusztaityúk

172.

COLUMBIFORMES

 

GALAMBALAKÚAK

173.

Columbidae

 

Galambfélék

174.

 

Columba palumbus azorica

azori örvös galamb

175.

 

Columba trocaz

madeirai babérgalamb

176.

 

Columba bollii

szürkefejű babérgalamb

177.

 

Columba junoniae

fehérfarkú babérgalamb

178.

STRIGIFORMES

 

BAGOLYALAKÚAK

179.

Strigidae

 

Bagolyfélék

180.

 

Bubo bubo

uhu

181.

 

Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)

hóbagoly

182.

 

Surnia ulula

karvalybagoly

183.

 

Glaucidium passerinum

törpekuvik

184.

 

Strix nebulosa

szakállas bagoly

185.

 

Strix uralensis

uráli bagoly

186.

 

Asio flammeus

réti fülesbagoly

187.

 

Aegolius funereus

gatyáskuvik

188.

CAPRIMULGIFORMES

 

LAPPANTYÚ-ALAKÚAK

189.

Caprimulgidae

 

Lappantyúfélék

190.

 

Caprimulgus europaeus

lappantyú

191.

APODIDAE

 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

192.

Apodidae

 

Sarlósfecskefélék

193.

 

Apus caffer

kaffersarlósfecske

194.

CORACIIFORMES

 

SZALAKÓTA-ALAKÚAK

195.

Alcedinidae

 

Jégmadárfélék

196.

 

Alcedo atthis

jégmadár

197.

Coraciidae

 

Szalakótafélék

198.

 

Coracias garrulus

szalakóta

199.

PICIFORMES

 

HARKÁLYALAKÚAK

200.

Picidae

 

Harkályfélék

201.

 

Picus canus

hamvas küllő

202.

 

Dryocopus martius

fekete harkály

203.

 

Dendrocopos major canariensis

nagy fakopáncs canariensis alfaja

204.

 

Dendrocopos major thanneri

nagy fakopáncs thanneri alfaja

205.

 

Dendrocopos syriacus

balkáni fakopáncs

206.

 

Dendrocopos medius

középfakopáncs

207.

 

Dendrocopos leucotos

fehérhátú fakopáncs

208.

 

Picoides tridactylus

háromujjú hőcsik

209.

PASSERIFORMES

 

VERÉBALAKÚAK

210.

Alaudidae

 

Pacsirtafélék

211.

 

Chersophilus duponti

vékonycsőrű pacsirta

212.

 

Melanocorypha calandra

kalandrapacsirta

213.

 

Calandrella brachydactyla

szikipacsirta

214.

 

Galerida theklae

kövi pacsirta

215.

 

Lullula arborea

erdei pacsirta

216.

Motacillidae

 

Billegetőfélék

217.

 

Anthus campestris

parlagi pityer

218.

Troglodytidae

 

Ökörszemfélék

219.

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

ökörszem fridariensis alfaja

220.

Turdidae

 

Rigófélék

221.

 

Luscinia svecica

kékbegy

222.

 

Saxicola dacotiae

Kanári-szigeteki csuk

223.

 

Oenanthe leucura

kormos hantmadár

224.

 

Oenanthe cypriaca

ciprusi hantmadár

225.

 

Oenanthe pleschanka

apácahantmadár

226.

Sylviidae

 

Poszátafélék

227.

 

Acrocephalus melanopogon

fülemülesitke

228.

 

Acrocephalus paludicola

csíkosfejű nádiposzáta

229.

 

Hippolais olivetorum

olívgeze

230.

 

Sylvia sarda

szardíniai poszáta

231.

 

Sylvia undata

bujkáló poszáta

232.

 

Sylvia melanothorax

ciprusi poszáta

233.

 

Sylvia rueppelli

feketetorkú poszáta

234.

 

Sylvia nisoria

karvalyposzáta

235.

Muscicapidae

 

Légykapófélék

236.

 

Ficedula parva

kis légykapó

237.

 

Ficedula semitorquata

félörvös légykapó

238.

 

Ficedula albicollis

örvös légykapó

239.

Paridae

 

Cinegefélék

240.

 

Parus ater cypriotes (Periparus ater cypriotes)

fenyvescinege cypriotes alfaja

241.

Sittidae

 

Csuszkafélék

242.

 

Sitta krueperi

török csuszka

243.

 

Sitta whiteheadi

korzikai csuszka

244.

Certhiidae

 

Fakuszfélék

245.

 

Certhia brachydactyla dorotheae

rövidkarmú fakusz dorotheae alfaja

246.

Laniidae

 

Gébicsfélék

247.

 

Lanius collurio

tövisszúró gébics

248.

 

Lanius minor

kis őrgébics

249.

 

Lanius nubicus

álarcos gébics

250.

Corvidae

 

Varjúfélék

251.

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

havasi varjú

252.

Fringillidae

 

Pintyfélék

253.

 

Fringilla coelebs ombriosa

erdei pinty ombriosa alfaja

254.

 

Fringilla teydea

kék pinty

255.

 

Loxia scotica

skót keresztcsőrű

256.

 

Bucanetes githagineus

trombitás sivatagipinty

257.

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

azori süvöltő

258.

Emberizidae

 

Sármányfélék

259.

 

Emberiza cineracea

szürke sármány

260.

 

Emberiza hortulana

kerti sármány

261.

 

Emberiza caesia

rozsdás sármány

1. B) számú melléklet
Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

ANSERIFORMES

 

LÚDALAKÚAK

2.

Anatidae

 

Récefélék

3.

 

Cygnus olor

bütykös hattyú

4.

 

Anser fabalis

vetési lúd

5.

 

Anser brachyrhynchus

rövidcsőrű lúd

6.

 

Anser albifrons

nagy lilik

7.

 

Anser anser

nyári lúd

8.

 

Branta bernicla

örvös lúd

9.

 

Tadorna tadorna

bütykös ásólúd

10.

 

Anas penelope

fütyülő réce

11.

 

Anas strepera

kendermagos réce

12.

 

Anas crecca

csörgő réce

13.

 

Anas platyrhynchos

tőkés réce

14.

 

Anas acuta

nyílfarkú réce

15.

 

Anas querquedula

böjti réce

16.

 

Anas clypeata

kanalas réce

17.

 

Netta rufina

üstökös réce

18.

 

Aythya ferina

barátréce

19.

 

Aythya fuligula

kontyos réce

20.

 

Aythya marila

hegyi réce

21.

 

Somateria mollissima

pehelyréce

22.

 

Somateria spectabilis

cifra pehelyréce

23.

 

Clangula hyemalis

jegesréce

24.

 

Melanitta nigra

fekete réce

25.

 

Melanitta fusca

füstös réce

26.

 

Bucephala clangula

kerceréce

27.

 

Mergus serrator

örvös bukó

28.

 

Mergus merganser

nagy bukó

29.

GALLIFORMES

 

TYÚKALAKÚAK

30.

Phasianidae

 

Fácánfélék

31.

 

Coturnix coturnix

fürj

32.

GAVIIFORMES

 

BÚVÁRALAKÚAK

33.

Gaviidae

 

Búvárfélék

34.

 

Gavia adamsii

fehércsőrű búvár

35.

PODICIPEDIFORMES

 

VÖCSÖKALAKÚAK

36.

Podicipedidae

 

Vöcsökfélék

37.

 

Tachybaptus ruficollis

kis vöcsök

38.

 

Podiceps cristatus

búbos vöcsök

39.

 

Podiceps grisegena

vörösnyakú vöcsök

40.

 

Podiceps nigricollis

feketenyakú vöcsök

41.

PROCELLARIIFORMES

 

VIHARMADÁR-ALAKÚAK

42.

Procellariidae

 

Viharmadárfélék

43.

 

Fulmarus glacialis

sirályhojsza

44.

 

Puffinus gravis

nagy vészmadár

45.

 

Puffinus griseus

szürke vészmadár

46.

 

Puffinus puffinus

atlanti vészmadár

47.

Hydrobatidae

 

Viharfecskefélék

48.

 

Oceanites oceanicus

Wilson-viharfecske

49.

PELECANIFORMES

 

GÖDÉNYALAKÚAK

50.

Sulidae

 

Szulafélék

51.

 

Morus bassanus

szula

52.

Phalacrocoracidae

 

Kárókatonafélék

53.

 

Phalacrocorax carbo

kárókatona

54.

 

Phalacrocorax aristotelis

üstökös kárókatona

55.

CICONIIFORMES

 

GÓLYAALAKÚAK

56.

Ardeidae

 

Gémfélék

57.

 

Bubulcus ibis

pásztorgém

58.

 

Ardea cinerea

szürke gém

59.

FALCONIFORMES

 

SÓLYOMALAKÚAK

60.

Accipitridae

 

Vágómadárfélék

61.

 

Accipiter gentilis

héja

62.

 

Accipiter nisus

karvaly

63.

 

Buteo buteo

egerészölyv

64.

 

Buteo lagopus

gatyás ölyv

65.

Falconidae

 

Sólyomfélék

66.

 

Falco tinnunculus

vörös vércse

67.

 

Falco subbuteo

kabasólyom

68.

GRUIFORMES

 

DARUALAKÚAK

69.

Gruidae

 

Darufélék

70.

 

Anthropoides virgo (Grus virgo)

pártás daru

71.

Rallidae

 

Guvatfélék

72.

 

Rallus aquaticus

guvat

73.

 

Gallinula chloropus

vízityúk

74.

 

Fulica atra

szárcsa

75.

CHARADRIIFORMES

 

LILEALAKÚAK

76.

Haematopodidae

 

Csigaforgatófélék

77.

 

Haematopus ostralegus

csigaforgató

78.

Glareolidae

 

Székicsérfélék

79.

 

Glareola nordmanni

feketeszárnyú székicsér

80.

Charadriidae

 

Lilefélék

81.

 

Charadrius dubius

kis lile

82.

 

Charadrius hiaticula

parti lile

83.

 

Charadrius leschenaultii

sivatagi lile

84.

 

Pluvialis squatarola

ezüstlile

85.

 

Vanellus vanellus

bíbic

86.

 

Vanellus leucurus (Chettusia leucura)

fehérfarkú lilebíbic

87.

Scolopacidae

 

Szalonkafélék

88.

 

Calidris canutus

sarki partfutó

89.

 

Calidris alba

fenyérfutó

90.

 

Calidris minuta

apró partfutó

91.

 

Calidris temminckii

Temminck-partfutó

92.

 

Calidris maritima

tengeri partfutó

93.

 

Calidris ferruginea

sarlós partfutó

94.

 

Calidris alpina

havasi partfutó

95.

 

Limicola falcinellus

sárjáró

96.

 

Lymnocryptes minimus

kis sárszalonka

97.

 

Gallinago gallinago

sárszalonka

98.

 

Scolopax rusticola

erdei szalonka

99.

 

Limosa limosa

nagy goda

100.

 

Numenius phaeopus

kis póling

101.

 

Numenius arquata

nagy póling

102.

 

Tringa erythropus

füstös cankó

103.

 

Tringa totanus

piroslábú cankó

104.

 

Tringa stagnatilis

tavi cankó

105.

 

Tringa nebularia

szürke cankó

106.

 

Tringa ochropus

erdei cankó

107.

 

Actitis hypoleucos

billegetőcankó

108.

 

Arenaria interpres

kőforgató

109.

 

Phalaropus fulicarius

laposcsőrű víztaposó

110.

Stercorariidae

 

Halfarkasfélék

111.

 

Stercorarius pomarinus

szélesfarkú halfarkas

112.

 

Stercorarius parasiticus

ékfarkú halfarkas

113.

 

Stercorarius longicaudus

nyílfarkú halfarkas

114.

 

Stercorarius skua

nagy halfarkas

115.

Laridae

 

Sirályfélék

116.

 

Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus)

halászsirály

117.

 

Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus)

dankasirály

118.

 

Larus canus

viharsirály

119.

 

Larus fuscus

heringsirály

120.

 

Larus argentatus

ezüstsirály

121.

 

Larus cachinnans

sztyeppi sirály

122.

 

Larus michahellis

sárgalábú sirály

123.

 

Larus hyperboreus

jeges sirály

124.

 

Larus marinus

dolmányos sirály

125.

 

Rissa tridactyla

csüllő

126.

Sternidae

 

Csérfélék

127.

 

Chlidonias leucopterus

fehérszárnyú szerkő

128.

Alcidae

 

Alkafélék

129.

 

Uria aalge

lumma

130.

 

Alca torda

alka

131.

 

Cepphus grylle

fekete lumma

132.

 

Alle alle

alkabukó

133.

 

Fratercula arctica

lunda

134.

COLUMBIFORMES

 

GALAMBALAKÚAK

135.

Columbidae

 

Galambfélék

136.

 

Columba oenas

kék galamb

137.

 

Columba palumbus

örvös galamb

138.

 

Streptopelia decaocto

balkáni gerle

139.

 

Streptopelia turtur

vadgerle

140.

CUCULIFORMES

 

KAKUKKALAKÚAK

141.

Cuculidae

 

Kakukkfélék

142.

 

Clamator glandarius

pettyes kakukk

143.

 

Cuculus canorus

kakukk

144.

STRIGIFORMES

 

BAGOLYALAKÚAK

145.

Tytonidae

 

Gyöngybagolyfélék

146.

 

Tyto alba

gyöngybagoly

147.

Strigidae

 

Bagolyfélék

148.

 

Otus scops

füleskuvik

149.

 

Asio otus

erdei fülesbagoly

150.

CAPRIMULGIFORMES

 

LAPPANTYÚ-ALAKÚAK

151.

Caprimulgidae

 

Lappantyúfélék

152.

 

Caprimulgus ruficollis

rozsdásnyakú lappantyú

153.

APODIDAE

 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

154.

Apodidae

 

Sarlósfecskefélék

155.

 

Apus apus

sarlósfecske

156.

 

Apus pallidus

halvány sarlósfecske

157.

 

Apus melba

havasi sarlósfecske

158.

CORACIIFORMES

 

SZALAKÓTA-ALAKÚAK

159.

Meropidae

 

Gyurgyalagfélék

160.

 

Merops apiaster

gyurgyalag

161.

Upupidae

 

Bankafélék

162.

 

Upupa epops

búbosbanka

163.

PICIFORMES

 

HARKÁLYALAKÚAK

164.

Picidae

 

Harkályfélék

165.

 

Jynx torquilla

nyaktekercs

166.

PASSERIFORMES

 

VERÉBALAKÚAK

167.

Alaudidae

 

Pacsirtafélék

168.

 

Galerida cristata

búbos pacsirta

169.

 

Alauda arvensis

mezei pacsirta

170.

 

Eremophila alpestris

havasi fülespacsirta

171.

Hirundinidae

 

Fecskefélék

172.

 

Riparia riparia

partifecske

173.

 

Ptyonoprogne rupestris

szirti fecske

174.

 

Hirundo rustica

füsti fecske

175.

 

Hirundo daurica (Cecropis daurica)

vörhenyes fecske

176.

 

Delichon urbicum

molnárfecske

177.

Motacillidae

 

Billegetőfélék

178.

 

Anthus trivialis

erdei pityer

179.

 

Anthus pratensis

réti pityer

180.

 

Anthus cervinus

rozsdástorkú pityer

181.

 

Anthus petrosus

parti pityer

182.

 

Anthus spinoletta

havasi pityer

183.

 

Motacilla flava

sárga billegető

184.

 

Motacilla citreola

citrombillegető

185.

 

Motacilla cinerea

hegyi billegető

186.

 

Motacilla alba

barázdabillegető

187.

Bombycillidae

 

Csonttollúfélék

188.

 

Bombycilla garrulus

csonttollú

189.

Cinclidae

 

Vízirigófélék

190.

 

Cinclus cinclus

vízirigó

191.

Troglodytidae

 

Ökörszemfélék

192.

 

Troglodytes troglodytes

ökörszem

193.

Prunellidae

 

Szürkebegyfélék

194.

 

Prunella modularis

erdei szürkebegy

195.

 

Prunella collaris

havasi szürkebegy

196.

Turdidae

 

Rigófélék

197.

 

Cercotrichas galactotes

tüskebujkáló

198.

 

Erithacus rubecula

vörösbegy

199.

 

Luscinia luscinia

nagy fülemüle

200.

 

Luscinia megarhynchos

fülemüle

201.

 

Tarsiger cyanurus

kékfarkú

202.

 

Phoenicurus ochruros

házi rozsdafarkú

203.

 

Phoenicurus phoenicurus

kerti rozsdafarkú

204.

 

Saxicola rubetra

rozsdás csuk

205.

 

Saxicola torquatus (Nagyfaj. Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.)

cigánycsuk

206.

 

Oenanthe isabellina

pusztai hantmadár

207.

 

Oenanthe oenanthe

hantmadár

208.

 

Oenanthe hispanica

déli hantmadár

209.

 

Monticola saxatilis

kövirigó

210.

 

Monticola solitarius

kék kövirigó

211.

 

Turdus torquatus

örvös rigó

212.

 

Turdus merula

fekete rigó

213.

 

Turdus pilaris

fenyőrigó

214.

 

Turdus philomelos

énekes rigó

215.

 

Turdus iliacus

szőlőrigó

216.

 

Turdus viscivorus

léprigó

217.

Sylviidae

 

Poszátafélék

218.

 

Cettia cetti

berki poszáta

219.

 

Locustella naevia

réti tücsökmadár

220.

 

Locustella fluviatilis

berki tücsökmadár

221.

 

Locustella luscinioides

nádi tücsökmadár

222.

 

Acrocephalus schoenobaenus

foltos nádiposzáta

223.

 

Acrocephalus agricola

rozsdás nádiposzáta

224.

 

Acrocephalus dumetorum

berki nádiposzáta

225.

 

Acrocephalus palustris

énekes nádiposzáta

226.

 

Acrocephalus scirpaceus

cserregő nádiposzáta

227.

 

Acrocephalus arundinaceus

nádirigó

228.

 

Hippolais pallida (Iduna pallida)

halvány geze

229.

 

Hippolais opaca (Iduna opaca)

spanyol geze

230.

 

Hippolais icterina

kerti geze

231.

 

Hippolais polyglotta

déli geze

232.

 

Sylvia conspicillata

törpeposzáta

233.

 

Sylvia cantillans

bajszos poszáta

234.

 

Sylvia melanocephala

kucsmás poszáta

235.

 

Sylvia hortensis

dalos poszáta

236.

 

Sylvia curruca

kis poszáta

237.

 

Sylvia communis

mezei poszáta

238.

 

Sylvia borin

kerti poszáta

239.

 

Sylvia atricapilla

barátposzáta

240.

 

Phylloscopus trochiloides

sárga füzike

241.

 

Phylloscopus borealis

északi füzike

242.

 

Phylloscopus proregulus

királyfüzike

243.

 

Phylloscopus inornatus

vándorfüzike

244.

 

Phylloscopus bonelli

Bonelli-füzike

245.

 

Phylloscopus orientalis

balkáni füzike

246.

 

Phylloscopus sibilatrix

sisegő füzike

247.

 

Phylloscopus collybita

csilpcsalpfüzike

248.

 

Phylloscopus brehmi

ibériai füzike

249.

 

Phylloscopus canariensis

Kanári-szigeteki füzike

250.

 

Phylloscopus trochilus

fitiszfüzike

251.

 

Regulus regulus

sárgafejű királyka

252.

 

Regulus ignicapillus

tüzesfejű királyka

253.

 

Regulus teneriffae

Kanári-szigeteki királyka

254.

 

Regulus madeirensis

madeirai királyka

255.

Muscicapidae

 

Légykapófélék

256.

 

Muscicapa striata

szürke légykapó

257.

 

Ficedula hypoleuca

kormos légykapó

258.

Aegithalidae

 

Őszapófélék

259.

 

Aegithalos caudatus

őszapó

260.

Paridae

 

Cinegefélék

261.

 

Parus ater (Periparus ater)

fenyvescinege

262.

 

Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus)

kék cinege

263.

Tichodromadidae

 

Hajnalmadárfélék

264.

 

Tichodroma muraria

hajnalmadár

265.

Certhiidae

 

Fakuszfélék

266.

 

Certhia familiaris

hegyi fakusz

267.

 

Certhia brachydactyla

rövidkarmú fakusz

268.

Remizidae

 

Függőcinegefélék

269.

 

Remiz pendulinus

függőcinege

270.

Oriolidae

 

Sárgarigófélék

271.

 

Oriolus oriolus

sárgarigó

272.

Laniidae

 

Gébicsfélék

273.

 

Lanius excubitor

nagy őrgébics

274.

 

Lanius meridionalis

sivatagi őrgébics

275.

 

Lanius senator

vörösfejű gébics

276.

Corvidae

 

Varjúfélék

277.

 

Nucifraga caryocatactes

fenyőszajkó

278.

 

Corvus monedula

csóka

279.

 

Corvus frugilegus

vetési varjú

280.

Sturnidae

 

Seregélyfélék

281.

 

Sturnus vulgaris

seregély

282.

 

Sturnus roseus (Pastor roseus)

pásztormadár

283.

Fringillidae

 

Pintyfélék

284.

 

Fringilla coelebs

erdei pinty

285.

 

Fringilla montifringilla

fenyőpinty

286.

 

Serinus serinus

csicsörke

287.

 

Serinus citrinella

citromcsicsörke

288.

 

Carduelis chloris

zöldike

289.

 

Carduelis carduelis

tengelic

290.

 

Carduelis spinus

csíz

291.

 

Carduelis cannabina

kenderike

292.

 

Carduelis flavirostris

sárgacsőrű kenderike

293.

 

Carduelis flammea (Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.)

zsezse

294.

 

Carduelis hornemanni

szürke zsezse

295.

 

Loxia leucoptera

szalagos keresztcsőrű

296.

 

Loxia curvirostra

keresztcsőrű

297.

 

Loxia pytyopsittacus

nagy keresztcsőrű

298.

 

Carpodacus erythrinus

karmazsinpirók

299.

 

Pinicola enucleator

nagy pirók

300.

 

Pyrrhula pyrrhula

süvöltő

301.

 

Coccothraustes coccothraustes

meggyvágó

302.

Emberizidae

 

Sármányfélék

303.

 

Calcarius lapponicus

sarkantyús sármány

304.

 

Plectrophenax nivalis

hósármány

305.

 

Emberiza leucocephalos

fenyősármány

306.

 

Emberiza citrinella

citromsármány

307.

 

Emberiza cirlus

sövénysármány

308.

 

Emberiza cia

bajszos sármány

309.

 

Emberiza rustica

erdei sármány

310.

 

Emberiza pusilla

törpesármány

311.

 

Emberiza aureola

aranyos sármány

312.

 

Emberiza schoeniclus

nádi sármány

313.

 

Emberiza melanocephala

kucsmás sármány

314.

 

Emberiza calandra (Miliaria calandra)

sordély

2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez66

2. A) számú melléklet
Közösségi jelentőségű állatfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

MAMMALIA

 

EMLŐSÖK

2.

INSECTIVORA

 

ROVAREVŐK

3.

Talpidae

 

Vakondfélék

4.

 

Galemys pyrenaicus

pireneusi pézsmacickány (dezmán)

5.

MICROCHIROPTERA

 

KISDENEVÉREK

6.

Rhinolophidae

 

Patkósdenevér-félék

7.

 

Rhinolophus blasii

Blasius-patkósdenevér

8.

 

Rhinolophus euryale

kereknyergű patkósdenevér

9.

 

Rhinolophus ferrumequinum

nagy patkósdenevér

10.

 

Rhinolophus hipposideros

kis patkósdenevér

11.

 

Rhinolophus mehelyi

Méhely-patkósdenevér

12.

Vespertilionidae

 

Simaorrúdenevér-félék

13.

 

Barbastella barbastellus

nyugati piszedenevér (piszedenevér)

14.

 

Miniopterus schreibersii

hosszúszárnyú denevér

15.

 

Myotis bechsteini

nagyfülű denevér

16.

 

Myotis blythii

hegyesorrú denevér

17.

 

Myotis capaccinii

hosszúlábú denevér

18.

 

Myotis dasycneme

tavi denevér

19.

 

Myotis emarginatus

csonkafülű denevér

20.

 

Myotis myotis

közönséges denevér

21.

MACROCHIROPTERA

 

NAGYDENEVÉREK

22.

Pteropodidae

 

Repülőkutya-félék

23.

 

Rousettus aegyptiacus

nílusi repülőkutya

24.

RODENTIA

 

RÁGCSÁLÓK

25.

Sciuridae

 

Mókusfélék

26.

 

Spermophilus citellus

közönséges ürge

27.

Castoridae

 

Hódfélék

28.

 

Castor fiber (kivéve az észt, lett, litván, finn és svéd populációkat)

eurázsiai hód

29.

Cricetidae

 

Hörcsögfélék

30.

 

Mesocricetus newtoni

dobrudzsai aranyhörcsög

31.

Microtidae

 

Pocokfélék

32.

 

Dinaromys bogdanovi

havasi őspocok

33.

 

Microtus cabrerae

Cabrera-pocok

34.

 

Microtus tatricus

tátrai földipocok (tátrai pocok)

35.

Gliridae

 

Pelefélék

36.

 

Myomimus roachi

bolgár egérpele

37.

Zapodidae

 

Szöcskeegérfélék

38.

 

Sicista subtilis

csíkos szöcskeegér

39.

CARNIVORA

 

RAGADOZÓK

40.

Mustelidae

 

Menyétfélék

41.

 

Lutra lutra

vidra

42.

 

Mustela eversmanii

molnárgörény

43.

 

Vormela peregusna

tigrisgörény

44.

Felidae

 

Macskafélék

45.

 

Lynx lynx (kivéve az észt, lett és finn populációkat)

hiúz

46.

Phocidae

 

Fókafélék

47.

 

Halichoerus grypus

kúpos fóka

48.

 

Phoca hispida bottnica

gyűrűsfóka bottnica alfaja

49.

 

Phoca vitulina

borjúfóka

50.

ARTIODACTYLA

 

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

51.

Cervidae

 

Szarvasfélék

52.

 

Rangifer tarandus fennicus

rénszarvas fennicus alfaja

53.

Bovidae

 

Marhafélék

54.

 

Capra aegagrus (természetes populációi)

bezoárkecske

55.

 

Ovis musimon (Ovis gmelini musimon) (Korzikán és Szardínián élő természetes populációi)

muflon

56.

 

Ovis musimon ophion (Ovis orientalis ophion)

ciprusi muflon

57.

 

Rupicapra rupicapra balcanica

alpesi zerge balkáni alfaja (balkáni zerge)

58.

CETACEA

 

CETEK

59.

Delphinidae

 

Delfinfélék

60.

 

Tursiops truncatus

palackorrú delfin

61.

Phocoenidae

 

Disznódelfinfélék

62.

 

Phocoena phocoena

közönséges disznódelfin

63.

REPTILIA

 

HÜLLŐK

64.

TESTUDINATA

 

TEKNŐSÖK

65.

Testudinidae

 

Szárazfölditeknős-félék

66.

 

Testudo graeca

mór teknős

67.

 

Testudo hermanni

görög teknős

68.

 

Testudo marginata

szegélyes teknős

69.

Emydidae

 

Mocsáriteknős-félék

70.

 

Emys orbicularis

mocsári teknős

71.

 

Mauremys caspica

kaszpi teknős

72.

 

Mauremys leprosa

spanyol víziteknős

73.

SQUAMATA

 

PIKKELYES HÜLLŐK

74.

Lacertidae

 

Nyakörvösgyík-félék

75.

 

Gallotia galloti insulanagae

Kanári-szigeteki gyík insulanagae alfaja

76.

 

Dinarolacerta mosorensis

dalmát faligyík

77.

 

Lacerta bonnali

(nincs magyar neve)

78.

 

Lacerta monticola

ibériai hegyigyík

79.

 

Lacerta schreiberi

spanyol zöldgyík

80.

 

Podarcis lilfordi

Baleár-szigeteki faligyík

81.

 

Podarcis pityusensis

pityuseni faligyík

82.

Scincidae

 

Szkinkfélék

83.

 

Chalcides simonyi

fuerteventurai ércesgyík

84.

Gekkonidae

 

Gekkófélék

85.

 

Phyllodactylus europaeus

lemezesujjú gekkó

86.

Colubridae

 

Siklófélék

87.

 

Elaphe quatuorlineata

négycsíkos sikló (szalagos sikló)

88.

 

Elaphe situla (Zamenis situla)

leopárdsikló

89.

Viperidae

 

Viperafélék

90.

 

Vipera ursinii

parlagi vipera

91.

AMPHIBIA

 

KÉTÉLTŰEK

92.

CAUDATA

 

FARKOS KÉTÉLTŰEK

93.

Salamandridae

 

Szalamandrafélék

94.

 

Chioglossa lusitanica

ibériai szalamandra

95.

 

Mertensiella luschani

lykiai szalamandra (likiai szalamandra)

96.

 

Salamandrina terdigitata

pápaszemes szalamandra

97.

 

Triturus carnifex

alpesi tarajosgőte

98.

 

Triturus cristatus

közönséges tarajosgőte

99.

 

Triturus dobrogicus

dunai tarajosgőte

100.

 

Triturus karelinii

balkáni tarajosgőte

101.

 

Triturus montandoni

kárpáti gőte

102.

 

Triturus vulgaris ampelensis

pettyes gőte ampelensis alfaja

103.

Plethodontidae

 

Barlangiszalamandra-félék

104.

 

Hydromantes ambrosii

francia barlangi-szalamandra

105.

 

Hydromantes flavus

sárga barlangi-szalamandra

106.

 

Hydromantes genei

barna barlangi-szalamandra

107.

 

Hydromantes imperialis

(nincs magyar neve)

108.

 

Hydromantes strinatii

(nincs magyar neve)

109.

 

Hydromantes supramontis

(nincs magyar neve)

110.

ANURA

 

BÉKÁK

111.

Discoglossidae

 

Korongnyelvűbéka-félék

112.

 

Bombina bombina

vöröshasú unka

113.

 

Bombina variegata

sárgahasú unka

114.

 

Discoglossus galganoi (Discoglossus „jeanneae”h-t is beleértve)

spanyol korongnyelvűbéka

115.

 

Discoglossus montalentii

korzikai korongnyelvűbéka

116.

 

Discoglossus sardus

Tirrén-tengeri korongnyelvűbéka

117.

Ranidae

 

Valódibéka-félék

118.

 

Rana latastei

olasz barnabéka

119.

OSTEICHTHYES

 

CSONTOSHALAK

120.

ACTINOPTERYGII

 

SUGARASUSZÓJÚ HALAK

121.

CLUPEIFORMES

 

HERINGALAKÚAK

122.

Clupeidae

 

Heringfélék

123.

 

Alosa spp.

nagyheringfajok

124.

CYPRINIFORMES

 

PONTYALAKÚAK

125.

Cyprinidae

 

Pontyfélék

126.

 

Alburnus albidus

déli küsz

127.

 

Anaecypris hispanica

(nincs magyar neve)

128.

 

Aspius aspius (kivéve a finn populációkat)

balin

129.

 

Aulopyge huegelii

küllőmárna

130.

 

Barbus comiza

spanyol márna

131.

 

Barbus meridionalis (Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.)

Petényi-márna (magyar márna)

132.

 

Barbus plebejus

olasz márna

133.

 

Chalcalburnus chalcoides

állas küsz

134.

 

Chondrostoma genei

sötétoldalsávos paduc

135.

 

Chondrostoma knerii

dalmát paduc

136.

 

Chondrostoma lusitanicum

(nincs magyar neve)

137.

 

Chondrostoma phoxinus

csellepaduc

138.

 

Chondrostoma polylepis (C. willkommi-t is beleértve)

ibériai paduc

139.

 

Chondrostoma soetta

olasz paduc

140.

 

Chondrostoma toxostoma

francia paduc

141.

 

Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) (Nagyfaj. Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.)

halványfoltú küllő

142.

 

Gobio kessleri (Romanogobio kessleri)

homoki küllő

143.

 

Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus)

felpillantó küllő

144.

 

Iberocypris palaciosi

(nincs magyar neve)

145.

 

Leuciscus lucumonis (Telestes lucumonis)

olasz csabak

146.

 

Leuciscus souffia (Telestes souffia)

vaskos csabak

147.

 

Pelecus cultratus

garda

148.

 

Phoxinellus spp.

mediterrán csellefajok

149.

 

Rhodeus sericeus amarus

szivárványos ökle

150.

 

Rutilus alburnoides

spanyol koncér

151.

 

Rutilus arcasii

ibériai koncér

152.

 

Rutilus frisii meidingeri

gyöngyös koncér

153.

 

Rutilus lemmingii

portugál koncér

154.

 

Rutilus macrolepidotus

nagypikkelyű koncér

155.

 

Rutilus pigus (Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.)

leánykoncér

156.

 

Rutilus rubilio

olasz koncér

157.

 

Scardinius graecus

görög keszeg

158.

 

Squalius microlepis

Neretva-domolykó

159.

 

Squalius svallize

pataki domolykó

160.

Cobitidae

 

Csíkfélék

161.

 

Cobitis elongata

nyurga csík

162.

 

Cobitis taenia (kivéve a finn populációkat) (Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.)

vágó csík

163.

 

Cobitis trichonica

(nincs magyar neve)

164.

 

Misgurnus fossilis

réti csík

165.

 

Sabanejewia aurata (Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.)

törpecsík

166.

 

Sabanejewia larvata (Cobitis larvata és Cobitis conspersa)

olasz csík

167.

SILURIFORMES

 

HARCSAALAKÚAK

168.

Siluridae

 

Harcsafélék

169.

 

Silurus aristotelis

négybajuszszálas harcsa

170.

ATHERINIFORMES

 

KALÁSZHALALAKÚAK

171.

Cyprinodontidae

 

Fogaspontyfélék

172.

 

Aphanius fasciatus

zebra-fogasponty

173.

 

Aphanius iberus

spanyol fogasponty

174.

SALMONIFORMES

 

PISZTRÁNGALAKÚAK

175.

Salmonidae

 

Pisztrángfélék

176.

 

Hucho hucho (természetes populációi)

dunai galóca

177.

 

Salmo macrostigma

nagyfoltú pisztráng

178.

 

Salmo marmoratus

márványos pisztráng

179.

 

Salmo salar (csak az édesviziek) (kivéve a finn populációkat)

lazac

180.

 

Salmothymus obtusirostris

dalmát pisztráng

181.

Umbridae

 

Pócfélék

182.

 

Umbra krameri

lápi póc

183.

SCORPAENIFORMES

 

SÁRKÁNYFEJŰHALALAKÚAK

184.

Cottidae

 

Kölöntefélék

185.

 

Cottus gobio (kivéve a finn populációkat)

botos kölönte

186.

 

Cottus petiti

Petit-kölönte

187.

PERCIFORMES

 

SÜGÉRALAKÚAK

188.

Percidae

 

Sügérfélék

189.

 

Gymnocephalus baloni

széles durbincs

190.

 

Gymnocephalus schraetser

selymes durbincs

191.

 

Zingel spp.

bucófajok

192.

Gobiidae

 

Gébfélék

193.

 

Knipowitschia croatica

Neretva-törpegéb

194.

 

Knipowitschia panizzae

lagúnatörpegéb

195.

 

Padogobius nigricans

olasz folyamigéb

196.

 

Pomatoschistus canestrini

csatornagéb

197.

CEPHALASPIDOMORPHII

 

INGOLÁK

198.

PETROMYZONIFORMES

 

INGOLASZERŰEK

199.

Petromyzontidae

 

Ingolafélék

200.

 

Eudontomyzon spp.

ingolafajok

201.

 

Lampetra fluviatilis (kivéve a finn és svéd populációkat)

folyami ingola

202.

 

Lampetra planeri (kivéve az észt, finn és svéd populációkat)

pataki ingola

203.

 

Lethenteron zanandreai

(nincs magyar neve)

204.

 

Petromyzon marinus (kivéve a svéd populációkat)

tengeri ingola

205.

INVERTEBRATA

 

GERINCTELENEK

206.

ARTHROPODA

 

ÍZELTLÁBÚAK

207.

CRUSTACEA

 

RÁKOK

208.

Decapoda

 

Tízlábú rákok

209.

 

Austropotamobius pallipes

csókarák

210.

INSECTA

 

ROVAROK

211.

Coleoptera

 

Bogarak

212.

 

Agathidium pulchellum

csinos gombabogárka

213.

 

Bolbelasmus unicornis

szarvas álganéjtúró

214.

 

Boros schneideri

európai boroszbogár

215.

 

Buprestis splendens

pompás díszbogár

216.

 

Carabus hampei

sokbordás futrinka

217.

 

Carabus hungaricus

magyar futrinka

218.

 

Carabus variolosus

kárpáti vízifutrinka

219.

 

Carabus zawadszkii

zempléni futrinka

220.

 

Cerambyx cerdo

nagy hőscincér

221.

 

Corticaria planula

lapos pudvabogár

222.

 

Cucujus cinnaberinus

skarlátbogár

223.

 

Dorcadion fulvum cervae

pusztai gyalogcincér

224.

 

Duvalius gebhardti

Gebhardt-vakfutrinka

225.

 

Duvalius hungaricus

magyar vakfutrinka

226.

 

Dytiscus latissimus

óriás-csíkbogár

227.

 

Graphoderus bilineatus

széles tavicsíkbogár

228.

 

Leptodirus hochenwarti

barlangi pecebogár

229.

 

Limoniscus violaceus

kék pattanó

230.

 

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

231.

 

Macroplea pubipennis

finn hínárbogár

232.

 

Mesosa myops

északi foltoscincér

233.

 

Morimus funereus

gyászcincér

234.

 

Oxyporus mannerheimii

északi gombaholyva

235.

 

Pilemia tigrina

atracélcincér

236.

 

Probaticus subrugosus

ráncos gyászbogár

237.

 

Propomacrus cypriacus

ciprusi karolóbogár

238.

 

Pseudoseriscius cameroni

máltai gyászbogár

239.

 

Pytho kolwensis

északi sárkánybogár

240.

 

Rhysodes sulcatus

kerekvállú állasbogár

241.

 

Stephanopachys linearis

vonalas csuklyásszú

242.

 

Stephanopachys substriatus

rovátkás csuklyásszú

243.

 

Xyletinus tremulicola

rezgőnyár-álszú

244.

Heteroptera

 

Poloskák

245.

 

Aradus angularis

hegyessarkú kéregpoloska

246.

Lepidoptera

 

Lepkék

247.

 

Agriades glandon aquilo

északi fehérszemes-boglárka

248.

 

Arytrura musculus

keleti lápibagoly

249.

 

Catopta thrips

sztyeplepke

250.

 

Chondrosoma fiduciarium

magyar ősziaraszoló

251.

 

Clossiana improba

füstös gyöngyházlepke

252.

 

Coenonympha oedippus

ezüstsávos szénalepke

253.

 

Colias myrmidone

narancsszínű kéneslepke (narancslepke)

254.

 

Cucullia mixta

vértesi csuklyásbagoly

255.

 

Dioszeghyana schmidtii

magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly)

256.

 

Erannis ankeraria

Anker-araszoló

257.

 

Erebia calcaria

nagy szerecsenlepke (Lorkovic-szerecsenlepke)

258.

 

Erebia christi

fekete szerecsenlepke

259.

 

Erebia medusa polaris

skandináv tavaszi szerecsenlepke

260.

 

Eriogaster catax

sárga gyapjasszövő

261.

 

Euphydryas aurinia

lápi tarkalepke

262.

 

Glyphipterix loricatella

budai szakállasmoly

263.

 

Gortyna borelii lunata

nagy szikibagoly

264.

 

Graellsia isabellae

spanyol pávaszem

265.

 

Hesperia comma catena

svéd vesszős busalepke

266.

 

Euphydryas maturna

díszes tarkalepke

267.

 

Leptidea morsei

keleti mustárlepke

268.

 

Lignyoptera fumidaria

füstös ősziaraszoló

269.

 

Lycaena dispar

nagy tűzlepke

270.

 

Lycaena helle

lápi tűzlepke

271.

 

Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)

sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)

272.

 

Maculinea teleius (Phengaris teleius)

vérfű-hangyaboglárka

273.

 

Melanargia arge

olasz sakktáblalepke

274.

 

Papilio hospiton

korzikai fecskefarkúlepke

275.

 

Phyllometra culminaria

csüngőaraszoló

276.

 

Plebicula golgus

Golgus-boglárka

277.

 

Polymixis rufocincta isolata

villányi télibagoly

278.

 

Polyommatus eroides

balkáni pöttyösboglárka

279.

 

Proterebia afra dalmata

dalmát szerecsenlepke

280.

 

Pseudophilotes bavius

erdélyi csinosboglárka

281.

 

Xestia borealis

lapp földibagolylepke

282.

 

Xestia brunneopicta

szibériai földibagolylepke

283.

Mantodea

 

Fogólábúak

284.

 

Apteromantis aptera

(nincs magyar neve)

285.

Odonata

 

Szitakötők

286.

 

Coenagrion hylas

csíkos légivadász

287.

 

Coenagrion mercuriale

déli légivadász

288.

 

Coenagrion ornatum

díszes légivadász

289.

 

Cordulegaster heros

kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)

290.

 

Cordulegaster trinacriae

szicíliai hegyiszitakötő

291.

 

Gomphus graslinii

atlanti folyami-szitakötő

292.

 

Leucorrhinia pectoralis

lápi szitakötő

293.

 

Lindenia tetraphylla

levelespotrohú szitakötő

294.

 

Macromia splendens

pompás sárkányszitakötő

295.

 

Ophiogomphus cecilia

erdei szitakötő

296.

 

Oxygastra curtisii

narancsfoltos szitakötő

297.

Orthoptera

 

Egyenesszárnyúak

298.

 

Baetica ustulata

Sierra Nevada-i nyergesszöcske

299.

 

Brachytrupes megacephalus

sivatagi házitücsök

300.

 

Isophya costata

magyar tarsza

301.

 

Isophya harzi

(nincs magyar neve)

302.

 

Isophya stysi

Stys-tarsza

303.

 

Myrmecophilus baronii

Baron-hangyásztücsök

304.

 

Odontopodisma rubripes

vöröslábú hegyisáska

305.

 

Paracaloptenus caloptenoides

álolaszsáska

306.

 

Pholidoptera transsylvanica

erdélyi avarszöcske

307.

 

Stenobothrus eurasius

eurázsiai rétisáska

308.

ARACHNIDA

 

PÓKSZABÁSÚAK

309.

Pseudoscorpiones

 

Álskorpiók

310.

 

Anthrenochernes stellae

(nincs magyar neve)

311.

MOLLUSCA

 

PUHATESTŰEK

312.

GASTROPODA

 

CSIGÁK

313.

 

Anisus vorticulus

apró fillércsiga (kis lemezcsiga)

314.

 

Caseolus calculus

bordás kövecskecsiga

315.

 

Caseolus commixta

felemás kövecskecsiga

316.

 

Caseolus sphaerula

gömbölyded kövecskecsiga

317.

 

Chilostoma banaticum (Drobacia banatica)

bánáti csiga

318.

 

Discula leacockiana

Leacock-gombcsiga

319.

 

Discula tabellata

rovásos gombcsiga

320.

 

Discus guerinianus

madeirai diszkoszcsiga

321.

 

Elona quimperiana

quemperi csiga

322.

 

Geomalacus maculosus

angol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga)

323.

 

Geomitra moniziana

Moniz-turbáncsiga

324.

 

Gibbula nivosa

havasi ragyáscsiga

325.

 

Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi)

dobozi pikkelyescsiga

326.

 

Idiomela subplicata

madeirai bordáscsiga

327.

 

Lampedusa imitatrix

(nincs magyar neve)

328.

 

Leiostyla abbreviata

kurta bábcsiga

329.

 

Leiostyla cassida

sisakos bábcsiga

330.

 

Leiostyla corneocostata

bordás bábcsiga

331.

 

Leiostyla gibba

dudoros bábcsiga

332.

 

Leiostyla lamellosa

lemezes bábcsiga

333.

 

Sadleriana pannonica

tornai patakcsiga

334.

 

Theodoxus transversalis

sávos bödöncsiga

335.

 

Vertigo angustior

harántfogú törpecsiga

336.

 

Vertigo genesii

kerekszájú törpecsiga

337.

 

Vertigo geyeri

négyfogú törpecsiga

338.

 

Vertigo moulinsiana

hasas törpecsiga

339.

BIVALVIA

 

KAGYLÓK

340.

Unionoida

 

Najádfélék

341.

 

Margaritifera durrovensis

ír gyöngykagyló

342.

 

Margaritifera margaritifera

folyami gyöngykagyló

343.

 

Unio crassus

tompa folyamkagyló

344.

Dreissenidae

 

Vándorkagylófélék

345.

 

Congeria kusceri

dinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet
Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar név

1.

MAMMALIA

 

EMLŐSÖK

2.

RODENTIA

 

RÁGCSÁLÓK

3.

Sciuridae

 

Mókusfélék

4.

 

Marmota marmota latirostris

európai mormota latirostris alfaja

5.

 

Pteromys volans

szibériai repülőmókus

6.

 

Spermophilus suslicus

gyöngyös ürge

7.

Microtidae

 

Pocokfélék

8.

 

Microtus oeconomus arenicola

északi pocok arenicola alfaja

9.

 

Microtus oeconomus mehelyi

északi pocok mehelyi alfaja

10.

CARNIVORA

 

RAGADOZÓK

11.

Canidae

 

Kutyafélék

12.

 

Alopex lagopus

sarki róka

13.

 

Canis lupus (kivéve az észt populációkat; a görög populációk közül csak a 39. szélességi foktól délre esőket; spanyol populációk közül csak a Duerotól délre esőket; lett, litván és finn populációkat)

farkas

14.

Ursidae

 

Medvefélék

15.

 

Ursus arctos (kivéve az észt, finn és svéd, populációkat)

barna medve

16.

Mustelidae

 

Menyétfélék

17.

 

Gulo gulo

rozsomák

18.

 

Mustela lutreola

európai nyérc

19.

Felidae

 

Macskafélék

20.

 

Lynx pardinus

párduchiúz

21.

Phocidae

 

Fókafélék

22.

 

Monachus monachus

mediterrán barátfóka

23.

 

Phoca hispida saimensis

gyűrűsfóka saimensis alfaja

24.

ARTIODACTYLA

 

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

25.

Cervidae

 

Szarvasfélék

26.

 

Cervus elaphus corsicanus

korzikai gímszarvas (törpe gímszarvas)

27.

Bovidae

 

Marhafélék

28.

 

Bison bonasus

európai bölény

29.

 

Capra pyrenaica pyrenaica

spanyol kecske törzsalakja

30.

 

Rupicapra (pyrenaica) ornata

abruzzói zerge

31.

 

Rupicapra rupicapra tatrica

alpesi zerge tatrica alfaja (tátrai zerge)

32.

REPTILIA

 

HÜLLŐK

33.

TESTUDINATA

 

TEKNŐSÖK

34.

Cheliniidae

 

Tengeriteknős-félék

35.

 

Caretta caretta

álcserepesteknős

36.

 

Chelonia mydas

levesteknős

37.

SQUAMATA

 

PIKKELYES HÜLLŐK

38.

Lacertidae

 

Nyakörvösgyík-félék

39.

 

Gallotia simonyi

El Hierro-i óriásgyík

40.

Colubridae

 

Siklófélék

41.

 

Coluber cypriensis (Hierophis cypriensis)

ciprusi ostorsikló

42.

 

Natrix natrix cypriaca

ciprusi vízisikló

43.

Viperidae

 

Viperafélék

44.

 

Macrovipera schweizeri

míloszi vipera

45.

 

Vipera ursinii rakosiensis

rákosi vipera

46.

 

Vipera ursinii macrops

parlagi vipera macrops alfaja

47.

AMPHIBIA

 

KÉTÉLTŰEK

48.

CAUDATA

 

FARKOS KÉTÉLTŰEK

49.

Salamandridae

 

Szalamandrafélék

50.

 

Salamandra (atra) aurorae

sárga alpesi szalamandra

51.

Proteidae

 

Vakgőtefélék

52.

 

Proteus anguinus

barlangi vakgőte

53.

ANURA

 

BÉKÁK

54.

Discoglossidae

 

Korongnyelvűbéka-félék

55.

 

Alytes muletensis

mallorcai korongnyelvűbéka

56.

Pelobatidae

 

Ásóbékafélék

57.

 

Pelobates fuscus insubricus

barna ásóbéka insubricus alfaja

58.

OSTEICHTHYES

 

CSONTOSHALAK

59.

ACTINOPTERYGII

 

SUGARASUSZÓJÚ HALAK

60.

ACIPENSERIFORMES

 

TOKALAKÚAK

61.

Acipenseridae

 

Tokfélék

62.

 

Acipenser naccarii

adriai tok

63.

 

Acipenser sturio

közönséges tok

64.

CYPRINIFORMES

 

PONTYALAKÚAK

65.

Cyprinidae

 

Pontyfélék

66.

 

Ladigesocypris ghigii

(nincs magyar neve)

67.

 

Phoxinus percnurus

mocsári cselle

68.

ATHERINIFORMES

 

KALÁSZHALALAKÚAK

69.

Cyprinodontidae

 

Fogaspontyfélék

70.

 

Valencia hispanica

feketefoltos fogasponty

71.

 

Valencia letourneuxi

korfui fogasponty

72.

SALMONIFORMES

 

PISZTRÁNGALAKÚAK

73.

Coregonidae

 

Marénafélék

74.

 

Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger bizonyos körzeteinek anadrom populációi)

hegyesorrú maréna

75.

PERCIFORMES

 

SÜGÉRALAKÚAK

76.

Percidae

 

Sügérfélék

77.

 

Romanichthys valsanicola

román bucó

78.

INVERTEBRATA

 

GERINCTELENEK

79.

ARTHROPODA

 

ÍZELTLÁBÚAK

80.

CRUSTACEA

 

RÁKOK

81.

Decapoda

 

Tízlábú rákok

82.

 

Austropotamobius torrentium

kövi rák

83.

Isopoda

 

Ászkarákok

84.

 

Armadillidium ghardalamensis

déli gömbászka

85.

INSECTA

 

ROVAROK

86.

Coleoptera

 

Bogarak

87.

 

Carabus menetriesi pacholei

fellápi futrinka

88.

 

Carabus olympiae

olasz futrinka

89.

 

Osmoderma eremita (Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is)

remetebogár

90.

 

Phryganophilus ruficollis

vörösnyakú komorbogár

91.

 

Pseudogaurotina excellens

nagy fémescincér

92.

 

Rosalia alpina

havasi cincér

93.

Lepidoptera

 

Lepkék

94.

 

Euplagia quadripunctaria

csíkos medvelepke

95.

 

Nymphalis vau-album

l-betűs rókalepke

96.

 

Xylomoia strix

északi zsombékbagoly

97.

MOLLUSCA

 

PUHATESTŰEK

98.

GASTROPODA

 

CSIGÁK

99.

 

Helicopsis striata austriaca

ausztriai bordás homokcsiga

100.

 

Lampedusa melitensis

máltai orsócsiga

101.

 

Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica)

magyar vakcsiga

3. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez67

3. A) számú melléklet
Közösségi jelentőségű növényfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategóriák

Tudományos név

Magyar elnevezés

1.

BRYOPHYTA

 

MOHÁK

2.

 

Bruchia vogesiaca

(nincs magyar neve)

3.

 

Bryhnia novae-angliae

(nincs magyar neve)

4.

 

Buxbaumia viridis

zöld koboldmoha

5.

 

Cephalozia macounii

(nincs magyar neve)

6.

 

Cynodontium suecicum

(nincs magyar neve)

7.

 

Dichelyma capillaceum

(nincs magyar neve)

8.

 

Dicranum viride

zöld seprőmoha

9.

 

Distichophyllum carinatum

(nincs magyar neve)

10.

 

Drepanocladus vernicosus (syn.: Hamatocaulis vernicosus)

karcsú pásztorbotmoha

11.

 

Encalypta mutica

(nincs magyar neve)

12.

 

Hamatocaulis lapponicus

(nincs magyar neve)

13.

 

Herzogiella turfacea

(nincs magyar neve)

14.

 

Hygrohypnum montanum

(nincs magyar neve)

15.

 

Jungermannia handelii

(nincs magyar neve)

16.

 

Mannia triandra

sziklai illatosmoha

17.

 

Meesia longiseta

(nincs magyar neve)

18.

 

Nothothylas orbicularis

(nincs magyar neve)

19.

 

Ochyraea tatrensis

(nincs magyar neve)

20.

 

Orthothecium lapponicum

(nincs magyar neve)

21.

 

Orthotrichum rogeri

alhavasi szőrössüvegűmoha

22.

 

Petalophyllum ralfsii

(nincs magyar neve)

23.

 

Plagiomnium drummondii

(nincs magyar neve)

24.

 

Riccia breidleri

(nincs magyar neve)

25.

 

Riella helicophylla

(nincs magyar neve)

26.

 

Scapania massolongi

(nincs magyar neve)

27.

 

Sphagnum pylaisii

(nincs magyar neve)

28.

 

Tayloria rudolphiana

(nincs magyar neve)

29.

 

Tortella rigen

(nincs magyar neve)

30.

PTERIDOPHYTA

 

HARASZTOK

31.

Aspleniaceae

 

fodorkafélék

32.

 

Asplenium adulterinum

barnászöld fodorka

33.

 

Asplenium jahandiezii

verdoni fodorka

34.

Blechnaceae

 

bordapáfrányfélék

35.

 

Woodwardia radicans

kúszó láncpáfrány

36.

Dicksoniaceae

 

hópáfrányfélék

37.

 

Culcita macrocarpa

(nincs magyar neve)

38.

Dryopteridaceae

 

pajzsikafélék

39.

 

Diplazium sibiricum

(nincs magyar neve)

40.

 

Dryopteris fragans

illatos pajzsika

41.

Hymenophyllaceae

 

hártyaharasztok

42.

 

Trichomanes speciosum

különleges sörtepáfrány

43.

Isoetaceae

 

durdafűfélék

44.

 

Isoetes boryana

Bory-durdafű

45.

 

Isoetes malinverniana

lombardiai durdafű

46.

Marsileaceae

 

mételyfűfélék

47.

 

Marsilea batardae

ibériai mételyfű

48.

 

Marsilea quadrifolia

mételyfű (négylevelű mételyfű)

49.

 

Marsilea strigosa

borostás mételyfű

50.

Ophioglossaceae

 

kígyónyelvfélék

51.

 

Botrychium simplex

egyszerű holdruta

52.

 

Ophioglossum polyphyllum

apró kígyónyelv

53.

ANGIOSPERMATOPHYTA

 

ZÁRVATERMŐK

54.

Alismataceae

 

hídőrfélék

55.

 

Caldesia parnassifolia

szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-hídőr)

56.

 

Luronium natans

lebegő kanalashídőr

57.

Amaryllidaceae

 

amarilliszfélék

58.

 

Leucojum nicaeense

riviérai tőzike

59.

 

Narcissus asturiensis

apró nárcisz

60.

 

Narcissus calcicola

mészkedvelő nárcisz

61.

 

Narcissus cyclamineus

bókoló nárcisz

62.

 

Narcissus fernandesii

Fernandes-nárcisz

63.

 

Narcissus humilis

törpe nárcisz

64.

 

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

pompás csupros nárcisz

65.

 

Narcissus scaberulus

érdes nárcisz

66.

 

Narcissus triandrus subsp. capax

csüngő nárcisz capax alfaja

67.

 

Narcissus viridiflorus

zöld nárcisz

68.

Apiaceae (Umbelliferae)

 

ernyősök

69.

 

Angelica palustris

réti angyalgyökér

70.

 

Apium repens

kúszó zeller

71.

 

Athamanta cortiana

Corti-szemgyökér

72.

 

Eryngium alpinum

havasi iringó

73.

 

Hladnikia pastinacifolia

(nincs magyar neve)

74.

 

Petagnia saniculifolia

(nincs magyar neve)

75.

 

Rouya polygama

(nincs magyar neve)

76.

 

Seseli leucospermum

magyar gurgolya

77.

 

Thorella verticillatinundata

(nincs magyar neve)

78.

Asclepiadaceae

 

selyemkórófélék

79.

 

Vincetoxicum pannonicum

magyar méreggyilok

80.

Asteraceae (Compositae)

 

őszirózsafélék (fészekvirágzatúak)

81.

 

Artemisia campestris subsp. bottnica

skandináviai mezei üröm

82.

 

Artemisia oelandica

ölandi üröm

83.

 

Carlina onopordifolia

szamárbogáncs-levelű bábakalács

84.

 

Centaurea corymbosa

ernyős imola

85.

 

Centaurea gadorensis

Sierra de Gador-i imola

86.

 

Centaurea immanuelis-loewii

imola faj

87.

 

Centaurea jankae

Janka-imola

88.

 

Centaurea kartschiana

velencei imola

89.

 

Centaurea micrantha subsp. herminii

portugál útszéli imola

90.

 

Centaurea pontica

pontuszi imola

91.

 

Centaurea pulvinata

párnás imola

92.

 

Centaurea rothmalerana

Rothmaler-imola

93.

 

Centaurea vicentina

Vincent-imola

94.

 

Cirsium brachycephalum

kisfészkű aszat

95.

 

Crepis granatensis

gránátzörgőfű

96.

 

Crepis pusilla

apró zörgőfű

97.

 

Crepis tectorum subsp. nigrescens

fekete hamvas zörgőfű

98.

 

Erigeron frigidus

Sierra Nevada-i küllőrojt

99.

 

Hymenostemma pseudanthemis

(nincs magyar neve)

100.

 

Hyoseris frutescens

(nincs magyar neve)

101.

 

Leontodon boryi

Bory-oroszlánfog

102.

 

Leontodon microcephalus

kisfejű oroszlánfog

103.

 

Leuzea longifolia

hosszúlevelű imola

104.

 

Ligularia sibirica

szibériai hamuvirág

105.

 

Santolina impressa

lapított cipruska

106.

 

Santolina semidentata

fogacskás cipruska

107.

 

Saussurea alpina subsp. esthonica

észt havasi törpebogáncs

108.

 

Senecio jacobea subsp. gotlandicus

svéd jakabnapi aggófű

109.

 

Senecio nevadensis

Sierra Nevada-i aggófű

110.

 

Tephroseris longifolia subsp. moravica

morva hosszúlevelű aggófű

111.

Boraginaceae

 

érdeslevelűek

112.

 

Echium maculatum (syn.: Echium russicum)

piros kígyószisz

113.

 

Myosotis lusitanica

luzitániai nefelejcs

114.

 

Myosotis rehsteineri

Rehsteiner-nefelejcs

115.

 

Myosotis retusifolia

tompalevelű nefelejcs

116.

 

Omphalodes kuzinskyanae

Kuzinsky-békaszem

117.

 

Solenanthus albanicus

albán ebnyelvűfű

118.

Brassicaceae (Cruciferae)

 

keresztesvirágúak

119.

 

Alyssum pyrenaicum

pireneusi ternye

120.

 

Arabis sadina

portugál ikravirág

121.

 

Arabis scopoliana

Scopoli-ikravirág

122.

 

Biscutella vincentina

Vincent-korongpár

123.

 

Boleum asperum

(nincs magyar neve)

124.

 

Brassica glabrescens

kopaszodó káposzta

125.

 

Brassica hilarionis

ciprusi káposzta

126.

 

Brassica insularis

szigeti káposzta

127.

 

Braya linearis

szálaslevelű havasizsázsa

128.

 

Crambe tataria

tátorján (buglyos tátorján)

129.

 

Diplotaxis ibicensis

ibizai kányazsázsa

130.

 

Diplotaxis vicentina

Szent Vince-kányazsázsa

131.

 

Draba cacuminum

csúcsos daravirág

132.

 

Draba cinerea

hamvas daravirág

133.

 

Draba dorneri

Dorner-daravirág

134.

 

Erucastrum palustre

mocsári nyurgaszál

135.

 

Iberis procumbens subsp. microcarpa

portugál elterülő tatárvirág

136.

 

Jonopsidium savianum

toscanai álibolya

137.

 

Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana

(nincs magyar neve)

138.

 

Sisymbrium cavanillesianum

madridi zsombor

139.

 

Sisymbrium supinum

heverő zsombor

140.

 

Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum)

Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)

141.

Campanulaceae

 

harangvirágfélék

142.

 

Adenophora lilifolia

csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)

143.

 

Asyneuma giganteum

óriás harangcsillag

144.

 

Campanula romanica

(nincs magyar neve)

145.

 

Campanula zoysii

csöves harangvirág

146.

 

Jasione crispa subsp. serpentinica

portugál fodros kékcsillag

147.

 

Jasione lusitanica

luzitániai kékcsillag

148.

Caryophyllaceae

 

szegfűfélék

149.

 

Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida

vékonyka homokhúr

150.

 

Arenaria humifusa

elterülő homokhúr

151.

 

Arenaria provincialis

provence-i homokhúr

152.

 

Cerastium dinaricum

Dinári-hegységi madárhúr

153.

 

Dianthus arenarius subsp. arenarius

homoki szegfű

154.

 

Dianthus cintranus subsp. cintranus

portugál szegfű

155.

 

Dianthus marizii

Marizi-szegfű

156.

 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

Szent István-szegfű (István király-szegfű)

157.

 

Dianthus rupicola

sziklalakó szegfű

158.

 

Herniaria algarvica

algarvei porcika

159.

 

Herniaria lusitanica subsp. berlengiana

Berlenga-szigeteki portugál porcika

160.

 

Herniaria maritima

tengerparti porcika

161.

 

Moehringia jankae

Janka-csitri

162.

 

Moehringia lateriflora

téglavörös-virágú csitri

163.

 

Moehringia tommasinii

velencei csitri

164.

 

Moehringia villosa

bozontos csitri

165.

 

Petrocoptis grandiflora

nagyvirágú csokorszegfű

166.

 

Petrocoptis montsicciana

Montsicci-csokorszegfű

167.

 

Petrocoptis pseudoviscosa

ragacsos csokorszegfű

168.

 

Silene furcata subsp. angustiflora

skandináviai villás habszegfű

169.

 

Silene hifacensis

Baleár-szigeteki habszegfű

170.

 

Silene longicilia

hosszúpillás habszegfű

171.

 

Silene mariana

Mária-habszegfű

172.

Cistaceae

 

szuharfélék

173.

 

Cistus palhinhae

portugál szuhar

174.

 

Halimium verticillatum

örvöslevelű halimium

175.

 

Helianthemum alypoides

spanyol napvirág

176.

 

Helianthemum caput-felis

macskafej-napvirág

177.

Cyperaceae

 

palkafélék

178.

 

Carex holostoma

sás faj

179.

 

Eleocharis carniolica

sűrű csetkáka

180.

Droseraceae

 

harmatfűfélék

181.

 

Aldrovanda vesiculosa

aldrovanda (lápi aldrovanda)

182.

Elatinaceae

 

látonyafélék

183.

 

Elatine gussonei

Gusson-látonya

184.

Ericaceae

 

hangafélék

185.

 

Rhododendron luteum

sárga havasszépe

186.

Euphorbiaceae

 

kutyatejfélék

187.

 

Euphorbia transtagana

ágas kutyatej

188.

Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)

pillangósvirágúak (hüvelyesek)

189.

 

Anthyllis hystrix

tüskés nyúlszapuka

190.

 

Astragalus centralpinus

alpesi csűdfű

191.

 

Astragalus peterfii

Péterfi-csűdfű

192.

 

Astragalus tremolsianus

Sierra de Gador-i csűdfű

193.

 

Genista dorycnifolia

dárdahere-levelű rekettye

194.

 

Genista holopetala

krajnai rekettye

195.

 

Melilotus segetalis subsp. fallax

portugál vetési somkóró

196.

 

Trifolium saxatile

sziklai here

197.

Gentianaceae

 

tárnicsfélék

198.

 

Gentiana ligustica

liguriai tárnics

199.

 

Gentianella anglica

angyaltárnicska

200.

Geraniaceae

 

gólyaorrfélék

201.

 

Erodium paularense

guadarramai gémorr

202.

Hippuridaceae

 

vízilófarkfélék

203.

 

Hippuris tetraphylla

négylevelű vízilófark

204.

Iridaceae

 

nősziromfélék

205.

 

Crocus cyprius

ciprusi sáfrány

206.

 

Crocus hartmannianus

Hartmann-sáfrány

207.

 

Gladiolus palustris

mocsári kardvirág

208.

 

Iris aphylla subsp. hungarica

magyar nőszirom

209.

 

Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria)

homoki nőszirom

210.

Juncaceae

 

szittyófélék

211.

 

Juncus valvatus

kopácsos szittyó

212.

 

Luzula arctica

sarki perjeszittyó

213.

Lamiaceae (Labiatae)

 

ajakosok

214.

 

Dracocephalum austriacum

osztrák sárkányfű

215.

 

Nepeta dirphya

görög macskamenta

216.

 

Origanum dictamnus

krétai szurokfű

217.

 

Phlomis brevibracteata

rövidcsészéjű macskahere

218.

 

Phlomis cypria

ciprusi macskahere

219.

 

Salvia veneris

Vénusz-zsálya

220.

 

Sideritis cypria

ciprusi sármányvirág

221.

 

Sideritis incana subsp. glauca

spanyol szürke sármányvirág

222.

 

Sideritis javalambrensis

javalambrei sármányvirág

223.

 

Sideritis serrata

fűrészes sármányvirág

224.

 

Teucrium lepicephalum

pikkelyesfejű gamandor

225.

 

Teucrium turredanum

spanyol gamandor

226.

 

Thymus carnosus

fénylő kakukkfű

227.

Lentibulariaceae

 

rencefélék

228.

 

Pinguicula nevadensis

Sierra Nevada-i hízóka

229.

Liliaceae

 

liliomfélék

230.

 

Allium grosii

Baleár-szigeteki hagyma

231.

 

Colchicum arenarium

homoki kikerics

232.

 

Hyacinthoides vicentina

Vince-kékharang

233.

 

Scilla litardierei

balkáni csillagvirág

234.

 

Tulipa cypria

ciprusi tulipán

235.

 

Tulipa hungarica

magyar tulipán

236.

Malvaceae

 

mályvafélék

237.

 

Kosteletzkya pentacarpos

Kosteletzky-mályva

238.

Najadaceae

 

tüskéshínárfélék

239.

 

Najas flexilis

hajlékony tüskehínár

240.

 

Najas tenuissima

karcsú tüskehínár

241.

Oleaceae

 

olajfafélék

242.

 

Syringa josikaea

Jósika-orgona

243.

Orchidaceae

 

kosborfélék

244.

 

Anacamptis urvilleana

máltai vitézvirág

245.

 

Calypso bulbosa

Calypso-orchidea

246.

 

Cypripedium calceolus

rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)

247.

 

Dactylorhiza kalopissii

ujjaskosbor faj

248.

 

Gymnigritella runei

svéd havasikosbor

249.

 

Himantoglossum adriaticum

adriai sallangvirág

250.

 

Himantoglossum jankae (Himantoglossum caprinum)

Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág)

251.

 

Liparis loeselii

hagymaburok (lápi hagymaburok)

252.

 

Ophrys melitensis

bangó faj

253.

 

Platanthera obtusata subsp. oligantha

kevésvirágú tompa sarkvirág

254.

Orobanchaceae

 

vajvirágfélék (szádorfélék)

255.

 

Orobanche densiflora

tömöttvirágú szádorgó

256.

Paeoniaceae

 

bazsarózsafélék

257.

 

Paeonia cambessedesii

Baleár-szigeteki bazsarózsa

258.

 

Paeonia clusii subsp. rhodia

rodoszi bazsarózsa

259.

 

Paeonia officinalis subsp. banatica

bánáti bazsarózsa

260.

 

Paeonia parnassica

görög bazsarózsa

261.

Palmae

 

pálmafélék

262.

 

Phoenix theophrasti

krétai datolyapálma

263.

Papaveraceae

 

mákfélék

264.

 

Corydalis gotlandica

gotlandi keltike

265.

 

Papaver laestadianum

skandináv pipacs

266.

 

Papaver radicatum subsp. hyperboreum

sarkvidéki mák

267.

Plantaginaceae

 

útifűfélék

268.

 

Plantago algarbiensis

algarvei útifű

269.

 

Plantago almogravensis

ibériai útifű

270.

Plumbaginaceae

 

kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)

271.

 

Armeria berlengensis

Berlenga-szigeteki pázsitszegfű

272.

 

Armeria neglecta

apró pázsitszegfű

273.

 

Armeria pseudarmeria

széleslevelű pázsitszegfű

274.

 

Armeria soleirolii

Soleirol-pázsitszegfű

275.

 

Armeria velutina

bársonyos pázsitszegfű

276.

 

Limonium dodartii subsp. lusitanicum

luzitániai sóvirág

277.

 

Limonium lanceolatum

lándzsás sóvirág

278.

 

Limonium multiflorum

sokvirágú sóvirág

279.

Poaceae (Gramineae)

 

pázsitfüvek

280.

 

Arctagrostis latifolia

széleslevelű sarkitippan

281.

 

Arctophila fulva

(nincs magyar neve)

282.

 

Avenula hackelii

Hackel-zabfű

283.

 

Bromus grossus

durva rozsnok

284.

 

Calamagrostis chalybaea

nádtippan faj

285.

 

Cinna latifolia

széleslevelű erdeinád

286.

 

Coleanthus subtilis

hüvelykfű

287.

 

Festuca brigantina

portugál csenkesz

288.

 

Festuca duriotagana

csenkesz faj

289.

 

Festuca elegans

kecses csenkesz

290.

 

Festuca henriquesii

csenkesz faj

291.

 

Festuca summilusitana

luzitániai csenkesz

292.

 

Gaudinia hispanica

spanyol füzérzab

293.

 

Holcus setiglumis subsp. duriensis

luzitániai szőrösnyelvű selyemperje

294.

 

Micropyropsis tuberosa

(nincs magyar neve)

295.

 

Poa granitica subsp. disparilis

perje faj

296.

 

Pseudarrhenatherum pallens

fakó csokoládénövény

297.

 

Puccinellia phryganodes

cserjés mézpázsit

298.

 

Puccinellia pungens

szúrós mézpázsit

299.

 

Stipa danubialis

dunai árvalányhaj

300.

 

Trisetum subalpestre

alhavasi aranyzab

301.

Polygonaceae

 

keserűfűfélék

302.

 

Persicaria foliosa

dúslevelű keserűfű

303.

 

Polygonum praelongum

török keserűfű

304.

 

Rumex rupestris

kövi sóska

305.

Primulaceae

 

kankalinfélék

306.

 

Androsace mathildae

Matild-gombafű

307.

 

Androsace pyrenaica

pireneusi gombafű

308.

 

Primula carniolica

Karni-alpokbeli kankalin

309.

 

Primula nutans

bókoló kankalin

310.

 

Primula palinuri

olasz kankalin

311.

 

Primula scandinavica

skandináv kankalin

312.

 

Soldanella villosa

pireneusi harangrojt

313.

Ranunculaceae

 

boglárkafélék

314.

 

Aconitum firmum subsp. moravicum

morva sisakvirág

315.

 

Adonis distorta

tekeredett hérics

316.

 

Aquilegia bertolonii

Bertoloni-harangláb

317.

 

Aquilegia kitaibelii

Kitaibel-harangláb

318.

 

Pulsatilla grandis

leánykökörcsin

319.

 

Pulsatilla patens

tátogó kökörcsin

320.

 

Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica

gotlandi közönséges kökörcsin

321.

 

Ranunculus kykkoensis

ciprusi boglárka

322.

 

Ranunculus lapponicus

lappföldi boglárka

323.

Rosaceae

 

rózsafélék

324.

 

Agrimonia pilosa

szőrös párlófű

325.

 

Potentilla delphinensis

francia pimpó

326.

 

Potentilla emilii-popii

pimpó faj

327.

 

Sorbus teodorii

Teodor-berkenye

328.

Rubiaceae

 

galajfélék

329.

 

Galium cracoviense

krakkói galaj

330.

 

Galium moldavicum

moldovai galaj

331.

Salicaceae

 

fűzfafélék

332.

 

Salix salvifolia subsp. australis

portugál zsályalevelű fűz

333.

Santalaceae

 

szantálfafélék (zsellérkefélék)

334.

 

Thesium ebracteatum

murvátlan zsellérke

335.

Saxifragaceae

 

kőtörőfűfélék

336.

 

Saxifraga berica

olasz kőtörőfű

337.

 

Saxifraga florulenta

alpesi kőtörőfű

338.

 

Saxifraga hirculus

bucsecsi kőtörőfű

339.

 

Saxifraga osloënsis

oslói kőtörőfű

340.

 

Saxifraga tombeanensis

lombardiai kőtörőfű

341.

Scrophulariaceae

 

tátogatófélék

342.

 

Antirrhinum charidemi

spanyol oroszlánszáj

343.

 

Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum

luzitániai keskenylevelű tátos

344.

 

Euphrasia marchesettii

Marchesetti-szemvidítófű

345.

 

Linaria algarviana

algarvei gyújtoványfű

346.

 

Linaria coutinhoi

Coutinho-gyújtoványfű

347.

 

Linaria loeselii

Loesel-gyújtoványfű

348.

 

Linaria flava

sárga gyújtoványfű

349.

 

Linaria pseudolaxiflora

gyújtoványfű faj

350.

 

Linaria tonzigii

Tonzig-gyújtoványfű

351.

 

Odontites granatensis

gránátfogfű

352.

 

Rhinanthus oesilensis

észt kakascímer

353.

 

Tozzia carpathica

kárpáti torokvirág

354.

 

Verbascum litigiosum

portugál ökörfarkkóró

355.

 

Veronica micrantha

kisvirágú veronika

356.

Thymelaeaceae

 

boroszlánfélék

357.

 

Daphne petraea

sziklai boroszlán

358.

Ulmaceae

 

szilfafélék

359.

 

Zelkova abelicea

krétai gyertyánszil

360.

Valerianaceae

 

macskagyökérfélék

361.

 

Centranthus trinervis

háromerű sarkantyúvirág

362.

Violaceae

 

ibolyafélék

363.

 

Viola delphinantha

dél-balkáni ibolya

364.

 

Viola jaubertiana

Jaubert-ibolya

365.

 

Viola rupestris subsp. relicta

ibolya faj (viola faj)

3. B) számú melléklet
Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategóriák

Tudományos név

Magyar elnevezés

1.

BRYOPHYTA

 

MOHÁK

2.

 

Bryoerythrophyllum campylocarpum (syn.: Bryoerythrophyllum machadoanum)

(nincs magyar neve)

3.

 

Marsupella profunda

(nincs magyar neve)

4.

PTERIDOPHYTA

 

HARASZTOK

5.

Dryopteridaceae

 

pajzsikafélék

6.

 

Dryopteris corleyi

Corley-pajzsika

7.

 

Polystichum drepanum

vesepáfrány faj

8.

Marsileaceae

 

mételyfűfélék

9.

 

Marsilea azorica

Azori-szigeteki mételyfű

10.

GYMNOSPERMATOPHYTA

 

NYITVATERMŐK

11.

Pinaceae

 

ikermagvas fenyőfélék családja

12.

 

Abies nebrodensis

szicíliai jegenyefenyő

13.

ANGIOSPERMATOPHYTA

 

ZÁRVATERMŐK

14.

Alismataceae

 

hídőrfélék

15.

 

Alisma wahlenbergii

Wahlenberg-hídőr

16.

Amaryllidaceae

 

amarilliszfélék

17.

 

Narcissus nevadensis

Sierra Nevada-i nárcisz

18.

Apiaceae (Umbelliferae)

 

ernyősök

19.

 

Angelica heterocarpa

felemás angyalgyökér

20.

 

Apium bermejoi

Baleár-szigeteki zeller

21.

 

Bupleurum capillare

szálas buvákfű

22.

 

Bupleurum kakiskalae

görög buvákfű

23.

 

Eryngium viviparum

elevenszülő iringó

24.

 

Ferula sadleriana

magyarföldi husáng

25.

 

Laserpitium longiradium

hosszúsugarú bordamag

26.

 

Naufraga balearica

(nincs magyar neve)

27.

 

Oenanthe conioides

bürökszerű borgyökér

28.

 

Seseli intricatum

spanyol gurgolya

29.

Asteraceae (Compositae)

 

őszirózsafélék (fészekvirágzatúak)

30.

 

Anthemis glaberrima

csupasz pipitér

31.

 

Artemisia granatensis

granadai üröm

32.

 

Artemisia laciniata

szeldeltlevelű üröm

33.

 

Artemisia pancicii

delibláti üröm

34.

 

Aster pyrenaeus

pireneusi őszirózsa

35.

 

Aster sorrentinii

Sorrentin-őszirózsa

36.

 

Carduus myriacanthus

soktövisű bogáncs

37.

 

Centaurea alba subsp. heldreichii

Heldreich-imola

38.

 

Centaurea alba subsp. princeps

enyves fehér imola

39.

 

Centaurea akamantis

ciprusi imola

40.

 

Centaurea attica subsp. megarensis

attikai imola megarensis alfaja

41.

 

Centaurea balearica

Baleár-szigeteki imola

42.

 

Centaurea borjae

Bory-imola

43.

 

Centaurea citricolor

citromsárga imola

44.

 

Centaurea horrida

ijesztő imola

45.

 

Centaurea kalambakensis

kalampákai imola

46.

 

Centaurea lactiflora

tejfehér imola

47.

 

Centaurea niederi

görög imola

48.

 

Centaurea peucedanifolia

kocsordlevelű imola

49.

 

Centaurea pinnata

tollas imola

50.

 

Crepis crocifolia

sáfránylevelű zörgőfű

51.

 

Helichrysum melitense

máltai szalmagyopár

52.

 

Jurinea cyanoides

kékes hangyabogáncs

53.

 

Jurinea fontqueri

spanyol hangyabogáncs

54.

 

Lamyropsis microcephala

kisfejű szardíniaibogáncs

55.

 

Leontodon siculus

szicíliai oroszlánfog

56.

 

Palaeocyanus crassifolius

(nincs magyar neve)

57.

 

Serratula lycopifolia

fénylő zsoltina

58.

Boraginaceae

 

érdeslevelűek

59.

 

Anchusa crispa

fodros atracél

60.

 

Lithodora nitida

fénylő kőmagcserje

61.

 

Omphalodes littoralis

parti békaszem

62.

 

Onosma tornense (syn.: Onosma tornensis)

tornai vértő

63.

 

Symphytum cycladense

görög nadálytő

64.

Brassicaceae (Cruciferae)

 

keresztesvirágúak

65.

 

Arabis kennedyae

Kennedy-ikravirág

66.

 

Biscutella neustriaca

párizsi korongpár

67.

 

Brassica macrocarpa

nagytermésű káposzta

68.

 

Cochlearia polonica

lengyel kanálfű

69.

 

Cochlearia tatrae

tátrai kanálfű

70.

 

Coincya rupestris

kövi sziklakáposzta

71.

 

Coronopus navasii

spanyol varjúláb

72.

 

Degenia velebitica

Degen-virág (Degen-viola)

73.

 

Erysimum pieninicum

pienineki repcsény

74.

 

Iberis arbuscula

fás tatárvirág

75.

 

Jonopsidium acaule

szártalan álibolya

76.

Campanulaceae

 

harangvirágfélék

77.

 

Campanula bohemica

cseh harangvirág

78.

 

Campanula gelida

gleccserharangvirág

79.

 

Campanula sabatia

liguriai harangvirág

80.

 

Campanula serrata

fűrészes harangvirág

81.

Caryophyllaceae

 

szegfűfélék

82.

 

Arenaria nevadensis

Sierra Nevada-i homokhúr

83.

 

Cerastium alsinifolium

szálaslevelű madárhúr

84.

 

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

cseh homoki szegfű

85.

 

Dianthus diutinus

tartós szegfű

86.

 

Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani)

Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet)

87.

 

Dianthus moravicus

morva szegfű

88.

 

Dianthus nitidus

fényes szegfű

89.

 

Gypsophila papillosa

szemcsés fátyolvirág

90.

 

Herniaria latifolia subsp. litardierei

pireneusi széleslevelű porcika

91.

 

Silene hicesiae

olasz habszegfű

92.

 

Silene holzmanii

Holzman-habszegfű

93.

 

Silene orphanidis

Orphanides-habszegfű

94.

 

Silene rothmaleri

Rothmaler-habszegfű

95.

 

Silene velutina

bársonyos habszegfű

96.

Chenopodiaceae

 

libatopfélék

97.

 

Bassia saxicola

sziklai seprőfű

98.

 

Cremnophyton lanfrancoi

(nincs magyar neve)

99.

 

Salicornia veneta

velencei sziksófű

100.

Cistaceae

 

szuharfélék

101.

 

Tuberaria major

nagy homokinaprózsa

102.

Convolvulaceae

 

szulákfélék

103.

 

Convolvulus argyrothamnus

krétai szulák

104.

 

Convolvulus fernandesii

Fernandes-szulák

105.

Cyperaceae

 

palkafélék

106.

 

Carex panormitana

apró sás

107.

Dioscoreaceae

 

jamszgyökérfélék

108.

 

Borderea chouardii

(nincs magyar neve)

109.

Euphorbiaceae

 

kutyatejfélék

110.

 

Euphorbia margalidiana

kutyatej faj

111.

Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)

pillangósvirágúak (hüvelyesek)

112.

 

Astragalus algarbiensis

algarvei csüdfű

113.

 

Astragalus aquilanus

barnás csüdfű

114.

 

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis

ciprusi nagymagvú csüdfű

115.

 

Astragalus maritimus

tengerparti csüdfű

116.

 

Astragalus verrucosus

bibircses csüdfű

117.

 

Cytisus aeolicus

szicíliai zanót

118.

 

Ononis hackelii

Hackel-iglice

119.

 

Vicia bifoliolata

Baleár-szigeteki bükköny

120.

Gentianaceae

 

tárnicsfélék

121.

 

Centaurium rigualii

spanyol ezerjófű

122.

 

Centaurium somedanum

kantábriai ezerjófű

123.

 

Gentianella bohemica

cseh tárnicska

124.

Geraniaceae

 

gólyaorrfélék

125.

 

Erodium astragaloides

csüdfűszerű gémorr

126.

 

Erodium rupicola

sziklai gémorr

127.

Globulariaceae

 

gubóvirágfélék

128.

 

Globularia stygia

peloponnészoszi gubóvirág

129.

Grossulariaceae

 

ribiszkefélék

130.

 

Ribes sardoum

szardíniai ribiszke

131.

Hypericaceae

 

orbáncfűfélék

132.

 

Hypericum aciferum

tűhegyű orbáncfű

133.

Lamiaceae (Labiatae)

 

ajakosok

134.

 

Micromeria taygetea

tajgetoszi kispereszlény

135.

 

Nepeta sphaciotica

krétai macskamenta

136.

 

Thymus camphoratus

kámforszagú kakukkfű

137.

 

Thymus lotocephalus

lótuszfejű kakukkfű

138.

Lentibulariaceae

 

rencefélék

139.

 

Pinguicula crystallina

kristályos hízóka

140.

Liliaceae

 

liliomfélék

141.

 

Androcymbium rechingeri

Rechinger-fürtösliliom

142.

 

Asphodelus bento-rainhae

Gardunha-hegységi aszfodélusz

143.

 

Chionodoxa lochiae

ciprusi hófény

144.

 

Muscari gussonei

szicíliai gyöngyike

145.

 

Scilla morrisii

Morris-csillagvirág

146.

Linaceae

 

lenfélék

147.

 

Linum dolomiticum

pilisi len (dolomitlen)

148.

 

Linum muelleri

Müller-len

149.

Lythraceae

 

füzényfélék

150.

 

Lythrum flexuosum

fodros füzény

151.

Orchidaceae

 

kosborfélék

152.

 

Cephalanthera cucullata

csuklyás madársisak

153.

 

Ophrys kotschyi

Kotschy-bangó

154.

 

Ophrys lunulata

félholdas bangó

155.

Plumbaginaceae

 

kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)

156.

 

Armeria helodes

velencei pázsitszegfű

157.

 

Armeria rouyana

Rouy-pázsitszegfű

158.

 

Limonium insulare

szigeti sóvirág

159.

 

Limonium pseudolaetum

szardíniai sóvirág

160.

 

Limonium strictissimum

merev sóvirág

161.

Poaceae (Gramineae)

 

pázsitfüvek

162.

 

Poa riphaea

cseh perje

163.

 

Stipa austroitalica

calabriai árvalányhaj

164.

 

Stipa bavarica

bajor árvalányhaj

165.

 

Stipa styriaca

stájer árvalányhaj

166.

 

Stipa veneta

velencei árvalányhaj

167.

 

Stipa zalesskii

Zaleszki-árvalányhaj

168.

Polygonaceae

 

keserűfűfélék

169.

 

Persicaria foliosa

dúslevelű keserűfű

170.

 

Polygonum praelongum

török keserűfű

171.

 

Rumex azoricus

Azori-szigeteki sóska

172.

 

Rumex rupestris

kövi sóska

173.

Primulaceae

 

kankalinfélék

174.

 

Cyclamen fatrense

fátrai ciklámen

175.

 

Primula apennina

appennineki kankalin

176.

Ranunculaceae

 

boglárkafélék

177.

 

Aconitum corsicum

korzikai sisakvirág

178.

 

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis

pireneusi harangláb

179.

 

Consolida samia

számoszi szarkaláb

180.

 

Delphinium caseyi

ciprusi szarkaláb

181.

 

Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)

magyar kökörcsin

182.

 

Pulsatilla slavica

szlovák kökörcsin

183.

 

Pulsatilla subslavica

szláv kökörcsin

184.

 

Ranunculus weyleri

Weyler-boglárka

185.

Resedaceae

 

rezedafélék

186.

 

Reseda decursiva

szárrafutó-levelű rezeda

187.

Rosaceae

 

rózsafélék

188.

 

Pyrus magyarica

magyar vadkörte

189.

Rubiaceae

 

galajfélék

190.

 

Galium litorale

tengerparti galaj

191.

 

Galium sudeticum

szudétákbeli galaj

192.

 

Galium viridiflorum

zöldvirágú galaj

193.

Scrophulariaceae

 

tátogatófélék

194.

 

Euphrasia genargentea

szardíniai szemvidítófű

195.

 

Linaria ficalhoana

Ficalho-gyújtoványfű

196.

 

Linaria hellenica

görög gyújtoványfű

197.

 

Linaria ricardoi

Ricardo-gyújtoványfű

198.

 

Linaria tursica

spanyol gyújtoványfű

199.

 

Pedicularis sudetica

szudétákbeli kakastaréj

200.

 

Veronica oetaea

görög veronika

201.

Solanaceae

 

csucsorfélék

202.

 

Atropa baetica

andalúziai nadragulya

203.

Thymelaeaceae

 

boroszlánfélék

204.

 

Daphne arbuscula

murányi boroszlán

205.

 

Daphne rodriguezii

Rodriguez-boroszlán

206.

Violaceae

 

ibolyafélék

207.

 

Viola hispida

szőrös ibolya

4. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez68

4. A) számú melléklet69
Közösségi jelentőségű élőhelytípusok
1.TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK
11.Nyílt tengeri és árapályos területek
1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok
1130 Folyók tölcsértorkolatai
1140 A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások
1160 Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök
1170 Zátonyok
1180 Gázok feltörése által kialakított tenger alatti képződmények
12.Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok
1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja
1220 Sziklapadok évelő vegetációja
1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái
1240 A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)
1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája
13.Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek
1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon
1320 Tengerparti zsinegfűgyepek (Spartinion maritimae)
1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
14.Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek
1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)
1420 Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea)
16.Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek
1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete
1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek
1640 Boreális balti homokpartok évelő növényzete
1650 Boreális balti keskeny öblök
2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK
21.Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi
2110 Vándorló partidűne-kezdemények
2120 Partvonal mentén vándorló dűnék („fehér dűnék”) európai homoknáddal (Ammophila arenaria)
2160 Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dűnék
2170 Homoki fűzzel (Salix repens subsp. argentea) borított dűnék (Salicion arenariae)
2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi
2190 Nedves dűneközök
21A0 Machairek (Írországon kívül)
22.A mediterrán partvidék dűnéi
2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított álló dűnék
2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék
2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűnegyepek
2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel
2260 Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia)
23.Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék
2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal
2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)
2330 Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel
3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK
31.Állóvizek
3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)
3120 A Nyugat-mediterrán homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal
3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák
3190 Gipszkarszttavak
32.Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást
3210 Fennoskandiai természetes folyók
3220 Magashegységi folyók és partjaik lágy szárú növényzete
3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)
3240 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos)
3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)
3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
3280 Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával
3290 Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)
32A0 Karsztfolyók mésztufagátjai a Dinári-hegységben
4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)
4030 Európai száraz fenyérek
4060 Havasi és boreális fenyérek
4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)
4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal
40B0 Rodopei Potentilla fruticosa cserjések
5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)
51.Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések
5110 Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion)
5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk
5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben
52.Mediterrán fás matorral
5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)
53.Meleg mediterrán- és elősztyeppcserjés
5310 Babér (Laurus nobilis)-cserjések
5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett
5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót
54.Phrygana
5410 Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Tövisesvérfű (Sarcopoterium spinosum)-phryganák
5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái
6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK
61.Természetes gyepek
6130 Violetalia calaminariae-gyepek
6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek
6150 Havasi és boreális szilikátgyepek
6160 Ibériai hegyvidéki csenkeszes (Festuca indigesta) szilikát gyepek
6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek
6180 Makaronéziai mezofil gyepek
6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
62.Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések
6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)
62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae)
62D0 Moesiai hegyvidéki mészkerülő gyepek
63.Szklerofil legelőerdők („dehesas”)
6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)
64.Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek
6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű rétek
6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
6450 Északi boreális mocsárrétek
6460 A Troodos-hegység tőzeggyepjei
65.Mezofil gyepek
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Hegyi kaszálórétek
6540 Molinio-Hordeion secalini típusú szubmediterrán gyepek
7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK
71.Savanyú tőzegmohalápok
7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni
7130 Takarólápok (kivéve az aktívak)
7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok
7150 Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)
7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok
72.Meszes lápok
7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK
81.Sziklatörmelék-lejtők
8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani)
8120 Hegyvidéki mészkő- és mészpala-törmeléklejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők
8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők
8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők
82.Sziklás lejtők sziklanövényzettel
8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel
8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével
83.Egyéb sziklás élőhelyek
8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
8320 Lávamezők és természetes üregek
8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok
8340 Állandó gleccserek
9. ERDŐK
Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.
90.Európa boreális erdői
9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens subsp. czerepanovii)
9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandiai erdők lucfenyővel (Picea abies)
9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők
9070 Fennoskandiai fás legelők
91.Európa mérsékelt övi erdői
9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)
9120 Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-petraeae vagy Ilici-Fagenion)
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius)
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei
9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek
9190 Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon
91A0 Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken
91B0 Melegkedvelő keskenylevelűkőris (Fraxinus angustifolia)-erdők
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
91P0 Endemikus mészkerülő jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum)
91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő (Pinus sylvestris)-erdői
91R0 A dinári-hegységi dolomit erdeifenyő-erdői (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 Nyugat-pontuszi bükkösök
91T0 Közép-európai zuzmós erdeifenyő-erdők
91U0 Szarmata sztyeppék fenyvesei
91V0 Dák bükkerdők (Symphyto-Fagion)
91W0 Moesiai bükkerdők
91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános tölgyesek
91Z0 Moesiai ezürthárs-erdő
91BA Moesiai jegenyefenyő-erdők
91CA Rodopei és balkáni erdeifenyő-erdők
92.Mediterrán lombhullató erdők
9230 Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)
9240 Ibériaitölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy (Quercus canariensis)-erdők
9250 Macedóntölgy (Quercus trojana)-erdők
9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa)
9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis)
9280 Magyar tölgyesek (Quercus frainetto)
9290 Ciprus erdők (Acero-Cupression)
92A0 Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba)-galériaerdők
92B0 Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal
92C0 Keletiplatán (Platanus orientalis) és keletiámbrafa (Liquidambar orientalis)-erdők (Platanion orientalis)
92D0 Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)
93.Mediterrán keménylombú erdők
9310 Égei molyhostölgy (Quercus brachyphylla)-erdők
9320 Olea- és Ceratonia-erdők
9330 Paratölgy (Quercus suber)-erdők
9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia)-erdők
9350 Nagypikkelyűtölgy (Quercus macrolepis)-erdők
9380 Közönségesmagyal (Ilex aquifolium)-erdők
93A0 Kurdisztánitölgy (Quercus infectoria)-erdőségek (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
94.Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők
9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)
9420 Havasi vörösfenyő (Larix decidua) és cirbolyafenyő (Pinus cembra)-erdők
9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők (nem gipszen vagy mészkövön)
95.Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők
9520 Andalúz jegenyefenyő (Abies pinsapo)-erdők
9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel
9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek
95A0 Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek
4. B) számú melléklet70
Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok
1.TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK
11.Nyílt tengeri és árapályos területek
1120 Neptunhínár (Posidonion oceanicae)-állományok
1150 Parti lagúnák
13.Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek
1340 Kontinentális sós rétek
15.Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppék
1510 Mediterrán sós sztyeppék (Limonietalia)
1520 Ibériai kalciumszulfátos sztyeppék (Gypsophiletalia)
1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
16.Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek
1630 Boreális balti tengerparti rétek
2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK
21.Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi
2130 Lágy szárú vegetációval megkötött álló dűnék („szürke dűnék”)
2140 Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)
2150 Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea)
21A0 Machairek (Írországban)
22.A mediterrán partvidék dűnéi
2250 Partvidéki dűnék Juniperus-fajokkal
2270 Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék
23.Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék
2340 Pannon kilúgozódott dűnék
3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK
31.Állóvizek
3170 Mediterrán időszakos tavacskák
3180 Turlough-ok
31A0 Erdélyi hőforrásos tündérrózsások
4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4020 Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)
4040 Száraz atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)
4050 Endemikus makaronéziai fenyérek
4070 Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
40C0 Ponto-szarmata lombhullató cserjések
5. SZKLEROFILL CSERJÉSEK (MATORRAL)
51.Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések
5140 Szuhar (Cistus palhinhae)-formációk nedves tengerparti fenyéreken
52.Mediterrán fás matorral
5220 Jujubás (Zyziphus) fás matorral
5230 Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral
6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK
61.Természetes gyepek
6110 Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)
6120 Száraz meszes homoki gyepek
62.Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések
6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
6220 Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodieteához tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal
6230 Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein
6240 Szubpannon sztyeppék
6250 Síksági pannon löszgyepek
6260 Pannon homoki gyepek
6270 Fennoskandiai alföldek fajgazdag – száraz és üde – füves gyepei
6280 Északi „alvar” és prekambriumi mészköves sziklaplatók
62B0 Ciprus szerpentin gyepjei
62C0 Ponto-szarmata sztyeppék
65.Mezofil gyepek
6530 Fennoskandiai fás rétek
7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK
71.Savanyú tőzegmohalápok
7110 Dagadólápok
7130 Aktív takarólápok
72.Meszes lápok
7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
7220 Mésztufás források (Cratoneurion)
7240 A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi
73.Boreális lápok
7310 Aapalápok
7320 Palsalápok
8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK
81.Sziklatörmelék-lejtők
8160 Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői
82.Sziklás lejtők sziklanövényzettel
8240 Mészkőhasadékok
9. ERDŐK
Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.
90.Európa boreális erdői
9010 Nyugati tajga
9020 Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában
9030 Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők
9080 Fennoskandiai lombhullató mocsárerdők
91.Európa mérsékelt övi erdői
9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
91C0 Kaledóniai erdők
91D0 Láperdők
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
91J0 A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)
91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)
91X0 Dobrogeai bükkerdők
91AA Keleti fehér tölgyesek
92.Mediterrán lombhullató erdők
9210 Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal
9220 Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis)
93.Mediterrán keménylombú erdők
9360 Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea)
9370 Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek
9390 Cserjés és bokorerdő-növényzet égerlevelű tölggyel (Quercus alnifolia)
94.Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők
9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők gipszen vagy mészkövön
95.Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők
9510 A Dél-Appenninek közönségesjegenyefenyő (Abies alba)-erdői
9530 Mediterrán (szubmediterrán) fenyőerdők endemikus feketefenyővel
9560 Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.)
9570 Lakkciprus (Tetraclinis articulata)-erdők
9580 Mediterrán tiszafa (Taxus baccata)-erdők
9590 Ciprusicédrus-erdők (Cedrosetum brevifoliae)

5. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez71

Különleges madárvédelmi területek

Területkód

Név

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN10001

Aggteleki-karszt

HUAN10002

Putnok-dombság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBF10001

Mórichelyi-halastavak

HUBF30001

Északi-Bakony

HUBF30002

Balaton

HUBF30003

Kis-Balaton

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN10001

Bodrogzug – Kopasz-hegy – Taktaköz

HUBN10002

Borsodi-sík

HUBN10003

Bükk hegység és peremterületei

HUBN10004

Hevesi-sík

HUBN10005

Kesznyéten

HUBN10006

Mátra

HUBN10007

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

HUDD10002

Nyugat-Dráva

HUDD10003

Gemenc

HUDD10004

Béda-Karapancsa

HUDD10005

Kisszékelyi-dombság

HUDD10006

Pacsmagi-tavak

HUDD10007

Mecsek

HUDD10008

Belső-Somogy

HUDD10012

Balatoni berkek

HUDD10013

Zselic

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

HUDI10001

Abonyi kaszálóerdő

HUDI10002

Börzsöny és Visegrádi-hegység

HUDI10003

Gerecse

HUDI10004

Jászkarajenői puszták

HUDI10005

Sárvíz völgye

HUDI10006

Tatai Öreg-tó

HUDI10007

Velencei-tó és Dinnyési-fertő

HUDI10008

Ipoly völgye

HUDI30001

Vértes

HUDI30002

Zámolyi-medence

Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HUFH10001

Fertő-tó

HUFH10004

Mosoni-sík

HUFH30004

Szigetköz

HUFH30005

Hanság

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN10001

Szatmár-Bereg

HUHN10002

Hortobágy

HUHN10003

Bihar

HUHN10004

Közép-Tisza

HUHN10005

Jászság

HUHN10008

Felső-Tisza

Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság

HUKM10001

Kígyósi-puszta

HUKM10002

Kis-Sárrét

HUKM10003

Dévaványai-sík

HUKM10004

Vásárhelyi- és Csanádi-puszták

HUKM10005

Cserebökényi-puszták

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

HUKN10001

Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék

HUKN10002

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék

HUKN10004

Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete

HUKN10007

Alsó-Tiszavölgy

HUKN10008

Balástya-Szatymaz környéki homokvidék

HUKN30001

Csongrád-Bokrosi Sós-tó

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó

HUKN30003

Izsáki Kolon-tó

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

HUON10001

Őrség

6. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez72

7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez73

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területek

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN20032

Tiszakeszi-morotva bővítése

8. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez74

Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (4) bekezdése alapján teljesítendő tájékoztatáshoz és véleménykéréshez
Tagállam:    Dátum:

A dokumentáció
elküldésének célja:

⬜ tájékoztatás
[6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés]

⬜ véleményezés
[6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés]

Természetvédelmi hatóság:     
Cím:     
Kapcsolattartó személy:     
Telefon, telefax, e-mail:     
Amennyiben az adatlap személyes adatot tartalmaz, kérjük, szíveskedjenek megjelölni azokat, illetve jelezni annak indokait, hogy miért kell ezeket az adatokat személyes adatként kezelni.
1.Terv vagy beruházás
1.1. A terv vagy beruházás elnevezése:
1.2. A terv vagy beruházás engedélyezését kérelmező:
1.3. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv készül, illetve amelyen a beruházást tervezik, vagy amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van:
Területi kategória:
⎕    különleges madárvédelmi terület (SPA) a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) alapján,
⎕    jóváhagyott közösségi jelentőségű terület (SCI) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján,
⎕    különleges természetmegőrzésiterület (SAC) az élőhelyvédelmi irányelv alapján,
⎕    az előző két kategórián belül, kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípus(ok)nak/kiemelt jelentőségű faj(ok)nak otthont adó terület.
1.4. A terv vagy beruházás azon elemeinek és tevékenységeinek leírása, amelyeknek potenciális hatása lehet a Natura 2000 területre:
a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása,
b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentősége, időtartama,
c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, elhelyezkedése, illetve a más területeken jelentkező hatás nagyságának leírása, térképi megjelenítése,
d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése,
e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot ismertetése,
f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása,
g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása esetén.
2. A negatív hatások felmérése75
Összefoglaló a területet érő negatív hatásokról (különösen a terület természetvédelmi célkitűzései és integritása szempontjából lényeges hatásokról):
a)    a Natura 2000 területeken megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelytípusokra és fajokra várhatóan gyakorolt kedvezőtlen hatások (jelezni kell a jelölő fajok és élőhelytípusok reprezentativitását,az élőhelyvédelmi irányelv mellékleteiben szereplő jelölő értékek esetében az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentésben meghatározott országos és biogeográfiai régió szintű természetvédelmi helyzetét, az izoláltságuk szintjét és mértékét, a Natura 2000 területen betöltött szerepüket, funkciójukat),
b)    a terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására gyakorolt várható negatív hatásokat,
c)    a várhatóan negatív hatással érintett Natura 2000 terület jelentőségének leírása az érintett élőhelytípusok és fajok szempontjából (pl. a területnek az országban, illetve a biogeográfiai régióban betöltött szerepe, a Natura 2000 hálózat koherenciájában betöltött szerepe stb.),
d)    a várható negatív hatások leírása (élőhelyvesztés, elpusztulás, leromlás, degradálódás, zavarás, közvetlen és közvetett hatások stb.),
e)    a várható negatív hatások kiterjedése (az érintett élőhelytípus kiterjedése, az érintett fajok száma és előfordulási helyei),
f)    a várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje (pl. az érintett élőhelyi kiterjedés vagy állomány viszonyítása a területen, esetleg az országban lévő teljes kiterjedéshez, illetve állományhoz),
g)    a várható negatív hatás elhelyezkedése (térképen történő megjelenítést is beleértve),
h)    a lehetséges összegző hatások és az egyéb hatások, amelyek a vizsgált terv vagy beruházás és más terv(ek), illetve beruházás(ok) együtthatásaként várhatóan jelentkeznek,
i)    a beruházás során tervezett kármérséklő intézkedések leírása (jelezve, hogy ezek miként kerülnek megvalósításra, illetve hogyan küszöbölik ki vagy csökkentik a területre kifejtett negatív hatásokat).
3. Alternatív megoldások
A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások ismertetése, beleértve a beruházás elmaradásának lehetőségét (zéró alternatívát) is:
a)    az alternatívák megállapításának, kiválasztásának eljárása, módszere,
b)    a megvizsgált alternatívák értékelése és a kiválasztott alternatíva indokolása,
c)    azoknak az okoknak a leírása, amelyek alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy más alternatív megoldás alkalmazása nem lehetséges.
4. Kényszerítő közérdekek
A terv vagy beruházásnegatív hatások ellenére történővégrehajtásának indokai:
a)    társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentőségű élőhelytípus vagy faj hiányában) [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés],
b)    emberi egészség vagy élet védelme [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
c)    közbiztonság fenntartása [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
d)    környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
e)    egyéb kiemelt fontosságú kényszerítő közérdek [4. § (2) bekezdés a) pont, 10/A. § (3) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés].
A kényszerítő indok (kiemelt fontosságú közérdek) igazolása, indokolása76:
5. Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések
Tervezett kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések leírása:
a)    a kompenzációs intézkedések célja, a kompenzálandó élőhelytípusok és fajok célcsoportja és annak leírása, hogy milyen ökológiai folyamatokat/funkciókat kell kompenzálni (leírás arról, hogy ezek az intézkedések miért alkalmasak arra, hogy kompenzálják a negatív hatásokat),
b)    a kompenzációs intézkedések mértéke (felszíni terület aránya, a fajok populációjának nagysága),
c)    a kompenzációs területek elhelyezkedése, azonosítása (térképen is megjelenítve),
d)    a kompenzációs területek korábbi státusa, állapota (a kompenzációs területen meglévő élőhelyek és azok állapota, a terület típusa, a terület földhasználati módja stb.),
e)    a kompenzációs intézkedésektől várható eredmények leírása, annak magyarázata, hogy a javasolt intézkedések milyen módon kompenzálják a terület integritására gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, illetve a kompenzációs intézkedések milyen módon teszik lehetővé a Natura 2000 hálózat koherenciájának megőrzését,
f)    a tervezett kompenzációs intézkedések végrehajtásának ütemterve (beleértve a hosszú távú végrehajtást is), jelezve, hogy mikor fognak az intézkedések várhatóan eredményeket hozni,
g)    a javasolt kompenzációs intézkedések végrehajtásának módszere és megvalósítási technikái, azok megvalósíthatóságának és eredményességének értékelése,
h)    a javasolt kompenzációs intézkedések költségei és finanszírozása,
i)    a kompenzációs intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetek megjelölése,
j)    a kompenzációs intézkedések végrehajtásának nyomon követése (pl. ha bizonytalanságok vannak az intézkedések hatékonysága tekintetében), az eredmények folyamatos értékelése és nyomon követése.

9. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez77

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek kijelölésének szempontjai
I. Különleges madárvédelmi területek
A területek relatív jelentőségének értékelése a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1)–(2) bekezdésének megfelelően az a)–f) pont alapján történik. Az értékelésnél tekintettel kell lenni:
a) a kipusztulással fenyegetett fajokra;
b) az élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokra;
c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokra;
d) az élőhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokra;
e) az a)–d) pont szerinti fajok állományszintje változásának irányára és annak ingadozására;
f) a fajok költő-, vedlő- és telelő területeire, valamint vonulási útvonaluk pihenőhelyeire.
II.78 Különleges, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek
A területek relatív jelentőségének értékelése a természetes élőhelyek és vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2–3. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, valamint a 4. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok tekintetében az A–D. pontok alapján történik:
A. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus esetében:
a) az érintett közösségi élőhelytípus előfordulásának aránya a vizsgált területen belül;
b) a vizsgált területen belül az érintett közösségi élőhelytípus által elfoglalt terület aránya az ország egészén belül ugyanazon közösségi élőhelytípus által elfoglalt teljes területhez képest;
c) az érintett közösségi élőhelytípus struktúrájának és funkcióinak megőrzöttsége, továbbá a helyreállítás lehetőségei;
d) a terület értékének általános vizsgálata az érintett közösségi élőhelytípus megőrzése szempontjából.
B. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 2–3. számú mellékletekben szereplő fajok esetében:
a) az érintett faj vizsgált területen élő populációjának nagysága és sűrűsége ugyanazon faj országos populációihoz képest;
b) a faj számára fontos élőhely jellegzetességeinek megőrzöttsége, továbbá helyreállításának lehetőségei;
c) a területen élő populáció elszigeteltségének foka az érintett faj természetes elterjedéséhez képest;
d) a terület értékének átfogó vizsgálata az érintett faj megőrzése szempontjából.
C. E szempontok alapján kell minősíteni a nemzeti jegyzékben Natura 2000 területnek jelölt természeti területeket, összhangban azok relatív értékével valamennyi, a 2–3. számú mellékletekben felsorolt faj védelmének, valamint a 4. számú mellékletben szereplő közösségi élőhelytípus szempontjából.
D. Az A. és B. pont alapján kiválasztott területek jegyzékében fel kell tünteti azokat a területeket, amelyeken kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetve kiemelt közösségi jelentőségű fajok fordulnak elő.

10. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez79

A vadon élő madárfajok kutatásának kiemelt témái
a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti jegyzékének összeállítása, földrajzi elterjedésük figyelembevételével.
b) Olyan területek felsorolása és ökológiai jellemzése, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási útvonalukon és telelő, illetve fészkelő területeiken.
c) A vonuló fajok állományadatainak gyűjtése a gyűrűzések alapján.
d) Vadon élő madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.
e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy továbbfejlesztése a madarak által okozott károk megelőzése érdekében.
f) Bizonyos fajok környezetszennyezési indikátorként betöltött szerepének meghatározása.
g) A kémiai környezetszennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozása.

11. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez80

Jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek

Területkód

Név

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN21007

Bózsva-patak

HUAN21008

Mádi Bomboly-bánya

HUAN21009

Mádi Kakas-hegy

HUBN20079

Révleányvári erdők

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBF20031

Szentkirályszabadja

HUBF20032

Balatonkenesei tátorjános

HUBF20053

Zalaegerszegi Csácsi-erdő

HUBF20054

Nagykapornaki erdő

HUBF20055

Remetekert

HUDD20041

Dél-balatoni berkek

HUDD20043

Kopasz-dombi erdő

HUDD20057

Somogymeggyesi erdő

HUDD20059

Balatonkeresztúri rétek

HUDD20061

Holládi-erdő

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN20031

Mezőcsáti Rigós

HUBN20042

Boldogi Vajda-rét

HUBN20044

Recski Hegyes-hegy

HUBN20062

Középső-Ipoly-völgy

HUBN21095

Nagylóci Kő-hegy

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

HUDD20008

Ormánsági erdők

HUDD20010

Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek

HUDD20017

Mocsoládi-erdő

HUDD20026

Lengyel-hőgyészi erdők

HUDD20033

Nagyhajmási dombok

HUDD20065

Töttösi-erdő

HUDD20067

Székelyszabari erdő

HUDD20068

Gyékényesi erdők

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

HUDI20001

Ácsi gyepek

HUDI20032

Mocsai ürgés legelő

HUDI30002

Zámolyi-medence

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN20004

Felső-Sebes-Körös

HUHN20026

Nyírábrányi Káposztás-lapos

HUHN20027

Nyírábrányi Kis-Mogyorós

HUHN20028

Csohos-tó

HUHN20029

Létavértesi Falu-rét

HUHN20030

Fülöpi láprétek

HUHN20031

Hanelek

HUHN20037

Bátorligeti láp

HUHN20039

Piricsei Júlia-liget

HUHN20040

Apagyi Albert-tó

HUHN20041

Apagyi Falu-rét

HUHN20043

Paszabi kubikgödrök

HUHN20067

Csikós-lápos

HUHN20079

Pusztamizsei-erdő

HUHN20113

Kisvárdai gyepek

HUHN20120

Vajai-tároló

HUHN20122

Tócó-völgy

HUHN20124

Daru-rét

HUHN20127

Kraszna menti rétek

HUHN20129

Nyírbogdányi rét

HUHN20131

Orosi gyepek

HUHN20133

Balkányi Libegős

HUHN20159

Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

HUHN20160

Gőgő–Szenke

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

HUKM20003

T-erdő

HUKM20011

Körösközi erdők

HUKM20020

Gyepes-csatorna

HUKM20021

Sarkadi Fási-erdő

HUKM20022

Köles-ér

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

HUKM20024

Orosi tölgyes

HUKM20025

Gyantéi erdők

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

HUKN20010

Szabadszállási ürgés gyep

HUKN20012

Szegedi ürgés gyep

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

HUON20007

Köles-tető

HUON20020

Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét

12. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez81

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

Területkód

Név

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN20001

Aggteleki-karszt és peremterületei

HUAN20002

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

HUAN20003

Bódva-völgy és Sas-patak-völgye

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

HUAN20005

Szuha-völgy

HUAN20006

Sajó-völgy

HUBN20071

Bodrogzug és Bodrog hullámtere

HUBN20072

Tokaji Kopasz-hegy

HUBN20073

Bodrogszegi Várhegy

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy

HUBN20075

Sárospataki Mandulás

HUBN20077

Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek

HUBN20078

Pácini Mosonna-erdő

HUBN20081

Long-erdő

HUBN20082

Felsőregmeci Ronyva

HUBN20084

Központi-Zempléni-hegység

HUBN20085

Északi-Zempléni-hegység

HUBN20087

Baskói-rétek

HUBN20088

Regéci Várhegy

HUBN20089

Füzéri Pál-hegy

HUBN20090

Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét

HUBN20092

Telkibányai Király-hegy

HUBN20093

Bózsvai Temető-alja

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBF20001

Keleti-Bakony

HUBF20002

Papod és Miklád

HUBF20003

Kab-hegy

HUBF20004

Agár-tető

HUBF20006

Tihanyi-félsziget

HUBF20007

Monostorapáti Fekete-hegy

HUBF20008

Csatár-hegy és Miklós Pál hegy

HUBF20009

Devecseri Széki-erdő

HUBF20011

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

HUBF20012

Sásdi-rét

HUBF20014

Pécselyi-medence

HUBF20015

Marcal-medence

HUBF20016

Öreg-hegyi riviéra

HUBF20017

Kádártai dolomitmezők

HUBF20018

Megye-hegy

HUBF20020

Szent György-hegy

HUBF20021

Péti-hegy

HUBF20022

Mogyorós-hegy

HUBF20023

Hajmáskéri Törökcsapás

HUBF20024

Berhidai-löszvölgyek

HUBF20025

Badacsony

HUBF20026

Tótvázsonyi Bogaras

HUBF20027

Nemesvámosi Szár-hegy

HUBF20028

Tapolcai-medence

HUBF20029

Uzsai-erdő

HUBF20033

Dörögdi-medence

HUBF20034

Balatonfüredi-erdő

HUBF20035

Keszthelyi-hegység

HUBF20037

Alsó-Zala-völgy

HUBF20039

Nyugat-Göcsej

HUBF20040

Vétyempuszta

HUBF20043

Mura mente

HUBF20044

Kerka mente

HUBF20045

Szévíz-Principális-csatorna

HUBF20046

Oltárc

HUBF20047

Felső-Zala-völgy

HUBF20048

Kebele

HUBF20049

Dél-zalai homokvidék

HUBF20050

Csörnyeberek

HUBF20052

Sárvíz-patak mente

HUBF30001

Északi-Bakony

HUBF30002

Balaton

HUBF30003

Kis-Balaton

HUDD20031

Fehérvíz

HUDD20034

Balatonendrédi dombok

HUDD20035

Pogány-völgyi rétek

HUDD20036

Ordacsehi berek

HUDD20038

Ádándi Felső-hegy

HUDD20042

Köröshegyi-erdők

HUDD20047

Vityai-erdő

HUDD20049

Somogytúri erdők

HUDD20058

Látrányi-puszta

HUDD20064

Ságvári dombok

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN20001

Bükk-fennsík és Lök-völgy

HUBN20002

Hór-völgy és Déli-Bükk

HUBN20004

Szarvaskő

HUBN20005

Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy

HUBN20006

Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc

HUBN20007

Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy

HUBN20008

Vár-hegy-Nagy-Eged

HUBN20009

Tard környéki erdőssztyepp

HUBN20010

Szomolyai Kaptár-rét

HUBN20011

Ostoros-patak menti erdőspuszta

HUBN20012

Egerbakta-Bátor környéki erdők

HUBN20013

Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék

HUBN20014

Gyepes-völgy

HUBN20015

Izra-völgy és Arlói-tó

HUBN20017

Borsodbótai Kotyindó-tető

HUBN20018

Upponyi-szoros

HUBN20019

Csernely-patak völgye

HUBN20020

Sátai Tőkés-völgy

HUBN20021

Domaházi Hangony-patak völgye

HUBN20025

Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

HUBN20027

Ózdi Harmaci-dombok

HUBN20029

Girincsi Nagy-erdő

HUBN20030

Hejő mente

HUBN20032

Tiszakeszi-morotva

HUBN20034

Borsodi-Mezőség

HUBN20035

Poroszlói szikesek

HUBN20036

Kétútközi-legelő

HUBN20037

Nagy-Hanyi

HUBN20038

Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

HUBN20039

Pusztafogacs

HUBN20040

Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái

HUBN20041

Pélyi szikesek

HUBN20043

Verpeléti Vár-hegy

HUBN20046

Gyöngyösi Sár-hegy

HUBN20047

Mátra északi letörése

HUBN20048

Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

HUBN20049

Mátrabérc-Fallóskúti-rétek

HUBN20050

Gyöngyöspatai Havas

HUBN20051

Nyugat-Mátra

HUBN20052

Apci Somlyó

HUBN20053

Petőfibányai Kopasz-hegy

HUBN20055

Szentkúti Meszes-tető

HUBN20056

Tepke

HUBN20057

Bézma

HUBN20058

Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

HUBN20059

Szandai Várhegy

HUBN20060

Sóshartyáni Hencse-hegy

HUBN20063

Karancs

HUBN20064

Salgó

HUBN20065

Gortva-völgy

HUBN20067

Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente

HUBN20068

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

HUBN20069

Kesznyéteni Sajó-öböl

HUBN21094

Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

HUBN22096

Tiszaújvárosi ártéri erdők

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

HUDD20001

Tenkes

HUDD20003

Villánykövesdi Fekete-hegy

HUDD20004

Dél-Zselic

HUDD20006

Szársomlyó

HUDD20007

Kelet-Dráva

HUDD20011

Szekszárdi-dombvidék

HUDD20012

Geresdi-dombvidék

HUDD20014

Jánosházi-erdő és Égett-berek

HUDD20015

Kisbajomi erdők

HUDD20016

Észak-Zselici erdőségek

HUDD20018

Pati-erdő

HUDD20019

Mernyei-erdő

HUDD20020

Közép-mezőföldi löszvölgyek

HUDD20022

Szakadáti löszgyepek

HUDD20023

Tolnai Duna

HUDD20024

Aparhanti sztyepp

HUDD20028

Koppány-menti rétek

HUDD20029

Kisszékelyi-dombság

HUDD20030

Mecsek

HUDD20032

Gemenc

HUDD20039

Dékány-hegy

HUDD20040

Tengelici homokvidék

HUDD20044

Boronka-melléke

HUDD20045

Béda-Karapancsa

HUDD20046

Törökkoppányi erdők

HUDD20050

Szenesi-legelő

HUDD20051

Darányi borókás

HUDD20052

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

HUDD20053

Csokonyavisontai fás legelő

HUDD20054

Nyugat-Dráva

HUDD20055

Zákány-őrtilosi dombok

HUDD20056

Közép-Dráva

HUDD20060

Rinyaszentkirályi-erdő

HUDD20062

Nyugat-Dráva-sík

HUDD20063

Szentai erdő

HUDD20066

Pécsi-sík

HUDD20069

Paksi ürgemező

HUDD20070

Tengelici rétek

HUDD20071

Paksi tarka sáfrányos

HUDD20072

Dunaszentgyörgyi-láperdő

HUDD20073

Szedresi Ős-Sárvíz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

HUDI20002

Adony-perkátai löszvölgyek

HUDI20003

Alapi kaszálórétek

HUDI20004

Aszal-völgy

HUDI20005

Bársonyos

HUDI20006

Belsőbárándi löszvölgy

HUDI20007

Besnyői löszvölgy

HUDI20008

Börzsöny

HUDI20009

Budai-hegység

HUDI20010

Budaörsi kopárok

HUDI20011

Csépi gyepek

HUDI20012

Csévharaszti homokvidék

HUDI20013

Csolnoki löszgyepek

HUDI20014

Debegió-hegy

HUDI20015

Déli-Gerecse

HUDI20016

Epöli szarmata vonulat

HUDI20017

Érd-tétényi plató

HUDI20018

Északi-Gerecse

HUDI20019

Felső-Tápió

HUDI20020

Gerecse

HUDI20021

Gerje mente

HUDI20022

Gógány- és Kőrös-ér mente

HUDI20023

Gödöllői-dombság

HUDI20024

Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek

HUDI20025

Hajta mente

HUDI20026

Ipoly-völgy

HUDI20027

Kelet-mezőföldi löszvölgyek

HUDI20028

Kirvai löszgyepek

HUDI20029

Kocsi gyepek

HUDI20030

Központi-Gerecse

HUDI20031

Lajoskomáromi löszvölgyek

HUDI20033

Móri-árok

HUDI20034

Duna és ártere

HUDI20035

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

HUDI20036

Nagylóki löszvölgyek

HUDI20037

Nyakas-tető szarmata vonulat

HUDI20038

Nyugat-Cserhát és Naszály

HUDI20039

Pilis és Visegrádi-hegység

HUDI20040

Gödöllői-dombság peremhegyei

HUDI20041

Póc alja

HUDI20042

Ráckevei Duna-ág

HUDI20043

Rekettyés

HUDI20044

Sárrét

HUDI20045

Szigethalmi homokbuckák

HUDI20046

Székek

HUDI20047

Szigeti homokok

HUDI20048

Szomódi gyepek

HUDI20049

Szentgyörgypuszta

HUDI20050

Alsó-Tápió és patakvölgyek

HUDI20051

Turjánvidék

HUDI20052

Érd-Százhalombattai táblarög

HUDI20053

Velencei-hegység

HUDI20054

Velencei-tó

HUDI20055

Veresegyházi-medence

HUDI21056

Jászkarajenői puszták

HUDI30001

Vértes

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HUFH20001

Rábaköz

HUFH20002

Fertő-tó

HUFH20003

Fertőmelléki dombsor

HUFH20006

Dudlesz-erdő

HUFH20007

Péri-repülőtér

HUFH20008

Pannonhalmi-dombság

HUFH20009

Gönyűi-homokvidék

HUFH20010

Répce mente

HUFH20011

Rába

HUFH20012

Soproni-hegység

HUFH20013

Határ-menti erdők

HUFH30004

Szigetköz

HUFH30005

Hanság

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN20001

Felső-Tisza

HUHN20002

Hortobágy

HUHN20003

Tisza-tó

HUHN20005

Nagy-Széksós-Rakottyás

HUHN20006

Pocsaji csordalegelő

HUHN20007

Szentpéterszeg-Hencidai gyepek

HUHN20008

Kismarj-pocsaj-esztári gyepek

HUHN20009

Derecske-konyári gyepek

HUHN20010

Pocsaji-kapu

HUHN20011

Hencidai Csere-erdő

HUHN20012

Sándorosi-tavak

HUHN20013

Közép-Bihar

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

HUHN20015

Közép-Tisza

HUHN20016

Kék-Kálló-völgye

HUHN20017

Hajdúbagosi-legelő

HUHN20018

Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő

HUHN20019

Bánki-erdő

HUHN20020

Monostorpályi-legelő

HUHN20021

Halápi Álló-hegy

HUHN20022

Rauchbauer-erdő

HUHN20023

Hármashegyi-tölgyesek

HUHN20024

Martinkai-legelő

HUHN20025

Kőrises-Jónás-rész

HUHN20032

Gúti-erdő

HUHN20033

Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek

HUHN20035

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

HUHN20036

Bátorligeti Nagy-legelő

HUHN20038

Újtanyai lápok

HUHN20042

Napkori-legelő

HUHN20044

Jászdózsai Pap-erdő

HUHN20045

Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő

HUHN20046

Gelénes-Beregdaróc

HUHN20047

Vámosatya-Csaroda

HUHN20048

Tarpa-Tákos

HUHN20049

Lónya-Tiszaszalka

HUHN20050

Kömörő-Fülesd

HUHN20051

Eret-hegy

HUHN20053

Magosligeti-erdő és gyepek

HUHN20054

Csaholc-Garbolc

HUHN20055

Rozsály-Csengersima

HUHN20056

Jánki-erdő

HUHN20057

Grófi-erdő

HUHN20058

Teremi-erdő

HUHN20059

Bika-rét

HUHN20060

Nyíregyházi lőtér

HUHN20062

Ófehértói lőtér

HUHN20063

Baktai-erdő

HUHN20064

Rohodi-legelő

HUHN20065

Nyírturai-legelő

HUHN20069

Hajdúszoboszlói szikes gyepek

HUHN20070

Darvasi Csiff-puszta

HUHN20071

Nyírmihálydi-legelő

HUHN20072

Bökönyi Közös-legelő

HUHN20073

Jászárokszállási szikesek

HUHN20074

Alattyáni Berki-erdő

HUHN20076

Borsóhalmi-legelő

HUHN20077

Jászfényszarui-erdő

HUHN20078

Jászsági Zagyva-ártér

HUHN20081

Újszász-jászboldogházi gyepek

HUHN20085

Jászapáti-jászkiséri szikesek

HUHN20089

Alsó-Zagyva hullámtere

HUHN20092

Hajdúszováti gyepek

HUHN20093

Kaba-földesi gyepek

HUHN20095

Lányi-legelő

HUHN20098

Dél-ásványi gyepek

HUHN20100

Gatály

HUHN20101

Bihari-legelő

HUHN20103

Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők

HUHN20105

Csökmői gyepek

HUHN20106

Újfehértói gyepek

HUHN20107

Nagy-Vadas

HUHN20109

Sóstói-erdő

HUHN20114

Tiszalöki szikesek

HUHN20116

Tiszavasvári szikesek

HUHN20121

Czakó-tó

HUHN20125

Nyírgyulaji Kis-rét

HUHN20128

Nyírség-peremi égeresek

HUHN20134

Kállósemjéni Csordalegelő

HUHN20138

Aranyosi-legelő

HUHN20139

Szalóki Nagy-fertő

HUHN20140

Úrbéri-legelő

HUHN20141

Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes

HUHN20144

Kenderesi-legelő

HUHN20145

Kecskeri-puszta és környéke

HUHN20146

Hegyesbor

HUHN20148

Pásztói-legelő

HUHN20149

Mezőtúri Szandazugi-legelő

HUHN20152

Kunszentmártoni Bábockai-legelő

HUHN20153

Szelevényi Tó-köz

HUHN20154

Csépa-szelevényi gyepek

HUHN20155

Cserkei Nagy-fertő

HUHN20156

Tiszasasi Láp-legelő

HUHN20157

Tiszaugi Körtvélyes és Bokros

HUHN20158

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

HUHN20161

Sámsoni úti bellegelő

HUHN21162

Jászalsószentgyörgyi erdő

HUHN21163

Biri Nagy-rét

HUHN21164

Liget-legelő

HUHN21165

Penészleki gyepek

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

HUKM20001

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

HUKM20002

Hómezővásárhelyi Kék-tó

HUKM20004

Száraz-ér

HUKM20005

Deszki gyepek

HUKM20006

Mágocs-ér

HUKM20007

Csorvási löszgyep

HUKM20008

Maros

HUKM20009

Mezőhegyes-battonyai gyepek

HUKM20010

Gyula-szabadkígyósi gyepek

HUKM20012

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

HUKM20013

Bélmegyeri Fás-puszta

HUKM20014

Dévaványa környéki gyepek

HUKM20015

Hortobágy-Berettyó

HUKM20016

Sebes-Körös

HUKM20017

Hármas-Körös

HUKM20018

Holt-Sebes-Körös

HUKM20019

Dél-bihari szikesek

HUKM20026

Tóniszállás-szarvasi gyepek

HUKM20027

Cserebökény

HUKM20028

Tőkei gyepek

HUKM20029

Szentesi gyepek

HUKM20030

Lapistó-Fertő

HUKM20031

Kurca

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

HUKN20001

Felső-kiskunsági szikes puszta

HUKN20002

Peszéri-erdő

HUKN20003

Felső-kiskunsági turjánvidék

HUKN20004

Dél-Bácska

HUKN20005

Tass-szalkszentmártoni szikes puszta

HUKN20006

Nagynyíri-erdő

HUKN20007

Solti ürgés gyep

HUKN20008

Déli-Homokhátság

HUKN20009

Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta

HUKN20011

Fülöpházi homokbuckák

HUKN20013

Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok

HUKN20014

Hajósi-homokpuszta

HUKN20015

Ágasegyháza-orgoványi rétek

HUKN20016

Matkópusztai ürgés gyep

HUKN20017

Közép-csongrádi szikesek

HUKN20018

Jánoshalma-kunfehértói erdők

HUKN20019

Baksi-puszta

HUKN20020

Harkai-tó

HUKN20021

Ökördi-erdőtelek-Keceli lápok

HUKN20022

Kiskőrösi turjános

HUKN20023

Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák

HUKN20024

Bócsa-bugaci homokpuszta

HUKN20025

Fülöpházi Hosszú-rét

HUKN20026

Móricgáti lápok

HUKN20027

Péteri-tó

HUKN20028

Tisza Alpár-bokrosi ártéri öblözet

HUKN20029

Csongrádi Kónya-szék

HUKN20030

Pirtói Nagy-tó

HUKN20031

Alsó-Tisza hullámtér

HUKN20032

Dél-Őrjeg

HUKN20033

Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek

HUKN20034

Nyárlőrinci-erdő

HUKN20035

Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák

HUKN20036

Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák

HUKN22037

Kékhegyi Lőtér

HUKN30001

Csongrád-Bokrosi Sóstó

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó

HUKN30003

Izsáki Kolon-tó

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

HUON20001

Ság-hegy

HUON20002

Kőszegi-hegység

HUON20003

Ablánc-patak völgye

HUON20005

Váti gyakorlótér

HUON20006

Pinka

HUON20008

Rába és Csörnöc-völgy

HUON20009

Csöngei legelő

HUON20011

Kenyeri reptér

HUON20012

Kemenessömjéni cserjés legelő

HUON20013

Öregcser

HUON20014

Gércei tufagyűrű és láprét

HUON20018

Őrség

13. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez82

A Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció tartalmi követelményei
I.A Natura 2000 fenntartási terv
1.A terület azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Azonosító kód
1.3. Kiterjedés
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.5. Érintett települések
1.6. Egyéb védettségi kategóriák
1.7. Tervezési és egyéb előírások
2.Veszélyeztető tényezők
3.Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
3.2. Kezelési javaslatok
3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.2. Élőhely-rekonstrukció és élőhelyfejlesztés
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
3.2.4. Kutatás, monitorozás
3.2.5. Mellékletek: a tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a művelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése (térkép és táblázat)
3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer
3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
3.3.2. Pályázati források
3.3.3. Egyéb
3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
3.4.2. A kommunikáció címzettjei
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
II.A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció
1.A tervezési terület alapállapot jellemzése
1.1. Környezeti adottságok
1.1.1. Éghajlati adottságok
1.1.2. Vízrajzi adottságok
1.1.3. Talajtani adottságok
1.2. Természeti adottságok
1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek
2

A 2. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § b) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § f) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § g) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § h) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § i) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § k) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 2. § q) pontját a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. §-t megelőző cím a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (4) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (6) bekezdését a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (7) bekezdését a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. §-t megelőző cím a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdését a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az 5. § (3) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (5) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (7) bekezdése a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (1) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §.

26

A 7. §-t a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 8. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

29

A 8. § (3) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

30

A 8. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 9. § (2) bekezdése a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 9. § (3)–(4) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 33. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 9. § (5) bekezdését a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 10. § a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

42

A 10. § (2) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 33. pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 10. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 374. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 10. § (5) bekezdés c) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 10. § (9) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 10. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 374. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 10. § (12) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

49

A 10/A. §-t a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

50

A 10/A. § (1) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

A 10/A. § (3) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

53

A 10/A. § (5) bekezdését a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 10/A. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 375. §-a, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 11. §-t a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 12. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

58

A 12. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 13. § a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

60

A 13. § (1) bekezdése a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 13. § (2) bekezdése a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 375. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64

A 14. § (2) bekezdése a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

65

Az 1. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

66

A 2. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

67

A 3. számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

68

A 4. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 4. A) számú melléklet a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

70

A 4. B) számú melléklet címe a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

71

Az 5. számú melléklet szerinti különleges madárvédelmi területek helyrajzi számos jegyzékét a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 5. számú melléklet a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 6. számú mellékletet újonnan a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a helyezte hatályon kívül.

73

A 7. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

74

A 8. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) és f) pontja szerint módosított szöveg.

75

A terület jelölő élőhelytípusaira és fajaira várható negatív hatásokra kell összpontosítani. Minden olyan információt be kell írni, ami releváns lehet az adott ügyben, az érintett élőhelytípusokra és fajokra kifejtett hatások tekintetében.

76

Eltérő mértékben szükséges részletezni annak megfelelően, hogy az adatlapot utólagos tájékoztatás vagy előzetes véleménykérés céljából töltötték ki.

77

A 9. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 9. számú melléklet II. pontja a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

79

A 10. számú mellékletet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

82

A 13. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a és 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

83

A 14. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

84

A 15. számú mellékletet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére