• Tartalom

279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet

279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2008.05.16.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
2004. január 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
a két Fél közötti baráti kapcsolatok szellemében,
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1994. március 1-jén kelt kulturális együttműködési egyezmény alapján,
attól az óhajtól vezérelve, hogy a tudomány és az oktatásügy területén a két Fél közötti együttműködés fejlődjön, és megkönnyítsék a hallgatók tanulmányainak folytatását a másik államban,
a két Fél felsőoktatása terén meglévő közös vonások tudatában,
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
(1) Az Egyezményben felsőoktatási intézménynek minősül
1. a Németországi Szövetségi Köztársaság azon állami oktatási intézménye, amelyet a tartományok belső jogi előírásai felsőoktatási intézményként ismernek el, továbbá azon nem állami oktatási intézmény, amely a tartományok belső jogi előírásai alapján államilag elismert felsőoktatási intézmény,
2. a Magyar Köztársaság olyan állami, egyházi vagy magán oktatási intézménye, amely a Magyar Köztársaság belső jogi előírásai szerint elismert felsőoktatási intézmény.
(2) A 6. cikk szerinti állandó szakértői bizottság feladata az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmények jegyzékének folyamatos összeállítása és közzététele, magyar részről az Oktatási Minisztérium, német részről a Felsőoktatási Rektori Konferencia közreműködésével történik.
(3) Az Egyezmény hatálya kiterjed a felsőfokú tanulmányok, illetve további felsőfokú tanulmányok folytatására, a tudományos fokozat megszerzésére irányuló tanulmányok folytatására, valamint a fokozatokra és címekre utaló megjelölés viselésére. Nem vonatkozik olyan alapképzésben folytatott tanulmányokra, amelyek előírt tanulmányi időtartama három évnél rövidebb.
(4) Az Egyezmény hatálya kiterjed a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott tudományos fokozatokra és címekre is.
2. cikk
(1) A Felek az 1. cikk (3) bekezdésében megjelölt cél megvalósítása érdekében, kérelemre, a megfelelő résztanulmányok és vizsgakötelezettségek teljesítését a saját felsőoktatási intézményükben folytatott tanulmányként történő elismerését kölcsönösen biztosítják. Az elismerés a European Credit Transfer System (ECTS) vagy más kreditrendszer figyelembevételével is történhet. A tanulmányok egyenértékűségét a fogadó felsőoktatási intézmény állapítja meg. Az elismerés feltételekhez köthető, amennyiben ez a tervezett tanulmányok elvégzése szempontjából szükséges.
(2) Államvizsgára bocsátáskor a Németországi Szövetségi Köztársaságban az Egyezményben foglalt beszámítási és elismerési lehetőségek érvényesek a mindenkor hatályos jog előírásai szerint.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a felsőoktatási intézmények két- vagy többoldalú megállapodásban a jelen Egyezményen túlmutató elismerésben állapodjanak meg, vagy a jelen Egyezményben meg nem nevezett tanulmányi teljesítményeket és végzettségeket elismerjék.
3. cikk
(1) A végzettségi szintet tanúsító oklevelek és az államvizsgát tanúsító bizonyítványok lehetőséget adnak további magasabb szintű tanulmányokra vagy doktori fokozat megszerzésére irányuló tanulmányok folytatására a másik Fél államában olyan módon, ahogyan arra az oklevelet vagy bizonyítványt kiállító államban jogosult a hallgató, azonban a fogadó állam felsőoktatási intézményeire irányadó szabályok figyelembe vehetők. A 6. cikk szerinti Állandó Szakértői Bizottság ezzel kapcsolatban általános ajánlásokat fogalmazhat meg.
(2) A 2. cikk (3) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.
4. cikk
(1) Az 1. cikk szerinti fokozatok és címek a következők:
1. Az 1. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott német felsőoktatási intézményben adományozott diplomgrad, bakkalaureus-/ bachelorgrad, magister-/mastergrad, a magister artium egyetemi fokozat, a lizenziatengrad és doktorgrad és valamennyi habilitált doktor egyetemi fokozat.
2. Az 1. cikk (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott magyar felsőoktatási intézményben a befejezett tanulmányok alapján adományozott főiskolai vagy egyetemi végzettség, az egyetemi végzettséget tanúsító doktori cím, a doktori (PhD, DLA) fokozat. Az 1. cikk szerinti cím és fokozat, továbbá a tudományok doktora, a doctor Habil. és az egyetemi doktori cím, valamint a tudományok kandidátusa és a tudományok doktora fokozat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fokozat vagy cím tulajdonosa jogosult az e fokozatra vagy címre utaló megjelölésnek a másik államban történő használatára.
(3) A fokozatokat és címeket az adományozott formájukban kell viselni. Az adományozó intézményre történő utalás elmaradhat. A fokozat vagy cím annak szó szerinti fordításával kiegészíthető. A rövidítéseket az előírt módon, ennek hiányában az adományozó országban szokásos formában kell használni. A magyar doktori fokozat (PhD, DLA) tulajdonosa azt a „Dr.” rövidítéssel használhatja Németországban az adományozó intézmény és szakterület feltüntetése nélkül.
Ettől a szabálytól eltérően a tanulmányok befejezésével Magyarországon adományozott doktori címek: doctor medicinae (dr. med.), doctor medicinae dentariae (dr. med. dent.), doctor medicinae veterinariae (dr. med. vet.), doctor iuris universi rerumque politicarum (dr. iur.), továbbá a korábbi doctor universitatis (dr. univ.) cím Németországban csak az adományozó intézmény megnevezésével viselhetők.
(4) Az e cikkben foglalt rendelkezések nem érintik a szakmai szabályokkal védett szakmai címeket.
(5) Az e cikkben foglalt rendelkezések nem érintik az egyetemi fokozatok megfelelő jogi előírások szerinti honosításának Magyarországon fennálló lehetőségét.
(6) A fokozatra utaló megjelölés használatának engedélyezése a másik Fél területén nem foglalja magában a fokozat által tanúsított szakma gyakorlására vonatkozó jog elismerését (effectus civilis).
5. cikk
(1) A 3. cikknek megfelelő magyar és német minősítés elismerése vagy beszámítása esetén a következő mintát célszerű alkalmazni.

 

Magyar Köztársaság

Németországi Szövetségi
Köztársaság

1

a) Főiskolai végzettség (pl. mérnök vagy közgazdász) egyetemen történő három-négy éves képzés alapján
b) Főiskolai végzettség (pl. mérnök vagy közgazdász) főiskolán történő három-négy éves képzés alapján

Bakkalaureus/Bachelor fokozat (három- vagy négyéves tanulmányi időtartam figyelembevételével)

2

Főiskolai végzettség (pl. mérnök vagy közgazdász) főiskolán történő négyéves képzés alapján

Szakfőiskolai fokozat
Diplom-Grad (FH)

3

Egyetemi végzettség a szakirány megjelölésével, pl. okleveles villamosmérnök és egyenrangú végzettségek

Egyetemi vagy azzal egyenrangú felsőoktatási intézmény fokozatai a szakirány megjelölésével (pl. Diplom-Ingenieur), a licenciátus, az államvizsgát tanúsító bizonyítványok

4

Doktori fokozat (PhD, DLA) a szakterület megjelölésével

Doktori fokozat a szakterület megjelölésével

(2) A Magyarországon adományozott doctor habilitatus (dr. Habil.) cím és a Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárás egyenértékűek és önálló kutatásra és oktatásra jogosítanak.
6. cikk
(1) Az Egyezményből folyó kérdések megtárgyalására Állandó Szakértői Bizottság jön létre, amely a Felek által megnevezett legfeljebb 6-6 tagból áll. A tagok névsorát diplomáciai úton cserélik ki.
(2) Az Állandó Szakértői Bizottság a Felek bármelyikének kívánságára ülésezik. A tanácskozás helyszíne mindenkor külön megállapodás tárgya.
7. cikk
(1) Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek jegyzékben közlik egymással, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek. A hatálybalépés napja a később megküldött diplomáciai jegyzék kézhezvételének az időpontja.
(2) A Felek jelen Egyezményt diplomáciai úton írásban felmondhatják. Az Egyezmény a felmondást tartalmazó jegyzék kézhezvételétől számított hat hónap elteltével veszíti hatályát.
(3) Ezen Egyezmény hatálybalépésének napján az 1990. március 24-én megkötött, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló egyezmény a hozzá tartozó jegyzékváltással együtt hatályát veszti.
Kelt Budapesten, 2001. december 1-jén, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Dr. Pálinkás József s. k.,
a Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Joschka Fischer s. k.,
a Németországi Szövetségi
Köztársaság Kormánya részéről”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 12. napjától kell alkalmazni.

(2)1

(3) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 627. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére