• Tartalom

28/2004. (VIII. 26.) IM rendelet

28/2004. (VIII. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról

2016.03.09.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja az, hogy a vizsgára jelentkező személy (a továbbiakban: jelölt) számot adjon a végrehajtói kézbesítés foganatosításához és a végrehajtói kézbesítéshez rendszeresített nyomtatványok használatához szükséges elméleti ismereteiről.

(2)1 A vizsgáztatást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) végzi.

2. § (1) A vizsgára önálló bírósági végrehajtójelölt jelentkezhet. Annak az önálló bírósági végrehajtójelöltnek, aki a végrehajtói szakvizsgát letette, vizsgát nem kell tennie.

(2)2 A vizsgára a Kar Hivatali szervének vezetőjénél írásban kell jelentkezni, aki a jelentkezés elfogadásáról, valamint a vizsga helyéről és időpontjáról írásban értesíti a jelöltet.

(3)3 A Kar a jelentkezés elfogadását a végrehajtói kézbesítésről szóló képzésen történő részvételhez kötheti.

3. § (1) Az első vizsga díjmentes, a megismételt vizsga díja pedig – vizsgánként – 10 000 Ft.

(2)4 A vizsgadíjat a Kar pénztárába kell befizetni, illetve a Kar számlájára befizetni vagy átutalni.

4. §5 Vizsgát legalább 10 fő jelentkezésének elfogadása esetén kell rendezni. A Kar Hivatali szervének vezetője ennél kevesebb jelentkezés elfogadása esetén is elrendelheti vizsga megrendezését, évente egy alkalommal pedig meg kell szervezni a vizsgát a jelentkezők számára.

5. § (1) Ha a jelölt a vizsgán nem jelent meg, soron következő vizsgára új jelentkezése alapján kell beosztani.

(2) A vizsgán meg nem jelent, illetve a jelentkezését a vizsga időpontja előtt visszavonó jelölt részére a befizetett vizsgadíjat vissza kell fizetni.

6. § (1)6 A vizsgát a Kar Hivatali szervének vezetője által esetenként kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2)7 A vizsgabizottság egy tagja az elnökség tagja, másik két tagja a Kar végrehajtó tagja. A Kar Hivatali szervének vezetője a vizsgabizottságnak a kari elnökségi tagon kívüli egyik tagjává a Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottság tagját is felkérheti.

(3) Nem lehet a vizsgabizottság tagja a jelölt munkáltatója, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozója.

(4)8 A vizsgabizottság tagjait a Kar díjazásban részesítheti.

7. § (1) A vizsga kétórás, nyilvános, írásbeli vizsga, amelynek a tárgykörei a következők:

a) általános ismeretek a bírósági végrehajtási eljárásról, valamint a bírósági és bírósági végrehajtási szervezetről,

b) a végrehajtói kézbesítés szabályai,

c) a végrehajtói kézbesítésre rendszeresített nyomtatványok használata.

(2) A vizsgakérdéseket vizsgánként a vizsgabizottság állítja össze úgy, hogy azok az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi tárgykörre kiterjedjenek.

8. § A vizsgát magyar nyelven, a vizsgabizottság egyik tagjának jelenlétében kell letenni. A jelölt a vizsgakérdések megválaszolásához jogszabályszöveget és más segédanyagot nem használhat.

9. § A vizsgakérdésekre adott válaszokat a vizsgabizottság a vizsga időpontjától számított 15 napon belül értékeli és annak alapján dönt arról, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg.

10. § (1)9 Ha a jelölt a vizsgán megfelelt, részére erről igazolást kell kiállítani, melyet a vizsgabizottság tagjai aláírnak és a Kar bélyegzőjének lenyomatával látnak el. Ha az igazolás elveszett vagy megsemmisült, a Kar gondoskodik annak pótlására újabb igazolás kiadásáról.

(2) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgabizottság a vizsga megismétlésére utasítja. A vizsga többször is megismételhető.

11. § A vizsga eredményét a vizsgabizottság a vizsgát követően, annak helyszínén szóban hirdeti ki, vagy a jelölt számára arról értesítést küld, a vizsgán való megfelelés esetén az erről szóló igazolással együtt.

12. § (1)10 A vizsgáról és értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a vizsga helyét és időpontját, a jelölt adatait és a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai aláírásukkal és a Kar bélyegzőjének lenyomatával látják el, és ahhoz csatolják a vizsgakérdéseket, valamint a jelöltnek az azokra adott válaszát tartalmazó iratokat.

(2)11 A vizsga iratanyagát a Kar 40 évig őrzi.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (4) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § (1) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére