• Tartalom

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

2023.08.01.

1. § (1)1 Magyarország európai uniós tagállami kötelezettségéből adódó – a magyarországi kábítószer-helyzetre vonatkozó egységes, összehasonlítható, megbízható és hiteles adat- és információszolgáltatás elősegítésével összefüggő – kormányzati feladatok teljesítése érdekében a egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Központ) működik.

(2)2 A Központ alapító okiratát az egészségügyért felelős miniszter adja ki.

2. §3 (1) A Központ az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (a továbbiakban: EMCDDA), illetve az EMCDDA-hoz kapcsolódó Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Hálózat (REITOX) munkájában ellátja a magyar nemzeti központ adat- és információgyűjtő, -feldolgozó és -értékelő, illetve kapcsolattartó feladatait, valamint információt, adatot szolgáltat különösen a Kormány számára döntéseinek előkészítéséhez, egyéb, a Központ feladatköréhez kapcsolódó szakterületen jelentkező feladatai teljesítéséhez.

(2) A Központ részt vesz az EMCDDA munkatervének kialakításában és ennek megfelelően – megvalósítandó feladatai vonatkozásában – hároméves, illetve éves munkatervet készít.

(3) A Központ a nemzeti kábítószerhelyzetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése, átvétele, feldolgozása, elemzése és értékelése körében – az irányadó hatályos jogszabályok keretei között – az EMCDDA munkaterve, ütemterve, előírásai, irányelvei szerint jár el, illetve ellátja a jogszabály alapján előírt további nemzeti feladatokat.

(4) A Központ az EMCDDA részére történő éves jelentéseinek elkészítéséhez adat-, illetve információgyűjtést, valamint adatátvételt végez. A statisztikai célú adatgyűjtéseket és adatátvételeket az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) tartalmazza. A Központ tevékenységéhez szükséges adatokat, valamint az 1. számú melléklet keretébe tartozó egyéb információkat a 2. számú melléklet szerinti, valamint az ezek szakmai felügyelete, illetve irányítása alatt működő szervek szolgáltatják. Az érintett szervek feladatkörükben az OSAP rendje szerint, illetve az ennek körén kívül eső információk tekintetében a Központ megkeresése alapján, a megkeresésben foglaltak figyelembevételével bocsátják rendelkezésre a Központ feladatainak ellátásához szükséges – személyazonosításra nem alkalmas, illetve arra alkalmatlanná tett – adatokat, információkat.

(5) A Központ (3) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges, a (4) bekezdés szerinti információszolgáltatás részletes szempontjait a rendészetért felelős miniszterrel, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel, a sportpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott tájékoztatóban, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

3. § (1)4 A Központ az EMCDDA munkaterve szerinti éves jelentéseinek tervezetét előzetes véleményezésre megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszternek és a rendészetért felelős miniszternek, akik a tervezetet a rendelkezésükre bocsátásától számított 45 napon belül véleményezik. A Központ jelentési kötelezettségének a miniszterek véleményének ismeretében tehet eleget azzal, hogy a vélemény hiánya nem akadálya a jelentés megtételének, ha a miniszterek a véleményezésre rendelkezésre álló határidőn belül véleményezési jogukkal nem éltek. A Központ, illetőleg a miniszterek véleményének eltérése esetén a Központ igazgatója a jelentésben foglalt, a véleménytől továbbra is eltérő megállapításokat a véleményező számára megindokolja.

(2)5 A Központ feladatainak teljesítése során együttműködik a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsággal (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottságnak a Központ jelentéseinek tervezetére vonatkozó véleményezési jogára az (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

4. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)6

(3) E rendelet 2. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának létrehozásáról szóló – legutoljára az 1651/2003/EK rendelettel módosított – 302/93/EGK rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez


A Központ részére feladatkörében szolgáltatandó információk köre:
– kábítószer-fogyasztókra vonatkozó információk (a fogyasztói csoportok jellemzői szerint);
– a kábítószer fogyasztásra, szerkezeti összetételére, a kábítószerekhez való hozzáférhetőségre, árakra, a fogyasztott kábítószerek minőségére vonatkozó információk;
– kábítószer-fogyasztással összefüggő kezelésekre, egyéb ellátásokra és szűrésekre, valamint az elsődleges, másodlagos valamint harmadlagos megelőzést szolgáló programokra vonatkozó információk;
– kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható halálozásokra vonatkozó információk;
– kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható fertőző megbetegedésekre vonatkozó információk;
– kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható büntetőeljárási, illetőleg büntetés végrehajtási, valamint a lefoglalt kábítószerek minőségére, árára vonatkozó információk;
– kábítószer-fogyasztással összefüggő költségvetési kiadások;
– az illegális kábítószer gyártásra, forgalmazásra vonatkozó információk, valamint a fogyasztás megelőzésére, illetőleg mérséklésére irányuló állami, önkormányzati, valamint társadalmi kezdeményezésen nyugvó intézkedések, kezdeményezések.

2. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez7


A Központ kábítószer adat- és információgyűjtő tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítésével feladatkörük szerint résztvevő minisztériumok, illetőleg egyéb állami szervek:
a) Belügyminisztérium;
b) Honvédelmi Minisztérium;
c)8 Igazságügyi Minisztérium;
d)9 Külgazdasági és Külügyminisztérium;
e)10
f) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
g) Nemzetgazdasági Minisztérium;
h)11 Földművelésügyi Minisztérium;
i) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;
j)12
k)13 Budapest Főváros Kormányhivatala;
l) Központi Statisztikai Hivatal;
m) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács;
n)14 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő;
o) Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága;
p)15 országos tisztifőorvos;
q) Országos Rendőr-főkapitányság;
r)16 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása;
s)17 Miniszterelnökség.
2

Az 1. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 260. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. számú melléklet a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján a 2011. július 6-tól a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

8

A 2. számú melléklet c) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 260. § d) pontjával megállapított szöveg.

9

A 2. számú melléklet d) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 260. § e) pontjával megállapított szöveg.

10

A 2. számú melléklet e) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. számú melléklet h) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 260. § g) pontjával megállapított szöveg.

12

A 2. számú melléklet j) pontját a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyzte.

13

A 2. számú melléklet k) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (3) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

14

A 2. számú melléklet n) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (3) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

15

A 2. számú melléklet p) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. § (3) bekezdés d) pontjával megállapított szöveg.

16

A 2. számú melléklet r) pontja a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 2. számú melléklet s) pontját a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 259. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére