• Tartalom

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

2024.01.14.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel, továbbá a 7. § tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló külön jogszabályban1 meghatározott hatósági eljárások díjait az e rendelet 1–3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1)2 A díjakat az alábbi keretszámlára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni:

a)3 1. számú melléklet 2. pont a) és e) alpontjában, a 3. pontjában, az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban az 1. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont b)–c) és f)–k) alpontjában, továbbá a 2. és 3. mellékletben megállapított díjakat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú bevételek beszedése célelszámolási számlájára;

b)4 1. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont b) és c) és f)–k) alpontjában megállapított díjakat – kivéve az a) pontban meghatározott az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárást, továbbá, ha a Nyilvántartó, illetve a 2. pont j) alpontja esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el – a fővárosi és vármegyei kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára; illetve

c) 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában meghatározott díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2)5 A 3. számú mellékletben meghatározott díj 53%-a a Nyilvántartót, 47%-a a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóságot illeti meg.

(2a)6 Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés n) pontja szerinti, a közreműködőt megillető díjat az engedélyező hatóságot megillető díjból kell rendezni.

(3)7 A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. A díj fizetésére vonatkozó kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges műszaki feltételek a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál rendelkezésre állnak.

3. § (1)8 Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.

(2)9

4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b)10 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d)11 a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

e) a rendelet 1. számú melléklete 2. pontjának c)–h) alpontjában meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az Itv. 5. és 6. §-át,

f)12 a rendelet 2. számú melléklet 3., 8. és 10. pontjában meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az Itv. 6. §-át

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. § E rendelet mellékletében meghatározott díjakat az eljáró hatóságok bevételként kötelesek elszámolni a számviteli törvény alapján kiadott és a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben előírtak szerint. A kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a hatósági díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges visszatérítése, illetve a díjak egy részének továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy a hatósági eljárásra mikor került sor, és annak az eljáró hatóságnál az elszámolt díja milyen összegű volt.

6. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 2. pontjának k) alpontja, valamint a 3. számú melléklet 2004. július 1-jén lép hatályba.

7. §13

1. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez14A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai

Díj

Ft/db

1.

A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:

a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként

4 500

b) külföldi vezetői engedély honosítása, visszahonosítása

6 200

c)

d) nemzetközi vezetői engedély kiadása

2 300

e)

2.

A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:

a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése

10 900

b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése

10 900

c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása

4 800

d)

e) járműkísérő lap kiadása

1 600

f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes kivonás, ha a kérelem nem az első forgalomba helyezéssel egy időben kerül előterjesztésre, valamint az átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése, kivonás kérelemre történő meghosszabbítása, megszüntetése

2 300

g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani

2 300

h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem

2 300

i) indítási napló pótlása, hitelesítése

3 500

j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása

3 500

k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

2 400

3.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:

a) a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 17 000 Ft, amely tartalmazza az indítási napló díját,

b) a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 4000 Ft, amely tartalmazza az indítási napló kiadásának, valamint az abba történő bejegyzés díját,

c) a KR. 91. § (7) bekezdésében szabályozott eljárás díja 4000 Ft, amely tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla és az indítási napló kiadásának, valamint az abba történő bejegyzés díját,

d) az a), b) és c) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, valamint törlését.

2. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez15Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez
kapcsolódó hatósági díjak

Díj

Ft

1. Általános rendszámtáblákért és a környezetkímélő gépjárműhöz, valamint a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj

1.1. 1 pár rendszámtábla

8 500

1.2. 1 db rendszámtábla

5 500

2. A KR. 63/A. § (2) bekezdés 1–5. pontja és 12–18. pontja, valamint 63/A. § (3) bekezdése alapján kiadott ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre kiadott TX betűjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtáblákért fizetendő díj:

2.1. 1 pár rendszámtábla

13 000

2.2. 1 db rendszámtábla

8 500

3.  A CD és az OT betűjelű, valamint a kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

3.1. 1 pár rendszámtábla

15 000

3.2. 1 db rendszámtábla

8 500

3.3. 1 db kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla legyártásának engedélyezése

5500 Ft

4.  A négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott rendszámtáblákért fizetendő díj:

4.1. 1 db rendszámtábla

3 500

5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése

112 450

6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése

435 000

7.  A KR. 63/A. § (2) bekezdés 7–11. pontja alapján ideiglenes rendszámtábla és a hozzá tartozó indítási napló kiadása

35 500

8. Rendszámtábla

a) utángyártásának és típusváltásának,

b) utángyártásának vagy típusváltásának,

c) 2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos,

ca) eltérő színben és formátumban,

cb) eltérő színben vagy formátumban

történő legyártásának engedélyezése

12 300

9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2022. július 1-je előtt kiadott egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) 2022. július 1-jét megelőzően kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtábla fehér színben történő legyártása iránti kérelem engedélyezése

23 500

10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való legyártása iránti kérelem

56 000

11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított, 2004. május 1-jén és 2022. július 1-jén bevezetett formátumú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a BA, HA, MA, NA, RA betűjelű, 2022. július 1-jén bevezetett formátumú különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése

1 550

12. A KR. 91. § (5) bekezdésében szabályozott eljárás díja 8500 Ft, amely tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla és az indítási napló kiadásának és hitelesítésének díját.

13. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a KR. 63/A. § (2) bekezdés 7–11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás, legyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.

3. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez16


Az előzetes eredetiségellenőrzés
hatósági díjai

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai

Díj
Ft/db

1. A személygépkocsik előzetes eredetiségellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:

a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig és tisztán elektromos hajtású személygépkocsik)

17 000

b) középkategória (1401–2000 ccm hengerűrtartalomig)

18 500

c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett)

20 000

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:

a) 500 ccm hengerűrtartalomig

15 500

b) 500 ccm hengerűrtartalom felett

17 000

3.

A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj:

14 000

4.

Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:

20 000

5. Tehergépkocsik

4.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5–7,5 t-ig

21 000

4.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól

22 000

6. Autóbusz

a) szállítható személyek száma 20 főig

21 000

b) szállítható személyek száma 20 fő felett

22 000

7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű

20 000

8. Pótkocsi

7.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi)

16 000

7.2. Nehéz pótkocsi

17 500

7.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)

19 000

2

A § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése, szövege az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 28. § b) pontja, a 36/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § új (2) bekezdését a 2/2010. (I. 19.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta. A 2. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 39. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2a) bekezdését az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 39. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdését a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. A 2. § korábbi (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2/2010. (I. 19.) IRM rendelet 1. §-a. A 2. § (3) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 39. § (3) bekezdésével megállapított, a 36/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 3. § (2) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

11

A 4. § d) ponjta a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 4. § f) pontja a 35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 69. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére