• Tartalom

299/2004. (X. 30.) Korm. rendelet

299/2004. (X. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az (5)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezések az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lépnek hatályba.

(3) A 2. § szerint kiegészített Kr. 29/B. §-ában foglalt rendelkezést 2004. július 1-jétől kezdődően kell alkalmazni azzal, hogy az (1) bekezdésben megjelölt határidőig esedékes díj folyósítására utólag egy összegben kerül sor.

(4)3

(5) A központi költségvetés tartalékából a keresetek pótlólagos évközi emelésére az egészségügyi ágazatba juttatott 1,8 Mrd Ft terhére

a) a járóbeteg-szakellátásban összesen 1550 millió forint használhatóc fel, melyből 310 millió forint a labor-kasszát illeti meg,

b) a mentés előirányzatban 250 millió forint használható fel.

(6) A járóbeteg-szakellátási, illetve a laboratóriumi szolgáltatás nyújtására szerződött szolgáltatót a 2004. első félévére elszámolt teljesítménye után 2004. szeptember 30-ig történő kifizetés arányában illeti meg az egyösszegű pótlólagos kereseti juttatás. A mentés előirányzatából a pótlólagos kereseti juttatást az OEP egy összegben utalványozza az Országos Mentőszolgálat részére. A pótlólagos kereseti juttatás csak egyszeri keresetkiegészítésre használható fel – a munkahelyi érdekegyeztetés figyelembevételével – 2004. december 31-ig.

(7) Az OEP jogosult a (6) bekezdés szerinti egyszeri keresetkiegészítés felhasználásának ellenőrzésére. A nem meghatározott célra felhasznált keresetkiegészítést a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 37. §-ában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával kell visszafizetni.

(8) A (7) bekezdés szerint történt tárgyévi visszafizetéseket az OEP a központi költségvetés részére visszautalja. A tárgyévet követő visszafizetéseket az OEP a központi költségvetésnek visszatérülés jogcímen a 1003200001034004 különleges bevételek számla javára befizeti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 84. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 622. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 622. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére