• Tartalom
Oldalmenü

3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének l) és m) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2004. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2004. február 1-jét követő teljesítmények3 elszámolása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet 3. §-ának (2) bekezdése, valamint az e rendelet 1. számú mellékletével megállapított 2. számú mellékletében a 34410–34958 közötti kódtartomány 2004. április 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. 3. §-ának (1) bekezdéséből az ,,A CT, MRI tevékenységek teljesítmény-pontértékét a 2/a. számú melléklet tartalmazza.'' szövegrész, az R. 2/a. számú melléklete és az R. 5. számú melléklete hatályát veszti azzal, hogy a 2004. februári és márciusi teljesítmények elszámolása a 2004. március 31-én hatályos szabályok szerint történik.

(3)–(4)4

(5) E rendelet 4. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárások esetén a kifizetéseket a 2004. január 1-jét követően elvégzett beavatkozások tekintetében kell teljesíteni.

1–5. számú melléklet a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelethez5

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 60. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Magyar Közlöny 2004. évi 24. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4

A 5. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 60. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 60. pontja hatályon kívül helyezte.