• Tartalom

308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól

2012.01.01.

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 139. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tv. 139. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület) az azon kitűzött nemzeti zászlóval azonos szélességű, szövetből készült európai zászlót minden olyan esetben ki kell tűzni, amikor

a) ennek tárgyi feltételei a középület és környezete építészeti sajátosságaira tekintettel biztosítottak, és

b) az azzal járó kiadások a középület fenntartásáért felelős költségvetési szerv elemi költségvetésében a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosíthatóak.

(2) A helyi vagy országos örökségi védelem alatt álló épületek esetében az európai zászló kitűzéséhez az illetékes hatóság előzetes hozzájárulását ki kell kérni.

(3) Az európai zászlót a középületen úgy kell kitűzni, hogy szemből nézve a nemzeti zászlóhoz képest bal kéz felől legyen. A zászlórúd hossza a nemzeti zászló rúdjáéval megegyezik.

(4) Az európai zászlót rendszeresen – legalább háromhavonta – tisztítani, elhasználódása esetén pedig cserélni kell.

(5)1 Szélsőséges időjárási viszonyok között – azok időtartamára – a szerv vezetője elrendelheti a zászló bevonását. Ez a rendelkezés az Alkotmánybíróság és a Kúria épületére, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épületére, továbbá nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(6) Az európai zászló kitűzésére irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterületfelügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.

2. § Az európai lobogóra az európai zászlóra vonatkozó rendelkezéseket, az európai lobogó árbocára pedig az európai zászló zászlórúdjára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

3. § Az európai zászlót és az európai lobogót az e kormányrendelet mellékletében szereplő leírásnak megfelelően kell elkészíteni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelethez

Az európai zászló és az európai lobogó leírása
Az európai zászló és az európai lobogó (a továbbiakban együtt: a zászló) téglalap alakú, hossza a szélesség másfélszerese, a mező kék színű. A zászlón 12, egymástól azonos távolságra elhelyezkedő, aranyszínű csillag alkot kört, amelynek középpontja a téglalap átlóinak metszéspontja, sugara pedig a zászló szélességének harmada. A szabályos ötágú csillagok köré írható kör sugara a zászló szélességének 18-ad része. A csillagok oldalai a szemközti csúcsokat összekötő átlókra illeszkednek. Minden csillag egy csúcsa a felső lengőrész felé mutat. A 12 csillag az óra számlapján szereplő számokkal azonos módon helyezkedik el.
A mező színe Pantone Reflex Blue szín, RGB skála esetén 0/0/153 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál 000099.
A csillagok színe Pantone Yellow szín, RGB skála esetén 255/204/0 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál FFCC00.
1

Az 1. § (5) bekezdése a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 618. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére