• Tartalom

31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről1

2007.01.01.

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az oktatási támogatás folyósításának és elszámolásának rendje

1. § (1)2 A nevelési, az oktatási, a tankönyv-taneszköz támogatásnak, valamint a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére nyújtott tankönyv- és jegyzettámogatásnak a fedezetét (a továbbiakban együtt: oktatási támogatás) a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében kell megtervezni.

(2)3 Az előirányzattal a Miniszterelnöki Hivatal rendelkezik, gondoskodik annak folyósításáról és a felhasználás ellenőrzéséről.

(3) A pályáztatás és nemzetközi szerződés alapján az oktatási támogatás folyósítása, a szomszédos államban létrehozott, a magyar oktatás és kultúra ápolását céljának tekintő társadalmi szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: határon túli társadalmi szervezet) közreműködésével történik. A pályáztatásban való közreműködés feltétele az azzal kapcsolatos valamennyi tevékenység és döntés átláthatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítására vonatkozó előzetes, szerződésben rögzített kötelezettségvállalás.

2. § (1)4 A Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára ellenőrzi a határon túli társadalmi szervezeteknek a pályáztatásban való közreműködését, és a nyilvánosság számára elérhető módon értékeli annak eredményét.

(2)5 A Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára a költségvetés nevesített előirányzatának terhére, a lefolytatott pályáztatás eredménye alapján továbbítja a határon túli társadalmi szervezeteknek az elnyert oktatási támogatást.

(3)6 Az oktatási támogatás egy főre eső éves összegét a központi költségvetés nevesített előirányzata alapján, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – állapítja meg. A kiskorúak nevelési és oktatási támogatásának, tankönyv-, valamint taneszköz támogatásának, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói jegyzettámogatásának egy főre eső, tanévre szóló összegét a központi költségvetés nevesített előirányzatának alapulvételével a HTMH elnöke – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – állapítja meg. A támogatások összegét nyilvánosságra hozza.

3. § (1)7 Az oktatási támogatás folyósításának feltételeiről, módjáról, határidejéről és az elszámolás feltételeiről a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára a határon túli társadalmi szervezettel szerződést köt.

(2) A szerződés szabályozza az oktatási támogatás iránt benyújtott pályázatokról, a jogosultságot igazoló dokumentumokról, továbbá a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntésekről készítendő részletes nyilvántartás elkészítésének szempontjait. A pályáztatás lezárást követően a nyilvántartást úgy kell elkészíteni, hogy az a Szátv. 26. §-ának (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő írásos beszámolót, és az adatvédelmi előírások betartásával, összesítő elszámolást tartalmazzon. A nyilvántartást a pályázati eljárás egyes fordulóinak lezárása után is el kell készíteni.

(3) A szerződés szabályozza az adatszolgáltatás és az elszámolás rendjét arra az esetre, ha olyan magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában folytatott képzés szűnt meg részben vagy egészben, amely után oktatási támogatás folyósítása történt.

(4)8 A Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára a benyújtott és jóváhagyott pályázatok alapján intézkedik az arra jogosult személyeknek vagy szervezeteknek járó oktatási támogatások keretösszegének a határon túli társadalmi szervezetekhez történő átutalásáról.

(5)9 A szerződésben ki kell kötni, hogy oktatási támogatás csak annak a határon túli társadalmi szervezetnek folyósítható, amely a pályázati feltételeket a Miniszterelnöki Hivatalnak megküldte, az előző évi támogatások felhasználásáról elszámolást nyújtott be, és az igénylők várható létszámáról tájékoztatást adott.

(6) Az oktatási támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a károkozásért való felelősség következményeit a szerződésben kell megállapítani. A károkozásért való felelősséggel kapcsolatos jogvita rendezésére a magyar jogot kell kikötni. A jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékesét kell megállapítani.

Az oktatási támogatás igénylése és elbírálása

4. § (1) Az oktatási támogatás iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának feltételeit a 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés állapítja meg. E feltételeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

(2) Ha az oktatási támogatás címzettje a Szátv. 14. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet, az oktatási támogatás felhasználásának módját, az abból részesülők körét, a teljesítésről való tájékoztatást és a felhasználásról való elszámolás rendjét – a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal – külön szerződés rögzíti.

A határon túli szervezet támogatása

5. § A határon túli szervezetek támogatásával összefüggő, a Szátv. 25. §-a szerinti feladatokat, továbbá a pályázat elbírálását és a támogatások folyósítását a Kormány által kijelölt közhasznú szervezet látja el.

6. § (1) A határon túli szervezetek támogatására, az 5. §-ban megjelölt közhasznú szervezet a szomszédos államban az adott állam jogszabályainak megfelelően bejegyzett és működő, nem nyereségérdekelt szervezettel (a továbbiakban: külföldi szervezet) szerződést köt. A szerződésben rendelkezni kell különösen a támogatás céljáról, feltételeiről, összegéről, a felhasználás megvalósulásának ellenőrzéséről és az elszámolás módjáról.

(2) A szerződés tartalmazza a pályázatkiírás, az elbírálás és a támogatás-folyósítás feltételeit. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen, hogy a kérelmek előzetes véleményezését a külföldi szervezet, az elbírálást és a támogatás folyósítását a közhasznú szervezet végzi.

(3) A szerződés rögzíti, hogy a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a kérelmet értékelni kell, és előzetes véleményt kell adni annak elfogadhatóságáról. A támogatásra ajánlott kérelmet a közhasznú szervezetnek elbírálásra és a támogatás folyósítására továbbítani kell.

(4) A közhasznú szervezet 30 napon belül dönt a (3) bekezdésben foglalt kérelemről és az elfogadott pályázatok esetében a támogatást a kérelmezőnek folyósítja.

(5) A közhasznú szervezet a külföldi szervezet előzetes véleményétől csak indokolt esetben térhet el. Az eltérés indokáról a külföldi szervezetet tájékoztatja.

(6) A szerződésből eredő jogvita rendezésére a 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)10 Az e rendeletben meghatározott támogatások központi nyilvántartását a Miniszterelnöki Hivatal külön jogszabály alapján látja el.

(3)11 A határon túli társadalmi szervezetet kijelölő nemzetközi szereződés hiányában, továbbá ha a határon túli társadalmi szervezet a pályáztatás lebonyolításában és az oktatási támogatásból folyósításában szerződéses kötelezettség teljesítése körében felmerülő valamely ok miatt akadályoztatva van, e rendeletben meghatározott feladatait a közhasznú szervezet látja el. Az akadályoztatást tényét a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára állapítja meg. A közhasznú szervezet e tevékenységére a határon túli társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmeket és pályázatokat a benyújtás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

(5) A külügyminiszter a szomszédos államban létrehozott, a magyar oktatás és a magyar nyelv, valamint kultúra ápolását céljának tekintő, a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződésekben megjelölt társadalmi szervezetek jegyzékét a Magyar Közlönyben közzé teszi.

(6)12 A Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára az 5. § szerinti közhasznú szervezetekkel, az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására szerződést köt és a szerződést nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

1

A rendeletet a 117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2011. július 8. napjával.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdésének első mondata a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (2) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdésének második mondata a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (6) bekezdése a 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére