• Tartalom

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

2014.04.30.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-ának (1) bekezdése c) és j) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 4. §-ának (2) bekezdése g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsának elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter), valamint az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–3. §1

Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék2

4. § (1)3

(2)4 A szakképzési törvény 2. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket tartalmazó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként és szakképesítésenként kell összeállítani.

5. § (1)5 Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételről a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért felelős miniszter a döntési jogkörét átruházhatja az általa kijelölt, felügyelete alá tartozó intézmény vezetőjére.

(2)6 A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vagy az (1) bekezdés alapján kijelölt intézménybe.

(3)7 A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:

a)8 a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy mely szakmacsoportra, illetve szakképesítésre kérik a felvételt;

b) a részletes szakmai önéletrajzot;

c) az Országos szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnél a szakmai tevékenység, és ha a kérelmező végzett ilyet, a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos, művészeti tevékenység ismertetését.

(4)9 A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolni kell:

a) az erkölcsi bizonyítványt;

b) a szakirányú pedagógus végzettséget, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget, vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást;

c) a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást;

d) szakértői pályázat esetén a jelentkező által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;

e)10 a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát, kivéve, ha a kérelem előterjesztése vagy a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik.

(5)11 A névjegyzékbe való felvételi kérelmet külön pályázattal kell benyújtani. Több szakképesítésre egy pályázatot kell benyújtani.

(6)12 A névjegyzékbe benyújtott pályázat esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység.

6. § (1)13 A pályázatok értékelésére, a törléssel, felfüggesztéssel összefüggő döntések előkészítésére a szakképesítésért felelős miniszter bírálóbizottságot hoz létre, és gondoskodik a működés feltételeiről. A bírálóbizottság legalább öt tagból áll.

(2)14 A bírálóbizottságba be kell vonni:

a) a szakképesítésért felelős miniszter,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács képviselőjét, vagy a gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai szervezet, vagy a szakképesítés tekintetében érdekelt felsőoktatási intézmény képviselőjét.

(3)15 A névjegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter készíti el és adja ki lehetőség szerint évente egy alkalommal, az elbírálást követő hónap utolsó napjáig a minisztérium hivatalos lapjában a 9. § (7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában a névjegyzéket közzé kell tenni. A kiegészítéseket is magában foglaló egységes névjegyzéket szükség szerint, de legalább háromévenként közzé kell tenni.16

Vegyes rendelkezések17

7. § (1) Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

(2) A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a megszűnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlő módon igazolja.

(3)18 Amennyiben a pályázó elektronikus úton nyújtja be pályázatát, annak e jogszabály által előírt kötelező közokirati mellékletei elektronikus úton nem terjeszthetőek elő.

8. § (1)19 A 6. §-ban meghatározott bírálóbizottság tagja nem vehet részt

a) saját pályázatának elbírálásában,

b) az őt érintő döntés meghozatalában,

c)20 a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója pályázatának elbírálásában,

d) munkáltatója, a munkáltatói jogkör gyakorlója által benyújtott pályázat elbírálásában, valamint annak a személynek a pályázata elbírálásában, akivel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2)21 A bírálóbizottság működésének rendjéről szabályzatot fogad el, amelyet a szakképesítésért felelős miniszter hagy jóvá. A bírálóbizottság tagjainak névsorát a szakképesítésért felelős minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

9. § (1)22 A névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év.

(2)23 Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi időtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplő adatok új szakterületek, szakmacsoportok, szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)24

(4) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő beadványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület, a vizsgaterület, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés megnevezését,

c)25 a nyilvántartásba vétel óta végzett vizsgaelnöki tevékenység ismertetését.

(5) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történő meghosszabbítására az elbírálás időpontja alapján kerül sor. A kérelemhez csatolni kell

a)26

b) azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

(6)27 A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat azok benyújtásától számított, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőn belül el kell bírálni.

(7)28 A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat, meghosszabbítási, illetve kiegészítési kérelmeket évente három alkalommal kell elbírálni.

10. § (1)29 A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat és kiegészítési, meghosszabbítási kérelem benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni.

(2)30 A bírálati díj összege a pályázat, illetve a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)

a)31 tíz százaléka a névjegyzékbe,

b)32

benyújtott pályázat, illetve kérelem esetén.

(3)33 Ha a pályázat benyújtója több szakmacsoportra kéri a felvételét, pályázatonként köteles bírálati díjat fizetni.

(4) A névjegyzéken való meghosszabbítás iránti kérelem és a jogorvoslati kérelem bírálati díja a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott bírálati díj összegének ötven százaléka.

(5)34 Az e rendeletben megállapított bírálati díjat a hivatal, illetve a szakképesítésért felelős miniszter által irányított minisztérium – e rendelet mellékletében meghatározott – bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett bírálati díj a hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa, illetve az érintett minisztérium bevétele. A bírálati díj a bírálóbizottság feladatainak ellátásához, a jogorvoslati kérelmek elbírálásához, az e feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel. Ha a szakképesítésért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásába felügyelete alá tartozó intézményt von be, a bírálati díj az intézményi feladatok ellátásának fedezetéül is felhasználható. A bírálati díj elektronikus úton történő megfizetésének szabályait külön jogszabály állapítja meg.

11. § (1)–(5)35

(6)36 A névjegyzékre felkerültek részére igazoló levél adható ki, amelynek tartalmaznia kell:

a) a vizsgaelnöki tevékenység jogosultságának időpontját;

b) azt a szakképesítést, amelyben vizsgaelnöki teendőket láthat el;

c) a kiállítója bélyegzőjének lenyomatát, a kiállító aláírását.

12. §37 (1)38 Törölni kell a névjegyzékből azt,

a) aki kéri;

b) akit öt évnél hosszabb ideje vettek fel a névjegyzékbe, s nyilvántartását nem hosszabbították meg;

c) aki elhunyt;

d) akit büntetőeljárás keretében – jogerős ítélettel – a foglalkozásának gyakorlásától vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

(2)–(8)39

(9)40 A szakmai vizsgaelnökök a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott időközönként – legalább 3 évenként – továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzésről a szakképesítésért felelős miniszter vagy az általa kijelölt fejlesztő-szolgáltató intézet gondoskodik.

(10)–(11)41

13–14. §42

15–17. §43

Melléklet a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelethez

A Magyar Államkincstárnál vezetett
bankszámlák, amelyekre a pályázatelbírálási díjat
be kell fizetni
a)44 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 10023002-00282565-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.
b) Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
c)45 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000- 00285568-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.
d) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01494549 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
e)46 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
f)47
g)48 Honvédelmi Minisztérium VGH HM igazgatás – 10023002-01780499-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
h) Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
i) Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10032000-00285544-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
j) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
k)49
l)50 Oktatási és Kulturális Minisztérium 10032000- 00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
m) Pénzügyminisztérium 10032000-01454055-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
n) Központi Statisztikai Hivatal 10032000-01456363-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
o) Közbeszerzések Tanácsa 10032000-01720361-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
p)51 Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
q)52 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 10032000-01744260-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámla.
r)53 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000-00290713-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.
s)54 Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 10023002-00300795-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.
1

Az 1–3. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

2

A 4. §-t megelőző alcím a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdését a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

4

A 4. § (2) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

7

Az 5. § (3) bekezdés bevezető szövegrésze a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

8

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

9

Az 5. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

10

Az 5. § (4) bekezdésének e) pontja a 2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést a 2006. február 25. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

Az 5. § (5) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

12

Az 5. § (6) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

13

A 6. § (1) bekezdésének második mondata a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdése a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (3) bekezdése a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (3) bekezdésének g) pontja, a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

16

Lásd az Oktatási Közlöny 2005. évi 3. számában közzétett GKM közleményt, a 2006. évi 6. számában közzétett OKÉV közleményt, a 2007. évi 4. számában közzétett OKÉV közleményt, a 2008. évi 7. számában közzétett OH közleményt.

17

A 7. §-t megelőző alcím a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés f) pontjával megállapított szöveg.

18

A 7. § (3) bekezdését a 2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést a 2006. február 25. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 8. § (1) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

20

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (2) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

22

A 9. § (1) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

23

A 9. § (2) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

24

A 9. § (3) bekezdését a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

25

A 9. § (4) bekezdés c) pontja a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

26

A 9. § (5) bekezdés a) pontját a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

27

A 9. § (6) bekezdése a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított, a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

28

A 9. § (7) bekezdése a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított, a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

29

A 10. § (1) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

30

A 10. § (2) bekezdése a 20/2007. (III. 23.) OKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 7. napja után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

31

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés n) pontjával megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

32

A 10. § (2) bekezdés b) pontját a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

33

A 10. § (3) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés o) pontjával megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

34

A 10. § (5) bekezdése a 2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított, valamint a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (3) bekezdésének b) pontja, a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés p) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

35

A 11. § (1)–(5) bekezdését a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

36

A 11. § (6) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés q) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

37

A 12. § a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 12. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés r) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

39

A 12. § (2)–(8) bekezdését a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

40

A 12. § (9) bekezdése a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdés s) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

41

A 12. § (10)–(11) bekezdését a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

42

A 13–14. §-t és a 13. §-t megelőző alcímet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

43

A 15–17. §-t és a 15. §-t megelőző alcímet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

44

A Melléklet a) pontja a 7/2010. (II. 11.) OKM rendelet 21. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. február 26. után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

45

A melléklet c) pontja a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

46

A melléklet e) pontja a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

47

A melléklet f) pontját a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A Melléklet g) pontja a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

49

A melléklet k) pontját a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

50

A melléklet l) pontja a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

51

A melléklet p) pontja a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

52

A melléklet q) pontját a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a iktatta be.

53

A melléklet r) pontját a 80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

54

A melléklet s) pontját a 80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére