• Tartalom

319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet

319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet

a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről1

2014.03.15.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 A független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói tevékenység végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződés kiterjed a független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói tevékenység végzése során, e minőségben az ügyfélnek okozott olyan

a) kárra, amelyért a tevékenységet végző (a továbbiakban: biztosított) jogszabály szerint felelősséggel,

b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján a biztosított jogszabály szerint sérelemdíj megfizetéssel

tartozik.

2. § (1)3 A felelősségbiztosítási szerződés hatálya a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem az 1. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik, és a biztosított az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles.

(2) A felelősségbiztosítási szerződés hatálya az Európai Unió egész területére kiterjed.

(3)4 A felelősségbiztosítási szerződésnek – a szerződés hatálya alatt folyamatosan – a független biztosításközvetítőkre vonatkozóan a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárokig, a biztosítási szaktanácsadókra vonatkozóan a Bit. 51. § (3) bekezdésében meghatározott összeghatárig kell fedezetet biztosítania (a továbbiakban: biztosítási összeghatár).

(4)5 Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító nem köteles helytállni. Az önrészesedés mértéke biztosítási eseményenként a független biztosításközvetítők esetében a 2 millió forintot, a biztosítási szaktanácsadók esetében az 500 ezer forintot nem haladhatja meg.

(5) A biztosító nem zárhatja ki az elmaradt hasznot, amennyiben az magánszemély munkaviszonyából eredő jövedelem, illetve baleseti járadék vagy tartást pótló járadék kieséséből származik.

3. § (1) A biztosító a szolgáltatását a 2. §-ban foglaltak tekintetében nem korlátozhatja.

(2)6 Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

4. § Ha a biztosító a biztosítási fedezet fennállásáról kötvényt állít ki, a kötvénynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a biztosító neve, székhelye és a kötvény száma,

b) a biztosított neve és lakóhelye (székhelye),

c) a biztosítási összeghatár,

d) a biztosítás tárgyának megjelölése,

e) a biztosítási fedezet időtartama,

f) a biztosítási időszak tartama, valamint kezdeti időpontja,

g) az önrészesedés mértéke,

h) a biztosító szolgáltatása korlátozásának esetei, az alkalmazott kizárások.

5. § A biztosító köteles tájékoztatni a szerződő felet, illetőleg a biztosítottat az e rendelet szerinti felelősségbiztosítási szerződés megszűnéséről a megszűnéstől számított 15 napon belül.

6. § E rendelet alkalmazásában ügyfélnek a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § 61. pontja szerinti személy minősül.

7. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)7

(3) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a biztosítási közvetítésről szóló 2002. december 9-i 92/2002/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. §-át.

3

A 2. § (1) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 614. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére