• Tartalom
Oldalmenü

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdése a) pontjának aa)ah) alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a 12. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–12. §2

13. § (1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a)–g)3

(2) Az e rendelet 11–12. §-aiban foglalt előírásokat a rendelet hatálybalépését követően benyújtott bejelentések esetében kell alkalmazni.

1–4. számú melléklet a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez4

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 40. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 13. § (1) bekezdés a)–g) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 40. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 40. pontja hatályon kívül helyezte.