• Tartalom

33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabályokról

2005.01.01.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet VIII. fejezetében foglalt rendelkezésekkel összhangban a következőket rendelem el:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az éves költségvetési törvény által tartalmazott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetnek az EQUAL Közösségi Kezdeményezés költségvetési előirányzata felhasználására,

b) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szervezetébe tartozó Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóságnak (a továbbiakban: irányító hatóság), valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak, mint EQUAL Nemzeti Programirodának (a továbbiakban: EQUAL Nemzeti Programiroda) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedéseinek végrehajtása során végzett tevékenységére,

c) arra a jogi személyre, a pártok kivételével, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amely a programja végrehajtásához – az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programja (a továbbiakban: EQUAL Program) végrehajtása keretében az Európai Unió által, az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatásokat, illetve az ezekhez társuló költségvetési forrásokat kívánja felhasználni, illetőleg használja fel.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a 4. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott intézkedés megvalósítására elkülönített pénzeszközök felhasználására.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) vállalkozáson: a gazdasági társaságot, a szövetkezetet,

b) nonprofit szervezeten: az egyesületet, a köztestületet, a közhasznú társaságot, az egyházat, az egyházi intézményt, az alapítványt, a közalapítványt, a szakszervezetet, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetet,

c) költségvetési szerven: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-ában meghatározott szervet,

d) megváltozott munkaképességű személyen: a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM–PM együttes rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyt,

e) munkaviszonyon: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogviszonyt,

f) kötelezettségvállaláson: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 134. § (1)–(2), valamint (4)–(10) bekezdéseiben szabályozott tevékenységet,

g) teljesítés igazolásán: az Ámr. 135. § (1) bekezdésében előírt és a (3) bekezdésében szabályozott tevékenységet,

h) utalványozáson: az Ámr. 136. §-ában szabályozott tevékenységet

kell érteni.

(2) E rendelet által nem tartalmazott fogalmak meghatározását

a) az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet,

b) az Európai Unió strukturális alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet,

c) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet,

d) a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együtes rendelet

tartalmazza.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. § (1) Az előirányzatok felhasználásáért a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság felelős, a felhasználásról az irányító hatóság vezetője hoz döntést.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott előirányzat terhére kötelezettséget vállalni és utalványozni csak az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

4. § (1) Az EQUAL Program célja olyan újszerű módszerek kidolgozása és kipróbálása, valamint elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.

(2) Az EQUAL Program pénzeszközei a következő intézkedések megvalósításának támogatására használhatók fel:

a) a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése,

b) az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerőpiaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek munkaviszonyhoz jutását és munkaviszonyának fenntartását segítik,

c) a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése,

d) menedékkérők társadalmi és munkaerőpiaci integrációja,

e) technikai segítségnyújtás.

(3) Az EQUAL Program keretében nyújtható támogatás anyagi fedezetét biztosító pénzügyi eszközök 75 százalékát az Európai Szociális Alap, 25 százalékát a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium költségvetése biztosítja.

5. § (1) Az EQUAL Programban részt venni kívánó szervezeteknek a program keretében nyújtható támogatások elnyerése érdekében pályázatot kell benyújtaniuk.

(2) Az EQUAL Program keretében, egyetlen alkalommal meghirdetett pályázati eljárás alapján olyan vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek részére nyújtható vissza nem térítendő támogatás, amelyek vállalják, hogy az EQUAL Program – 4. § (2) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott – intézkedéseinek megvalósítása céljából, egymással a 9. §-ban meghatározott fejlesztési partnerségi megállapodást kötnek és végrehajtják az általuk létrehozott fejlesztési partnerség programját.

6. § (1) A pályázatok támogatásáról az irányító hatóság vezetője dönt az általa felállított bíráló bizottság javaslata alapján. A bíráló bizottság a javaslatát az EQUAL Nemzeti Programiroda formai, valamint az előértékelők szakmai és pénzügyi értékelése alapján készíti el.

(2) A bíráló bizottság, valamint az előértékelők összeférhetetlenségére a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet 3–4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A bíráló bizottság ügyrendjét és annak módosítását – a bíráló bizottság javaslatára – az irányító hatóság vezetője hagyja jóvá.

(4) Az EQUAL Nemzeti Programiroda a beérkező pályázatokat nyilvántartásba veszi, és megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati útmutatóban meghatározott formai feltételeknek (szabályos benyújtás, a pályázati információk teljes körűsége és a támogatásra való jogosultság feltételeinek). Ha a pályázat a teljesség feltételeinek nem felel meg, továbbá ha a jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem állapítható meg, az EQUAL Nemzeti Programiroda a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.

(5) Ha a pályázatból és a hiánypótlást követően benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a szabályos benyújtás, valamint támogatásra való jogosultság feltételeinek, az irányító hatóság az indokok megjelölésével a pályázat benyújtásától, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásától számított 15 napon belül, a bíráló bizottság javaslata alapján a pályázatot elutasítja.

(6) Ha a pályázat megfelel a formai feltételeknek, az EQUAL Nemzeti Programiroda a pályázat benyújtásától, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásától számított 15 napon belül megküldi a pályázat befogadásáról szóló nyilatkozatot a pályázónak.

(7) Az irányító hatóság

a) kidolgozza, illetőleg jóváhagyja az értékeléshez kapcsolódó eljárásrendet és szempontrendszert, amelyet a pályázati dokumentációban ismertet;

b) meghatározza, illetőleg jóváhagyja az intézkedés jellegével és a pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban az értékelést végző személyek körét és az értékelés időbeli ütemezését.

(8) Az értékelés szempontrendszerén a meghirdetést követően nem lehet változtatni.

(9) Az irányító hatóság tájékoztatja a pályázót a támogatási döntésről. Az irányító hatóság a honlapján és a hivatalos lapban, valamint az EQUAL Nemzeti Programiroda honlapján a támogatási döntést nyilvánosságra hozza.

(10) Az értékelésben, illetőleg elbírálásban résztvevőket az eredményről történő tájékoztatás időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli az értékeléssel, elbírálással és a döntéssel kapcsolatban, amely kötelezettség megszegése a kijelölés visszavonását és új eljárás indítását vonja maga után. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott pályázatnak kizárólag a pályáztatási eljárásban történő előrehaladásáról való tájékoztatásra. A támogatást igénylő az eredményről történő tájékoztatást követően jogosult a pályázatára vonatkozóan az értékelő lapban és az emlékeztetőben foglaltakat megismerni.

7. § (1) A pályázati eljárás eredményeként az EQUAL Programban résztvevő szervezetek támogatása három szakaszban valósul meg, amelyek a következők:

a) Előkészítő szakasz,

b) A program végrehajtásának időszaka,

c) A tapasztalatok átadásának és a szakpolitikákba történő beépítésének időszaka.

(2) Az EQUAL Programban résztvevő szervezetek támogatása következő támogatási szerződések alapján történik:

a) Támogatási szerződés az előkészítő szakaszban nyújtandó támogatásokra,

b) Támogatási szerződés a program végrehajtásának időszakára, valamint a tapasztalatok átadásának és a szakpolitikákba történő beépítésének időszakára szóló támogatásokra.

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

8. § (1) A pályázati eljárás eredményeként az EQUAL Programban részvételt, valamint a támogatást elnyert szervezetekkel (a továbbiakban: kedvezményezett szervezetek) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nevében az irányító hatóság köt támogatási szerződést az előkészítő szakaszban történő részvételre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződésben a kedvezményezett szervezetek vállalják, hogy az előkészítő szakaszban

a) létrehozzák a fejlesztési partnerséget, megkötik a fejlesztési partnerség létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodást,

b) kidolgozzák a fejlesztési partnerség munkaprogramját, ideértve a nemzetközi együttműködésre vonatkozó terveket,

c) elkészítik a nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaprogramot,

d) az irányító hatósághoz benyújtják az a)–c) pontokban meghatározott dokumentumokat.

(3) A támogatási szerződésben a Minisztérium nevében az irányító hatóság vállalja, hogy a kedvezményezett szervezetek rendelkezésére bocsátja az előkészítő szakaszban felhasználható támogatás összegét. Az előkészítő szakaszban nyújtott támogatás nem lehet kevesebb 4,5 millió Ft-nál és nem haladhatja meg a 12 millió Ft-ot.

(4) A támogatási szerződés tartalmazza továbbá a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek – előkészítő szakaszban végzett – tevékenységéről történő beszámolási kötelezettségét, annak teljesítésének módját, valamint a szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét és annak tartalmát, valamint elmulasztásának jogkövetkezményeit.

(5) A támogatási szerződés tartalmára vonatkozóan a (3)–(4) bekezdésben foglaltakon kívül alkalmazni kell a 11. § (5) bekezdésben foglaltakat.

9. § (1) A fejlesztési partnerségi kapcsolat létrehozásáról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek megjelölését, a fejlesztési partnerségben betöltött szerepük bemutatását,

b) a fejlesztési partnerség által megvalósítandó, az EQUAL Program 4. § (2) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott valamely intézkedésének megfelelő program leírását,

c) a fejlesztési partnerség létrehozása főbb célkitűzéseinek bemutatását, a célkitűzések megvalósításának területét, részletes munkaprogramját, az ahhoz kapcsolódó reális költségvetést,

d) azoknak az eljárásoknak a bemutatását, amelyek biztosítják a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezeteknek az aktív részvételét a fejlesztési partnerség céljának megvalósításában,

e) a fejlesztési partnerségben résztvevőknek az adminisztratív és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit,

f) a fejlesztési partnerség vezetőjének megnevezését, valamint a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek képviselői által aláírt okiratot, amely tartalmazza a fejlesztési partnerség vezetői feladatainak ellátására szóló meghatalmazást,

g) megegyezést a fejlesztési partnerség létrehozásáról, célkitűzéseinek munkaprogramjának megvalósításáról,

h) mellékletként a (2) bekezdésben meghatározott megállapodást.

(2) Az előkészítő szakaszban a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek együttműködési megállapodást kötnek legalább egy másik, az Európai Unió valamely más tagállamában működő fejlesztési partnerség szervezeteivel. Az együttműködés kiterjeszthető az Európai Unió PHARE, TACIS, CARDS vagy MEDA programjai keretében támogatott, valamely nem EU tagállamban működő hasonló programra. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a nemzetközi együttműködés célját, szerepét a fejlesztési partnerség programjának megvalósításában,

b) a fejlesztési partnerségek, illetőleg az abba résztvevő szervezetek közötti feladatmegosztás, a közös döntéshozatal rendszerének leírását,

c) a nemzetközi együttműködés keretében végzett közös tevékenységek értékelési és nyomon követési rendszerének és módszertanának ismertetését,

d) a fejlesztési partnerség, illetőleg az abban résztvevő szervezetek kötelezettségvállalását a tematikus hálózatokban és a tapasztalatátadással kapcsolatos nemzeti és európai uniós tevékenységekben való részvételre,

e) a fejlesztési partnerségnek a nők és férfiak esélyegyenlősége általános érvényesítésére vonatkozó stratégiáját és módszereit.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott megállapodások tervezetének lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy

a) a fejlesztési partnerség által megvalósítani kívánt program pénzügyi szempontból megvalósítható, amennyiben saját erő szükséges, az a fejlesztési partnerség szintjén rendelkezésre áll (pénzügyi megvalósíthatóság),

b) a fejlesztési partnerség, illetőleg az abban résztvevő szervezetek tevékenysége átlátható, a fejlesztési partnerség által megvalósított program eredményei (kiadványok, eszközök, módszerek stb.) köztulajdont képeznek és nyilvánosan hozzáférhetővé válnak (átláthatóság),

c) a fejlesztési partnerség alkalmas a programjának megvalósítása érdekében különböző szervezetek tevékenységének hatékony koordinálására (részvétel lehetőségének biztosítása),

d) a fejlesztési partnerség, illetőleg az abban résztvevő szervezetek alkalmasak arra, hogy a fejlesztési partnerség programjának megvalósítása során új ismereteket sajátítsanak el, és alkalmazzanak, továbbá részt vesznek nemzeti és európai szinten a tematikus hálózatokban és a tapasztalatátadással kapcsolatos tevékenységben (tanulásra való nyitottság).

10. § (1) Az előkészítő szakaszban támogatásként a fejlesztési partnerség létrehozására vonatkozó megállapodás, valamint a fejlesztési partnerség munkatervének kidolgozásával, a nemzetközi együttműködési megállapodás előkészítésével, valamint a munkaprogram kidolgozásával kapcsolatos költségek számolhatók el. Ezek különösen a következők:

a) szakmai előkészítő munka költségei (munkaerő-piaci információk összegyűjtése, helyzetfelmérés, kutatás, célcsoport felkutatása, stratégia kidolgozása, szakmai tevékenységek megtervezése),

b) a partnerek közötti egyeztető megbeszélések költségei,

c) jogi tanácsadás igénybevétele (például az együttműködési megállapodás részletes kidolgozásához, a fejlesztési partnerség működésére vonatkozó eljárások kidolgozásához),

d) pénzügyi szakértői szolgáltatás igénybevétele a program részletes költségvetésének kidolgozásához,

e) a program előkészítésével kapcsolatos belföldi utazás költségei,

f) a nemzetközi együttműködés keretében megvalósítandó szakmai tevékenységek előkészítésével és a nemzetközi együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos költségek (kapcsolattartás költségei, külföldi utazás költségei, fordítás, tolmácsolás költségei),

g) a programvégrehajtás szakaszában megvalósítandó beszerzéshez, beruházáshoz szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek.

(2) A kedvezményezett szervezetek az (1) bekezdésben meghatározott költségeket abban az esetben számolhatják el, ha az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a 8. § (2) bekezdése szerint vállalt kötelezettségeiknek – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – eleget tettek.

(3) Ha a kedvezményezett szervezetek a 8. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, nem vehetnek részt az EQUAL program további szakaszaiban, továbbá alkalmazni kell az Áht. 13/A. §-ában foglaltakat.

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK IDŐSZAKA

11. § (1) A program végrehajtásának időszakában a fejlesztési partnerség, illetőleg az abban résztvevő szervezetek megvalósítják az előkészítő szakasz során kidolgozott munkaprogramot, valamint a nemzetközi együttműködési megállapodásban kidolgozott munkaprogramot.

(2) A program végrehajtásának, valamint a tapasztalatok átadásának és szakpolitikákba történő beépítésének szakaszában azok a kedvezményezett szervezetek vehetnek részt az EQUAL Programban, és részesülhetnek támogatásban, amelyek megkötötték a fejlesztési partnerség létrehozására vonatkozó megállapodást, valamint a nemzetközi együttműködésre vonatkozó megállapodást, teljesítették a 8. § (2)–(4) bekezdés szerinti támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségeiket, és az irányító hatóság az EQUAL Program további szakaszaiban való részvételre elfogadja az általuk létrehozott fejlesztési partnerség megállapodását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezményezett szervezetekkel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium nevében az irányító hatóság köt további támogatási szerződést. A támogatási szerződésben a fejlesztési partnerségben résztvevő kedvezményezett szervezetek vállalják a fejlesztési partnerség programjának végrehajtását, valamint a program végrehajtása során szerzett tapasztalatok szakpolitikákba történő beépítését és átadását. A támogatási szerződésben az Irányító Hatóság a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium nevében vállalja, hogy a kedvezményezett szervezet részére a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésben meghatározott tevékenységeinek anyagi fedezetét biztosító támogatást nyújt.

(4) A támogatási szerződés tartalmazza továbbá a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek – végrehajtási szakaszban végzett – tevékenységéről történő beszámolási kötelezettségét, annak teljesítésének módját, valamint a szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét és annak tartalmát.

(5) A támogatási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a támogatás formája, mértéke;

b) a támogatott projekt teljes megvalósítási költsége és annak pénzügyi forrás összetétele;

c) a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, leírása, ütemterve, működtetési kötelezettség esetén annak időtartama;

d) a költségek elszámolhatóságának szabályai;

e) a kifizetések kérelmezésének és lebonyolításának folyamata, feltételei, a támogatást folyósító szervezet kötelezettségei;

f) a teljesítésről benyújtandó számlák pénzneme, amely csak forint vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett deviza lehet;

g) a projekt megvalósítására vonatkozó jelentések elkészítésével kapcsolatos kötelezettségek;

h) állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokra utalás;

i) közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokra utalás;

j) tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek;

k) dokumentációs kötelezettségek;

l) a feleknek a monitoring, valamint az ellenőrzési tevékenységgel összefüggő, az Áht. 122. §-ában foglaltakkal összhangban meghatározott jogai és kötelezettségei;

m) szerződésszegés esetei, a támogatás kifizetésének, felfüggesztésének, valamint a támogatás visszafizetésének az Áht. 13/A. §-ával összhangban meghatározott esetei;

n) a szerződéstől való elállás szabályai és ennek jogkövetkezményei;

o) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek;

p) a szerződés mindkét fél kezdeményezésére történő módosításának folyamata és kötelező esetei.

(6) A támogatási szerződéshez mellékelni kell a következőket:

a) a költségek, költségkategóriák felsorolása évek szerinti bontásban;

b) a források meghatározása;

c) a számszerűsített célok meghatározása, évek szerinti bontásban;

d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek biztosításáról szóló okiratokat,

e) a projekt-előrehaladási jelentés minta, valamint

f) fejlesztési partnerségi megállapodás.

(7) A támogatási szerződés kedvezményezett által kezdeményezett módosításának elutasítása esetén az indokolással ellátott döntéséről az EQUAL Nemzeti Programiroda írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

(8) A kedvezményezett szervezet az EQUAL Program keretében – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervei kivételével – csak egy fejlesztési partnerség tagjaként részesülhet támogatásban.

12. § (1) A végrehajtási szakaszban az egy fejlesztési partnerségben résztvevő szervezeteknek nyújtott támogatások együttes összege nem lehet kevesebb 63 millió 750 ezer Ft-nál, és nem haladhatja meg a 382 millió 500 ezer Ft-ot. A 4. § (2) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott intézkedések végrehajtásához nyújtott támogatásokra kiírt pályázati felhívás az előzőekben meghatározott összeghatáron belül intézkedésenként eltérő összegeket határozhat meg.

(2) A végrehajtási szakaszban a beruházáshoz nyújtott támogatás nem haladhatja meg a fejlesztési partnerségben résztvevő összes kedvezményezett szervezetnek nyújtott támogatási összeg 30 százalékát.

(3) A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló tevékenységekre fordított támogatás aránya a fejlesztési partnerségnek nyújtott összes támogatás arányában nem lehet kevesebb, mint 15 százalék. A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló tevékenységekre fordított költségek azok a költségek, amelyek a fejlesztési partnerség nemzetközi együttműködési megállapodásában meghatározott tevékenységek megvalósítása során merülnek fel (külföldi utazás költségei, fordítás, tolmácsolás költségei, közös szakmai tevékenységek költségei).

13. § A program végrehajtásának időszakában a kedvezményezett szervezetek támogatása a következő szervezeti kategóriák szerint történik:

a) nonprofit szervezetek, költségvetési szervek,

b) vállalkozások,

c) a pályázat benyújtásának időpontjában külön jogszabályban meghatározott célszervezeti kijelöléssel rendelkező vállalkozások, szociális foglalkoztatók.

NONPROFIT SZERVEZETEK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK

14. § (1) A program végrehajtásának időszakában a kedvezményezett nonprofit szervezet, költségvetési szerv (a továbbiakban: nonprofit szervezet) támogatásként elszámolhatja a fejlesztési partnerség programjának végrehajtásával kapcsolatban végzett következő tevékenységeinek költségeit:

a) az oktatás és képzés költségei (ideértve a program célcsoportjai részére szervezett képzést és a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek munkatársai részére szervezett képzést is),

b) a munkaerő-piaci szolgáltatások (állásközvetítés, pályaorientáció, készségek, képességek felmérése, munkaerő-piaci tanácsadás, képzésben való részvételre való felkészítés, betanítási lehetőség biztosítása, munkahelyek felkutatása, munkakipróbálási lehetőség biztosítása, munkába helyezés, munkaerő-piaci beilleszkedés segítése, utógondozás, nyomon követés, foglalkozási rehabilitáció) költségei,

c) a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának költségei,

d) a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépését, beilleszkedését, a munkaerő-piaci hátrányok leküzdését segítő egyéb szolgáltatások költségei.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan a kedvezményezett nonprofit szervezet elszámolhatja továbbá olyan a fejlesztést megalapozó és olyan fejlesztő tevékenységek költségeit, amelyek célja új módszerek kidolgozása, kipróbálása, meglévő módszerek továbbfejlesztése, a gyakorlatban történő átvétele, adaptálása.

Nonprofit szervezet által megvalósított
beruházás támogatása

15. § Az EQUAL Program keretében a nonprofit szervezetek részére beruházáshoz abban az esetben nyújtható támogatás, ha az a fejlesztési partnerség által megvalósított, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci beilleszkedésének és részvételének segítésére irányuló tevékenységekhez kapcsolódik, és azok megvalósításának feltétele. A beruházással kapcsolatban a nyújtott támogatás terhére a következő kategóriákba tartozó költségek számolhatók el:

a) eszközbeszerzés,

b) ingatlan felújítása, átalakítása, akadálymentesítés.

VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK

16. § Az EQUAL Program végrehajtási szakaszában a vállalkozások részére a következő támogatások nyújthatók:

a) foglalkoztatás támogatása,

b) képzés támogatása,

c) tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba való beruházásra nyújtott támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások részére,

d) munkahelyi tapasztalatszerzéssel összekapcsolt képzés támogatása,

e) hátrányos helyzetű emberek képzésével összefüggő fejlesztő tevékenységek támogatása.

Foglalkoztatás támogatása

17. § A fejlesztési partnerségben résztvevő vállalkozásnak támogatás nyújtható

a) hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához,

b) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával összefüggő többletköltségek anyagi fedezetésének biztosításához.

18. § (1) Ha a fejlesztési partnerségben résztvevő vállalkozás hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja, támogatásként részére legfeljebb egy évi időtartamra megtéríthető a kifizetett munkabér, valamint a munkabért terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, továbbá egészségügyi hozzájárulás összegének hátrányos helyzetű személy esetében legfeljebb ötven százaléka, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százaléka. A támogatás további feltétele, hogy a szervezet

a) a munkaviszonynak a hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személlyel történő létesítésével a foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti, vagy ennek hiányában

b) a munkaviszony létesítését megelőző egy évben az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek munkaviszonyát működésével összefüggő okból nem szüntette meg,

c) a támogatásban részesülő vállalkozás – a munkaviszonynak a kötelességszegés miatti jogszerű megszüntetését kivéve – a hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását legalább 12 hónapig folyamatosan biztosítja.

(2) Annak a munkavállalónak, akinek a foglalkoztatásához a fejlesztési partnerségben résztvevő vállalkozás foglalkoztatási támogatásban részesül, a program keretében megtéríthetők a munkába járással kapcsolatos utazási költségei. E költségek tekintetében a vállalkozásra az általános szabályok vonatkoznak, és azokat nem kell figyelembe venni a foglalkoztatási támogatásként nyújtott támogatás mértékének meghatározásakor.

19. § (1) A megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató vállalkozás részére támogatásként a fejlesztési partnerség által megvalósított program teljes időtartama alatt megtéríthetők a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával közvetlenül összefüggő költségek, a munkavégzéshez kapcsolódó helyiségek átalakításával, a megváltozott munkaképességű személy által használt berendezések beszerzésével, átalakításával összefüggő költségek, továbbá a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges segítő személyzet foglalkoztatásával kapcsolatos költségek teljes összege.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás szempontjából azok a többletköltségek vehetők figyelembe, amelyek a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának időtartama alatt a megváltozott munkaképességhez kapcsolódóan merülnek fel. Ha a vállalkozás védett munkahelyet biztosít, a költségek szempontjából figyelembe vehető az érintett létesítmény szerelési, építési, bővítési költségei, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásából eredő adminisztratív és szállítási költségek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a vállalkozás az (1)–(2) bekezdésben meghatározott kiadásokról olyan nyilvántartást vezet, amely lehetővé teszi a támogatás feltételei fennállásának ellenőrzését.

Képzési támogatás

20. § (1) Az EQUAL Program keretében támogatás nyújtható vállalkozás részére a vállalkozással munkaviszonyban álló munkavállalók képzéséhez (a továbbiakban: képzési támogatás). A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) általános képzés esetében az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott mértéket meghaladó nagyvállalatok tekintetében a 60 százalékot, mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében a 80 százalékot,

b) speciális képzés esetében az a) pontban meghatározott nagyvállalatok tekintetében a 35 százalékot, mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében a 45 százalékot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás mind általános, mind pedig speciális képzés esetében 10 százalékkal növelhető hátrányos helyzetű személy képzése esetén.

(3) A vállalkozás a képzési támogatás terhére a következő költségeket számolhatja el:

a) a képzőkkel kapcsolatos személyi jellegű költségek, utazási költségek,

b) a képzésben résztvevők utazási költségei,

c) egyéb kiadások (a képzéshez szükséges tananyagok és eszközök beszerzése, a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja),

d) a képzésben használt eszközök, berendezések értékcsökkenése,

e) a képzéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások költsége,

f) a képzésben résztvevőknek a képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabére,

g) a képzés ideje alatt, a képzéshez igazoltan kapcsolódóan a gyermekek vagy más hozzátartozók ellátásának költségei.

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

21. § (1) Az EQUAL Program keretében támogatás nyújtható mikro-, kis- és középvállalkozásoknak tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba (technológia beszerzése) való beruházásra, ha a fejlesztési partnerség tagjaként a program keretében hátrányos helyzetű személyt vagy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, és a tervezett beruházás szorosan kapcsolódik hátrányos helyzetű személy vagy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához vagy képzéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatásnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti regionális térképen meghatározott, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó magasabb támogatási intenzitás – legfelső határát.

(3) Az elszámolható költségek körét a 70/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikk c) és d) pontjai alapján kell meghatározni, a beruházást a támogatott térségben legalább öt éven keresztül fenn kell tartani és működtetni, ezen túlmenően a beruházás finanszírozásához a kedvezményezettnek legalább 25 százalék arányban maga is hozzá kell járulnia.

(4) E § rendelkezései nem vonatkoznak a pályázat benyújtásának időpontjában célszervezeti kijelöléssel rendelkező vállalkozásokra. E vállalkozásokra a 19. § szabályai az irányadók.

Munkahelyi tapasztalatszerzéssel
összekapcsolt képzés támogatása

22. § Támogatás nyújtható vállalkozás részére munkanélküli személynek valamely az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzése keretében megvalósuló, munkatapasztalat-szerzés céljából történő, határozott idejű munkaszerződés alapján történő foglalkoztatásához. A munkanélküli személy foglalkoztatására nyújtott összes pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a foglalkoztatással összefüggő összes bérköltség teljes összegét. Bérköltségként a támogatásban részesülő vállalkozás kifizetett, következő költségeket kell figyelembe venni:

a) az adózás előtti munkabér,

b) munkabért terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás összege.

Hátrányos helyzetű emberek képzésével összefüggő fejlesztő tevékenységek támogatása

23. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-a szerint nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató vállalkozás részére támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű emberek képzéséhez kapcsolódó fejlesztő tevékenységek (például képzési módszerek és tananyagok kifejlesztése és kipróbálása) megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a vállalkozás vállalja, hogy intézkedik a fejlesztés eredményének mindenki számára történő hozzáférhetővé tételéről. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő, igazolt összköltség teljes összegét.

Célszervezeti kijelöléssel rendelkező vállalkozások, szociális foglalkoztatók támogatása

24. § (1) Az EQUAL Program keretében támogatás nyújtható kijelölt célszervezeteknek – más szervezetekkel együttműködve – a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítését szolgáló, az integrált foglalkoztatásra való gyakorlati felkészítést elősegítő szolgáltatásokhoz (ideértve a foglalkozási rehabilitációra irányuló szolgáltatásokat is) kapcsolódó fejlesztésekre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás terhére a következő költségek számolhatók el:

a) szakmai módszertan kidolgozásának, továbbfejlesztésének, adaptálásának költségei,

b) a fejlesztő- illetőleg a nyílt munkaerő-piaci integrációra felkészítő szakemberek alkalmazása, képzése,

c) ingatlan felújítása, átalakítása,

d) eszközbeszerzés.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő, igazolt összköltség teljes összegét.

(4) A célszervezetek ugyanazon elszámolható költségek körére több állami forrásból csak az engedélyezett támogatási intenzitásokat meg nem haladó mértékben részesülhetnek.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatással megvalósuló szolgáltatások az adott célszervezetben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű embereken kívül az érintettek szélesebb köre számára is hozzáférhetővé tehetők.

(6) A szociális foglalkoztatók támogatása tekintetében a célszervezetekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Valamennyi kedvezményezett szervezet személyi kiadásaihoz, működési költségeihez nyújtható támogatás

25. § (1) A kedvezményezett szervezetek által kapott támogatás terhére a szervezet által megvalósított programot irányító személyekkel kapcsolatos következő költségek számolhatók el:

a) személyi költségek,

b) a feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése,

c) adminisztratív költségek,

d) egyéb szolgáltatások igénybevételének költségei.

(2) A fejlesztési partnerségben résztvevő kedvezményezett szervezetek személyi kiadásaira, valamint a programirányítással kapcsolatos támogatás összege nem haladhatja meg a fejlesztési partnerségben résztvevő valamennyi szervezet részére nyújtott támogatás összegének 12 százalékát.

(3) A kedvezményezett szervezet a támogatással összefüggésben működési költségként olyan költséget számolhat el, amely az általa végrehajtott programmal összefüggésben merült fel, de nem kapcsolódik teljes mértékben egy adott tevékenységhez vagy folyamathoz.

(4) A fejlesztési partnerségen belül működési költségekre fordított támogatás aránya nem haladhatja meg a fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek nyújtott összes támogatás 7 százalékát.

A TAPASZTALATOK ÁTADÁSÁNAK
ÉS A SZAKPOLITIKÁKBA TÖRTÉNŐ
BEÉPÍTÉSÉNEK IDŐSZAKA

26. § (1) A tapasztalatok átadásának és a szakpolitikákba történő beépítésének időszakában a fejlesztési partnerség illetőleg az abban résztvevő szervezetek tevékenységének célja, hogy az általuk végrehajtott program hatása a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön a foglalkoztatáspolitika szintjén. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy a fejlesztési partnerség tevékenységét minél több szervezet – köztük a döntéshozók, a szakmapolitika formálói, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezetei, nem állami szervezetek, továbbá érdekképviseleti szervezetek közreműködésükkel elősegítsék.

(2) A tapasztalatátadás célja európai szinten a fejlesztési partnerség által kidolgozott sikeres módszereknek, modelleknek minél szélesebb körben való elterjesztése, és az európai politikák szempontjából való vizsgálata. Az európai szintű tapasztalatátadás elsősorban az európai tematikus csoportok keretében történik, amelyekben minden tagállam képviselteti magát.

(3) A fejlesztési partnerség az általa megvalósítandó program tapasztalatainak átadásával kapcsolatos tevékenységeket és a tapasztalatátadás módszerét pályázatában ismerteti. A fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek a tapasztalatátadással kapcsolatos tevékenységeket és azok költségét részletesen az előkészítő szakaszban tervezik meg.

(4) Az Irányító Hatóság a fejlesztési partnerség projektjének szakmai tartalma, valamint a partnerség tapasztalatátadási stratégiája és az előkészítő szakaszban véglegesített részletes feladat-, illetve költségterve alapján, a partnerségnek a tapasztalatátadással, a tematikus hálózati együttműködéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a projekt költségvetésén túl, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekhez, valamint a kommunikáció megvalósításának költségeihez további támogatást biztosíthat.

(5) A fejlesztési partnerségben résztvevő szervezetek a támogatási szerződésben vállalják, hogy a programjaik szakmai (tematikus), illetve földrajzi működési területének hatáskörében Tematikus és Innovációs Fórumokat szerveznek. A Tematikus és Innovációs Fórum célja egyrészt, hogy tájékoztatást adjon a fejlesztési partnerség programjáról, (a tevékenységekről, eredményekről, problémákról), másrészt hogy a résztvevő szervezetek tájékoztatást kapjanak a fejlesztési partnerség programjának megvalósulásáról.

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A projektjelentések

27. § (1) A fejlesztési partnerség vezetője az előkészítés és a végrehajtás szakaszában a projekt-előrehaladási jelentést a támogatási szerződés mellékletét képező formanyomtatvány használatával háromhavonta nyújtja be a Magyar Államkincstárnak, mint pénzügyi közreműködő szervezetnek. A jelentést a három hónapos időszak utolsó napjától számított 15 napon belül kell benyújtani.

(2) A benyújtási határidőt megelőzően az EQUAL Nemzeti Programiroda jelentéstételre hívja fel a fejlesztési partnerségek vezetőit.

(3) Ha a kedvezményezett szervezetek a projekt-előrehaladási jelentések, illetve projekt fenntartásával kapcsolatos jelentések (a továbbiakban együtt: projektjelentés) tekintetében jelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az EQUAL Nemzeti Programiroda írásban felszólítja a jelentési kötelezettségnek a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő teljesítésére.

(4) Ha a kedvezményezett jelentési kötelezettségének a felszólításban meghatározott határidőig sem tesz eleget, az irányító hatóság az EQUAL Nemzeti Programiroda kezdeményezésére a támogatást felfüggeszti vagy a támogatási szerződéstől eláll.

(5) A projektjelentésnek különösen a következőket kell tartalmaznia:

a) a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsített célok mutatóit;

b) a céloktól való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése);

c) a közbeszerzéssel, valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint;

d) ténylegesen fölmerült költségek (csak projekt előrehaladási jelentéssel összefüggésben).

(6) Ha az EQUAL Nemzeti Programiroda megállapítja, hogy a projektjelentés nem megfelelő formában készült, vagy nem tartalmaz minden előírt információt, illetve mellékletet, 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a szerződésszegés következményeit kell alkalmazni.

(7) Ha az EQUAL Nemzeti Programiroda megállapítja, hogy az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal, a közbeszerzéssel, vagy a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nem történt meg a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint, vagy a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő,

a) tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy a támogatás kifizetése érdekében mit kell tennie, vagy

b) kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását, vagy

c) kezdeményezi a támogatás felfüggesztését vagy a támogatási szerződés – az eddigi támogatás visszafizetésének elrendelése melletti – megszüntetését.

(8) Ha projekt jelentés alapján megállapítható, hogy a projekt megvalósítása megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak és a jogszabályoknak, az EQUAL Nemzeti Programiroda a projektjelentést jóváhagyja, szakmai teljesítésigazolást ad.

TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSE

28. § (1) A támogatás kedvezményezettje a támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítéséről – a megfelelő teljesítést követően – teljesítési igazolást állít ki.

(2) A fejlesztési partnerség vezetője az előrehaladási jelentéssel együtt az eredeti számlákat vagy bizonylatokat (a továbbiakban: számlák), illetve azok másolatát, a számlák kiállítását megalapozó teljesítési igazolásokkal, a számlaösszesítővel és – a közvetlenül a szállító részére történő folyósítás kivételével – a számlák kifizetését igazoló dokumentumokkal (pl. banki átutalási bizonylat) együtt, a támogatási szerződésben előírt módon benyújtja a Magyar Államkincstárhoz.

(3) Számlának közvetlenül a szállító részére történő kifizetése csak 10 millió Ft egyedi értékhatárt meghaladó érték esetében történhet. Közvetlenül a szállító részére történő kifizetés nem teljesíthető, ha a fejlesztési partnerségnek az a tagja, amely részére a szállító szállítási kötelezettséget vállalt, előleget vett fel. A közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén a saját forrás felhasználását igazoló dokumentumokat, valamint az egyszerűsített projekt előrehaladási jelentést kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt regisztrációs számát. A támogatás kifizetésének igénylését mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személynek kell ellenjegyeznie.

(4) A kedvezményezett által benyújtott eredeti számlát a Magyar Államkincstár másolat megtartásával visszajuttatja a kedvezményezettnek.

(5) A Magyar Államkincstár a számlákat ellenőrzi.

(6) Az irányító hatóság a kifizetett számla értékének megfelelő támogatás összegét a dokumentumok benyújtását követő 60 naptári napon belül fizeti ki, ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok megfelelnek a jogszabályoknak és a vonatkozó időszak projektjelentését az EQUAL Nemzeti Programiroda elfogadta, továbbá igazolta az elszámolásban benyújtott költségeket, mint elszámolható költségeket.

(7) A kedvezményezettnek mind a pénzügyi adatok nyilvántartása, mind az összes dokumentum megőrzése vonatkozásában projekt szintű nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie.

(8) A kedvezményezett szervezetnek a támogatások kezelésére elkülönített bankszámlát kell nyitnia.

(9) A kedvezményezett a nyilvántartási rendszer adatait és a projekttel kapcsolatos dokumentumokat 2013. december 31-ig köteles megőrizni, kivéve, ha az irányító hatóság e határidő eltelte előtt módosítja a megőrzés határidejét, illetve ha jogszabály ennél hosszabb határidőt állapít meg. A fejlesztési partnerség vezetője a projektdokumentáció egészére vonatkozóan köteles megőrizni a projektvégrehajtással kapcsolatos dokumentumokat.

A TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

29. § (1) Ha a kedvezményezett költségvetési szerv, valamint nonprofit szervezet, részére a támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően egyszeri előleg fizetés, időközi fizetés és záróegyenleg-fizetés formájában történhet. Vállalkozások részére előleg nem fizethető, részükre a támogatás kifizetésének módja az időközi fizetés, valamint a záróegyenleg-fizetés.

(2) Az előleg fizetése erre irányuló kérelem alapján történhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg az előlegfizetésre jogosult kedvezményezettek részére megítélt támogatás 25 százalékát. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, ha az előleg fizetéstől számított 6 hónapon belül a támogatást nyújtó szervezethez nem nyújt be kérelmet időközi fizetés iránt.

(3) A támogatás további részleteinek folyósítása utólag történik a kedvezményezett által benyújtandó kifizetési igénylések alapján, amelyeket negyedévente kell az előrehaladási jelentés mellékleteként benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott módon. Az igénylés három hónapos időszakra vonatkozik, amely időszakot az első igénylés esetében a támogatási szerződés aláírásának időpontjától kell számítani. A kedvezményezettnek az igénylést a három hónapos időszak utolsó napjától számított 15 napon belül kell benyújtania.

(4) A támogatást nyújtó szervezet időközi fizetést a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesít. A folyósított előleg teljes összege felhasználásnak igazolása és az azzal történő elszámolás az időközi fizetésnek nem előfeltétele.

(5) A kedvezményezett legalább három havonta köteles kérelmet benyújtani időközi fizetés iránt. A kérelemhez mellékelni kell a program megvalósításának előrehaladásáról szóló jelentést, valamint a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokat igazoló számlák másolatát vagy azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokat.

(6) A támogatást nyújtó szervezet záróegyenleg – fizetést a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesít. A kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles benyújtani kérelmet záróegyenleg – fizetés iránt. A kérelemhez mellékelni kell a program megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentést és a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokat igazoló számlák másolatát vagy azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokat.

(7) Ha a kedvezményezett által a tárgynegyedévben teljesített kifizetések meghaladják a már felvett támogatási előleg 90 százalékát, a kedvezményezett a kifizetés-igénylést a negyedéves határidő lejárta előtt is benyújthatja. Az időközi igénylés a későbbi negyedéves határidőket nem módosítja. Az előleg és az időközi kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80 százalékát. Ettől eltérni kizárólag nonprofit szervezet esetében és csak különlegesen indokolt esetben lehet, de az előleg és az időközi kifizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 95 százalékát. Az eltérésről az irányító hatóság vezetője dönt a kedvezményezett kérelmére.

(8) A támogatás teljes kifizetésére (az adott szakaszra vonatkozó támogatási összeg utolsó 20 – eltérés esetén utolsó 5 – százalékának megfelelő részlet) azt követően kerül sor, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott módon beterjesztette, az irányító hatóság pedig jóváhagyta a záró jelentést. Az előleg és a további részletek kifizetését megelőzően a kifizetés indokoltságára vonatkozóan a zárójelentés benyújtását követően, az utolsó kifizetést megelőzően a Magyar Államkincstár, az EQUAL Nemzeti Programiroda a kedvezményezett szervezetnél ellenőrzést végez.

KEDVEZMÉNYEZETT SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ELLENŐRZÉS SORÁN

30. § (1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – az Európai Bizottság, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani iránymutatásoknak megfelelően – külön jogszabályban meghatározott módon az EQUAL Program támogatható kiadásainak legalább 5 százalékának megfelelő mértékben ellenőrzést végez.

(2) Az EQUAL Nemzeti Programiroda folyamatba épített ellenőrzési tevékenysége keretében közbenső helyszíni ellenőrzést végez a projektek megvalósulási helyszínén a Magyar Államkincstárral közösen a projekt megvalósulási időszakában legalább egyszer. A helyszíni ellenőrzés során az EQUAL Nemzeti Programiroda munkatársa a műszaki, szakmai és eljárásrendi (teljesítési), a Magyar Államkincstár munkatársa a pénzügyi teljesítés ellenőrzéséért felelős.

(3) A megvalósítás folyamatában részt vevő bármely szervezet szabálytalanság gyanújának megállapítása esetén az irányító hatóságnál kezdeményezheti ad hoc helyszíni ellenőrzésnek a végső kedvezményezett szervezeteknél történő lefolytatását. Az ad hoc ellenőrzés lefolytatásának szükségességéről a szabálytalansági eljárás keretében az irányító hatóság vezetője dönt.

(4) Az EQUAL Nemzeti Programiroda a támogatási szerződésben előírt megvalósulási határidő, a pénzügyi támogatás igénybevételét, és a szakmai tevékenység befejezését valamint a kedvezményezett által benyújtott végső beszámolót követően a helyszínen a Magyar Államkincstárral utóellenőrzést végez.

(5) Az EQUAL Nemzeti Programiroda kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzéseket az irányító hatóság által jóváhagyott éves terv alapján végez.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

31. § (1) Az EQUAL Programmal kapcsolatos információk terjesztésére alkalmas rendszer létrehozásáért az irányító hatóság felel.

(2) Az irányító hatóság és az EQUAL Nemzeti Programiroda internetes honlapot tart fenn, amely tartalmazza az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programdokumentumát, a program-kiegészítő dokumentumot, az éves megvalósítási jelentést, a programértékelési jelentéseket, a pályázati kiírások teljes dokumentációját (felhívások, formanyomtatványok, útmutatók), valamint az irányító hatóság a monitoring bizottság ügyrendjét, tagjainak listáját, üléseiről készült beszámolót.

(3) Az irányító hatóság és az EQUAL Nemzeti Programiroda gondoskodik az általa fenntartott honlap kommunikációs akadálymentességéről a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 6. § és 7. §-ában foglalt rendelkezések alapján.

(4) Az irányító hatóság és az EQUAL Nemzeti Programiroda a (2) bekezdésben foglaltakon kívül a honlapon teszi közzé:

a) pályázati úton megvalósuló támogatási rendszerek esetében a telefonos és/vagy személyes és/vagy elektronikus ügyfélszolgálat elérhetőségét;

b) a támogatásban részesített projekt kedvezményezettjének megnevezését, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott projekt megvalósítási helyét (település);

c) a beérkezett támogatási igények számát és az igényelt támogatás összértékét, a támogatásban részesített projektek számát és a megítélt támogatás összértékét, valamint a megkötött támogatási szerződések számát és a támogatási szerződésekkel lekötött támogatás összértékét, továbbá a kifizetett támogatás összértékét.

32. § Az EQUAL Program keretében nyújtott támogatások nyújtása, az azokkal kapcsolatos, támogatási szerződések megkötése, a támogatások folyósítása, a támogatások felhasználásának ellenőrzése, a támogatások visszakövetelése során alkalmazandó adat- és titokvédelem tekintetében a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet 5. §-ában foglaltakat, az EQUAL Program keretében nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közbeszerzésekre irányuló eljárásokra vonatkozóan ugyanezen jogszabály 29. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

33. § (1) Az EQUAL Program végrehajtása során alkalmazni kell

a) a 17–19. §-ok alapján nyújtható foglalkoztatási támogatás tekintetében az EK Szerződés 87. és 88. cikkében foglaltaknak a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelet,

b) a 20. § alapján nyújtható képzési támogatás tekintetében az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet,

c) a 21. § alapján nyújtható kis- és középvállalkozások beruházási támogatásának tekintetében az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit, továbbá valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet,

d) valamennyi támogatás tekintetében Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 1260/1999/EK rendelete, az Európai Parlament és a Tanács Európai Szociális Alapról szóló 1784/1999/EK rendelete, az Európai Parlament és a Tanács Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1783/199/EK rendelete, továbbá a Bizottság a Strukturális Alapokból támogatható tevékenységekről szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról szóló 448/2004/EK rendelete szabályait.

(2) Az EQUAL Program keretében nyújtott támogatások és az azokkal összefüggő fogalmak tekintetében a támogatásra vonatkozó pályázati felhívás és útmutató, valamint a támogatási szerződés az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályok, valamint e rendelet által meghatározott kereteken belül további feltételeket és eljárási szabályokat állapíthat meg.

34. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére