• Tartalom

34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet

34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről1

2005.01.05.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kjt. 20. §-ának (3) bekezdésében és a 41/A. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel – az informatikai és hírközlési miniszter ágazati irányítása alatt álló Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatban a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az informatikai és hírközlési miniszter ágazati irányítása alatt álló Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Irodára és az Irodánál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személyekre terjed ki.

2. § (1) E rendelet mellékletében meghatározott munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a továbbiakban: közalkalmazottak) a Kjt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/A. és 22/B. §-ában foglaltak szerint a Ktv. 6. mellékletében meghatározott tartalommal – vagyonnyilatkozatot tesznek.

(2) A közalkalmazottak vagyonnyilatkozatainak nyilvántartását és ellenőrzését – külön jogszabályban2 foglaltaknak megfelelően – a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal végzi.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazott első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

Melléklet a 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelethez

Az informatikai és hírközlési miniszter ágazati irányítása alatt álló Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazotti munkakörei:
– igazgató,
– gazdasági igazgató,
– igazgatóhelyettes,
– belső ellenőr.
1

A rendeletet a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2016. november 18. napjával.

2

Lásd a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére