• Tartalom

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról1

2010.11.09.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A Kbt.-ben meghatározott hirdetményeket a Kbt. szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban együtt: az Európai Unió Hivatalos Lapja), illetőleg a ,,Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá''-ban, illetőleg elektronikus változatában (a továbbiakban: Értesítő) kell közzétenni.

2. § (1)2 A Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételre feladásáról és az Értesítőben történő – tájékoztató jellegű – közzétételéről, valamint – amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri – a hirdetmények ellenőrzéséről, továbbá az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételéről és – amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri – ellenőrzéséről.

(2) A Tanács az Értesítő szerkesztését, a hirdetmények ellenőrzését és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő, illetőleg az ajánlatkérő által abban közzétenni kért hirdetmények feladását a Titkársága keretében működő Szerkesztőbizottság (a továbbiakban: Szerkesztőbizottság) útján látja el.

(3)3

(4)4 A szerkesztési, valamint az ellenőrzési díjak e rendelet szerint meghatározott összege nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A díjakból származó bevételekből a hirdetmények ellenőrzésének, feladásának, az Értesítő szerkesztésének, megjelentetésének, valamint a Kbt. által a Tanács honlapján közzétenni előírt információk közzétételének költségeit kell fedezni, valamint a bevételeket a Tanács előírt feladatainak ellátása során felmerülő kiadásokra kell fordítani.

3. § Ahol e rendelet ajánlatkérőt, illetőleg közbeszerzést említ, azon a tervpályázati eljárás kiíróját, illetőleg tervpályázatot is megfelelően érteni kell.

A Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendje

4. § (1)5 Az Értesítőben kizárólag a Kbt.-ben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény), határozatok, útmutatók, tájékoztatók, közlemények, a Kbt.-ben meghatározott egyéb dokumentumok, valamint a Tanács által kezdeményezett és feladatainak ellátásával összefüggő egyéb közlemények és pályázati felhívások (a továbbiakban együtt: közlemény) tehetők közzé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményekről és közleményekről a Szerkesztőbizottság nyilvántartást vezet.

5. § Az Értesítő a Tanács által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az Értesítő szerkesztése és kiadása során biztosítani kell a hirdetményeknek a Kbt.-ben meghatározott határidőknek megfelelő közzétételét.

6. § (1) A Kbt. szerint – az ajánlatkérő által – az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételét a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2)6 A hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérő vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a Szerkesztőbizottsághoz. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében más személy (szervezet) nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a Szerkesztőbizottság – a 11. § (4) bekezdés a) pontjában és a 28. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – e személynek (szervezetnek) küldi meg.

(3)7 A kérelem elektronikus úton nyújtható be.

(4)8 A kérelemhez mellékelni kell

a) a hirdetmény egy példányát,

b) ha a kérelmező a hirdetmény ellenőrzését kéri, vagy a hirdetmény ellenőrzése a Kbt. 44. § (4)–(6) bekezdéseire, vagy 246. § (5) bekezdésére tekintettel kötelező és díjköteles, a 7. § szerinti szerkesztési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(5)9 A kérelemben meg kell adni a következőket:

a) a kérelmező elérhetőségi adatait (postacím, telefax és elektronikus levélcím);

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értékét forintban [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára];

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napját;

h) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá;

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, akkor azt a sorszámot, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel;

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését;

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot;

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését.

(6)10

7. §11 (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a 6. § (1) bekezdése szerinti hirdetmények ellenőrzéséért, valamint az Értesítőben történő közzétételéért – a Kbt. 246. §-ának (5) bekezdése alapján a szerkesztési díj megfizetése alól mentességre jogosult ajánlatkérők kivételével – szerkesztési díjat kell fizetni.

(2) A szerkesztési díj mértéke nyolcezer forint kéziratoldalanként.

(3) Egy kéziratoldalnak az ezerötszáz leütést tartalmazó lap minősül azzal, hogy a hirdetmény minta karaktereinek számát is számításba kell venni.

(4) A szerkesztési díjat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.

8. §12 (1) A Szerkesztőbizottság a kérelem feladását követő két munkanapon belül megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő szerepel-e a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában és a hirdetmény szerinti adatai megegyeznek-e a nyilvántartás szerinti adatokkal.

(2) Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a Szerkesztőbizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 18. §-a szerinti értesítési kötelezettséget követő öt nap elteltével adható fel. Ilyen esetben a kérelmet és a hirdetményt a Szerkesztőbizottság visszavontnak tekinti, és az esetlegesen befizetett díjat tizenöt napon belül visszautalja, kivéve, ha a visszautalást megelőzően a kérelmet és hirdetményt ismételten feladják.

(3) A Szerkesztőbizottság a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmet a feladását követő két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja és a következő intézkedéseket teszi:

a) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését és a kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a Kbt.-ben [246. § (3) bekezdése] meghatározott határidők szerint teszi közzé az Értesítőben;

b) ha a kérelem hiányai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, akkor a Szerkesztőbizottság a (4) bekezdés szerint jár el;

c) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését, de a kérelem alapján megállapítható, hogy hirdetmény ellenőrzése kötelező, akkor a Szerkesztőbizottság az (5) bekezdés és a 9–11. § szerint jár el.

(4) A Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés b) pontja esetén a kérelmezőt a kérelem feladását követő két munkanapon belül felhívja a kérelem öt munkanapon belüli – a 13. § szerinti javítás keretében történő – kiegészítésére, és

a) a kiegészítés elmaradása esetén, vagy ha a határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, a kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről a kérelmezőt, valamint a határidőn belül feladandó hirdetmények esetében a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen befizetett díjat tizenöt napon belül visszautalja;

b) ha a határidőben kiegészített kérelem nem tartozik az a) pont hatálya alá, akkor azzal és a hirdetménnyel kapcsolatban a Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és kérelem feladása napjának a kérelem kiegészítésének napja minősül.

(5) A Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kérelmet és a hirdetményt a feladásától számított két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenőrzi:

a) a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be;

b) a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat;

c) a szerkesztési díj befizetését a kérelmező igazolta-e;

d) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;

e) amennyiben a Kbt. a hirdetmény feladására határidőt határoz meg, a hirdetmény feladására sor került-e a határidőn belül.

9. §13 Ha a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelem és a hirdetmény megfelel a 8. § (5) bekezdés a)–e) pontjaiban foglaltaknak, a hirdetményt a Szerkesztőbizottság a Kbt.-ben [246. § (3) bekezdése] meghatározott határidők szerint teszi közzé az Értesítőben.

10. § (1)14 Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 8. § (5) bekezdés a)–e) pontjainak valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt – a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett – a kérelem feladását követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel.

(2)15 A hiánypótlásra történő felhívást a Szerkesztőbizottság olyan módon küldi meg a kérelmezőnek, amilyen módon a kérelmező a közzétételi kérelmet benyújtotta [6. § (3) bekezdés].

(3)16 A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni.

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról is, hogy a szerkesztési díj befizetését a kérelmezőnek igazolnia kell, és a befizetett szerkesztési díj összegének a 7. § (2)–(3) bekezdése szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie.

(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező a szerkesztési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a befizetendő szerkesztési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(6) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is [11. § (1) bekezdése].

11. § (1) A kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetőleg a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított

a) tizenöt napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény feladására határidőt határoz meg;

b) harminc napon belül pótolhatóak az a) ponton kívüli esetekben.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerkesztőbizottság öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tanácsot az ajánlatkérő mulasztásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig visszavontnak tekinti a kérelmet. A Szerkesztőbizottság minderről a kérelmezőt is tájékoztatja írásban öt munkanapon belül.

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény feladása napjának az ismételt feladás napja minősül. A 9. § szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(4)17 Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján

a) a benyújtott kérelemből nem állapítható meg, hogy a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be, a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről az ajánlatkérőt és képviselőjét, valamint – az (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmények esetében – a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja;

b) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban a szerkesztési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság erről a tényről a kérelmezőt a 10. § (1) bekezdése szerinti határidőkön belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandóak;

c) a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a 10. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Szerkesztőbizottság a hirdetményről a közzététele napján írásban tájékoztatja a Tanácsot.

(6) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más fajtájú eljárást választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt konkrét észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a Szerkesztőbizottság új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a 10. § (1) bekezdése szerinti határidőkön belül.

(7) Abban az esetben, ha a hiánypótlás következtében a hirdetmény terjedelme csökken, a Szerkesztőbizottság a befizetett szerkesztési díj összegét részlegesen visszautalja.

12. § (1)18 Amennyiben a Szerkesztőbizottság a 8. § (5) bekezdés e) pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Tanácsot haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a Szerkesztőbizottság a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény feladására.

13. §19 (1) A kérelmező a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a változtatásokat egyértelműen megjelölő kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben történő benyújtásával. A javított hirdetménnyel kapcsolatban – a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben – hiánypótlásnak lehet helye.

(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek – a 8. § (4) bekezdés szerinti eset kivételével – az eredeti kérelem és hirdetmény feladását követően két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz.

(3) A hirdetmény feladása napjának a javított hirdetmény feladásának napja minősül. A 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 9. §, valamint a 10. § (1) bekezdés szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(4) A javított hirdetmény benyújtására, ellenőrzésére és közzétételére a 6–11. § megfelelően alkalmazandó.

14. § (1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek a Szerkesztőbizottsághoz történő megérkezésére a 13. § (2) bekezdése, e kérelem benyújtására és ellenőrzésére pedig a 6. § (2)–(3) bekezdése, (5) bekezdésének g) pontja, (6) bekezdése, a 8. § és a 10–12. § megfelelően alkalmazandó.

15. § A Szerkesztőbizottság a befizetett szerkesztési díjat tizenöt napon belül az alábbiak szerint utalja vissza:

a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj felét; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj teljes összegét;

b) ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

c)20 ha a 11. § (4) bekezdés a) pontja szerint a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

d) ha a befizetett szerkesztési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeget;

e)21 ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 8. § (2) bekezdés, illetve a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben szerkesztési díjat utalt át, a díj teljes összegét.

16. §22 A Szerkesztőbizottság a 6. § (1) bekezdés szerinti hirdetményeknek az Értesítőben történő közzététele napján a közzététel tényéről elektronikusan értesíti a kérelmezőt.

17. § (1) Ha a kérelmező által benyújtott és az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján helyesbítést tesz közzé.

(2) A helyesbítési kérelemben meg kell adni:

a) a közzétett hirdetmény nyilvántartási számát;

b) a hirdetmény közzétételének napját;

c) a hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;

d) a hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét;

e) a helyesbítési kérelem feladásának napját.

(3) A helyesbítést a Szerkesztőbizottság a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi, ha a kérelem a hirdetményben megadott ajánlattételi határidő, illetőleg részvételi határidő lejárta előtt a Szerkesztőbizottsághoz megérkezett és az megalapozott.

(4) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a Szerkesztőbizottság a helyesbítést nem teszi közzé, ha pedig csak részben megalapozott, a helyesbítést kizárólag e rész tekintetében teszi közzé. A Szerkesztőbizottság erről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(5) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma eltér a kérelmező által benyújtott hirdetmény tartalmához képest.

(6) A Szerkesztőbizottság a helyesbítést térítésmentesen teszi közzé.

18. § (1) A Kbt. szerint és a 4. § (1) bekezdése alapján – a Tanács vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság által – az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető közlemények közzétételét a Tanács, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság kezdeményezi a Szerkesztőbizottságnál a közlemény megküldésével, illetőleg átadásával.

(2)23 A Tanács az alábbi közleményekben bekövetkezett változás esetén a közleményt teljes terjedelmében honlapján haladéktalanul hozzáférhetővé teszi:

a) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét;

b) a Tanács útmutatóit és az elnöki tájékoztatókat;

c) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe vételének feltételeit és igazolási módjait meghatározó tájékoztatót, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját és a Kbt. 1. §-ának (4) bekezdése szerinti nemzetközi kötelezettségekről szóló tájékoztatót;

d) a védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (névjegyzékét).

(3)24

19. § (1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő, illetőleg közzétett valamennyi hirdetménynek az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – történő közzétételéről a Szerkesztőbizottság gondoskodik [Kbt. 47. §-ának (1) bekezdése, 187. §-ának (1) bekezdése].

(2)25 Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Szerkesztőbizottság – tájékoztató jelleggel – a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását követően legkésőbb az ötödik napon, illetőleg az Értesítő azt követően megjelenő számában teszi közzé az Értesítőben.

20. §26 Abban az esetben, ha a kérelmező az Értesítőben közzéteendő hirdetmény közzététele mellett egyben azonos tartalmú hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását is kezdeményezi a Szerkesztőbizottságnál, a hirdetmény Értesítőben történő közzétételéért, valamint a hirdetmények ellenőrzéséért csak a 7. § szerinti szerkesztési díjat kell befizetnie.

21. § A Szerkesztőbizottság a 6–20. §-ban foglalt minden eljárási cselekményt (tényt, adatot, időpontot) rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények feladásának, kézhezvételének és közzétételének napját.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmények kezelésének rendje

22. § A Kbt. szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételével kapcsolatban a 6–17. §-ban foglaltakat a 23–33. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

23. § (1) A 22. § szerinti hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2)27 A kérelemhez mellékelni kell a hirdetmény egy példányát, továbbá – ha a hirdetmény ellenőrzése a Kbt. 44. § (4)–(6) bekezdésére tekintettel kötelező és díjköteles vagy azt a kérelmező kéri – a 24. § szerinti ellenőrzési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(3)28

(4)29 A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a kérelmező elérhetőségi adatait (postacím, telefax és elektronikus levélcím);

b) a kérelmező az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza, a Kbt. 250. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti közzététel esetén kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kérik közzétenni;

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értékét forintban [szükség szerint utalást a Kbt. 40. § (3) bekezdésére vagy 179. § (4) bekezdésére];

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját;

h) azt, hogy a közbeszerzést részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósítják-e meg;

(5)30 A kérelem és mellékletei kézhezvételét a Szerkesztőbizottság a kézhezvétel napján haladéktalanul írásban visszaigazolja a kérelmezőnek.

24. § (1)31 A 22. § szerinti hirdetmények ellenőrzéséért – ha az ellenőrzést a Kbt. 44. § (4) bekezdése előírja, vagy a kérelmező kéri, a Kbt. 44. § (5) bekezdésében megjelölt ajánlatkérők kivételével – ellenőrzési díjat kell fizetni.

(2)32 Az ellenőrzési díj mértéke – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – négyezer forint kéziratoldalanként.

(3)33 A Kbt. 98. §-ának (3) bekezdése, 200. §-ának (3) bekezdése, 231. §-ának (3) bekezdése és 237. §-ának (3) bekezdése szerinti hirdetmények ellenőrzési díjának mértéke kétezer forint kéziratoldalanként.

(4) Az ellenőrzési díjat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.

24/A. §34

25. §35 A Szerkesztőbizottság a kérelem kézhezvételét követően a 8. § szerint jár el azzal az eltéréssel, hogy szerkesztési díj helyett ellenőrzési díjat, a kérelem és a hirdetmény feladása helyett a kézhezvételét kell érteni, továbbá a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetménnyel kapcsolatban a Szerkesztőbizottság a 26. §-t alkalmazza.

26. § (1)36 Ha a 8. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti kérelem és a hirdetmény megfelel a 8. § (5) bekezdés a)–e) pontjaiban foglaltaknak, a hirdetményt a Szerkesztőbizottság a kézhezvételét követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre. A feladott hirdetmény a Kbt.-ben [44. § (3) bekezdés, 184. § (3) bekezdés] meghatározott határidők szerint kerül közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)37 A hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladására elektronikus úton kerül sor.

(3)38

(4)39 A hirdetmény feladásának napjáról a Szerkesztőbizottság a kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

(5)40 Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény tartalma az irányadó.

(6)41 Ha a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő – hirdetménnyel kapcsolatban az Európai Unió Kiadóhivatala hibaüzenetet küld a Szerkesztőbizottságnak, azt a Szerkesztőbizottság továbbítja a kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet érkezésétől számított harminc napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt jogosult feladni, amelyet a Szerkesztőbizottság ellenőrzés nélkül felad az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre. Ezt – szükség esetén – többször meg lehet ismételni. A hirdetmény feladása napjának az utolsó feladás napját kell tekinteni.

(7)42 A szokásos hibaüzenetek értelmezéséről a Közbeszerzések Tanácsa honlapján tájékoztatást tesz közzé.

27. §43 (1) Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 8. § (5) bekezdés a)–e) pontjainak valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt – a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett – írásban hiánypótlásra hívja fel a kérelem kézhezvételét követően két munkanapon belül.

(2) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, hogy az ellenőrzési díj befizetését a kérelmezőnek igazolnia kell, valamint arról is, hogy a befizetett díj összegének a felhívás alapján benyújtott hirdetmény terjedelme szerint kell a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti mértéket elérnie.

(3) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező az ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a befizetendő ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is [28. § (1) bekezdés].

28. § (1) A kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetőleg a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított

a) tizenöt napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg;

b) harminc napon belül pótolhatóak az a) ponton kívüli esetekben.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerkesztőbizottság öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tanácsot az ajánlatkérő mulasztásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig visszavontnak tekinti a kérelmet. A Szerkesztőbizottság minderről a kérelmezőt is tájékoztatja írásban öt munkanapon belül.

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény kézhezvétele napjának az ismételt kézhezvétel napja minősül. A 26. § (1) bekezdése szerinti feladási határidő ettől a naptól számítandó.

(4) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján

a)44 a benyújtott kérelemből nem állapítható meg, hogy a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be, a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről az ajánlatkérőt és képviselőjét, valamint – az (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmények esetében – a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja;

b) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban az ellenőrzési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság erről a tényről a kérelmezőt a 27. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandóak;

c)45

d)46

e)47 a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a 10. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.

(5)48

(6) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más fajtájú eljárást választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt konkrét észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a Szerkesztőbizottság új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a 27. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül.

(7)49 Abban az esetben, ha a hiánypótlás következtében a hirdetmény terjedelme csökken, a Szerkesztőbizottság a befizetett ellenőrzési, díj összegét részlegesen visszautalja.

29. § (1)50 Amennyiben a Szerkesztőbizottság a 8. § (5) bekezdés e) pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Tanácsot haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a Szerkesztőbizottság a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény megküldésére vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény megküldésére.

30. § (1)51 A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek – a 26. § (6) bekezdés szerinti kivétellel – legkésőbb az eredeti kérelem és hirdetmény kézhezvételét követő két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz.

(2) A hirdetmény kézhezvétele napjának a javított hirdetmény kézhezvételének napja minősül. A 26. § (1) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdése szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(3) A javított hirdetmény benyújtására, ellenőrzésére és közzétételre való feladására a 6–11. §-ban foglaltakat a 23–28. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

31. § (1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2)52 A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek a Szerkesztőbizottsághoz történő megérkezésére a 30. § (1) bekezdése, e kérelem benyújtására és ellenőrzésére pedig a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat a 23. § (4) bekezdésének g) pontja, a 25. § és a 27–29. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

32. §53 A Szerkesztőbizottság a befizetett ellenőrzési díjat tizenöt napon belül az alábbiak szerint utalja vissza:

a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel vagy a hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj felét; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj teljes összegét;

b) ha a 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

c) ha a befizetett ellenőrzési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeget;

d) ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 8. § (2) bekezdés, illetve 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben ellenőrzési díjat utalt át, a díj teljes összegét.

33. §54 (1) Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az ajánlatkérő által közzétételre feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján helyesbítést ad fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre.

(2) Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.

(3) A helyesbítési kérelemben meg kell adni:

a) az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a (2) bekezdés szerinti esetben az Értesítőben közzétett hirdetmény nyilvántartási számát;

b) a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a (2) bekezdés szerinti esetben az Értesítőben történő közzététele napját;

c) a hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;

d) a hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét;

e) a helyesbítési kérelem feladásának napját.

34. § A Szerkesztőbizottság a 22–33. §-ban foglalt minden eljárási cselekményt (tényt, adatot, időpontot) rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények megküldésének, kézhezvételének és közzétételre való feladásának napját.

A Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő
közzététel rendje55

34/A. §56 (1) Ha a Kbt. bizonyos információknak a Tanács honlapján történő közzétételét írja elő, az ajánlatkérőnek csak azokat az információkat kell elektronikusan – a Tanács elnöke által kiadott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – megküldenie a Tanács részére, amely információk nem állnak a Tanács rendelkezésére.

(2) A Kbt. által előírt, a Tanács honlapján történő közzététel céljából megküldésre kerülő információk megküldésekor az ajánlatkérőnek

a) hivatkoznia kell a Kbt.-nek az adott információ Tanács honlapján történő közzétételét előíró rendelkezésére;

b) meg kell adnia

ba) a nevét,

bb) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot,

bc) az adott közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontját,

bd) hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító hirdetmény Értesítőben, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételi időpontját és a hirdetmény számát,

be) a beküldött dokumentum típusát, ügyszámát és keletkezési időpontját.

(3) A Kbt. által előírt információk Tanács honlapján történő közzététele díjmentes.

Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2004. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) A 2004. május 1-je előtti hiánypótlásra történő felhívás alapján az (1) bekezdés szerinti hatálybalépés után feladott, illetőleg megküldött hirdetmények vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.

(3) Ez a rendelet az Európai Unió strukturális, illetőleg kohéziós alapjaiból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárásokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

36. §57

1

E rendelet 35. § (3) bekezdése alapján e rendelet az Európai Unió strukturális, illetőleg kohéziós alapjaiból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárásokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre 2004. március 15-én hatályba lépett. A rendeletet a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

3

A 2. § (3) bekezdését a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

4

A 2. § (4) bekezdését a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

5

A 4. § (1) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

6

A 6. § (2) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

7

A 6. § (3) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. július 1. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkamazni.

8

A 6. § (4) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

9

A 6. § (5) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

10

A 6. § (6) bekezdését a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

11

A 7. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

12

A 8. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

13

A 9. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

14

A 10. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

15

A 10. § (2) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

16

A 10. § (3) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

17

A 11. § (4) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

18

A 12. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

19

A 13. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

20

A 15. § c) pontja a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

21

A 15. § e) pontját a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

22

A 16. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

23

A 18. § (2) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

24

A 18. § (3) bekezdését a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

25

A 19. § (2) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének b) pontjával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. július 1. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkamazni.

26

A 20. § a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

27

A 23. § (2) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

28

A 23. § új (3) bekezdését a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva. A 23. § (3) bekezdését a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, ez utóbbi módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

29

A 23. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta, szövege a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

30

A 23. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése (5) bekezdésre változtatta.

31

A 24. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

32

A 24. § (2) bekezdés második mondatát a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

33

A 24. § (3) bekezdés második mondatát a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

34

A 24/A. §-t a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

35

A 25. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

36

A 26. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

37

A 26. § (2) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének c) pontjával megállapított, a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

38

A 26. § új (3) bekezdését a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva. A 26. § (3) bekezdését a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

39

A 26. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a (4) bekezdésre változtatta. A 26. § (4) bekezdése a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének d) pontjával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

40

A 26. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a (5) bekezdésre változtatta.

41

A 26. § (6) bekezdését a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

42

A 26. § (7) bekezdését a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

43

A 27. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

44

A 28. § (4) bekezdés a) pontja a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

45

A 28. § (4) bekezdésének új c) pontját a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti c) pont jelölését e) pontra változtatva. A 28. § (4) bekezdésének c) pontját a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

46

A 28. § (4) bekezdésének d) pontját a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyete. Ez utóbbi módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

47

A 28. § (4) bekezdésének eredeti c) pontjának jelölését a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése e) pontra változtatta, szövege a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

48

A 28. § (5) bekezdését a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

49

A 28. § (7) bekezdése a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

50

A 29. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

51

A 30. § (1) bekezdése a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

52

A 31. § (2) bekezdése a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 32. § a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a 2010. november 9. napja után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

54

A 33. § a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 13. § (1)–(2) bekezdését.

55

A 34/A. §-t megelőző alcímet a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

56

A 34/A. §-t a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 11. napját követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

57

A 36. §-t a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére