• Tartalom

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet

a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról1

2011.08.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) „Polgári” és „Közös” oszlopaiban feltüntetett, kijelölhető kategóriájú vagy korlátozottan használható, valamint azokra a fenntartott kategóriájú polgári célra használható frekvenciasávokra, amelyek frekvenciasáv-felhasználási szabályai e rendeletben megállapításra kerültek, és az ezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve a rádiótávközlő hálózatok és rádióállomások (a továbbiakban együtt: rádiórendszerek) és rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, a frekvenciaelosztás módját, a frekvenciahasználat egyedi engedélyezéstől eltérő eseteit, a rádiórendszerek üzemben tartásával kapcsolatos műszaki követelményeket és használati feltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési vagy rádiócsillagászati célból igénylő vagy használó, illetve magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést gyártó, forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d)2 a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlési hatóság)

terjed ki.

(2)3 A Korm. rendelet alapján kijelölhető frekvenciát használó és a nemzetközi forgalomban részt vevő földfelszíni és műholdas légi, tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (a továbbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre – frekvenciasávtól függetlenül – a 7. §-ban meghatározott feltételek érvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

Frekvenciasávok felhasználási szabályai

2. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaosztás, csatornaképzési szabály, védősáv;

b) adásmód, moduláció, hozzáférés módja;

c) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

d) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel; vagy

e) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés – az Eht. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges – frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna-szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

a) egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

b) a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, árverés, pályázat);

c) a rádióalkalmazás célja, a szolgáltatások lehetősége;

d) a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

e) frekvenciakiosztási tervek;

f) blokkgazdálkodás és szabályai;

g) a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások;

h) a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;

i) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

j) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

k) a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

l) adatszolgáltatási és -közzétételi kötelezettségek; vagy

m) a rádióberendezésre vonatkozó – az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti – egyes alapvető követelmények.

Szabályozási rendszer

3. § A frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, az egyes frekvenciasávok általános felhasználási szabályait az 1. mellékletben foglalt Rádióalkalmazási Táblázat (a továbbiakban: RAT), a rádiórendszerek részletes frekvenciagazdálkodási követelményeit és a sávhasználati feltételeket a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.

4. § A RAT „FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások” fejlécű része tartalmazza:

a) az FNFT vonatkozó nemzeti lábjegyzeteinek számaival együtt azokat a frekvenciasávokat, amelyekben az FNFT alapján meghatározott polgári célra használható rádióalkalmazások részére frekvencia

aa) kijelölhető (jelölése: K), vagy

ab) nem jelölhető ki, de korlátozott használattal még megengedett a rádiórendszer, rádióberendezés üzemben tartása (jelölése: Ü);

b) a frekvenciasávokhoz tartozó elsődleges vagy másodlagos rádiószolgálatokat, valamint azok keretében polgári célra használható rádióalkalmazásokat, illetve rádióalkalmazás-csoportokat az FNFT nemzeti felosztása alapján, a rádiószolgálati sávhatárokhoz igazodóan;

c) a rádiószolgálathoz nem rendelt, illetve harmadlagos jelleggel működtethető rádióalkalmazásokat, illetve rádióalkalmazás-csoportokat;

d) a rádióalkalmazás-csoporthoz tartozó jellegzetes rádióalkalmazásokat a rovat jobb oldalára tömörítve, amelyekre a rádióalkalmazás-csoportra vonatkozó szabályokon túlmenően különös szabályok is vonatkozhatnak.

5. § (1) A RAT „Sávhasználati szabályok” fejlécű része meghatározza az egyes rádióalkalmazásokra vonatkozó, a 2. § (1)–(3) bekezdéseiben felsorolt, kötelező frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket az alábbi módon:

a) nemzetközi és hazai szabályozó és szabványosító szervezetek dokumentumaira való hivatkozással, ha azok tartalmazzák azokat a frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket, amelyek teljesítése kötelező – a (2) bekezdésben hivatkozott szabványok kivételével – a rádiórendszerek és rádióberendezések üzemben tartásához;

b) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentumokra való hivatkozással, amelyek országonkénti és frekvenciasávonkénti felsorolását a 3. melléklet tartalmazza;

c) speciális hazai frekvenciagazdálkodási követelmények és sávhasználati feltételek megadásával – szükség szerint a 2. mellékletben részletezetten –, amelyek az a) és a b) pont szerinti dokumentumokra történő hivatkozással nem rendelhetők el.

(2) A dokumentumok között a RAT megadja azokat a nemzeti és európai szabványokat, amelyek alkalmazása nem kötelező, azonban útmutatást adnak az alkalmazható rádióberendezések és rádiórendszerek műszaki jellemzőiről. A 2. § (2) bekezdés szerinti alapvető frekvenciagazdálkodási jellemzők határértékei a harmonizált szabványokban találhatók. A hivatkozott harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzők teljesítése esetében vélelmezni kell, hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

(3) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. függelék, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 2. függelék tartalmazza.

(4)4 Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül – a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pontok vonatkozó részeiben nem teljesülő ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével – a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbiak is teljesülnek:

a) ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

b) ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

c) ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozatok visszavonásáról;

d)5 ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

e)6 ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról.

6. § (1) Amennyiben az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

b) a csak vételre szolgáló rádióállomások – kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat – az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek;

c) a frekvenciahasználati jogosultság, a frekvenciakijelölés és a rádióengedély nem ruházható át.

(2) Amennyiben a RAT „Sávhasználati szabályok” fejlécű részében az adott rádióalkalmazásra vonatkozó rovat kitöltetlen, akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl e rendelet – a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzőkön, valamint a Nemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek által esetleg meghatározottakon túl – nem ír elő további követelményeket.

(3)7 A rádióberendezés forgalomba hozatali szándékát – külön jogszabály szerint – be kell jelenteni, kivéve, ha a rádióberendezés harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használ. A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga a hatóság jóváhagyása és a jogszabályban rögzített feltételek teljesítése esetén átruházható.

(5) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga akkor ruházható át, ha a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot szerző fél teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság eredeti szerzésének jogszabályban foglalt valamennyi feltételét, illetve amennyiben a rádiófrekvenciák használatát a 676/2002/EK határozat (rádióspektrum határozat) vagy más közösségi intézkedések alkalmazása útján hangolták össze, valamennyi vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban, frekvenciakijelölésben, rádióengedélyben foglalt feltételét.

7. § (1)8 A tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött rádióállomásaiban – a Magyar Köztársaság határain kívüli használat esetében – alkalmazott rádióberendezéseknek teljesíteniük kell az 5. mellékletben meghatározott, az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeket.

(2) A nemzetközi forgalomban részt vevő földfelszíni és műholdas légi, tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére kiadott rádióengedélyeknek meg kell felelniük a 6. mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak.

(3)9 Az UWB technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályokat a 2. melléklet VI. fejezete tartalmazza, amelynek táblázatára is érvényesek az 5. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései.

Értelmező rendelkezések

8. § (1)10 E rendelet alkalmazásában:

1. állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

2. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy szerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

3. átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

4. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény 1 MHz felbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) érzékelővel mérve, és 1 ms-on vagy kisebb időtartamon átlagolva;

5. beltéri használat: az épületen belüli használat, ide sorolva az épülethez hasonlatos helyeken, például légijárművön történő használatot, ahol jellemzően az árnyékolás biztosítja a szükséges csillapítást, amely elősegíti a más szolgálatokkal történő megosztást;

6. blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése;

7. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

8. D-, K- és G-rendszerek: a televízió-rendszerek osztályozása, figyelembe véve a televízió-rendszerekhez tartozó jellemzőket, amelyeket az ITU-R BT.470-6 Ajánlás tartalmaz;

9. duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehetséges egyidejűleg;

10. effektív kisugárzott teljesítmény (a továbbiakban: ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

11. építőanyag-vizsgálat (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

12. fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS): a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

13. frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el;

14. gépjármű: a vasúti járművek, mezőgazdasági és erdészeti vontatók és minden mozgó munkagép kivételével az összes, a közúti forgalomban való részvételre szánt, kész vagy nem teljesen elkészült, legalább négy kerékkel rendelkező és 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű, beépített erőgéppel hajtott jármű, valamint pótkocsija;

15. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

16. hálózati vezérlő egység (NCU): a légijárműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezete 12. pontjának 12.1. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

17. hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet a hírközlési hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után közzétesz;

18. kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

19. korlátozottan használható frekvenciasáv: olyan frekvenciasáv, amelyben

a) a rádiórendszerek, illetve rádióberendezések meghatározott időpontig üzemelhetnek,

b) új frekvenciakijelölés nem adható ki az adott rádióalkalmazás részére, vagy

c) újabb rádióberendezésekkel létesített rádióállomások részére nem jelölhető ki frekvencia;

20. közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a hírközlési hatóság nem szabályozza;

21. levegőbe sugárzott: az ultraszéles sávú technológia egyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon részei, amelyeket nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag;

22. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

23. megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a hírközlési hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

24. mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;

25. nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó és változó telephelyűek lehetnek;

26. szimplex frekvencia: frekvencia, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján egyidejűleg csak egyirányú összeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

27. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel módosított, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti jármű.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat a Korm. rendelet szerint kell értelmezni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésével megszűnik valamely rádióberendezés, rádiórendszer egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítése, a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a rádióberendezés, rádiórendszer üzemben tartója a frekvenciakijelölés, illetve rádióengedély kiadása érdekében a hatósági eljárás megindítását kezdeményezni.

10–11. §11

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §12 Ez a rendelet

1. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének, 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk (1) bekezdésének és 18. cikk (1)–(2) bekezdésének;

2. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanács irányelv 5., 6. cikkének és 11. cikk (1) bekezdés c) pontjának;

3. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének;

4. a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak;

5. az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak;

6. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak;

7. a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak;

8. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottság határozatnak;

9. a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak;

10. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak;

11. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak;

12. az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak;

13. az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak;

14. a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak;

15. a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdésének;

16. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak;

17. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak;

18. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikkének;

19. a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló 2003. szeptember 4-i 2004/71/EK bizottsági határozatnak;

20. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak;

21. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak;

22. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak;

23. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak;

24. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak;

25. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak;

26. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak;

27. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak;

28. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról szóló 2007. február 12-i 2007/90/EK bizottsági határozatnak;

29. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak;

30. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak;

31. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak;

32. a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdésének és mellékletének;

33. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak;

34. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat;

35. a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak;

36. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról szóló 2008. augusztus 13-i 2008/673/EK bizottság határozatnak;

37. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról szóló 2009. április 21-i 2009/343/EK bizottsági határozatnak;

38. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról szóló 2009. május 13-i 2009/381/EK bizottsági határozatnak;

39. a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak;

40. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak;

41. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról szóló 2011. április 18-i 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

és

42. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet
35/2004. (XII. 28.) IHM rendelethez13


Rádióalkalmazási Táblázat
1

A rendeletet a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 76. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének d) pontja a 10/2005. (VIII. 24.) IHM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított, a 10/2009. (XI. 27.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdésének bevezető szövegrésze a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított, a 34/2011. (VII. 4.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdésének d) pontját a 28/2008. (X. 21.) KHEM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 5. § (4) bekezdésének e) pontját a 28/2008. (X. 21.) KHEM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 6. § (3) bekezdése a 10/2009. (XI. 27.) MeHVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 2/2006. (III. 21.) IHM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdését a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 10/2009. (XI. 27.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése a 10/2009. (XI. 27.) MeHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 15. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. § a 34/2011. (VII. 4.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. számú melléklet a 34/2011. (VII. 4.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Megjegyzés: a mellékletben megadott műszaki adatokkal rendelkező rádióberendezés az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban szabadon forgalomba hozható és engedély nélkül üzemben tartható.

18

Az 5. számú melléklet a 2/2006. (III. 21.) IHM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A SOLAS IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó hajók.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére