• Tartalom

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

2020.06.30.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló – többször módosított – 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban meghatározott, a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozói, az 5. § szerinti autóbuszos személyszállítói engedélyekhez, valamint a 6. § szerinti saját számlás autóbuszos utasszállító igazolványokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmezőnek fizetnie.

(2)1 Az eljárás díját az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan befizetni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásai az irányadók.

2. §2

3. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, ott az e rendelet szerinti díjat kell érteni.

4. §3

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet és a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének 1/B. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 1. számú mellékletének 1/A. és 2/A. pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez4


A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló
engedélyezési eljárás díjai

 

 

Díj
Ft/db

1.

Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi autóbuszos saját számlás személyszállítási igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja

4 700

 

továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja

 

 

– 50 járműig

1 600

 

– 51–100 járműig

795

 

– 100 jármű felett

335

2.

Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére

94 050

 

– közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja

4 700

 

– közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hitelesített közösségi engedély-másolat egy példányának, továbbá a külön jogszabályok1 előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja

4 800

 

– engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja

4 800

3.

Az 1. pont alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként

1 050
1 A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásairól szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

2. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez5

2

A 2. §-t a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. számú melléklet a 109/2005. (XII. 21.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit e módosító rendelet 2. §-a alapján a 2006. január 1. napját követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni, szövege a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. számú mellékletet a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére