• Tartalom

47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet

47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet

a közösségi kikötőbe érkező, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről1

2012.08.14.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének d) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 16. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a közösség kikötőkbe érkező és azokat elhagyó, magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajóra, parancsnokára és üzemben tartójára2, illetve annak ügynökére terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) FAL Egyezmény: a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt, az 1977. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény;

b) a FAL formanyomtatvány-minta: a FAL egyezményben meghatározott A4 formátumú szabványosított nyomtatvány-minta;

c) nyilatkozattétel: a kikötőbe érkező, illetve onnét induló hajónak a hatósági nyilvántartási, illetve eljárási célú tájékoztatásadási kötelezettsége;

d) hajó: bármilyen típusú tengeri hajó3;

e) hajó készletei: a hajó felszereléseinek és a tartalék alkatrészeknek a kivételével a hajón történő felhasználásra szánt anyagok, eszközök készletei, ideértve a hajón történő fogyasztásra szánt élelmiszerkészletet és más fogyóanyagokat, továbbá az utasok és a személyzet számára történő értékesítés céljából a hajón tartott árukészletet, valamint az üzem- és kenőanyagkészletet;

f) hajó felszerelése: a hajón használat céljából tárolt, elmozdítható, de nem elfogyasztható tárgyak, beleértve a kiegészítő felszerelési tárgyakat, mint például a mentőcsónakokat, a mentőeszközöket, a bútorzatot, a hajó felszerelési tárgyait és egyéb hasonló tárgyakat, de kivéve a tartalék alkatrészeket;

g) tartalék alkatrész: a hajó berendezéseinek, felszerelésének, illetve magának a hajónak alkatrészcserével végzendő javításához szükséges alkatrész, amelyeket abba a hajóba építenek be, amelyen azt tárolják;

h) személyzet ingósága: a személyzet tagjának személyes használatára szolgáló tárgyak, ruházat, ideértve a hajón tartott személyes tulajdont képező és bevallott fizetőeszközöket is;

i) személyzet tagja: akit a hajó gazdasági tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a hajó fedélzetén foglalkoztatnak vagy alkalmaznak és a személyzeti jegyzékbe bejegyezték.

3. § (1) A FAL Egyezmény mellékletében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek a kikötőbe érkező, illetve onnan induló hajó parancsnoka, illetve üzemben tartójának ügynöke a mellékletekben foglalt FAL formanyomtatvány-minták szerinti formanyomtatványokon köteles eleget tenni.

(2) A formanyomtatványok elkészítéséről az üzemben tartó gondoskodik. A formanyomtatványokat A4 formátumban (210 mm x 297 mm) kell kinyomtatni. A formanyomtatvány hátoldalának legalább egyharmadát az esetleges hatósági megjegyzések részére kell fenntartani.

(3) A hajó kikötőbe történő érkezésekor, illetve onnan való indulásakor fennálló nyilatkozattételi kötelezettség a következő formanyomtatványok kitöltésével és a kikötő szerinti állam hatóságainak való átadásával teljesíthető:

a) az általános nyilatkozat (1. számú melléklet),

b) a hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat (2. számú melléklet),

c) a személyzet ingóságára vonatkozó nyilatkozat (3. számú melléklet),

d) a személyzeti jegyzék (4. számú melléklet);

e) a legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajóra rendszeresített utaslista (5. számú melléklet).

(4) A formanyomtatványon a bejegyzéseket tintával, tintaceruzával vagy nyomtató eszközzel, illetve más, a bejegyzés kitörölhetetlenségét biztosító eszközzel jól olvashatóan és értelmezhetően kell megtenni. Amennyiben az adott kikötőben a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése elektronikus formában engedélyezett, úgy a nyilatkozatokban szereplő információnak a nemzetközi szabványoknak megfelelő feldolgozhatóságát, illetve továbbíthatóságát biztosítani szükséges. Külföldi kikötőben a formanyomtatványokat angol nyelven kell kitölteni.

5. § (1) Az általános nyilatkozatot a parancsnok vagy az üzemben tartó képviseletében eljáró ügynök, illetve a parancsnok által felhatalmazott személy látja el keltezéssel és írja alá.

(2) A hajó készletére vonatkozó nyilatkozatot a parancsnok, illetve a parancsnok által felhatalmazott és a hajó készletét ismerő tiszt látja el keltezéssel és írja alá.

(3) A személyzet ingóságára vonatkozó nyilatkozatot a parancsnok, illetve a parancsnok által felhatalmazott tiszt látja el keltezéssel és írja alá. A nyilatkozatot személyzet valamennyi tagjának alá kell írnia a nyilatkozatnak azon része hitelesítése céljából, amely a személyzet tagjának saját ingóságáról tartalmaz adatokat.

(4) A személyzeti jegyzéket a parancsnok, illetve a parancsnok által felhatalmazott tiszt látja el keltezéssel és írja alá.

(5) A legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajóra rendszeresített utaslistát a hajó vezetője, illetve az üzemben tartó képviseletében eljáró ügynök vagy a hajó vezetőjének az általa felhatalmazott helyettese látja el keltezéssel és írja alá.

6. §4 Az Európai Bizottság tengeri közlekedésbiztonsági és a hajókról történő környezetszennyezés-megelőzési szakbizottságának5 magyar tagját a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki.

7. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

8. §6

1. számú melléklet a 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT
GENERAL DECLARATION
(IMO FAL Form 1)

 

 

Arrival/Érkezés

 

Departure/Indulás

1. Name and description of ship / A hajó neve és típusa

2. Port of arrival/departure / Az érkezési / indulási kikötő

3. Date – time of arri-
val/departure / Az érkezés, illetve indulás dátuma, ideje

4. Nationality of ship / A
hajó állami hovatartozása

5. Name of master/

A parancsnok neve

6. Port arrived from/port of destination/

A kikötő, ahonnan érkezett, illetve a kikötő, ahová tart

7. Certificate of registry (port, date, number)/ a lajstro-
mozási bizonyítvány (száma, lajstromozási kikötő és a l
ajstromozás kelte)

8. Name and address of ship’s agent / Az üzemben tartó ügynökének neve és címe

9. Gross tonnage / bruttó űrtartalom

10. Net tonnage / nettó űr-
tartalom

11. Position of the ship in the port (berth or station) / a
hajó kikötési helye a kikötőben

12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call, underline where remaining cargo will be discharged)
/ a hajóút érdemi részletei (megelőző kikötő, következő kikötő(k), hol kerül sor a maradék áru kirakására)

13. Brief description of the cargo / a hajóban lévő áru rövid leírása

14. Number of crew (incl. Master) A hajó személy-
zetének létszáma (a parancsnokot is ideértve)

15. Number of passengers /
az utasok létszáma

16. Remarks / észrevételek

Atteched documents

(Indicate number of copies)

a csatolt okmányok (példányszám megadásával)

17. Cargo declaration / áru-nyilatkozat

18. Ship’s stores declaration /
a hajó készleteiről szóló nyilatk
ozat

19. Crew list / személy-
zeti jegyzék

20. Passenger list / utaslista

22. Crew’s effects decla-
ration1
/ a személyzet felszereléséről szóló nyilatkozat

23. Maritime declaration of
health3 / Egészségi nyilatkozat

21. Date and signature by master, authorised agent or officer /
a kiállítás dátuma és a parancsnok, illetve a felhatalmazott ügynök vagy tiszt aláírása

________________________________________
3 Only on arrival / Kizárólag érkezéskor

2. számú melléklet a 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

NYILATKOZAT A HAJÓ KÉSZLETEIRŐL
IMO SHIP STORES DECLARATION (IMO FAL Form 3)

 

 

 

Arrival/
Érkezés

 

Depar-
ture/Indu-
lás

 

Page No/
Lapszám

1. Name of ship / A hajó neve

2. Port of arrival/departure/ Az
érkezési / indulási kikötő

3. Date of arrival/departure /
Az érkezés, illetve indulás
dátuma

4. Nationality of ship / A hajó állami hovatartozása

5. Port arrived from/port of destination / A kikötő, ahonnan
érkezett, illetve a kikötő, ahová tart

6. Number of persons on
board / a hajón tartózkodó
személyek létszáma

7. Period of stay / a kikötőben
való tartózkodás időtartama

8. Place of storage / a tárolás helye

9. Name of article / a tétel megnevezése

10. Quantity /
mennyiség

11. For official use / a hatóság számára fenntartott rovat

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………

………………………………………………………………………

12. Date and signature by master, authorised agent or officer/ A kiállítás dátuma és a parancsnok vagy a felhatalmazott tiszt aláírása

3. számú melléklet a 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

NYILATKOZAT A SZEMÉLYZET INGÓSÁGAIRÓL

NYILATKOZAT A SZEMÉLYZET INGÓSÁGÁRÓL

CREW’S EFFECTS DECLARATION

(IMO FAL Form 4)

 

Page No /
Lapszám

1. Name of ship / a hajó neve

2. Effects which are dutiable or
subject to prohibitions or re-
strictions4/ vámkötelezettség
alá eső tételek, illetve tiltás
vagy korlátozás körébe vont
cikkek

 

4. Nationality of ship / A hajó állami hovatartozása

 

 

 

 


4. No 5. Family name, given names
sorszám Név, utónév

6. Rank or rating /
rang, illetve
beosztás

 

 

 

 

7. Signature / aláírás

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

………………………………………………………

……………

……………………

……………………………

8. Date and signature by master, authorised agent or officer/ A kiállítás dátuma és a parancsnok vagy a felhatalmazott tiszt aláírása

__________________

4 E.g. wines spirits, cigarettes, tobacco, etc./ bor, alkohol, cigaretta, dohány és más vámköteles áruk.

4. számú melléklet a 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

SZEMÉLYZETI JEGYZÉK
IMO CREW LIST
(IMO FAL Form 5)

 

 

Arrival / Érkezés

 

Departure
/ Indulás

Page No / Lapszám

1. Name of ship / A hajó neve

2. Port of arrival/departure /
Érkezési, illetve indulási kikötő

3. Date of arrival/departure /
Az érkezés, illetve az indulás
dátuma

4. Nationality of ship / A hajó állami hovatartozása

5. Port arrived from/port of destina-
tion/ A kikötő, ahonnan érkezett,
illetve a kikötő, ahová tart

6. Nature and number of
identity document
(seaman’s passport) / A
személyazonosító ok-
mány megnevezése és
sorszáma

7. No/
ssz.

8. Family name, given names/Név,
utónév

9. Rank or rating /
rang, illetve
beosztás

10. Nationality /
Állampolgárság

11. Date and
place of birth /
A születés
helye és ideje

 

……

…………………………………….

………………..

…………………...

………………

…………………………..

……

……………………………………….

………………..

………………….

………………

………………………….

……

………………………………………

………………….

…………………

………………

…………………………

……

……………………………………….

…………………

…………………

……………….

…………………………..

……

………………………………………..

…………………

…………………

………………

………………………….

……

……………………………………….

…………………..

…………………

………………

…………………………..

……

……………………………………….

…………………...

…………………

………………

…………………………

……

………………………………………...

…………………

………………….

………………

…………………………

……

………………………………………

…………………...

………………….

……………….

…………………………

……

……………………………………….

…………………

…………………...

……………….

…………………………

……

………………………………………...

………………….

………………….

……………….

…………………………..

……

……………………………………….

…………………

………………….

……………….

………………………….

……

……………………………………….

………………….

………………….

…………………

………………………….

……

……………………………………….

…………………

…………………..

………………..

……………………………

……

……………………………………….

………………….

…………………..

…………………

………………………….

12. Date and signature by master, authorised agent or officer /A kiállítás dátuma és a parancsnok vagy a felhatalmazott tiszt aláírása

5. számú melléklet a 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

UTASLISTA
PASSENGER LIST(IMO FAL Form 6)

 

 

Arrival /
Érkezés

 

Departure
/ Indulás

Page No /
Lapszám

1. Name of ship / A hajó neve

2. Port of arrival/departure /
Érkezési, illetve indulási kikötő

3. Date of arrival/departure /
Az érkezés, illetve indulás dátuma

4. Nationality of ship / A hajó állami hovatartozása

 

5. Family name, given names / Név,
utónév

6. Nationality /
Állampolgárság

7. Date and place
of birth / A
születés helye és dátuma

8. Port of embarka-
tion / Behajózás helye

9. Port of disembar-
kation / Kihajózás helye

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………

10. Date and signature by the master, authorised agent or officer/A kiállítás dátuma és a parancsnok, illetve a felhatalmazott ügynök vagy tiszt aláírása

1

A rendeletet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 14. napjával.

4

A 6. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az Európai Parlament és a Tanács a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosítására vonatkozó 2099/2002/EK rendeletével létrehozott szakbizottság (COSS).

6

A 8. §-t a 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére