• Tartalom

2004. évi XLVIII. törvény

2004. évi XLVIII. törvény

a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2012.05.10.
I. Fejezet2

1–22. §

II. Fejezet3

23–30. §

III. Fejezet4

31–67. §

IV. Fejezet5

68–136. §

V. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

137. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)6

(3) E törvény 29. §-ának (4) bekezdésével megállapított

a) Jht. 14. §-ának (4) bekezdése 2005. július 1-jén lép hatályba, a rendelkezésben foglalt előírásokat legkésőbb 2006. január 1-jétől kell alkalmazni,

b) Jht. 14. §-ának (6) bekezdése 2004. július 1-jén lép hatályba.

(4)7

(5) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 32–35. §-ai, 38–39. §-ai e törvény hatálybalépésének napján lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell.

(6)8

Átmeneti rendelkezések

138. § (1) Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kártalanítási eljárása esetében a betétek befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(2) A Tpt. – e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével módosított – 384. §-ának (2) bekezdését a 2004. július 1-jétől kezdődő időszaktól kell alkalmazni.

(3) E törvény 146. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell.

(4)9

139–143. §10

144. § (1)–(4)11

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

145–146. §12

147. §13 (1)14

a)–c)15

d)16

e)–o)17

(2)18

1. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez19

2. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez


1–4.20

5–7.21

8–11.22

3. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez23

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. június 2. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 70. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. Fejezetet (1–22. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A II. Fejezetet (23–30. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A III. Fejezetet (31–67. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A IV. Fejezetet (68–136. §)a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 137. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 137. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 137. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 138. § (4) bekezdését a 2012: XLV. törvény 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 139–143. §-t és a 139. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 144. § (1)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 145–146. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 147. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 147. § (1) bekezdésének felvezető szövegét a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 147. § (1) bekezdésének a)–c) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 147. § (1) bekezdésének d) pontját a 2007: LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 147. § (1) bekezdésének e)–o) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 147. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. számú melléklet 1–4. pontját a 2007: L. törvény 30. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2. számú melléklet 5–7. pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 2. számú melléklet 8–11. pontját a 2007: L. törvény 30. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 3. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 688. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére