• Tartalom

49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2004.03.31.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. július 17. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
az államaik közötti nemzetközi közúti közlekedési együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,
a két állam közötti, valamint az államaik területein tranzitban áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,
e kérdéseknek a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés és a kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,
az alábbiakban állapodnak meg:
I. Rész
AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE
ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. cikk
(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság közötti, államuk területén tranzitban áthaladó, továbbá harmadik államba irányuló vagy harmadik államból kiinduló, a Szerződő Felek államaiban bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.
(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon más nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit, amelyeknek mindkét állam a részese.
2. cikk
Jelen Egyezmény alkalmazásában:
fuvarozó:
bármely olyan természetes, vagy jogi személy – illetőleg a Magyar Köztársaság esetében jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság is –, amelynek állandó székhelye a Magyar Köztársaságban vagy az Üzbég Köztársaságban van, és amelyik a gépjármű bejegyzése szerinti állam nemzeti jogszabályaival összhangban díjazás ellenében vagy saját számlára nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás végzésére jogosult;
gépjármű:
személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;
árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve az ahhoz kapcsolt pótkocsit és félpótkocsit, feltéve, hogy a járműszerelvény vontatóját az egyik Szerződő Fél államának területén jegyezték be;
autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás:
autóbusszal végzett személyszállítás a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által előre egyeztetett útvonalon, menetrend és díjszabás alapján és azon megállóhelyek megjelölésével, amelyeken a fuvarozó utasokat vehet fel/le;
autóbusszal történő nem menetrend szerinti személyszállítás:
minden egyéb személyszállítás, ami nem tartozik az ,,autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás'' és az ,,autóbusszal történő ingajárati személyszállítás'' kategóriájába;
cabotage fuvarozás:
olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának fuvarozója végez a másik Szerződő Fél állama területén fekvő két pont között.
II. Rész
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
3. cikk
(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, jelen cikk (5) bekezdésében felsorolt szállítások kivételével, engedély alapján történik.
(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra szóló engedélyeket a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai közös megegyezés alapján adják ki.
A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai az engedélyeket az útvonalnak arra a szakaszára adják ki, amely államuk területén áthalad.
A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, többek között az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.
(3) Az autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelmet a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai küldik meg egymásnak. A kérelemnek tartalmaznia kell az útvonalra, a menetrendre és a díjszabásra vonatkozó adatokat, valamint a járat beindításának előirányzott időpontját.
(4) A kérelem, valamint az engedélyfajta tartalmát és formáját a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai határozzák meg.
(5) Nincs szükség engedélyre az autóbusszal végzett személyszállítás esetén:
a) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész útvonal során, amelynek kezdő- és végpontja az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél államának területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;
b) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területére, feltéve, hogy az autóbusz a szállítás után üresen tér vissza;
c) a nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom esetén.
(6) Nincs szükség engedélyre azon üres autóbusz belépéséhez, amely ugyanazon fuvarozó által korábban odaszállított utasokat szállít el a másik Szerződő Fél államának területéről.
(7) Nincs szükség engedélyre meghibásodott autóbusz üzemképesre történő kicseréléséhez sem, feltéve, hogy ezzel az autóbusszal csak a jelen cikk (5) és (6) bekezdései szerinti szállításokat végeznek.
(8) A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség, amelyet a szállítás alatt az autóbuszon kell tartani.
4. cikk
Az egyik Szerződő Fél üres autóbuszának a másik Szerződő Fél állama területére történő belépéséhez, a jelen Egyezmény 3. cikk (5) és (6) bekezdéseiben említett esetek kivételével, az adott Szerződő Fél államának illetékes hatóságai által kiadott külön engedély szükséges.
III. Rész
ÁRUFUVAROZÁS
5. cikk
(1) A Szerződő Felek államainak területei közötti, területeiken tranzitban áthaladó, valamint a harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás – a 6. cikkben felsorolt esetek kivételével – a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.
(2) Minden útra és minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az egyik Szerződő Fél államának területére üresen belépő gépjárművekre is vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozás esetén csak a vontatóhoz szükséges engedély.
(3) Az engedélyeknek két típusa létezik:
a) univerzális (loco/tranzit) engedély, amelynek alapján a Szerződő Felek államának területei közötti vagy a másik Szerződő Fél államának területén áthaladó fuvarozások végezhetők;
b) harmadik országos engedély, amelynek alapján a másik Szerződő Fél államából harmadik államba, vagy harmadik államból a másik Szerződő Fél államába irányuló fuvarozások végezhetők.
(4) A jelen cikk (3) bekezdésében említett engedélytípusok a következők lehetnek:
a) adó/illetékköteles engedélyek (a Magyar Köztársaság területén gépjárműadó; az Üzbég Köztársaság területén – beutazási díj);
b) az a) pontban meghatározott adótól/illetéktől mentes engedélyek.
(5) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai az évenkénti, a jelen Egyezmény 14. cikk (1) bekezdése szerint létrehozandó Vegyesbizottság ülésén határozzák meg – viszonosság alapján – a kölcsönösen kiadandó, árufuvarozás végzésére jogosító adó/illetékmentes és adó/illetékköteles engedélyek számát.
(6) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai kölcsönösen egyeztetett mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak. Az engedélyűrlapokat a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai külön készítik el.
(7) Az engedélyeket a fuvarozóknak a gépjárművet bejegyző állam illetékes hatósága adja ki. Az árufuvarozás végzésére jogosító engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a nevére azt kiadták, és az másra nem ruházható át.
(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél állama területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.
(9) Az engedélyek egy naptári évig és a következő év január hó 31-éig érvényesek.
6. cikk
(1) Engedély-, valamint adó/illetékmentesen (a Magyar Köztársaság területén – gépjárműadó; az Üzbég Köztársaság területén – beutazási díj) végezhető:
a) átköltözési ingóságok fuvarozása;
b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása;
c) közlekedési eszközök, állatok, sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök és sporteszközök fuvarozása;
d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások célját szolgáló berendezések fuvarozása;
e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;
f) sérült gépjárművek fuvarozása;
g) segélyszállítmányok fuvarozása;
h) postai küldemények fuvarozása;
i) olyan tehergépjárművel végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy amelynek maximális teherbírása, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 3,5 tonnát;
j) az egyik Szerződő Fél államának fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek (járműszerelvények) első, üres áthaladása.
(2) A jelen cikk (1) bekezdése b), c) és d) alpontjaiban említett kivételek csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az árut a gépjárművet bejegyző államba visszaszállítják vagy harmadik állam területére fuvarozzák.
IV. Rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
7. cikk
Tilos a cabotage személyszállítás és árufuvarozás. A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai kivételes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra és szállításokra.
8. cikk
(1) A gépjárművezetőknek az általuk vezetett gépjárműnek megfelelő nemzeti vagy nemzetközi vezetői engedéllyel, valamint a közúti közlekedésről szóló ENSZ/EGB Egyezménnyel (1968.) összhangban lévő forgalmi engedéllyel kell rendelkezniük.
(2) A Szerződő Felek államainak fuvarozói és gépjárművezetői kötelesek annak az államnak jogszabályait, illetve közlekedési szabályait betartani, amelynek területén a személyszállítást, illetve árufuvarozást végzik.
(3) A nemzetközi fuvarozást végző gépjárműveknek rendelkezniük kell rendszámmal és saját államuk megkülönböztető jelzésével. A pótkocsi, illetve félpótkocsi rendelkezhet más állam rendszámával és megkülönböztető jelzésével, feltéve, hogy a tehergépjármű vagy a vontató a Szerződő Felek államainak rendszámával és megkülönböztető jelzésével rendelkezik.
(4) A speciális járműszerelvényekkel végzendő árufuvarozások, amennyiben a járművek tömege vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél államainak területére meghatározott maximális határértékeket, csak ezen Szerződő Fél államának illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele esetén kezdhető meg. A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek válaszolni a speciális engedélykérelemre.
(5) Ha a jelen cikk (4) bekezdésében említett engedély a gépjármű közlekedését egy adott útvonalra korlátozza, a fuvarozás csak ezen az útvonalon végezhető.
(6) A Szerződő Felek államának területén veszélyes áruk fuvarozása a Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályainak, valamint azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően végezhető, amelyeknek mindkét Szerződő Fél a részese.
9. cikk
A jelen Egyezmény szerint végzett személyszállítás és árufuvarozás a gépjármű tulajdonosának – harmadik fél számára okozott kárra szóló – kötelező felelősségbiztosítási kötvénye alapján történik. A fuvarozó köteles a hivatkozott fuvarozásokat végző minden gépjárműre a másik Szerződő Fél államának területén érvényes kötelező felelősségbiztosítást kötni.
10. cikk
Az egyik Szerződő Fél államának illetékes hatósága a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságával történt egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet a Szerződő Felek államának területén a személyszállítás és az árufuvarozás lebonyolításának szervezése céljából.
11. cikk
(1) A jelen Egyezmény alapján végzett fuvarozások során kölcsönösen mentes az illetékektől, adóktól és vámoktól, valamint engedélyektől a másik Szerződő Fél államának területére bevitt
a) a gépjármű üzemanyagellátó rendszeréhez műszakilag és szerkezetileg kapcsolódó, a gépjárműtípushoz tervezett, gyárilag beépített tartályban lévő üzemanyag;
b) a fuvarozás ideje alatt felhasználandó kenőanyagok;
c) a nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű javításához szükséges alkatrészek és eszközök, amelyeket a rendeltetés hitelt érdemlő igazolása mellett visznek be a másik Szerződő Fél államának területére.
(2) A fel nem használt alkatrészeket vissza kell szállítani, a kicserélteket pedig ki kell vinni az állam területéről vagy a vámszervek felügyelete mellett azokat meg kell semmisíteni, vagy az adott Szerződő Fél államának területén érvényben lévő vámjogszabályok szerint kell eljárni.
(3) A jelen Egyezmény alapján adóktól/illetékektől mentes engedéllyel közlekedő gépjárművek mentesek minden olyan adótól és illetéktől, amely a gépjármű tulajdonlásával és használatával kapcsolatos.
(4) A jelen cikk (3) bekezdése nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket az autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem érinti azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek államának belső jogszabályai alapján, a gépjárművek megengedhető össztömegének és/vagy tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.
12. cikk
A határ-, vám-, állat-, növény- és járvány-egészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi ellenőrzés tekintetében a Szerződő Felek államának belső jogszabályait, rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi szerződések rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek mindkét Szerződő Fél a részese.
13. cikk
A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai sürgős orvosi kezelésre szoruló személyek szállításakor, a menetrend szerinti autóbuszoknál és az élőállatot, gyorsan romló, valamint veszélyes árut szállító gépjárműveknél a határ-, vám-, állat-, növény- és járvány-egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik.
14. cikk
(1) A jelen Egyezmény végrehajtása és a felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében a Szerződő Felek államaik illetékes hatóságainak képviselőiből Vegyesbizottságot hozhatnak létre. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek államai területén váltakozva tartja.
(2) A Vegyesbizottság javaslatokat tehet a jelen Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére. Ezen módosítások vagy kiegészítések akkor lépnek hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékváltással azok jóváhagyásáról értesítik egymást.
15. cikk
(1) A jelen Egyezmény rendelkezéseinek megsértése esetén azon Szerződő Fél állama illetékes hatóságainak kérésére, amely területén a szabálysértés történt, a másik Szerződő Fél állama illetékes hatóságai, amely területén a gépjárművet bejegyezték, kötelesek – saját államuk hatályos jogszabályaitól függetlenül – a következő intézkedések egyikét foganatosítani a fuvarozóval szemben:
a) a szabálysértő fuvarozó figyelmeztetése;
b) a szabálysértő fuvarozó figyelmeztetése azzal a közléssel, hogy ismételt szabálysértés esetén a fuvarozási engedély meghatározott időre való visszavonásra, vagy a jelen bekezdés c) alpontjának megfelelően megsemmisítésre kerül;
c) a jelen Egyezmény alapján kiadott engedély meghatározott időre történő visszavonása vagy megsemmisítése.
(2) A másik Szerződő Fél állama illetékes hatóságait tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.
16. cikk
(1) A jelen Egyezmény – a Szerződő Feleknek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, belső jogrendjük által előírt eljárás lefolytatásáról szóló – későbbi jegyzék keltének napjától számított 30. napon lép hatályba.
(2) A Szerződő Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik és az hatályban marad attól a naptól számított hat (6) hónapig, amikor az egyik Szerződő Fél diplomáciai úton az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról értesíti a másik Szerződő Felet.
Készült: Budapesten, a 2002. év október hó 28. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar, üzbég és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezése céljából az orosz nyelvű szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében:
dr. Csillag István s. k.
Az Üzbég Köztársaság
Kormánya nevében:
Elyar M. Ganijev s. k.''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. augusztus 16-ától kell alkalmazni.

(2) Az Egyezmény hatálybalépésének napjától a Szerződő Felek az 1967. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március 19. napján aláírt Egyezményt nem alkalmazzák.

(3) E rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére