• Tartalom
Oldalmenü

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

2021.01.01.

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)2 Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.

(3)3 Az

a)4 1. § (1) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,

b)5 1. § (5) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság

előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4)6 Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

(5)7 Az elsőfokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

(6)8 A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának visszafizetésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén az Itv. 82. §-át, illetőleg 88. §-át kell alkalmazni.

2. § (1)9 A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2)10 A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, valamint a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 10 000 forint, amely összeget a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

(3)11 Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsga

a) elméleti részvizsgájának díja 5000 forint,

b) gyakorlati részvizsgájának díja 2000 forint,

amely összeget – készpénz-átutalási megbízás útján – a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége részére kell megfizetni. A vizsgadíj magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

3. §12 A rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1)13 Az

a)14 1. § (1) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díj az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,

b)15 1. § (5) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díj az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság

bevételét képezi.

(2)16 A

a) 2. § (1) bekezdésében foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,

b) 2. § (2) bekezdésében foglalt díj a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –

c)17 2. § (3) bekezdésében foglalt díj a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége

bevételét képezi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez18

A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai

Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban

1.

Gyártás engedélyezése

150 000

2.

Forgalmazás engedélyezése

150 000

3.

Javítási tevékenység engedélyezése

80 000

4.

Lőtér üzemeltetés engedélyezése

50 000

5.

Lőfegyver kiállítás engedélyezése

20 000

6.

Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
– 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig
– 26–50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig
– 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett
– lőszerelem tárolóhely
Nem kell a 6. sor szerinti igazgatási szolgáltatási díjat külön leróni, ha az 1–5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével


15 000
35 000
45 000
35 000

7.

Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása

2 000

8.

Lőfegyver, lőszer-, lőszerelem-behozatali, kiviteli átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából

30 000

9.

Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként (a színházi tűzfegyver kivételével)
– csak lőszer esetén
Határvámhivatal igazolása

4 500
2 000
3 000

10.

Lőfegyver tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával (a filmgyártási célú lőfegyver, valamint a színházi tűzfegyver kivételével)

6 000

11.

Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba (a színházi tűzfegyver kivételével)

3 000

12.

A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartásának engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)

2 000

13.

Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)

2 000

14.

Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása, meghosszabbítása

4 000

15.

Szervezetek lőfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként (a színházi tűzfegyver kivételével)

3 000

16.

Színházi tűzfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként (az engedély cseréje, pótlása is)

2 000

17.

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése

2 000

18.

Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése lőfegyverenként

2 000

19.

Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés

3 000

20.

A lőfegyver tartására jogosító engedély cseréje, pótlása (a színházi tűzfegyver tartására jogosító engedély cseréje, pótlása kivételével)

4 000

21.

A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása
– 10 db lőfegyverig
– 11–25 db lőfegyverig
– 25 db lőfegyver fölött


2 500
4 500
7 000

22.

Filmgyártási célú lőfegyver behozatali, kiviteli, átszállítási, tartási engedélyezése esetén
– alapdíjként,
továbbá
– lőfegyverenként


13 000

2 000

23.

Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)

10 000

24.

Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése

6000

25.

Színházi tűzfegyver behozatalának, kivitelének, átszállításának engedélyezése
– egy fegyver esetén
– további fegyverenként

8000
2000

26.

Elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezése az engedély meglétét igazoló okmány kiállításával (az engedély cseréje, pótlása is)

6000

27.

A lőfegyver-kereskedői tevékenység végzésére jogosító engedély cseréje, pótlása

9000

28.

A fegyver kezelésére, illetve használatára jogosult személynek a szervezet részére kiadott lőfegyvertartási engedélybe történő bejegyzése, valamint az engedélyből történő törlése, kérelmenként

2400

2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez19

 

A

B

1.

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási számla száma

2.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

16.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

22.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-00000000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdése a 25/2012. (V. 11.) BM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdése a 25/2012. (V. 11.) BM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdését a 42/2016. (X. 25.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

12

A 3. § a 25/2012. (V. 11.) BM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (2) bekezdése a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdés c) pontját a 42/2016. (X. 25.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

19

A 2. számú melléklet a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelet 3. § b) pontjával megállapított, a 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.