• Tartalom

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

2022.09.02.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §1 A kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerésére Idősbarát Önkormányzat Díjat (a továbbiakban: Díj) alapítanak.

2. § (1) A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező alapfeladataikon túl

a) aktív tevékenységükkel – különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az idős korúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,

b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel,

c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széles körűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,

d) az a)–c) pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

(2) A helyi önkormányzatok a Díjra évenként pályázhatnak. A díjazott helyi önkormányzat akkor nyújthat be ismételten pályázatot, ha igazolja a Díj odaítélésének alapjául szolgáló teljesítményének folyamatosságát és a korábbi pályázatban értékeltekhez képest az idősügy területén újabb eredményt mutat fel.

3. § (1) A miniszterek a részletes pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a Díj adományozására vonatkozó javaslat megtétele céljából Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoznak létre.

(2)2 A Bizottság hét tagból áll. A Bizottság

a) elnökét a miniszterek együttesen kérik fel az idősügy területén elismert és köztiszteletben álló személyek köréből,

b)3 négy további tagját a kultúráért és innovációért felelős miniszter kéri fel, közülük kettőt az Idősek Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) tagjai közül,

c)4

d) két további tagját a belügyminiszter kéri fel.

(3)5 A Bizottság megbízatása öt évre szól. A tag a megbízatásáról lemondhat. Az elnök megbízatását a miniszterek együttesen vonhatják vissza. A további tagok megbízatását az őt felkérő miniszter – a Tanács tagja esetén a Tanács véleményének kikérését követően – vonhatja vissza.

(4)6 Ha a tag megbízatása megszűnik, az azt követő hatvan napon belül új tagot kell felkérni.

(5)7 A Bizottság a döntéseinek előkészítésére szakértőket kérhet fel, akik a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

(6)8 A Bizottság a működési rendjét maga alakítja ki azzal, hogy

a) a Bizottság határozatképességéhez legalább öt tag jelenléte szükséges,

b) a Bizottság a döntéseit a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza,

c) szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(7)9 A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.

4. § (1) A Bizottság évente részletes pályázati kiírást készít, amely tartalmazza a pályázati feltételeket, a részletes követelményrendszert és az elbírálás rendjét. A pályázati kiírás tervezetét jóváhagyásra a miniszterekhez kell felterjeszteni.

(2)10 A pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Önkormányzati Hírlevélben, valamint a Kormány honlapján kell közzétenni minden év március 31-éig.

(3) A Bizottság a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján bírálja el és a miniszterek részére javaslatot tesz a díjazandó helyi önkormányzatokra.

5. § (1)11 Évente legfeljebb tizenkét Díj kerül kiadásra. A Díj odaítéléséről a miniszterek együttesen döntenek.

(2)12 A pályázaton nyertes helyi önkormányzat Díjat és elismerést tartalmazó oklevelet kap. A Díj leírását a rendelet melléklete tartalmazza. A Díjjal járó pénzjutalom összege 1 500 000 forint, amelyet a díjazott önkormányzat az idősügy területén használ fel.

(3)13 A Díjat a miniszterek ünnepélyes keretek között minden évben az Idősek Világnapjához kapcsolódóan adják át.

(4)14 A díjazott helyi önkormányzatok névsorát a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Önkormányzati Hírlevélben kell közzétenni.

(5) A Díj adományozásának éves költségeit a miniszterek által felügyelt fejezeti költségvetésben kell biztosítani fele-fele arányban.

(6)15 A Tanács a Bizottság munkájában részt vevő tagjain keresztül jogosult meggyőződni arról, hogy a díjazott helyi önkormányzat a pályázatában leírt feltételeket továbbra is biztosítja.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)16

Melléklet az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM
együttes rendelethez17

Az Idősbarát Önkormányzat Díj leírása

Az Idősbarát Önkormányzat Díj 50 x 40 cm-es réztábla, amelyen gravírozva feltüntetésre kerül a helyi önkormányzat neve, az „IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ” szöveg, a Díj odaítélésének éve és a „MAGYARORSZÁG KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT FELELŐS MINISZTERÉTŐL ÉS BELÜGYMINISZTERÉTŐL” szöveg.
2

A 3. § (2) bekezdése a 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés b) pontja az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés c) pontját az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (3) bekezdése az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdése az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (3) bekezdése a 4/2005. (V. 13.) ICSSZEM–BM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (6) bekezdését a 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdését az 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet 4. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére