• Tartalom

6/2004. (I. 30.) GKM rendelet

6/2004. (I. 30.) GKM rendelet

a légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről1

2009.10.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében és 74. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre a lajstromozásra kötelezett légijárművek (a továbbiakban: légijárművek) és berendezéseik karbantartása során végzett műszaki szaktevékenységhez szükséges személyi jogosításra, annak megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre, vizsgáztatásra valamint a karbantartás-oktató szervezetek működésének engedélyezésére terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a)2

b) egyszerű könnyű repülőgép: nem túlnyomásos, dugattyús motorral felszerelt, 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgép, amely nincs felszerelve navigációs rendszerekhez kapcsolt, teljes körű vezérlést biztosító robotpilótával vagy pályavezérlő rendszerrel,

c) faszerkezetű repülőgép: fából készült fő szerkezeti elemekből épült repülőgép,

d) JAA teljes jogú taghatóság: olyan hatóság, amely a Társult Légügyi Hatóságok (Joint Aviation Authorities – JAA) teljes jogú tagja; az ilyen hatóság által az Egységes Légügyi Előírásoknak (Joint Aviation Requirements – JAR) megfelelően kiállított engedélyt vagy szakszolgálati engedélyt minden más ilyen hatóság elismer és elfogad,

e)3

f) képzés: képzési programban meghatározott módon és tartalommal végzett oktatási tevékenység,

g) képzési program: a képzés jellemzőit rögzítő dokumentum, amely tartalmazza a képzés célját, a tervezett képzési időt, a képzés módját, módszereit, a tananyag egységeit, tartalmát és a képzésben résztvevők teljesítményét értékelő módszert,

h) légijármű karbantartó szakszolgálati engedély: azon dokumentum, amely a képesítést igazolja és megerősíti, hogy az illető személy megfelel az e rendelet által előírt, a dokumentumban meghatározott légijármű alapkategóriára és légijármű típusjogosításra vonatkozó ismereti és tapasztalati követelményeknek,

i) szintetikus oktató eszköz: egyes rendszerek vagy részegységek működő modellje, beleértve a számítógépes szimulációt is,

j) társasági eljárások: a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó, illetve JAR-147 szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet által alkalmazott eljárások a karbantartó szervezet működési szabályzatának megfelelően az engedélyezett tevékenységi körén belül,

k) üzemképesség tanúsítás: a légijárművek és berendezéseik üzemképességét tanúsító nyilatkozat kiállítása.

l)4

Az üzemképesség tanúsítás általános személyi feltételei

3. § (1) A légijárművek karbantartását követő üzemképesség tanúsítást – a (2)–(3) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az e rendelet szerint képesített, légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel és a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti megbízással rendelkező személy végezhet.

(2) A nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenységre használt, 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek és a nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenységre használt, 2730 kg alatti maximális felszálló tömegű helikopterek jóváhagyott karbantartási programja szerinti – 150 repült órás periódus időt meg nem haladó végrehajtási gyakoriságú – karbantartást követő üzemképesség tanúsítást e rendelet szerinti képesítését igazoló szakszolgálati engedéllyel és a 4. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti megbízással rendelkező személy is végezhet.

(3) A nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenységre használt, 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek és a nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenységre használt, 2730 kg alatti maximális felszálló tömegű helikopterek jóváhagyott karbantartási programja szerinti – 48 órás periódus időt meg nem haladó végrehajtási gyakoriságú – karbantartást – kivéve a légijárművön végrehajtott módosítást, hibajavítást, berendezés cserét – követő üzemképesség tanúsítást megfelelő jogosítású pilóta szakszolgálati engedéllyel és a 4. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti megbízással rendelkező személy is végezhet.

(4) Légijármű berendezés karbantartása utáni üzemképesség tanúsítást az e rendelet szerint képesített és a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti megbízással rendelkező személy végezhet. A mezőgazdasági permetező és szóró berendezések karbantartására vonatkozó kiegészítő követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

(5) A mezőgazdasági permetező és szóró berendezések karbantartásával összefüggésben a személyi jogosítási és képzési követelményekre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – rendelkezéseket is alkalmazni kell.

(6) Légijárművek és azok berendezéseinek karbantartása során – a jóváhagyott karbantartó szervezet roncsolásmentes anyagvizsgálatra (NDT) vonatkozó jóváhagyása alapján végzett vizsgálatot követően – az üzemképesség tanúsító nyilatkozatot csak az adott anyagvizsgálati módszer tekintetében megfelelő, MSZ EN 473, illetve MSZ EN 4179 szabvány szerinti, légiközlekedési területre érvényes 2 vagy 3 szintű képesítést igazoló bizonyítvánnyal, valamint a vonatkozó szabvány szerinti gyakorlattal és a 4. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti megbízással rendelkező személy állíthat ki.

Az üzemképesség tanúsítók és a karbantartók megbízása

4. § (1) Légijárművek és azok berendezéseinek karbantartása során önálló szaktevékenység az adott szaktevékenységre vonatkozó írásbeli megbízás alapján végezhető.

(2) A megbízást

a) a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében a munkavállalót alkalmazó vagy megbízó karbantartó szervezet,

b) természetes személy esetében a személyt alkalmazó vagy megbízó légijármű tulajdonos, légijármű bérlő vagy légijármű üzemben tartó

adja ki.

(3) A megbízás kiadása a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott eljárás vagy eljárásrendszer alapján történik. A jóváhagyás során alkalmazandó egységes elbírálhatóság és az átláthatóság érdekében az eljárásnak tartalmaznia kell a tevékenység munkaköri elemzését (tevékenységi lista), az elméleti és gyakorlati képzettségi követelmények (alapismereti és repülés-szakmai) megállapítását, beleértve a megbízásban meghatározott jogosítás megszerzési és fenntartási rendszerét, a mentesítéseket és az életkori korlátozásokat is.

Légijármű karbantartó szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtása, az engedély kiadása és folyamatossága

5. § (1) A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kiadására vagy annak módosítására vonatkozó kérelmet a 1. számú melléklet szerinti formában kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani.

(2)5 A légiközlekedési hatóság a légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt akkor adja meg, ha a kérelmező megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(3) A légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki az 1. számú melléklet szerinti formában, azonban az engedély kiadásának előkészítésével a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet is megbízhat.

(4) A légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság – a HgCAA.AML.00001-től HgCAA.AML.99999-ig terjedő számsorból, növekvő sorrendben kiadható – engedélyszámmal látja el.

(5) A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély folyamatosságával kapcsolatos részletes szabályokat a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

A képesítés igazolása

6. § (1) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott ,,A'', ,,B1'', ,,B2'', ,,B3'' és ,,C'' kategória szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány számára a légiközlekedési hatóság légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt ad ki. Az üzemképesség tanúsító állomány a légiközlekedési hatóság felszólítására 24 órán belül köteles bemutatni légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyét.

(2) A 7. § (3) bekezdésében meghatározott ,,D1'', ,,D2'', ,,E1'' és ,,E2'' kategória szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány számára az alapismereti követelmények teljesítését igazoló dokumentumot a légiközlekedési hatóság, jóváhagyott karbantartó szervezet vagy e rendelet szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet adja ki. Az üzemképesség tanúsító állomány a légiközlekedési hatóság felszólítására 24 órán belül köteles bemutatni az alapismereti követelmények teljesítését igazoló dokumentumot.

Üzemképesség tanúsító kategóriák és tanúsítási jogosultságok

7. § (1) Üzemképesség tanúsítás a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet, illetve a légijármű tulajdonosa, bérlője vagy üzemben tartója által adott megbízásban meghatározott tevékenységi körben adható ki.

(2) E rendelet szerint képesített és érvényes – szükség szerint megfelelő típus, típus csoport vagy alcsoport jogosítással ellátott – légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel rendelkező üzemképesség tanúsító állomány jogosult arra, hogy az alábbi kategóriák egyikében vagy egyszerre több kategóriában a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet, illetve a légijármű tulajdonosa, bérlője vagy üzemben tartója által adott üzemképesség tanúsító megbízással rendelkezzen:

a) ,,A'' kategória – forgalmi üzemképesség tanúsító szerelő,

b) ,,B1'' kategória – gépész üzemképesség tanúsító,

c) ,,B2'' kategória – avionikai üzemképesség tanúsító,

d) ,,B3'' kategória – egyszerű könnyű repülőgép üzemképesség tanúsító,

e) ,,C'' kategória – teljes légijármű üzemképesség tanúsító.

(3) E rendelet szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány jogosult arra, hogy az alábbi kategóriák egyikében vagy egyszerre több kategóriában a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet által kiadott üzemképesség tanúsító megbízással rendelkezzen:

a) ,,D1'' kategória – mechanikus berendezés üzemképesség tanúsító,

b) ,,D2'' kategória – villamos berendezés üzemképesség tanúsító,

c) ,,E1'' kategória – gázturbinás hajtómű üzemképesség tanúsító,

d) ,,E2'' kategória – dugattyús motor üzemképesség tanúsító.

(4) A (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott kategóriákra vonatkozó tanúsítási jogosultságokat a 2. számú melléklet, a (2) bekezdés d) pontjában és a (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kategóriákra vonatkozó tanúsítási jogosultságokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

Személyi megfelelőség, alapismereti és tapasztalati követelmények, képzés és jogosítás

8. § (1) Az üzemképesség tanúsító állománynak vizsgával kell bizonyítania, hogy a légiközlekedési hatóság számára elfogadható szintű ismeretekkel rendelkezik a 7. § (2) bekezdése szerinti ,,A'', ,,B1'', ,,B2'', ,,B3'' és ,,C'' kategóriának megfelelő ismereti modulokban, amely kategóriákra a légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt kiadják vagy kiterjesztik.

(2) Az üzemképesség tanúsító állománynak vizsgával kell bizonyítania, hogy a légiközlekedési hatóság számára elfogadható szintű ismeretekkel rendelkezik a 7. § (3) bekezdése szerinti ,,D1'', ,,D2'', ,,E1'' és ,,E2'' kategóriájának megfelelő ismereti modulokban, amely kategóriákra a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet az üzemképesség tanúsító megbízást kiadja vagy kiterjeszti.

(3) A személyi megfelelőséggel, az alapismereti és tapasztalati követelményekkel, a típus/típuscsoport/műveleti képzéssel és jogosítással, valamint a fizikai és mentális alkalmassággal kapcsolatos részletes szabályokat e rendelet 2., 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. Az egészségi alkalmasságról külön jogszabály rendelkezik.

(4) Az alapismereti követelmények tekintetében és a kapcsolódó vizsgák során teljesen vagy részben be kell számítani bármely más olyan műszaki képzettséget, amelyet a légiközlekedési hatóság az e rendeletben meghatározott ismeretszinttel egyenértékűnek tekint.

Szakszolgálati engedély visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

9. § A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély, illetve a megbízás visszavonásával, felfüggesztésével vagy korlátozásával kapcsolatos részletes szabályokat a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

A karbantartás-oktatás és vizsgáztatás feltételei

10. §6 (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek légijármű típusképzésére, valamint hajtómű vagy motor típusképzésére a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2042/2003/EK rendelet) IV. melléklete (Part–147) szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jogosult.

(2) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek alapismereti és légijármű, valamint hajtómű vagy motor típusvizsgáztatására a légiközlekedési hatóság és a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklete (Part–147) szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jogosult.

(3) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyek alapképzésére, berendezés típus vagy műveleti képzésére és hajtómű vagy motor típusképzésére az a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklete (Part–147) szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet, megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet, valamint a légiközlekedési hatóság által elfogadott egyéb szervezet jogosult.

(4) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyek alapismereti vizsgáztatásra és hajtómű vagy motor típusvizsgáztatására a légiközlekedési hatóság és a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklete (Part–147) szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jogosult. A 7. § (3) bekezdésében felsorolt kategóriák esetében a légiközlekedési hatóság felhatalmazása alapján a jóváhagyott karbantartó szervezet is végrehajthat alapismereti vizsgáztatást.

(5) A légijárművek és azok berendezéseinek karbantartása során önálló szaktevékenységet végző személyeknek – a 3. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a 4. § (1) bekezdése szerinti megbízásához szükséges képzések és vizsgáztatások végrehajtására jogosult:

a) a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklete (Part–147) szerint jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet,

b) külön jogszabály alapján jóváhagyott karbantartó vagy üzemben tartó szervezet, működési engedélye alapján,

c) egyéb, képzéssel foglalkozó jogi vagy természetes személy, a külön jogszabály alapján jóváhagyott karbantartó vagy üzemben tartó szervezet minőségügyi felügyelete alatt.

(6) Az (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a képzést végrehajtónak rendelkeznie kell képzési programmal, a képzések és vizsgáztatások tárgyi és személyi feltételeivel, képzési és vizsgáztatási eljárásokkal, és biztosítania kell a képzések visszakövethetőségét.

11. §7

12. §8

13. §9

Azonos biztonságot nyújtó esetek

14. § (1) A légiközlekedési hatóság bármely, e rendelet szerint ,,A'', ,,B1'', ,,B2'' és ,,C'' kategóriában képesítendő személyt mentesíthet a rendelet követelményei alól a 2. számú melléklet JAR 66.60 pontja alapján.

(2) A légiközlekedési hatóság bármely, e rendelet szerint ,,B3'', ,,D1'', ,,D2'', ,,E1'' és ,,E2'' kategóriában képesítendő személyt mentesíthet a rendelet követelményei alól, amennyiben meggyőződött arról, hogy a rendeletben nem szereplő helyzet áll fenn, továbbá teljesül bármely olyan kiegészítő feltétel, amelyet a légiközlekedési hatóság az azonos biztonság biztosításához szükségesnek tart.

(3)–(4)10

Záró rendelkezések

15. §11 Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1592/2002/EK rendelete (2002. július 15.) a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról,

b) a Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról.

16. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba.

(2)12

(3) E rendelet hatálybalépését követően a légiközlekedési hatóság korlátozás és honosítás nélkül elfogad bármely JAA teljes jogú taghatóság által kiadott légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt, és nem támaszt kiegészítő követelményt bármely JAA teljes jogú taghatóság által jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet által kiadott bizonyítvány, illetve dokumentum elfogadásához.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt a légiközlekedési hatóság által kiadott légijármű szerelő szakszolgálati engedélyek, a karbantartás-oktató szervezetek működési engedélyei, a bejegyzett képesítések, jogosítások és jóváhagyások az engedélyekbe bejegyzett érvényességi dátumig változtatás nélkül érvényesek.

(5)13 Az e rendelet hatálybalépése előtt a légiközlekedési hatóság által kiadott szakszolgálati engedélyek, a bejegyzett képesítések és jogosítások a 6. számú mellékletben meghatározott feltételekkel és módon átválthatóak az e rendelet szerinti szakszolgálati engedélyre, kategóriára, alkategóriára, valamint típus, típuscsoport vagy alcsoport jogosításra.

(6) Az e rendelet szerint kiadott légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyekről és működési engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet.

(7)14

(8)15 A légiközlekedési hatóság vezetője a Társult Légügyi Hatóságok igazgatási és tájékoztató anyagainak az e rendelet tárgykörébe tartozó eljárásait a légiközlekedési hatóság belső utasításaiban rögzíti, míg a teljesítés elfogadható módozatait, értelmező és magyarázó anyagait, valamint ideiglenes útmutatókat internetes honlapján teszi közzé.

(9)–(12)16

1. számú melléklet a 6/2004. (I. 30.) GKM rendelethez17


Dokumentum és űrlap minták

1. Dokumentum és űrlap mintákkal kapcsolatos formai követelmények:
A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély (JAA 26. nyomtatvány) kiadása e melléklet szerinti formában – egy lapra kivitelezve – a következők szerint történik. A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély fedőlapja, a feltételeket és az engedélyes adatait tartalmazó oldalai sorrendben a légijármű karbantartó szakszolgálati engedély első oldalára, míg a 'JAR–66 (al)kategóriák', 'JAR–66 légijármű típusjogosítás' és 'JAR–66 korlátozások' című oldalai sorrendben a légijármű karbantartó szakszolgálati engedély második oldalára kerülnek nyomtatásra.
A JAR–66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kérelem (JAA 19. nyomtatvány) benyújtása e melléklet szerinti formában, egy lapon történik.

2.18 Légijármű karbantartó szakszolgálati engedély minta
2)    Légijármű karbantartó szakszolgálati engedély minta (1. oldal)

6M13998O_0

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Polgári Légiközlekedési Igazgatósága

Civil Aviation Administration of the National Transport Authority

JAR-66

Légijármű Karbantartó

Szakszolgálati Engedély
Aircraft Maintenance Licence

Jelen Engedélyt a Társult Légügyi Hatóságok minden
Teljes Jogú Tagja elismeri.

This Licence is recognised by all Full Member Authorities
of the Joint Aviation Authorities

 

Feltételek:
Conditions:

1)        Jelen szakszolgálati engedélyt egy fényképes személyazonosító okmánnyal együtt kell felmutatni.

        This licence must be accompanied by an identity document containing a photograph of the licence holder.

2)        Bármely (al)kategória bejegyzése a JAR66 (Al)Kategóriák című oldalra önmagában nem jogosítja fel az engedélyest arra, hogy légijárműre üzemképesség tanúsító nyilatkozatot adjon ki.

        Endorsement of any (sub)categories on the page entitled JAR–66 (Sub)Categories only does not permit the holder to issue a certificate of release to service for an aircraft.

3)        Légijármű típusok bejegyzése a JAR-66 Légijármű Típusjogosítás című oldalra azt jelenti, hogy az engedélyes a bejegyzés napján rendelkezik az adott típusú légijármű üzemképességének tanúsításához szükséges képesítéssel.

        Endorsement of aircraft types on the page entitled JAR–66 Aircraft Type Ratings means the holder qualified to issue certificates of release to service for such aircraft at the date of endorsement.

4)         Jelen szakszolgálati engedély, ha abba a ’B1’ vagy a ’B2’ vagy a ’B3’ vagy a ’C’ kategóriát bejegyezték, akkor egy érvényes, légijármű típusra kiadott JAR-145/PART-145 üzemképesség tanúsító megbízással együtt találkozik az ICAO 1. Függeléke szándékával.

        This licence when endorsed in category ‘B1’ or ‘B2’ or ‘B3’ or ‘C’ together with a valid aircraft type JAR–145/PART-145 certification authorisation meets the intent of ICAO Annex 1.

5)         Az engedélyes felel azért, hogy az üzemképesség tanúsító nyilatkozat csak jelen szakszolgálati engedély, valamint a JAR–66 és a JAR–145/PART-145 korlátozásain belül kerüljön kiadásra, a 6. pontban meghatározott esetet kivételéve.

        It is the responsibility of the holder to ensure that certificates of release to service are only issued within the limitations of this licence and both JAR–66 and JAR–145/PART-145 except as specified in paragraph 6.

6)        Jelen engedély csak abban az esetben használható JAR–145/PART-145 szervezeten kívül, ha a szakszolgálati engedélyt kiállító Hatóság erre vonatkozó külön nyilatkozatot tesz a Korlátozások című oldalon.

        This licence may only be used outside the JAR–145/PART-145 organisation if a specific statement to such affect is endorsed by the Authority that issued this licence on the page(s) entitled Limitations.

7)        Jelen szakszolgálati engedély a JAR-66.40 szerint – kivéve ha azt korábban felfüggesztették, visszavonták – a Korlátozások című oldalán megadott felülvizsgálati időpontig érvényes.

        This licence remains current until the review date on the Limitation page whilst in compliance with JAR–66.40 unless previously suspended or revoked.

 

1)    Kiállító állam
State of issue

Magyarország
Hungary

2)    Engedélyszám
Licence number

HgCAA.AML.

3)    Engedélyes neve:
Full name of holder

 

4)    Születési hely és idő
Date and place of birth

 

5)    Lakcíme
Address of holder

 

6)    Állampolgárság
Nationality

 

7)    Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

 

8)    Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer
& date

 

9)    Kiállító hatóság pecsétje:
Stamp of issuing Authority

 

JAA Form 26


Légijármű karbantartó szakszolgálati engedély minta (2. oldal)
6M13998O_1

JAR-66 (al)kategóriák
JAR-66 (Sub)Categories

 

JAR-66 légijármű típusjogosítás
JAR-66 Aircraft Type Ratings

 

JAR-66 korlátozások
JAR-66 Limitations

 

A

B1

B2

C

 

B3

Légijármű típus
Aircraft Type

Kategória
Category

Kiállító pecsétje és Dátum
Official Stamp & Date

 

Gázturbinás repülőgépek
Aeroplanes Turbine

 

 

 

 

 

(A JAR-66 szabályozási körén kívül eső nemzeti kategória)
(National category outside the scope of JAR-66)

 

 

 

Dugattyús repülőgépek
Aeroplanes Piston

 

 

 

 

 

Gázturbinás helikopterek
Helicopters Turbine

 

 

 

 

 

A JAR-66 szabályozási körén kívül eső nemzeti jogosítások
National privileges outside the scope of JAR-66

Dugattyús helikopterek
Helicopters Piston

 

 

 

 

 

Kiállító pecsétje és dátum
Official Stamp & Date

Avionika
Avionics

 

 

 

 

 

Légijármű
Aircraft

 

 

 

 

 

Fenntartva
Reserved

 

 

 

 

 

Egyszerű könnyű repülőgép
Simple Light Aeroplane

 

 

 

 

 

 

Engedély felülvizsgálatának időpontja
Licence Review Date

Engedélyszám
Licence number

HgCAA.AML.

Engedélyszám
Licence number

HgCAA.AML.

Engedélyszám
Licence number

HgCAA.AML.3.19 JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kérelem minta
3)    JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kérelem minta (1. oldal)
6M13998P_0

JAR-66 Légijármű Karbantartó Szakszolgálati Engedély Kérelem (AML)

JAR-66 Aircraft Maintenance Licence (AML) Application

(Első kérelem / Változtatás / Folyamatosság fenntartása)

(Initial / Variation / Continuity)

JAA 19. űrlap

JAA Form 19

A kérelmező adatai:

Applicants details:

 

Név:

Name:

 

Cím:

Address:

 

Állampolgárság:

Nationality:

 

Születési idő és hely:

Date and place of birth:

 

JAR–66 Légijármű Karbantartó Szakszolgálati Engedély adatai (amennyiben vonatkozik):

JAR-66 Aircraft Maintenance Licence details (if applicable):

Engedély száma:

Licence number:

 

Kiállítás kelte:

Date of issue:

 

Munkáltató adatai:

Employers details:

 

Név:

Name:

 

Cím:

Address:

 

JAR-145/PART-145 engedély száma:

JAR-145/PART-145 approval number:

 

Telefon:

Telephone:

 

Fax:

Fax:

 

Kérelem tárgya:

Application for:

(A megfelelő helye(ke)t (✓)-val jelölje)

(Tick (✓) relevant box(es))

Első kérelem

Initial

Változtatás

Variation

Folyamatosság fenntartása

Continuity

Jogosítás

Rating

A

B1

B2

C

B3

 

Gázturbinás repülőgépek

Aeroplanes Turbine

 

 

 

 

Dugattyús repülőgépek

Aeroplanes Piston

 

 

 

Gázturbinás helikopterek

Helicopter Turbine

 

 

 

Dugattyús helikopterek

Helicopter Piston

 

 

 

Fenntartva

Reserved

 

 

 

 

 

Avionika

Avionics

 

 

 

 

Légijármű

Aircraft

 

 

 

 

Egyszerű könnyű repülőgép

Simple Light Aeroplane

(A JAR-66 szabályozási körén kívül eső nemzeti kategória)

(National Category outside the scope of JAR-66)

 

Típus, csoport / alcsoport jogosítások
(amennyiben vonatkozik):

Type, group / sub-group endorsements
(if applicable):

 

 

 

 

 

 

Fent jelzettek szerint kérem a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kiadását / módosítását / megújítását és igazo-
lom, hogy a közölt adatok a kérelem beadásának időpontjában helytállóak voltak. Tudomásul veszem azt is, hogy a valóságtól eltérő adat közlése esetén a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély birtoklásától megfoszthatnak.

I wish to apply for initial issue / variation of/ continuity of JAR–66 aircraft maintenance licence as indicated and confirm that the information contained in this form was correct at the time of application. I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a JAR–66 aircraft maintenance licence.

Aláírás:

Signed:

 

Név:

Name:

 

Kelt:

Date:

 


JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kérelem minta (2. oldal)
6M13998P_1

JAR-66 Légijármű Karbantartó Szakszolgálati Engedély Kérelem (AML)

JAR-66 Aircraft Maintenance Licence (AML) Application

(Első kérelem / Változtatás / Folyamatosság fenntartása)

(Initial / Variation / Continuity)

JAA 19. űrlap

JAA Form 19

Légijármű karbantartási tapasztalat:

Aircraft maintenance experience:

Igazoló aláírás

Conf Signature

A következők beszámítását kérem (amennyiben vonatkozik):

I wish to claim the following credits (if applicable):

(A megfelelő helye(ke)t (✓)-val jelölje)

(Tick (✓) relevant box(es))

Tapasztalat beszámítását PART-147 képzés alapján

Experience credit due PART-147 training

Tapasztalat beszámítását egyenértékű vizsgák alapján

Examination credit due equivalent exam

Vonatkozó bizonyítványokat mellékelje!

Enclose relevant certificates!

JAR-145/PART-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet ajánlása (adott esetben): Ezennel igazoljuk, hogy kérelmező megfelelt a JAR-66 vonatkozó karbantartási alapismereti és gyakorlati követelményeinek és javasoljuk, hogy Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága adja ki vagy terjessze ki JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyét.

JAR–145/PART-145 approved maintenance organisation recommendation (if applicable): It is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance knowledge and experience requirements of JAR–66 and it is recommended that Civil Aviation Administration of the National Transport Authority of Hungary grants or endorses the JAR–66 aircraft maintenance licence.

Aláírás:

Signed:

Név:

Name:

Beosztás:

Position:

Kelt:

Date:

2. számú melléklet a 6/2004. (I. 30.) GKM rendelethez


A JAR-66 – Üzemképesség Tanúsító Karbantartó Állomány 1. része

JAR-66.1 Általános rész (lásd AMC 66.1)

a) A JAR-145 előírja, hogy a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet nevében megfelelő megbízással rendelkező üzemképesség tanúsító állománynak kell kiállítania az üzemképesség tanúsító nyilatkozatot, miután meggyőződött arról, hogy az összes szükséges karbantartási munkát elvégezték.
b) Amennyiben a c), d), e) és f) pontok másként nem rendelkeznek, az üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadásáért felelős üzemképesség tanúsító állománynak jelen JAR-66 megfelelő követelményei szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.
c) Jelen JAR-66 hatálya csak az 5700 kg és ennél nagyobb maximális felszállótömegű repülőgépek és helikopterek üzemképesség tanúsító nyilatkozata kiadásáért felelős üzemképesség tanúsító állományra terjed ki.
d) A JAR-66 hatálybalépése előtt érvényben lévő nemzeti légügyi előírás szerint üzemképesség tanúsító jogosultság gyakorlásával megbízott személyek továbbra is gyakorolhatják ezen jogosultságukat.
e) A JAR-66.3 b) bevezetési időpontjában a JAR-66 hatálybalépése előtt érvényben lévő nemzeti légügyi előírás szerint jóváhagyott alap- vagy típusképzésen résztvevő személyeket továbbra is ezen nemzeti légügyi előírás szerint lehet képesíteni. Az ilyen képzést követően megszerzett képesítést a JAR-66.1 d) szerint gyakorolható üzemképesség tanúsító jogosultsághoz elfogadják.
f) A d) vagy e) pontok szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány továbbra is gyakorolhatja jogosultságát, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt a jogosultságot egyéb képesítési alapkategóriákra vagy alkategóriákra kívánják kiterjeszteni, mely kiterjesztésekre a JAR-66 megfelelő kiegészítő követelményei vonatkoznak. A d) vagy e) pont szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány jogosultsági köre kiterjeszthető új légijármű típusokra is, a JAR-66 hatálybalépése előtt érvényes nemzeti légügyi előírást teljesítve.
g) Annak ellenére, hogy a d), e) és f) pontokban említett személyek továbbra is gyakorolhatják jogosultságukat, a JAR-66.3 d)-ben meghatározott időkorlátokon belül a nemzeti előírások szerinti képesítés alapján, további vizsgák letétele nélkül JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt kell számukra kiadni. Amennyiben a képzettség eltér a JAR-66 követelményeitől a JAR-66 szakszolgálati engedély tartalmazhat műszaki korlátozásokat azonban ezek nem változtatják meg a korábbi üzemképesség tanúsító jogosultságokat. A műszaki korlátozások törlésre kerülnek, amint az érintett személy a megfelelő különbözeti vizsgát sikeresen letette.

JAR 66.3 Hatálybalépés

a) Jelen JAR-66 először 1998. április 3-án került kiadásra és 1998. június 1-jén lépett hatályba.
b) Azon személyek, akiknek jóváhagyása 2001. június 1. után a JAR-66.1 b) vagy f) pontja szerint szükséges, jelen JAR-66 előírásait kell teljesítsék.
c) A b) alpontban közölt átállási időszakban a JAA teljes jogú taghatóság JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt adhat ki.
d) Akinek a JAR-66.1 g) alapján a nemzeti képesítését JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyre kell cserélni, ezt a b) alpont szerinti átállási időszak végétől számított 10 éven belül kell megtennie.

JAR 66.10 Alkalmazhatóság

a) Jelen JAR-66 azon személyek képesítésére vonatkozó követelményeket írja elő, akiket a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet felhatalmaz a JAR-145.50 szerinti üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadására.
Az ilyen személyeknek elméleti ismereteiket és tapasztalatukat bizonyító érvényes, típusjogosítással ellátott JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel, továbbá üzemképesség tanúsítására felhatalmazó, érvényes JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízással kell rendelkezniük.
b) A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély megszerzéséhez eleget kell tenni a JAR-66.15, a JAR-66.25 és a JAR-66.30 – a JAR-66.20 alapkategóriára vagy kategóriára vonatkozó – követelményeinek.
A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélybe a vonatkozó JAR-66.20 alapkategória/alapkategóriák és – megfelelő esetben – a JAR-66.45 szerint kiadott bármely légijármű típusjogosítás kerül bejegyzésre.
Megjegyzés: A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély légijármű típusjogosítás nélkül is kiadható, de tekintetbe kell venni, hogy a légijármű típusjogosítás az egyik előfeltétele a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízásnak.
c) A JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás elnyeréséhez meg kell felelni a JAR-66.40, JAR-66.45, JAR-66.50 és JAR-66.55 b) pontjainak.
Megjegyzés: A JAR-145 további követelményeket is tartalmaz a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás elnyeréséhez.

JAR 66.13 Kérelmezés és kiadás

a) A JAR-66.10 b) szerinti légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kiadására vagy annak módosítására vonatkozó kérelmet a JAA teljes jogú taghatósága által előírt formában és módon kell ezen Hatósághoz benyújtani.
b) Az a kérelmező, aki megfelel a JAR-66.10 b) vonatkozó követelményeinek és befizette a JAA teljes jogú taghatósága által előírt díjat, jogosult a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély elnyerésére.
c) A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt a JAA teljes jogú taghatósága adja ki, de az engedély kiadásának előkészítésével megbízhat megfelelő JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet is.
Megjegyzés: A JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás kiadását a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végzi, miután megállapította, hogy a JAR-66 és JAR-145 megfelelő pontja teljesülnek.

JAR 66.15 Megfelelőség (lásd IEM 66.15)

a) Az üzemképesség tanúsító állomány alsó korhatára betöltött 21. életév.
b) Az üzemképesség tanúsító állománynak elfogadható szinten kell olvasnia, írnia és kommunikálnia azon nyelv(ek)en, amely(ek)en az üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadásához szükséges műszaki dokumentációt és társasági eljárásokat megírták.

JAR 66.20 Kategóriák és tanúsítási jogosultságok (lásd AMC 66.20)

a) Tanúsítások a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet eljárásai szerint a társasági megbízásban meghatározott tevékenységi körön belül kerülnek kiadásra.
b) Jelen JAR-66 szerint képesített és érvényes – szükség szerint megfelelő típusjogosítással ellátott – légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel rendelkező üzemképesség tanúsító állomány jogosult arra, hogy az alábbi kategóriák egyikében vagy egyszerre több kategóriában JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízással rendelkezzen:
(1) 'A' kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy kisebb tervezett forgalmi karbantartás és a JAR-145-ben meghatározott egyszerű hibajavítások után, a megbízásában rögzített feladatok körén belül üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki. A tanúsítási jogosultságok arra a munkára korlátozódnak, amelyet a megbízással rendelkező személyesen végzett el. Az 'A' kategória a repülőgépek, helikopterek, gázturbinás és dugattyús hajtóművek kombinációja szerint alkategóriákra oszlik.
Megjegyzés: 'B1' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás automatikusan jogosít a megfelelő 'A' alkategóriákban történő tanúsításra. 'B2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány képesíthető bármely 'A' alkategóriára, éppúgy, mint bármely repülőgép-műszerész, aki eleget tesz a megfelelő 'A' alkategória követelményeinek.
(2) 'B1' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki forgalmi karbantartás után, beleértve a légijármű szerkezetet, hajtóműveket, gépész és villamos rendszereket. A jogosultsághoz tartozik azon forgalomnál cserélhető avionikai egységek cseréje, amelyek üzemképessége egyszerű tesztekkel ellenőrizhető. A 'B1' kategória a repülőgépek, helikopterek, gázturbinás és dugattyús hajtóművek kombinációja szerint alkategóriákra oszlik.
(3) 'B2' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki avionikai és villamos rendszerek forgalmi karbantartását követően.
(4) 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki hangárkarbantartást követően. A megbízás a teljes légijárműre vonatkozik, annak összes rendszerével együtt.
Megjegyzés: A JAR-145 meghatározza azt az állományt, amely a 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány támogatásához szükséges a hangárkarbantartás során, beleértve a 'B1' és 'B2' kategóriákban képesített állományra vonatkozó részletes követelményt.

JAR 66.25 Alapismereti követelmények (lásd AMC 66.25 és IEM 66.25)

a) Az üzemképesség tanúsító állománynak vizsgával kell bizonyítania, hogy a JAA teljes jogú taghatósága számára elfogadható szintű ismeretekkel rendelkezik a JAR-66.20 azon kategóriájának megfelelő témaköri modulokban, amelyre a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt kiadják vagy kiterjesztik.
b) Az ismeretszintek szorosan összefüggenek a szóban forgó JAR-66.20 kategóriának megfelelő tanúsítás bonyolultságával, ami azt jelenti, hogy az 'A' kategóriához korlátozott, de megfelelő szintű, míg a 'B1' és 'B2' kategóriához átfogó, teljes körű ismereteket kell felmutatni a megfelelő témaköri modulokban. A 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak a 'B1' vagy 'B2' kategóriának megfelelő ismeretszintet kell teljesítenie.
c) Az alapismereti követelmények tekintetében és a kapcsolódó vizsgák során teljes mértékben vagy részlegesen beszámításra kerül bármely más olyan műszaki képzettség, amelyet a JAA teljes jogú taghatósága egyenértékűnek tekint a JAR-66 ismeretszintjével.

JAR 66.30 Tapasztalati követelmények (lásd AMC 66.30)

a) Az üzemképesség tanúsító állomány meg kell feleljen a kérelmezett JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kiadásának feltételét képező, a polgári légijárművek karbantartása területén szerzett minimális tapasztalatra vonatkozó követelményeknek, amelyeket a JAA teljes jogú taghatóság enyhít, amennyiben meggyőződött arról, hogy a kérelmező JAR-147 szerint jóváhagyott képzésben vagy más megfelelő műszaki képzésben részesült. Az 'A' és 'B1' vagy 'B2' kategória esetében a tapasztalatnak gyakorlati jellegűnek kell lennie, vagyis a légijármű karbantartási feladatainak tipikus keresztmetszetében való részvételt jelenti.
b) A minimális polgári légijármű karbantartási tapasztalat – az a) pont szerint lehetséges enyhítés előtt – az 'A' kategória esetében három év, a 'B1' vagy 'B2' kategória esetében öt év.
c) A 'C' kategória esetében a minimális polgári légijármű karbantartási tapasztalat 'B1' vagy 'B2' képesítéssel forgalmi karbantartásban az üzemképesség tanúsító állomány tagjaként, illetve hangárkarbantartásban a 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány támogatójaként, vagy e kettőt kombinálva eltöltött három év. Amennyiben a 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító a JAA teljes jogú taghatósága által elismert egyetemen vagy egyéb felsőfokú tanintézetben szerzett műszaki végzettséggel rendelkezik, minimális polgári légijármű karbantartási tapasztalat alatt – alternatívaként – a jellemzően a légijármű karbantartással közvetlenül kapcsolatos feladatkörben eltöltött három év értendő, amelyből hat hónapot a hangárkarbantartási tevékenység megfigyelése tesz ki.
d) A szükséges tapasztalati időből minden üzemképesség tanúsítónak legalább 1 év, a kérelmezett JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kategóriára/alkategóriára jellemző légijármű karbantartásában szerzett friss tapasztalattal kell rendelkeznie.
e) A JAA teljes jogú taghatósága elfogadja a nem polgári légijármű karbantartási környezetben szerzett légijármű karbantartási tapasztalatot, amennyiben meggyőződött arról, hogy az ilyen karbantartás egyenértékű a JAR-66-ban előírttal, de ez esetben kiegészítő polgári légijármű karbantartási tapasztalat szükséges a polgári légijármű karbantartási környezet megértésének biztosítására.

JAR 66.40 A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély folyamatossága (lásd AMC és IEM 66.40)

A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély birtokosának gondoskodnia kell arról, hogy a szakszolgálati engedélyben lévő adatok megegyezzenek az eredeti szakszolgálati engedélyt kiadó JAA teljes jogú taghatóságánál lévő szakszolgálati engedély másodpéldány adataival, ezért a szakszolgálati engedély legutolsó kiadása vagy módosítása után legkésőbb 5 évvel be kell nyújtania a szakszolgálati engedélyt ezen JAA teljes jogú taghatóságnak felülvizsgálatra. Ennek elmulasztása esetén az ilyen JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély alapján kiadott bármelyik JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízás érvényét veszti és a szakszolgálati engedély újbóli kiadása előtt esetleg kérhetik a friss légijármű karbantartási tapasztalat igazolását és/vagy néhány vizsga megismétlését. Erről a JAA teljes jogú taghatóság dönt minden egyes esetben.

JAR 66.45 Típus/műveleti képzés és jogosítás (lásd AMC és IEM 66.45)

a) Az 'A' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak megfelelő JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, mielőtt egy bizonyos légijármű típusra JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízást szerezne. JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízás csak egy megfelelően jóváhagyott JAR-145 vagy JAR-147 szervezet által végrehajtott, az adott légijárműre vonatkozó 'A' kategóriájú műveleti képzés eredményes befejezését követően adható ki.
b) A 'B1' és 'B2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak a megfelelő légijármű típusra jogosító JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, mielőtt egy bizonyos légijármű típusra JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízást szerezne. A JAA teljes jogú taghatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás oktató szervezet által jóváhagyott, vonatkozó 'B1' vagy 'B2' kategóriájú légijármű típusképzés eredményes befejezését követően kerül kiadásra a jogosítás.
c) A 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak megfelelő légijármű típusra jogosító JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, mielőtt egy bizonyos légijármű típusra JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízást szerezne. A JAA teljes jogú taghatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás oktató szervezet által jóváhagyott, vonatkozó 'C' kategóriájú légijármű típusképzés eredményes befejezését követően kerül kiadásra a jogosítás, kivéve azt az esetet, amikor a 'C' kategóriájú személy a JAR-66.30 c) szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, mely esetben az első megfelelő légijármű típusképzésnek 'B1' vagy 'B2' kategória szintűnek kell lennie.
d) A fenti a)c) alpontokban előírt, jóváhagyott légijármű műveleti vagy típusképzés elvégzését vizsgával kell kielégítően bizonyítani.

JAR 66.50 Fizikai és mentális alkalmasság (lásd AMC 66.50)

Az üzemképesség tanúsító állománynak tilos gyakorolnia üzemképesség tanúsító társasági megbízása szerinti jogosultságait, amennyiben tudja, vagy feltételezi, hogy fizikai vagy szellemi állapota alkalmatlanná teszi ezen jogosultságok gyakorlására.

JAR 66.55 A képesítés igazolása (lásd IEM 66.55)

Jelen JAR-66 szerint képesített üzemképesség tanúsító állomány számára a JAA teljes jogú taghatósága – annak igazolásaként, hogy a JAR-145 üzemképesség tanúsító társasági megbízás kiadásához szükséges követelmények egyikének megfelel – légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt ad ki. Felhatalmazott személy kérésére az üzemképesség tanúsító állománynak elfogadható időn belül be kell mutatnia szakszolgálati engedélyét.

JAR 66.60 Azonos biztonságot nyújtó esetek (lásd AMC 66.60)

A JAA teljes jogú taghatósága bármely, a JAR-66 szerint képesítendő személyt mentesíthet a JAR-66 követelményei alól, amennyiben meggyőződött arról, hogy a JAR-66-ban nem szereplő helyzet áll fenn, továbbá teljesül bármely olyan kiegészítő feltétel, amelyet a JAA teljes jogú taghatósága szükségesnek tart az azonos biztonság biztosítása érdekében. Az ilyen mentesítésről és a kiegészítő feltétel(ek)ről a JAA teljes jogú taghatóságainak meg kell állapodniuk, hogy az érintett személy jogosultságát továbbra is elismerjék.

JAR 66.65 A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása (lásd IEM 66.65)

a) A JAA teljes jogú taghatósága, alapos indokok és vizsgálat alapján az a) (1) és a) (2) pontnak megfelelően, visszavonhatja, felfüggesztheti, vagy korlátozhatja a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt, vagy utasíthatja a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás visszavonására, felfüggesztésére vagy korlátozására, ha a JAA teljes jogú taghatósága nincs meggyőződve arról, hogy a szakszolgálati engedély, illetve a megbízás birtokosa alkalmas és megfelelő személy ilyen szakszolgálati engedély, illetve megbízás birtoklására.
(1) A JAA teljes jogú taghatóságának legalább 28 nappal azelőtt, mielőtt visszavonná vagy korlátozná a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt vagy a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet utasítaná, írásban értesítenie kell az érintett felet vagy feleket szándékáról és annak okairól, valamint lehetőséget kell biztosítania az érintett félnek vagy feleknek, hogy kifogással éljen(ek), melyet a JAA teljes jogú taghatóságának figyelembe kell vennie.
(2) Amennyiben a JAA teljes jogú taghatósága megállapítja, hogy a légijármű biztonságos üzemeltetése veszélyeztetett, a JAA teljes jogú taghatósága előzetes értesítés nélkül az a) (1) alponton túl ideiglenesen fel is függesztheti a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedély érvényességét addig, amíg az a) (1) alpontban említett eljárást le nem folytatja.
b) Ahhoz, hogy a JAA teljes jogú taghatósága valamely személyt alkalmatlannak, illetve nem megfelelőnek ítéljen egyértelmű bizonyítékkal kell rendelkezzen arra, hogy az érintett személy tudatosan végezte el az alábbi tevékenységek valamelyikét, vagy vett részt azok valamelyikében;
(1) A JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt és/vagy a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízást a benyújtott dokumentumok meghamisításával szerezte meg.
(2) Nem végezte el az előírt karbantartást és ezt nem jelentette annak a szervezetnek, amely a karbantartást előírta.
(3) Nem végezte el azt a karbantartást, amelyet az általa végzett ellenőrzést követően szükségesnek talált, és ezt nem jelentette annak a szervezetnek, amely részére a karbantartást el kellett volna végeznie.
(4) Hanyag karbantartás.
(5) A karbantartási okmányok meghamisítása.
(6) Üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadása annak tudatában, hogy az üzemképesség tanúsító nyilatkozaton szereplő karbantartást nem végezték el, vagy anélkül, hogy megbizonyosodott volna a karbantartás elvégzéséről.
(7) A karbantartást vagy az üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadását alkohol vagy kábítószer hatása alatt végezte.

3. számú melléklet a 6/2004. (I. 30.) GKM rendelethez


A JAR-66 és a JAR-147 szabályozási körén kívül eső személyi jogosításokra és képzésekre vonatkozó követelmények

1. Személyi megfelelőség

1.1. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány alsó korhatára betöltött 21. életév.
1.2. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak elfogadható szinten kell olvasnia, írnia és kommunikálnia azon nyelv(ek)en, amely(ek)en az üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadásához szükséges műszaki dokumentációt és társasági eljárásokat megírták.

2. Tanúsítási jogosultságok

2.2. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki egyszerű könnyű repülőgép karbantartása után, beleértve a légijármű szerkezetet, hajtóműveket, gépész és villamos rendszereket, illetve avionikai egységek cseréjét, amelyek üzemképessége egyszerű tesztekkel ellenőrizhető. Nem vitatva az előzőeket, faszerkezetű repülőgép esetében üzemképesség tanúsító nyilatkozat csak abban az esetben adható ki, amikor a 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító faszerkezetű repülőgépekre vonatkozó jogosítással rendelkezik.

2.3. Egyszerű könnyű repülőgép karbantartását követően üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadásához nem szükséges 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás, amennyiben 'B3' vagy 'B1.2' kategóriájú üzemképesség tanúsító tevékenysége/felügyelete a karbantartás egészére kiterjed.

2.4. A 'D1' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki mechanikus berendezések karbantartása után megbízásában pontosan meghatározott műveletek körén belül.

2.5. A 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki villamos és avionikai berendezések karbantartása után megbízásában pontosan meghatározott műveletek körén belül.

2.6. Az 'E1' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki gázturbinás hajtóművek, hajtómű modulok, illetve hajtómű berendezések karbantartása után.

2.7. Az 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító társasági megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító nyilatkozatokat adjon ki dugattyús motorok, motor berendezések karbantartása után.

2.8. Az 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás alapján megfelelően, bármely a teljes hajtóműn/motoron, hajtómű modulon, illetve hajtómű/motor berendezésen végrehajtott karbantartása után üzemképesség tanúsító nyilatkozat adható ki. Hajtómű modulokat leszámítva, hajtómű/motor berendezésen végrehajtott karbantartás után megfelelő 'D1', illetve 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás alapján is kiadható üzemképesség tanúsító nyilatkozat.

2.9. Mechanikus és villamos részegységekkel, alkatrészekkel egyaránt felszerelt berendezések karbantartása után üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadására 'D1' vagy 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa is jogosult, amennyiben megfelelően képesített, megfelelő képzésben részesült, valamint megfelelő megbízással rendelkezik.

3. Alapismereti követelmények

3.1. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak vizsgával kell bizonyítania, hogy a polgári légiközlekedési hatóság számára elfogadható szintű alapismeretekkel rendelkezik a 'B3' kategóriának megfelelő témaköri modulokban, amelyre a légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt kiadják vagy kiterjesztik.

3.2. A 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állománynak vizsgával kell bizonyítania, hogy a polgári légiközlekedési hatóság számára elfogadható szintű alapismeretekkel rendelkezik a 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriának megfelelő témaköri modulokban, amelyre a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízást kiadják, vagy kiterjesztik.

3.3. Az ismeretszintek szorosan összefüggenek a szóban forgó kategóriának megfelelő tanúsítás bonyolultságával, ami azt jelenti, hogy a 'B3', 'E1' és 'E2' kategóriához átfogó, teljes körű alapismereteket kell felmutatni a megfelelő témaköri modulokban. A 'D1' és 'D2' kategóriához átfogó, teljes körű alapismereteket kell felmutatni az adott kategóriának megfelelő témaköri modulokban, továbbá olyan, az alkalmazott technológia által megkívánt, kiegészítő alapismeretekkel kell rendelkezni, amelyek szükségesek a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához vagy kiterjesztéséhez.

3.4. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák esetében az alapismereti szintekkel kapcsolatos követelményeket e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3.5. A 'D1' és 'D2' kategóriák esetében a megfelelő szintű alapismeretek elsajátításán túl kiegészítő ismereteket is el kell sajátítani.

3.6. A 'D1' és 'D2' kategóriák esetében a megszerzendő kiegészítő ismeretek a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetnek kell meghatároznia a következők alapján:
– Meg kell határozni a karbantartó szervezet egészénél vagy egy adott műhelyében melyek azok a berendezések, illetve berendezéscsoportok, amelyek karbantartását követően a 'D1' vagy 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízást kap az üzemképesség tanúsítására.
– Amennyiben az vonatkozik, figyelembe kell venni és elemezni kell a berendezés, illetve berendezéscsoport alapján a 'D1' vagy 'D2' kategóriára vonatkozó követelményeket, a technológiát, valamint a végrehajtásra kerülő karbantartás szintjét.
– Minden egyes berendezés, illetve berendezéscsoport esetében a technológia, a rendszerek kapcsolata és a végrehajtásra kerülő karbantartás szintje alapján meg kell határozni a teljes alapismereti követelményt, amely magában foglalja az alapismereteket és a kiegészítő ismereteket.
– Meg kell állapítani e rendelet 4. számú melléklete szerint az adott kategóriára vonatkozó alapismeretek és a meghatározott teljes alapismereti követelmény alapján a kiegészítő ismereteket.
– A megállapított kiegészítő ismeretek és a 4. számú melléklet szerinti alapismereteket kell biztosítani az adott berendezésekre, illetve berendezéscsoportokra vonatkozóan a 'D1' vagy 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító számára.

3.7. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák esetében alapismereti vizsga JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott karbantartás-oktató szervezetnél és a polgári légiközlekedési hatóságnál is letehető. A polgári légiközlekedési hatóság alapismereti vizsgák megtartására felkérhet e rendelet szerint megfelelően jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet is. 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák esetében a polgári légiközlekedési hatósággal történt megállapodás alapján a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet is végrehajthat alapismereti vizsgáztatást.

4. Tapasztalati követelmények

4.1. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány meg kell feleljen a kérelmezett 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kiadásának feltételét képező, a polgári légijárművek karbantartása területén szerzett minimális tapasztalatra vonatkozó követelményeknek, amelyeket a polgári légiközlekedési hatóság enyhít, amennyiben meggyőződött arról, hogy a kérelmező e rendelet szerint jóváhagyott képzésben vagy más megfelelő műszaki képzésben részesült. A tapasztalatnak gyakorlati jellegűnek kell lennie, vagyis a légijármű karbantartási feladatainak tipikus keresztmetszetében való részvételt jelenti.

4.2. A 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány meg kell feleljen a berendezés karbantartó JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás kiadásának feltételét képező, a polgári légijárművek karbantartása területén szerzett minimális tapasztalatra vonatkozó követelményeknek, amelyek enyhíthetők, amennyiben az üzemképesség tanúsító állomány e rendelet szerint jóváhagyott képzésben vagy más megfelelő műszaki képzésben részesült. A tapasztalatnak gyakorlati jellegűnek kell lennie, vagyis a berendezés, illetve lehetőség szerint légijármű karbantartási feladatainak tipikus keresztmetszetében való részvételt jelenti.

4.3. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány minimális polgári légijármű karbantartási tapasztalata – a 4.1. pont szerint lehetséges enyhítés előtt – 3 év kell, hogy legyen. A 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedélybe típus csoport jogosítás bejegyzéséhez a minimális polgári légijármű karbantartási tapasztalat – a 4.1. pont szerint lehetséges enyhítés előtt – 5 év kell, hogy legyen.

4.4. A 'D1' és 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány minimális légijármű berendezés karbantartási tapasztalata – a 4.2. pont szerint lehetséges enyhítés előtt – 3 év kell, hogy legyen.

4.5. Az 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány minimális légijármű berendezés karbantartási tapasztalata – a 4.2. pont szerint lehetséges enyhítés előtt – 5 év kell, hogy legyen.

4.6. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító esetében a szükséges tapasztalati időből legalább 1 év – a kérelmezett 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedély kategóriára jellemző egyszerű könnyű repülőgép, vagy dugattyús motorral felszerelt repülőgép karbantartásában szerzett – friss tapasztalatnak kell lennie. Egyéb, már meglévő légijármű karbantartó szakszolgálati engedélybe bejegyzett kategória/alkategória esetében a 'B3' kategória megszerzéséhez az 1 év friss tapasztalati idő csökkenthető, de nem lehet kevesebb 3 hónapnál, amely időtartama az egyéb meglévő üzemképesség tanúsító kategória/alkategória és a 'B3' kategória közötti különbségtől függ.

4.7. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány esetében a polgári légiközlekedési hatóság elfogadja a nem polgári légijármű karbantartási környezetben szerzett légijármű karbantartási tapasztalatot, amennyiben meggyőződött arról, hogy az ilyen karbantartás egyenértékű az e rendeletben előírttal, de ez esetben kiegészítő polgári légijármű karbantartási tapasztalat szükséges a polgári légijármű karbantartási környezet megértésének biztosítására.

4.8. A 'D1' és 'D2' kategóriájú üzemképesség tanúsító esetében a szükséges tapasztalati időből legalább 1 év – a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízásba bejegyzendő kategóriára jellemző berendezésen, műhelygyakorlat során szerzett – friss tapasztalatnak kell lennie. Meglévő, a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízásba bejegyzett 'D1', 'D2', 'E1' vagy 'E2' üzemképesség tanúsító kategória esetében a 'D1' vagy 'D2' kategória megszerzéséhez az 1 év friss tapasztalati idő csökkenthető, de nem lehet kevesebb 3 hónapnál, amely időtartama a meglévő üzemképesség tanúsító kategória és a megszerzésre kerülő 'D1' vagy 'D2' kategória közötti különbségtől függ.

4.9. Az 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító esetében a szükséges tapasztalati idő a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízásába bejegyzendő kategóriára jellemző hajtóművek nagyjavítása során szerzett 2 év, melyből legalább 1 év friss tapasztalatnak kell lennie. Meglévő, a JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízásába bejegyzett 'D1', 'D2', 'E1' vagy 'E2' üzemképesség tanúsító kategória esetében a 'E1' vagy 'E2' kategória megszerzéséhez az 1 év friss tapasztalati idő csökkenthető, de nem lehet kevesebb 3 hónapnál, amely időtartama a meglévő üzemképesség tanúsító kategória és a megszerzésre kerülő 'E1' vagy 'E2' kategória közötti különbségtől függ.

5. Repülőgép típus/típus csoport képzés és jogosítás

5.1. A 'B1' kategóriájú üzemképesség tanúsítónak 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek és 2730 kg alatti maximális felszálló tömegű helikopterek esetében megfelelő légijármű típus vagy légijármű csoport/alcsoport jogosítású légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, mielőtt az adott légijármű típusra vagy légijármű csoportra/alcsoportra üzemképesség tanúsító megbízást szerezne.

5.2. A polgári légiközlekedési hatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás-oktató szervezet előtt, az adott légijármű típusból tett eredményes vizsgát követően kerül kiadásra a légijárműre szóló típusjogosítás.

5.3. A polgári légiközlekedési hatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás-oktató szervezet előtt, az adott alcsoportba tartozó három különböző gyártó repülőgép-típusából tett eredményes vizsgákat követően kerül kiadásra a légijármű típus alcsoportra szóló jogosítás. A típus csoport jogosítás az összes – a csoportba tartozó – alcsoport jogosítás birtokában kerül kiadásra.

5.4. Az 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek esetében a következő repülőgép csoport/alcsoport típusjogosítások lehetségesek:
'B1.1' – gázturbinás repülőgépek csoport
'B1.1' – sugárhajtóműves repülőgépek alcsoport
'B1.1' – légcsavaros gázturbinás repülőgépek alcsoport
'B1.2' – dugattyús motorral felszerelt repülőgépek csoport
'B1.2' – fém/kompozit szerkezetű, dugattyús motorral felszerelt repülőgépek alcsoport
'B1.2' – fa szerkezetű, dugattyús motorral felszerelt repülőgép alcsoport

5.5. A 2730 kg alatti maximális felszálló tömegű helikopterek esetében a következő csoport/alcsoport típusjogosítások lehetségesek:
'B1.3' – gázturbinás helikopterek alcsoport
'B1.4' – dugattyús motorral felszerelt helikopterek alcsoport

5.6. A 'B3' kategóriájú üzemképesség tanúsítónak megfelelő egyszerű könnyű repülőgép típus vagy csoport/alcsoport jogosítású légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, mielőtt az adott repülőgép típusra vagy repülőgép csoportra/alcsoportra üzemképesség tanúsító megbízást szerezne.

5.7. A polgári légiközlekedési hatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás-oktató szervezet előtt, egy egyszerű könnyű repülőgép típusból tett eredményes vizsgát követően kerül kiadásra az egyszerű könnyű repülőgépre szóló típusjogosítás.

5.8. A polgári légiközlekedési hatóság vagy egy megfelelően jóváhagyott JAR-147 karbantartás-oktató szervezet előtt, az adott alcsoportba tartozó három különböző gyártó repülőgép-típusából tett eredményes vizsgákat követően kerül kiadásra az egyszerű könnyű repülőgép típus alcsoportra szóló jogosítás. Teljes típus csoport jogosítás az összes – a csoportba tartozó – alcsoport jogosítás birtokában kerül kiadásra.

5.9. Az 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű egyszerű könnyű repülőgépek és vitorlázó repülőgépek esetében a következő repülőgép csoport/alcsoport típusjogosítások lehetségesek:
'B3' – dugattyús motorral felszerelt repülőgépek csoport
'B3' – fém/kompozit szerkezetű, dugattyús motorral felszerelt repülőgépek alcsoport
'B3' – fa szerkezetű, dugattyús motorral felszerelt repülőgép alcsoport
'B3' – vitorlázó repülőgépek csoport
'B3' – fém/kompozit építésű vitorlázó repülőgép alcsoport
'B3' – faépítésű vitorlázó repülőgép alcsoport

5.10. A fenti 5.1. és 5.6. pontokban előírt, jóváhagyott légijármű típus/típus csoport képzés elvégzését vizsgával kell kielégítően bizonyítani.

5.11. A 'B3' kategória esetében repülőgép típus vizsga a polgári légiközlekedési hatóságnál, valamint JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott karbantartás-oktató szervezetnél is tehető. A polgári légiközlekedési hatóság rendelkezhet úgy, hogy a repülőgép típus vizsgákat JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet folytassa le.

5.12. A 'B3' kategória a légijármű karbantartó szakszolgálati engedély JAR-66 (al)kategóriák rovatába kerül bejegyzésre.

5.13. Az 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek és a 2730 kg alatti maximális felszálló tömegű helikopterek esetében a légijármű típus, illetve a légijármű csoport/alcsoport típusjogosítások, valamint a 'B3' kategória bejegyzésre vonatkozó korlátozások a légijármű karbantartó szakszolgálati engedély nemzeti jogosítások rovatába kerül bejegyzésre.

6. Berendezés típus/műveleti képzés

6.1. 'D1' és 'D2' kategóriájú JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás csak egy JAR-145 vagy JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott szervezet által végrehajtott, vonatkozó berendezés műveleti képzés eredményes befejezését követően adható ki.

6.2. A 'D1' és 'D2' kategória tekintetében a műveleti képzés minden egyes tevékenységre vonatkozó megbízás esetében gyakorlati és elméleti képzést is tartalmaz. A képzés sikeres végrehajtását JAR-145 vagy JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott szervezet előtt tett vizsgával és/vagy gyakorlat igazolással lehet bizonyítani. Alternatívaként a berendezés gyártója szerződés alapján biztosíthatja a képzést, valamint a vizsgát és/vagy gyakorlat igazolást, de az üzemképesség tanúsító megbízást kiadó JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet felelőssége annak biztosítása, hogy a képzés, valamint a vizsga és/vagy gyakorlat igazolás megfelel e rendeletben meghatározottaknak.

6.3. A 'D1' és 'D2' kategória esetében a műveleti képzésnek a berendezés karbantartásával kapcsolatos gyakorlati képzést is magában kell foglalnia, amely kiterjed – amennyiben az vonatkozik – a berendezés szét- és összeszerelésére, beállítására, beszabályozására, a hibakeresésre, a hibajavításra, a működéspróbára. A képzésnek a lényeges üzemeltetési problémákat, üzemeltetési közleményeket és utasításokat is fel kell ölelnie, továbbá ki kell terjednie a műszaki kézikönyvek és karbantartási eljárások alkalmazott rendszerére is.

6.4. A 'D1' és 'D2' kategória esetében a műveleti képzés az egyszerűbb berendezések, mint például mentőmellény, illetve biztonsági öv esetében viszonylag rövid gyakorlati képzést, míg összetett berendezések, mint például a teljes futómű szerkezet esetében külön elméleti és gyakorlati képzést foglal magában.

6.5. 'E1' és 'E2' kategóriájú JAR-145 üzemképesség tanúsító megbízás csak – egy a polgári légiközlekedési hatóság számára elfogadható, vagy egy JAR-147 szerint megfelelően jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet által végrehajtott – megfelelő hajtómű/motor típusra vonatkozó típus képzés eredményes befejezését követően adható ki.

6.6. 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsítók esetében a típus képzés a 6.7–6.10. bekezdésekben leírtak teljesülése esetén kerül jóváhagyásra. Amennyiben alkalmazható, a típus képzésnek legalább az ATA 104 előírás szerint V. szintnek kell megfelelnie.

6.7. Az 'E1' és 'E2' kategória esetében a típus képzésnek a hajtóműről/motorról, annak fő szerkezeti elemeiről, rendszereiről és részegységeiről megfelelő, részletes elméleti ismeretet kell nyújtania. A képzésnek a lényeges üzemeltetési problémákat, üzemeltetési közleményeket és utasításokat is fel kell ölelnie, továbbá ki kell terjednie a műszaki kézikönyvek és karbantartási eljárások alkalmazott rendszerére is.

6.8. Az 'E1' és 'E2' kategória esetében, amennyiben az vonatkozik, elméleti ismeret szükséges a környezeti tényezőkkel – hideg és forró éghajlat, szél, nedvesség stb. – kapcsolatban alkalmazandó korlátozásokról és ellenőrzésekről.

6.9. Az 'E1' és 'E2' kategória esetében a típus képzésnek a hajtómű/motor karbantartásával kapcsolatos gyakorlati képzést is magában kell foglalnia, amely kiterjed – amennyiben az vonatkozik – a hajtómű/motor karbantartására, szét- és összeszerelésére, beállítására, beszabályozására, a hibakeresésre, a hibajavításra, a működéspróbára. Olyan üzemképesség tanúsító esetében, aki nem rendelkezik igazolható, friss gyakorlattal az adott hajtómű/motor típushoz hasonló szerkezeti felépítésű és technológiájú hajtómű/motor típuson, a gyakorlati képzés 3 hónap. Igazolható, friss gyakorlattal rendelkező üzemképesség tanúsító esetében a gyakorlati képzés legfeljebb 2 hétre csökkenthető. A gyakorlati képzés lebonyolítható JAR-145 szerint megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezetnél, valamint a hajtómű/motor gyártójánál, illetve ezek kombinációjaként, de a gyakorlati képzés az adott hajtómű/motor típus képzés részét kell képezze.

6.10. Hajtómű/motor típusjogosítás megadása előtt a kérelmezőnek képesnek kell lennie:
– elméleti ismereti vizsga keretében bizonyítani, hogy a részletesen ismeri a hajtóművet/motort, annak üzemeltetését és karbantartását,
– az adott hajtómű/motor típusnak megfelelően a hajtómű/motor műhely-karbantartási utasítás és a többi vonatkozó utasítás és feladat – például hibakeresés, hibajavítás, beállítás, alkatrészcsere, beszabályozás, próbapadi ellenőrzés – alapján biztosítsa a műhely-karbantartást, ellenőrzést és rutinmunkákat követő biztonságos üzemképesség tanúsítást,
– a hajtóműre/motorra vonatkozó összes műszaki irodalom és dokumentáció helyes használatára.

7. Szakszolgálati engedély folyamatossága

7.1. A 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedély birtokosának gondoskodnia kell arról, hogy a szakszolgálati engedélyben lévő adatok megegyezzenek a polgári légiközlekedési hatóságnál lévő szakszolgálati engedély másodpéldány adataival, ezért a szakszolgálati engedély legutolsó kiadása vagy módosítása után legkésőbb 5 évvel be kell nyújtania a szakszolgálati engedélyt a polgári légiközlekedési hatóságnak felülvizsgálatra. Ennek elmulasztása esetén az ilyen légijármű karbantartó szakszolgálati engedély alapján kiadott bármelyik üzemképesség tanúsító társasági megbízás érvényét veszti és a szakszolgálati engedély újbóli kiadása előtt esetleg kérhetik a friss légijármű karbantartási tapasztalat igazolását és/vagy néhány vizsga megismétlését. Erről a polgári légiközlekedési hatóság dönt minden egyes esetben.

7.2. A polgári légiközlekedési hatóság 5 éves felülvizsgálati időpont megjelölésével adja ki a 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt, de az engedély birtokosa felelős azért, hogy a polgári légiközlekedési hatóságnál kérelmezze az engedély felülvizsgálatát e rendelet 6. számú melléklete szerinti – megfelelően kitöltött – JAA 19. számú űrlap benyújtásával. Az engedély 5 éves felülvizsgálati periódusa további 5 évvel meghosszabbításra kerül minden esetben, amikor a dokumentum módosítása más egyéb okból válik szükségessé.

7.3. A JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezet, illetve a légijármű tulajdonosa, bérlője vagy üzembentartója akkor adja ki az üzemképesség tanúsító megbízást, ha meggyőződött arról, hogy a vonatkozó rendeleteket és előírásokat betartják. A JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetnek, illetve a légijármű tulajdonosának, bérlőjének vagy üzembentartójának az üzemképesség tanúsító megbízás kiadásakor meg kell győződnie arról, hogy az adott személy érvényes 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedéllyel rendelkezik és ennek megerősítését kérheti a polgári légiközlekedési hatóságtól. Az üzemképesség tanúsító megbízás folyamatosságával kapcsolatban figyelembe kell venni a karbantartási gyakorlatot és a képzettséget.

7.4. A 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedély birtokosának bármely 2 éves időtartamon belül 6 hónap karbantartási gyakorlatot kell igazolnia az engedély folyamatosságának fenntartása érdekében.

8. Fizikai és mentális alkalmasság

8.1. Az üzemképesség tanúsító állománynak tilos gyakorolnia üzemképesség tanúsító társasági megbízása szerinti jogosultságait, amennyiben tudja, vagy feltételezi, hogy fizikai vagy szellemi állapota alkalmatlanná teszi ezen jogosultságok gyakorlására.

9. Szakszolgálati engedély visszavonása, felfüggesztése, korlátozása

9.1. A polgári légiközlekedési hatóság, alapos indokok és vizsgálat alapján a 9.2. és 9.3. pontnak megfelelően, visszavonhatja, felfüggesztheti, vagy korlátozhatja a 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt, vagy utasíthatja a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet, a légijármű tulajdonosát, a légijármű bérlőjét vagy a légijármű üzembentartóját az üzemképesség tanúsító megbízás visszavonására, felfüggesztésére vagy korlátozására, ha a polgári légiközlekedési hatóság nincs meggyőződve arról, hogy a szakszolgálati engedély, illetve a megbízás birtokosa alkalmas és megfelelő személy ilyen szakszolgálati engedély, illetve megbízás birtoklására.

9.2. A polgári légiközlekedési hatóságnak legalább 28 nappal azelőtt, mielőtt visszavonná vagy korlátozná a 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt vagy a JAR-145 szerint jóváhagyott karbantartó szervezetet, a légijármű tulajdonosát, a légijármű bérlőjét vagy a légijármű üzembentartóját utasítaná az üzemképesség tanúsító megbízás visszavonására, felfüggesztésére vagy korlátozására, írásban értesítenie kell az érintett felet vagy feleket szándékáról és annak okairól, valamint lehetőséget kell biztosítania az érintett félnek vagy feleknek, hogy kifogással éljen(ek), melyet a polgári légiközlekedési hatóságnak figyelembe kell vennie.

9.3. Amennyiben a polgári légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légijármű biztonságos üzemeltetése veszélyeztetett, a polgári légiközlekedési hatóság előzetes értesítés nélkül a 9.1. ponton túl ideiglenesen fel is függesztheti a 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedély érvényességét addig, amíg a 9.2. alpontban említett eljárást le nem folytatja.

9.4. Ahhoz, hogy a polgári légiközlekedési hatóság valamely személyt alkalmatlannak, illetve nem megfelelőnek ítéljen, egyértelmű bizonyítékkal kell rendelkezzen arra, hogy az érintett személy tudatosan végezte el az alábbi tevékenységek valamelyikét, vagy vett részt azok valamelyikében:
– A 'B3' kategóriájú légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyt és/vagy az üzemképesség tanúsító megbízást a benyújtott dokumentumok meghamisításával szerezte meg.
– Nem végezte el az előírt karbantartást és ezt nem jelentette annak a szervezetnek/személynek, amely/aki a karbantartást előírta.
– Nem végezte el azt a karbantartást, amelyet az általa végzett ellenőrzést követően szükségesnek talált, és ezt nem jelentette annak a szervezetnek/személynek, amely/aki részére a karbantartást el kellett volna végeznie.
– Hanyag karbantartás.
– A karbantartási okmányok meghamisítása.
– Üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadása annak tudatában, hogy az üzemképesség tanúsító nyilatkozaton szereplő karbantartást nem végezték el, vagy anélkül, hogy megbizonyosodott volna a karbantartás elvégzéséről.
– A karbantartást vagy az üzemképesség tanúsító nyilatkozat kiadását alkohol vagy kábítószer hatása alatt végezte.

10. A jóváhagyott alaptanfolyam

10.1. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák megszerzéséhez szükséges jóváhagyott alaptanfolyamnak elméleti oktatás, elméleti ismereti vizsga, gyakorlati oktatás és gyakorlatigazolás elemeket kell tartalmaznia.

10.2. Az elméleti oktatási elemnek a 4. számú mellékletben meghatározott, 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák megszerzéséhez szükséges tananyagot kell felölelnie. Minden egyes engedély kategória további ismereti modulokra vagy részmodulokra osztható fel és gyakorlati oktatási elemekkel vegyíthető, amennyiben az e mellékletben meghatározott órakereteknek megfelelnek.

10.3. Az elméleti ismereti vizsga elemnek a 10.2. bekezdésben említett oktatási elem tananyagának jellemző keresztmetszetét kell átfognia.

10.4. A gyakorlati oktatási elemnek ki kell terjednie – a szóban forgó modulok vonatkozásában – az általános célú szerszámok/készülékek használatára, a légijármű berendezés jellemző választékának szétszerelésére/összeszerelésére, valamint jellemző karbantartási tevékenységben történő részvételre.

10.5. Ha a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet szerződést köt egy másik szervezettel a gyakorlati oktatási elem teljes vagy részleges végrehajtására, akkor a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet köteles gondoskodni arról, hogy a gyakorlati oktatási elemeket végrehajtsák.

10.6. A gyakorlatigazolási elemnek át kell fognia a gyakorlati oktatást és meg kell állapítania, hogy a hallgató szakszerűen használja-e a szerszámokat és készülékeket, valamint a karbantartási utasítások szerint dolgozik-e.

10.7. A jóváhagyott alaptanfolyamok óraszámai a következők:
– 'B3' kategória esetében nem lehet kevesebb 2000 óránál.
– 'D1' kategória esetében nem lehet kevesebb 750 óránál.
– 'D2' kategória esetében nem lehet kevesebb 1250 óránál.
– 'E1' kategória esetében nem lehet kevesebb 1400 óránál.
– 'E2' kategória esetében nem lehet kevesebb 1300 óránál.

10.8. A 10.7. bekezdésben foglaltak alól a polgári légiközlekedési hatóság felmentést adhat az oktató szervezetnek és hallgatóinak a jóváhagyott alapképzés egy vagy több elméleti és/vagy gyakorlati tantárgyának oktatása, illetve tanóráinak látogatása alól, amennyiben a polgári légiközlekedési hatóság meggyőződött arról, hogy az adott tantárgy a 4. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően másutt már oktatásra került, továbbá ezzel arányosan csökkentheti a képzéshez előírt óraszámot.

11. Általános vizsgakövetelmények

11.1. Az oktató szervezet jóváhagyásának megfelelő témakörökből köteles elméleti ismereti vizsgát tartani.

11.2. Az elméleti ismereti vizsgák formája írásbeli feleletválasztásos vizsga kell legyen, mely történhet számítógépen, vagy papíron, vagy ezek kombinációjával.

11.3. A vizsgáztatóknak biztosítaniuk kell a kérdések titkosságát.

11.4. Amennyiben az elméleti vizsga alatt bármelyik hallgatót csaláson érnek, vagy olyan anyag van a birtokában, amely a vizsga anyagával kapcsolatos, de nem tartozik sem a vizsgadolgozathoz, sem pedig a megengedett segédanyagokhoz, az illető hallgatót a vizsgázásból ki kell zárni, és az esettől számított legalább 12 hónapig semmilyen vizsgát nem tehet. A polgári légiközlekedési hatóságot 1 hónapon belül értesíteni kell az esetről és az esetleges vizsgálat eredményéről.

11.5. Amennyiben a vizsgáztatók bármelyike a vizsga folyamán bármely vizsgázó hallgató tudomására hozza a kérdésekre adandó válaszokat, az illető vizsgáztatótól meg kell vonni a vizsgáztatási jogot, és a vizsgát érvénytelennek kell nyilvánítani. Bármely ilyen esetről a polgári légiközlekedési hatóságot 1 hónapon belül értesíteni kell. Az esetet a polgári légiközlekedési hatóság az oktató szervezettel együtt megvizsgálja és dönt az illető vizsgáztatási joga visszaállíthatóságáról és annak időpontjáról.

12. Alapismereti vizsgák

12.1. Minden, a 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák megszerzéséhez szükséges témaköri modul vagy almodul befejezésekor alapismereti vizsgát kell lefolytatni.

12.2. Az alapismereti vizsgákat tanfolyami jegyzetek használata nélkül kell lefolytatni.

12.3. Az alapismereti vizsgáknak fel kell ölelniük a befejezett, a 4. számú melléklet szerint meghatározott, a 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák megszerzéséhez szükséges témaköri modulok vagy almodulok tipikus keresztmetszetét. Egy adott vizsgán szereplő kérdések körét a vizsgáztatóknak kell meghatározniuk.

12.4. A 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriák megszerzésére irányuló összes alapismereti modul vagy almodul elméleti vizsgáit az első modulból vagy almodulból sikeresen teljesített vizsgát követő öt éven belül kell eredményesen teljesíteni. Alapismereti modul vizsgája nem ismételhető meg az eredménytelen vizsga időpontjától számított egy hónapon belül.

12.5. Nem vitatva a 12.1–12.4. bekezdésekben foglaltakat a polgári légiközlekedési hatóság felmentést adhat egy hallgatónak az adott tantárgyból történő vizsga letétele alól, amennyiben meggyőződött arról, hogy a hallgató az adott tantárgyból korábban már sikeres vizsgát tett.

12.6. A polgári légiközlekedési hatóság megköveteli a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezettől, hogy olyan hallgatókat is vizsgáztasson, akik nem vettek részt a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jóváhagyott alaptanfolyamán. Ennek szükségességét a polgári légiközlekedési hatóság határozza meg.

13. Alapismereti gyakorlatigazolás

13.1. A megbízott gyakorlatigazoló személynek karbantartás alapismereti tanfolyam során gyakorlatigazolást kell adnia minden, tanműhelyben vagy karbantartó létesítményben lefolytatott tanulmányi időszak befejezése után, vagy 6 havonta, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

13.2. Ha a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet szerződést köt egy másik szervezettel a gyakorlati oktatási elem teljes vagy részleges végrehajtására, és úgy dönt, hogy a gyakorlatigazolókat a másik szervezet állományából bízza meg, a jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet köteles gondoskodni arról, hogy az alapismereti gyakorlatigazolás megtörténjen.

13.3. A hallgatónak igazoltan kell teljesítenie a 10.6. bekezdésben meghatározott követelményeket.

14. Jóváhagyott légijármű és hajtómű/motor típusképzés

14.1. A jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jóváhagyható 'B3' kategória megszerzéséhez szükséges repülőgép típusképzés végrehajtására, amennyiben a polgári légiközlekedési hatóság meggyőződött arról, hogy teljesülnek a típusképzésre e rendeletben meghatározott követelmények.

14.2. A jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet jóváhagyható 'E1' és/vagy 'E2' kategória megszerzéséhez szükséges légijármű hajtómű és/vagy motor típusképzés végrehajtására, amennyiben a polgári légiközlekedési hatóság meggyőződött arról, hogy teljesülnek a típusképzésre e rendeletben meghatározott követelmények.

14.3. A jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet által végrehajtható, a 'B3', 'E1', illetve 'E2' kategória jogosítások alá tartozó repülőgép típus, valamint légijármű hajtómű és/vagy motor típusképzéseket a szervezet működési szabályzatának jóváhagyott tevékenységi körét tartalmazó részében kell feltüntetni.

15. Légijármű és hajtómű/motor típusvizsgák

15.1. A 'B3' kategóriába sorolt repülőgép, illetve légijármű hajtómű és/vagy motor típusképzésre jóváhagyott karbantartás-oktató szervezetnek e rendelet szerinti típusvizsgáztatást és gyakorlatigazolást úgy kell végrehajtania, hogy a polgári légiközlekedési hatóság meggyőződhessen arról, hogy teljesülnek a típusvizsgák és a gyakorlatigazolások e rendeletben meghatározott követelményei.

4. számú melléklet a 6/2004. (I. 30.) GKM rendelethez


Az egyes alapismereti modulok tartalmi meghatározása

Elméleti ismereti szintek 'A', 'B1', 'B2', 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány esetében

Az 'A', 'B1', 'B2', 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állományra vonatkozó alapismeretek szintjei az e melléklet témakörei mindegyikében elméleti ismereti szint jelző értékekkel – 1, 2 vagy 3 – kerülnek megjelölésre. A gépész képesítéssel rendelkező 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsítónak a 'B1' kategória alapismereti szintjeinek kell megfelelnie. Az avionikai képesítéssel rendelkező 'C' kategóriájú üzemképesség tanúsítónak a 'B2' kategória alapismereti szintjeinek kell megfelelnie.

Az elméleti ismereti szint jelző értékek meghatározásai a következők:

1. szint – A téma fő jellemzőinek általános ismerete.
– A hallgató legyen képes egy egyszerű leírást adni a téma tartalmáról.
– A hallgató ismerje és tudja használni a téma legfontosabb szakkifejezéseit.

2. szint – A téma elméleti és gyakorlati vonatkozású jellemzőinek ismerete és annak alkalmazási képessége.
– A hallgató legyen képes megérteni a téma elméleti alapjait.
– A hallgató legyen képes egy átfogó leírást adni a téma tartalmáról, tipikus példákkal kiegészítve.
– A hallgató legyen képes használni a téma szakkifejezéseit.
– A hallgató legyen képes matematikai egyenletek alkalmazásával a témakörhöz kapcsolódó fizikai törvények leírására.
– A hallgató legyen képes értelmezni és használni a témához tartozó vázlatokat, rajzokat, táblázatokat.
– A hallgató legyen képes a témában megszerzett ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni, támaszkodva a tevékenységek részletes leírására.

3. szint – A téma elméleti és gyakorlati vonatkozású jellemzőinek részletes ismerete és képesség az ismeretek alkotó alkalmazására.
– A hallgató ismerje a téma elméleti alapjait és más témakörökkel való kapcsolatait.
– A hallgató legyen képes részletes leírást adni a téma tartalmáról, konkrét példákkal kiegészítve.
– A hallgató legyen képes a szakterminológia teljes körű használatára.
– A hallgató legyen képes a témakörhöz kapcsolódó matematikai egyenletek megértésére és alkalmazására.
– A hallgató legyen képes értelmezni és használni a témához tartozó vázlatokat, rajzokat, táblázatokat, valamint tudjon készíteni hibafelvételezéshez, hibajavításhoz esetlegesen szükséges egyszerű vázlatokat, rajzokat, táblázatokat.
– A hallgató legyen képes a témában megszerzett ismeretei gyakorlati alkalmazására – támaszkodva a karbantartási dokumentációkra – a repülőgép karbantartási tevékenységek teljes körében, a műszaki kiszolgálástól a hibajavításig.
– A hallgató legyen képes a témára vonatkozó különböző adatok, információk, mérési eredmények értelmezésére, és az adott helyzetben szükséges hibajavítási, beszabályozási tevékenység meghatározására, elvégzésére.

Témaköri modulok 'A', 'B1', 'B2', 'B3', 'D1', 'D2', 'E1' és 'E2' kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány esetében
1. Modul – Matematika
2. Modul – Fizika
3. Modul – Villamossági alapismeretek
4. Modul – Elektronikai alapismeretek
5. Modul – Digitális technika/elektronikus műszerrendszerek
6. Modul – Anyag és alkatrész ismeret
7. Modul – Karbantartási gyakorlatok
8. Modul – Aerodinamika alapjai
9. Modul – Emberi tényező
10. Modul – Légiközlekedési jogszabályok
11. Modul – Repülőgépek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
11LA. Modul – Egyszerű könnyű repülőgépek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
12. Modul – Helikopterek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
13. Modul – Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
14. Modul – Meghajtás/propulzió
15. Modul – Gázturbinás hajtóművek
16. Modul – Dugattyús motorok
17. Modul – Légcsavarok
18. Modul – (Fenntartva)
19. Modul – Faszerkezetű repülőgépek

Üzemképesség tanúsító kategóriára vagy alkategóriára történő képesítést az alapismereti témakörök tekintetében az alábbi táblázat szerint kell elvégezni. A szükséges tárgykörök 'x'-szel kerültek megjelölésre. A témaköri modulok almodulokra oszthatóak oktatási és/vagy vizsgáztatási célból. A 19. témaköri modul a faszerkezetű repülőgépekre vonatkozó jogosítás megszerzéséhez válaszható.

Témaköri modulok

’A’ vagy ’B1’ repülőgépek

’A’ vagy ’B1’ helikopterek

’B2’

’B3’

’D1’

’D2’

’E1’

’E2’

gázturbinás hajtóművel

dugattyús motorral

gázturbinás hajtóművel

dugattyús motorral

avionika

egyszerű könnyű repülőgép

mecha- nikus berende- zések

villamos berende- zések

gázturbinás hajtóművek

dugattyús motorok

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

4

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

5

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

11LA

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

12

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

15

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

16

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

17

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

19

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 1. Modul – Matematika
1

A rendeletben - az 1. számú mellékletet kivéve - az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján, ahol ,,JAR–145''-öt említ, azon ,,a 2042/2003/EK rendelet II. számú melléklete'' kifejezést, ahol ,,JAR–147''-et említ, azon ,,a 2042/2003/EK rendelet IV. számú melléklete'' kifejezést kell érteni. A rendeletet a 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet 33. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. április 5. napjával. Alkalmazására lásd ez utóbbi hatályon kívül helyező rendelet 34–37. §-át.

2

A 2. § a) pontját az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § e) pontját az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § l) pontját az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 31. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 10. § az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11. §-t az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a, a 11. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 189. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 12. §-t az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a, a 12. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 189. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 13. §-t az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a, a 13. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 189. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 14. § (3)–(4) bekezdését az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 15. § e rendelet 16. §-ának (12) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti. Újonnan az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

12

A 16. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 189. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 16. § (5) bekezdése az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. § (7) bekezdését az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 16. § (8) bekezdése az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. § (9)–(12) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 189. pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 1. számú melléklet 2. pontja a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú melléklet 3. pontja a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 5. számú mellékletet az 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére