• Tartalom

6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet

6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól1

2010.04.03.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének d), f), valamint i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a polgári frekvenciagazdálkodás területén

a) a frekvenciakijelölés és rádióengedély kiadására, módosítására, visszavonására, érvényességi idejére,

b)2 a frekvenciahasználati jogosultság visszavonásával, valamint a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásával kapcsolatos hatósági eljárásra,

c)3 a rádióforgalmazás szabályaira,

d)4 a rádióellenőrzésre, -megfigyelésre, -felderítésre, -zavarvizsgálatra és -zavarelhárításra, a nemzeti és nemzetközi rádió-mérő és -zavarelhárító szolgálati (a továbbiakban: mérőszolgálat) tevékenységre,

e)5 a hatósági adatszolgáltatás rendjére, és

f)6 a hatósági nyilvántartásra.

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed mindazokra, akik Magyarország területén

a) polgári célra rádióberendezést, rádióállomást, rádióhálózatot és rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban: rádiórendszer) telepítenek;

b) nagyfrekvenciás berendezést,

c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést

tartanak üzemben.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó hatósági feladatokat a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) látja el.

Értelmező rendelkezések

2. § (1)7 E rendelet alkalmazásában

1. Blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának a frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése.

2. Cégadatok: a cég megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, a cégbejegyzésről, illetőleg bírósági nyilvántartásról szóló határozat vagy a vállalkozói igazolvány másolata.

3. Egyszerűsített rádióengedély: a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott frekvenciák használati jogának – kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történő, egyedi rádióengedélynek minősülő – hatósági nyilvántartásba vétele.

4. Frekvenciahasználat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös az alábbi meghatározások szerint:

a) kizárólagos használatú frekvencia: a frekvenciakijelölésben vagy rádióengedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

b) megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

c) közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a hatóság nem szabályozza.

5. Frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el.

6. Hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet a hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után közzé tesz.

7. Keretengedély: blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádióállomás, rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza.

8. Üzemben tartás: a telepítéstől a működtetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, amely az üzemeltetésen kívül a fenntartási tevékenységeket (karbantartást, javítást) és a szüneteltetést is tartalmazza.

9. Üzemeltetés: rádióberendezés, rádióállomás, rádiórendszer rendeltetés szerinti működtetése.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat a frekvenciasávok nemzeti felosztására vonatkozó jogszabály szerint kell értelmezni.

II. FREKVENCIAKIJELÖLÉS

3. § (1) Frekvenciakijelölés szükséges

a) rádióállomás, rádiórendszer telepítéséhez, a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve,

b) kísérleti célra a 10. § (1) bekezdésében részletezettek szerint.

(2) Nem kell frekvenciakijelölés:

a) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyeket kizárólag rendkívüli állapot, szükségállapot idején, továbbá veszélyhelyzetben vagy a Magyar Köztársaság Alkotmányának (a továbbiakban: Alkotmány) 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben terveznek üzemben tartani,

b) az 1. számú mellékletben felsorolt, frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok rádióállomásaihoz és rádiórendszereihez,

c) azon rádióállomásokhoz, amelyek számára a kijelölhető frekvenciákat hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza,

d) a 7. § (1) bekezdésben felsorolt rádióállomások, rádiórendszerek esetében, ha azok kizárólag közös használatú frekvencián működhetnek,

e) azon rádióállomások esetében, amelyeket bemutatók, rendezvények vagy sportesemények alkalmából, két hétnél rövidebb ideig terveznek üzemben tartani, és

f)8 azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyek a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek vagy az üzemben tartásuk egyszerűsített rádióengedély alapján történik.

(3) A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használatára, a káros zavarás elkerülésére és külön jogszabályban9 meghatározott közegészségügyi szempontokra.

(4) A (3) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a hatóság a frekvenciahasználatot korlátozhatja (különösen a sugárzási jellemzők korlátozásával), vagy a frekvenciakijelölés iránti kérelmet elutasíthatja.

(5) A hatóság a kérelmezőt a frekvenciakijelölésben blokkgazdálkodásra jogosíthatja fel, ha a frekvenciahasználati jogosultságot a kérelmező árverésen vagy pályázaton nyerte el, illetőleg ha azt kéri, és a blokkgazdálkodás a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletnek megfelel.

4. § (1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)10 a kérelmező természetes személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait;

b) a frekvenciafelhasználás célját, műszaki indokolását,

c) a felhasználni kívánt frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv és antennapolarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket;

d) a modulációs mód megjelölését;

e) frekvenciafelhasználás területének megjelölését A4 vagy A3 méretű térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban;

f) minden olyan tényt, körülményt, amely a frekvencia-, a csatorna vagy a frekvenciasáv-használat egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja;

g) műszaki tervet egy példányban;

h) nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat;

i) blokkgazdálkodás iránti igényt;

j) más rádiórendszerhez való csatlakoztatás igényét, annak módját;

k) hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat;

l) más szerv által a telepítéssel összefüggésben kiadott hozzájárulás másolatát; és

m) a tervező – számításokkal alátámasztott – nyilatkozatát a sugár-egészségügyi követelmények betartásáról.

(2) Nem kell a cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel vagy rádióengedéllyel, és az ebben foglalt cégadatai változatlanok a kérelem benyújtásakor. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

(3) Műszaki terv tartalmára vonatkozó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a műszaki terv tartalmazza, nem kell azt a kérelemben külön szerepeltetni.

5. § (1) A frekvenciakijelölés tartalmazza:

a)11 a jogosított természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét, adószámát és számlaszámát,

b) a kijelölés célját,

c) a kijelölt frekvenciát, vagy csatornát, vagy frekvenciasávot,

d) a frekvenciahasználat műszaki feltételeit és jellegét,

e) a határozat érvényességi idejét,

f) a frekvenciadíjat,

g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit,

h) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket,

i) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét,

j) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást, illetőleg

k) a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást.

(2)12 A műsorszórást kizárólag analóg műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:

a) a Országos Rádió és Televízió Testület döntésének számát, a döntés meghozatalának időpontját,

b) a Országos Rádió és Televízió Testület által meghatározott, a műsorszolgáltatásra vonatkozó feltételrendszert.

6. § (1) A frekvenciakijelölés érvényességi ideje nem lehet hosszabb

a) a pályázaton vagy árverésen nyert jogosultság időtartamánál,

b) a blokkgazdálkodásra jogosító frekvenciakijelölés esetében hét évnél, vagy

c)13 egy évnél, amely az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal korábban benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2)14 A frekvenciakijelölésben foglaltak (kivéve az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást) megváltoztatása iránti igény esetén a jogosítottnak kérelmet kell benyújtania a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

(3)15 Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

7. § (1) Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag, a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály szerinti kis hatótávolságú eszközöket tartalmazó, vagy

b) a legfeljebb három hónapos üzemben tartásra tervezett

rádióállomások, rádiórendszerek esetében.

(2) Blokkgazdálkodás esetén műszaki tervet csak akkor kell benyújtani, ha ezt a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet előírja.

(3) A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

8. § (1) A műszaki terv elkészítéséhez a hatóságtól tervezési adatszolgáltatás kérhető.

(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdésének a)f) és i)–j) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A hatóság adatszolgáltatása során meghatározza a rádióállomás, rádiórendszer telepítéséhez szükséges elvi feltételeket:

a) a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,

b) a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét,

c) az összeköttetési, ellátottsági feltételeket,

d) a zavarvédelem követelményeit, és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat és azok meghatározásának módját.

9. § (1)16 Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetőleg a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a hatóság az eljárást felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztését követő 5 munkanapon belül a hatóságnak meg kell kezdenie a nemzetközi koordinációt, illetőleg a műszaki vizsgálatokat.

(2) A hatóság a kérelmező kérésére a nemzetközi koordináció befejezése előtt feltételes frekvenciakijelölést adhat ki. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő frekvenciakijelölés módosításáért a hatóságot felelősség nem terheli.

(3) A frekvenciahasználat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(4) A frekvenciahasználat jellegét a hatóság frekvenciagazdálkodási okból, vagy a jogosítottak körében történt változás esetén módosíthatja.

Kísérleti célú frekvenciakijelölés

10. § (1) Kísérleti célú frekvenciakijelölés adható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg a frekvenciasávok nemzeti felosztására, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályaira vonatkozó jogszabályoknak:

a) rádióállomás, rádiórendszer kísérleti célból történő telepítéséhez, vagy

b) nem belföldi felhasználásra előállított vagy külföldről behozott rádióberendezés 30 napot nem meghaladó üzemben tartás céljából történő telepítéséhez.

(2)17 Amennyiben a frekvenciakijelölést 30 napnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni az adóazonosító jelet, vagy adószámot, számlaszámot.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb 3 hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

(4) A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

III. RÁDIÓENGEDÉLY

Rádióberendezés üzemben tartása

11. § (1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott követelményeket, és

a)18 egyedi rádióengedéllyel – ideértve az egyszerűsített rádióengedélyt is – rendelkező rádióállomás, vagy rádiórendszer része,

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádióállomás része, vagy

c) olyan rádióállomás vagy rádiórendszer része, amely a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rádióberendezést a használati-kezelési útmutatóban foglaltak betartásával, átalakítás nélkül szabad üzemben tartani.

(3) A hatóság a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarás elkerülése érdekében, illetőleg külön jogszabályban19 meghatározott közegészségügyi szempontok alapján a rádióberendezés üzemben tartását korlátozhatja vagy megtagadhatja.

Rádióállomás, rádiórendszer üzemben tartásának egyedi engedélyezése

12. § (1) A rádióengedély – a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – csak jogerős frekvenciakijelölés alapján adható.

(2) Műszaki tervet nem igénylő rádióállomás, rádiórendszer üzemben tartásához a frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható.

(3) Blokkgazdálkodásra jogosító frekvenciakijelölés esetén a hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként is kiadhatja.

13. § (1) A rádióengedély kérelemre adható.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)20 a kérelmező természetes személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,

b)21 a frekvenciadíj fizetőjének természetes személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,

c) a felhasználni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,

d) a rádióállomáshoz, rádiórendszerhez felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát (ideértve a tartalék rádióberendezéseket is),

e) a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,

f) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről,

g) a mérési jegyzőkönyvet, ha azt a frekvenciakijelölésben előírták,

h) amennyiben a rádióengedélyt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a szolgáltatás nyilvántartásba vételi számát, vagy a koncessziós szerződésre történő hivatkozást,

i)22 engedélyköteles rejtjelező eszköz használata esetén a rejtjel-felügyeleti jogkörben eljáró hatóság engedélyének azonosító számát,

j) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc naptári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt, valamint

k) a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumokat.

(3) Amennyiben a rádióállomást, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult a elektronikus hírközlési építmény használatára.

(4) Amennyiben rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban felsoroltakat és a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdésének b)e) pontjaival összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2)–(3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – a (2) bekezdés f)–g) és k) pontjaiban foglaltak kivételével – a 4. § (1) bekezdésének ab)–ad) pontjaiban, valamint b) és d) pontjaiban felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 3. § (2) bekezdésének alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés, a hatóság – nemzetközi koordináció szükségessége esetén – kérheti a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Ilyen esetben a kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d)–g) pontjaiban felsoroltakat.

(8)23 A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni műsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell az Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnek (OSSKI) a sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó, mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése – külön jogszabály szerint – beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőterületen történt, kivéve, ha

a) a rádióállomás üzemben tartási ideje évente nem haladja meg a 60 napot,

b) a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került 30 napon belül kiadásra, vagy

c) a rádióengedély módosítása, hosszabbítása iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására.

14. § (1) A rádióengedély tartalmazza:

a)24 az engedélyes természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét, adószámát és számlaszámát,

b) az üzemben tartás célját,

c) a felhasználható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét,

d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat,

e) a rádióállomás, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit,

f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét,

g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit,

h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat,

i) más elektronikus hírközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját,

j) a rádióállomás, rádiórendszer hívójelét, illetőleg azonosító jelét,

k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti,

l) a rádióengedély érvényességi idejét,

m) a frekvenciadíj mértékét és fizetési gyakoriságát,

n)25 a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét, adószámát és számlaszámát, ha azok eltérőek az engedélyesétől,

o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá

p) a rádióállomás, rádiórendszer telepítési és sugárzási jellemzőiről, az üzemben tartásához szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres valamint eseti adatszolgáltatás rendjét.

(2) Keretengedély az (1) bekezdés d), f), h) és m) pontban felsoroltak kivételével az (1) bekezdésben foglaltakat, továbbá a frekvenciadíj megállapításához szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

(3) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 13. § (2) bekezdésének d)–g) pontjaiban és (2) bekezdésben felsoroltakat, valamint a telepített rádióállomások műszaki jellemzőit a rádióengedélyben meghatározottak szerint a hatóságnak bejelenteni a tervezett üzemben tartás megkezdése előtt 30 nappal.

(4)26 A 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

15. § A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri (beleértve: belvízi), földi mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére a hatóság a rádióengedélyeket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak megfelelően adja ki.

16. § (1) A rádióengedély érvényességi ideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet hosszabb mint 5 év, illetőleg pályázaton vagy árverésen nyert jogosultság időtartama.

(2)27 A (3) bekezdésben foglaltak kivételével, ha az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejárta előtt két hónappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, akkor az engedély érvényességét legfeljebb 5 évvel meg kell hosszabbítani.

(3)28 A pályázaton vagy árverésen elnyert jogosultság alapján kiadott rádióengedély a jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

17. § (1) A hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja.

(2) A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Egyszerűsített rádióengedély29

17/A. §30 (1) A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvenciák használatára vonatkozó szándékot az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a hatóságnak.

(2) Az ügyfél a bejelentését a hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlapon – a központi rendszer ügyfélkapuján történt azonosítást követően – nyújthatja be.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a 4. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a 13. § (2) bekezdésének a)–f), továbbá h)–j) pontjaiban és (3) bekezdésében foglaltakat.

(4) A hatóság a 32. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendő frekvenciadíjról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton a központi rendszeren keresztül visszaigazolást küld a bejelentőnek.

(5) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vétel napjától használható.

Kísérleti rádióengedély

18. § (1) Rádióberendezés, rádióállomás vagy rádiórendszer kísérleti célú üzemben tartásához a 10. § (1) bekezdés szerinti esetekben a hatóság kísérleti rádióengedélyt ad ki.

(2) Kérelemre a kísérleti rádióengedély a frekvenciakijelöléssel összevontan is adható.

(3) A kísérleti rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb 1 év, amely kérelemre 1 alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltételeit a hatóság a kísérleti rádióengedélyben meghatározza.

(4) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejárta előtt az engedély feltételeit a hatóság megváltoztathatja, illetőleg az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott villamos vagy elektronikus berendezésnek káros zavarást okoz,

b) a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé.

Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19. § (1) A rádióengedélyben meghatározott feltételek megtartásáért az engedélyes felel.

(2) Amennyiben jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti, azt csak az előírt szakképesítéssel rendelkező személy kezelheti.

20. § (1) Az engedélyes köteles

a) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni, illetőleg

b) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a hatóságnak bejelenteni, és a rádióengedélyről másolatot kérni,

c) sajátcélú földi mozgószolgálatba vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó rádiórendszer engedélyese a rádióállomást, illetőleg rádiórendszer esetében annak rádióállomásait a rádióengedéllyel, annak másolatával vagy általa a rádióengedély alapján, a 3. számú melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni.

(2) Sajátcélú földi mozgószolgálatba vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó rádiórendszer rádióállomásait üzemeltető köteles a rádióengedélyt, vagy annak másolatát, vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

21. § A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri (beleértve: belvízi), földi mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére külföldi távközlési igazgatás által kiállított rádióengedélyeket a hatóság a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt nemzetközi megállapodások alapján elfogadja.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. § (1) A frekvenciakijelölés és a rádióengedélyezés elintézési határideje, a két eljárásra együttesen számítva, nem haladhatja meg a 42 napot.

(2) A hatóság a frekvenciakijelölést vagy rádióengedélyt – piacfelügyeleti eljárásban az Eht. 68. § (6) bekezdése szerinti visszavonás esetén túlmenően – következő esetekben vonja vissza:

a) jogszabály, különösen jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi;

b) a műsorszolgáltatási vagy más frekvenciahasználati jogosultság megszűnt.

(3)31 A hatóság a pályázati, illetve árverési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatot a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás kérelmére köteles visszavonni az informatikai és hírközlési miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

22/A. §32 (1) A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásához a hatóság jóváhagyását az eredeti jogosult, illetve engedélyes és a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni szándékozó vállalkozás együttesen köteles kérelmezni.

(2) A hatóság az átruházáshoz a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti feltételek teljesítése esetén járulhat hozzá.

(3) A kérelemben a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni szándékozó vállalkozás köteles nyilatkozni arról, hogy frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó minden jogszabályi, illetve meghatározott esetekben minden hatósági határozatban rögzített feltételt magára nézve kötelezőnek tekint. A kérelemhez csatolni kell az átruházásról szóló megállapodás egy példányát.

(4) A hatóság a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházását jóváhagyó határozatát köteles a Hírközlési Értesítőben, két országos napilapban, valamint elektronikus úton honlapján közzétenni a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

Rádióberendezés lepecsételése

23. § (1)33 A hatóság a rádióállomás rádióberendezését az Eht. 68. §-ában meghatározott piacfelügyeleti intézkedésén túl lepecsételheti, ha

a) a rádióengedély érvényessége megszűnt, vagy

b) a rádióállomás üzemben tartását szüneteltetik.

(2) A hatóság a lepecsételést oly módon végzi el, hogy az a rádióállomás üzemeltetését megakadályozza.

(3) A hatóság a lepecsételésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az engedélyes kapja. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell

a) a lepecsételés helyét és idejét,

b)34 a rádióállomás üzemben tartójának természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét és adószámát,

c) a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést,

d) a lepecsételt rádióberendezés típusát, gyári számát,

e) a lepecsételés indokát,

f) a lepecsételés módját,

g) a rádióengedély számát,

h) a lepecsételt rádióberendezés őrzési helyét,

i) az üzemben tartó lényeges nyilatkozatát és megállapításait, valamint

j) a lepecsételést végző köztisztviselő, illetőleg jegyzőkönyvvezető nevét, aláírását.

(4) A lepecsételt berendezés őrzési helyét a hatóság határozza meg.

(5) A pecsét kizárólag a hatóság által vagy a hatóság írásbeli hozzájárulásával távolítható el.

A rádióforgalmazás szabályai

24. § A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint más, a magyar távközlési igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott forgalmazási előírásokat.

25. § A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden rádióforgalmazás megkezdésekor és befejezésekor, vagy más jogszabályban meghatározott gyakorisággal, illetve a hatóság felszólítására közölni kell.

26. § (1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióállomás üzemét szándékosan zavarni,

b) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közleménynek a hatóság rádió megfigyelése során történő rögzítésére.

(2) Rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá veszélyhelyzet vagy az Alkotmány 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott eset, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében az engedélyes köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani, illetőleg a közleményre válaszolni.

Rádióellenőrzés

27. § (1) A hatóság rádióellenőrzési tevékenysége körében az üzemben tartott

a) rádióberendezést, rádióállomást és rádiórendszert,

b) nagyfrekvenciás berendezést,

c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, valamint

d) villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést

ellenőrizhet.

(2) A hatóság az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott bármely rádióberendezést részletesebb vizsgálatra telephelyére szállíthatja. A hatóság a vizsgálat után köteles a rádióberendezést az eredeti helyére visszaszállítani.

(3) A rádióellenőrzés keretében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eszközöket frekvenciahasználati, elektromágneses összeférhetőségi (EMC), illetve összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

Rádiómegfigyelés

28. § (1) A rádiómegfigyelési (spektrum monitoring) tevékenysége körében a hatóság hivatalból vagy bejelentésre, tartós megfigyeléssel, monitorozással ellenőrzi a frekvenciasávok nemzeti felosztására vonatkozó jogszabályban a polgári felhasználás számára meghatározott frekvencián, vagy frekvencia sávban működő rádióállomások

a) forgalmi, foglaltsági jellemzőit,

b) kisugárzott műszaki paramétereit.

(2) A hatóság a megfigyelt rádióadásokat a jogszerű használat ellenőrzése érdekében rögzítheti és a rádióberendezés használatával elkövetett jogsértés felderítése és bizonyítása során, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, felhasználhatja. Az eljárás során fel nem használt felvételt, a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

Rádió-zavarvizsgálat és rádió-zavarelhárítás

29. § (1) A hatóság hivatalból vagy kérelemre jár el a műsorszóró szolgálatok vételében, vagy más engedélyezett rádiószolgálatok üzemében észlelt rádiózavar esetén, a káros zavarás kivizsgálása és elhárítása érdekében.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő nevét, címét,

b) a zavarjelenség leírását,

c) a zavar észlelésének idejét és helyét.

(3) A hatóság igazolt rádiózavar esetén a rádiózavar okának megállapítása érdekében a 27. § (1) bekezdésében említett bármely eszközt a helyszínen megvizsgálhat, ellenőrizhet, vagy részletesebb vizsgálatra a hatóság telephelyére szállíthat. A hatóság a vizsgálat után köteles az eszközt az eredeti helyére visszaszállítani és eredeti állapotába visszaépíteni, kivéve, az Eht. 68. § (5) bekezdésének b) és f) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén.

(4) Nem minősül rádiózavarnak a vételi hiba, ha az

a) természeti jelenségekből származik,

b) az adóállomás ellátottsági területén kívül jelentkezik,

c) az adóállomás műszaki hibájából származik,

d) a vevőkészülék műszaki hibája vagy nem rendeltetésszerű használata esetén lép fel, illetőleg

e) az üzemidőnek – a műsorszolgáltató és a műsorszórást végző elektronikus hírközlési szolgáltató közötti megállapodásban – meghatározott hányadát meg nem haladó időtartam alatt jelentkezik.

(5) A rádiózavart okozó 27. § (1) bekezdés szerinti eszköz üzemben tartóját a hatóság a zavar elhárítására kötelezheti, és a zavarelhárítás tényét ellenőrizheti.

(6) Amennyiben a hatóság a rádiózavart okozó eszköz üzemben tartóját az eszköz zavarszűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a rádiózavar más módon történő elhárítására kötelezte, a rádiózavart okozó eszköz üzemben tartója köteles a rádiózavar-elhárítás tényét az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

Nemzeti mérőszolgálati tevékenység

30. § A hatóság mérőszolgálati tevékenysége keretében a nemzeti frekvenciakészlet védelme, valamint a frekvenciák jogszerű és káros zavarástól mentes használatának biztosítása érdekében, mérési módszerek, illetve mérőműszerek és rendszerek alkalmazásával:

a) feltárja az rádiófrekvenciás spektrumban bekövetkező zavarokat, vagy összeférhetőségi (EMC) problémákat és intézkedik azok elhárítására, illetve megoldására jelentkezzenek azok helyi, regionális vagy országos méretekben (annak érdekében, hogy a rádiószolgálatok és a rádióállomások rendeltetésüknek megfelelő módon működhessenek),

b) biztosítja a rádió és televízió vételi lehetőségek zavartalanságát a felhasználók számára,

c) megfigyelési adatokat szolgáltat a frekvenciagazdálkodási eljárásokhoz, a tényleges frekvencia felhasználásról, a sávok foglaltságáról,

d) ellenőrzi a rádióállomások és rádiótávközlési szolgáltatások ellátottsági mutatóit, valamint a kisugárzott jelek műszaki és üzemi jellemzőit a rádióengedélynek való megfelelés szempontjából,

e) felderíti a nem engedélyezett, illegális vagy nem megfelelő, illetve az engedélyezettől eltérő berendezés, készülék vagy frekvenciahasználatot és intézkedik annak megszüntetése érdekében, a hatósági akarat érvényesítése végett,

f) az ellenőrzési és megfigyelési adatokból létrehozza és folyamatosan frissíti a mérési adatbázist.

Nemzetközi mérőszolgálati tevékenység

31. § A hatóság

a) kivizsgálja a külföldi igazgatások (ideértve a frekvenciagazdálkodó hatóságokat) rádiózavar bejelentéseit, és intézkedik a rádiózavarok elhárítása érdekében,

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi rádiózavar-elhárításban,

c) külföldi eredetű rádiózavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz,

d) összehangolt méréseket végez a rádiózavarok megelőzése és a nemzetközi koordináció érdekében a frekvenciakijelölés kiadása előtt, vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt,

e) külföldi társigazgatás vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület felkérésére együttműködik a nemzetközi rádió-mérő programok végrehajtásában, illetve vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró állomás vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében,

f) rendszeres időközökben elvégzi a nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos méréseket.

Hatósági nyilvántartás

32. § (1) A hatóság e rendelet végrehajtása körében köteles nyilvántartani:

a)35 a jogosultak, engedélyesek és a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek természetes személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét és cégadatait,

b) a rádióállomások földrajzi és műszaki adatait,

c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó és azonosító jeleit,

d) a rádióállomások, rádiórendszerek rádióberendezéseinek műszaki jellemzőit,

e) a rádióállomások, rádiórendszerek műszaki felépítését, üzemidejét; telepítésük, illetőleg üzemben tartásuk célját,

f) a rádióállomások és rádiórendszerek más elektronikus hírközlő hálózattal való csatlakozásának módját, célját, és

g) a lepecsételt rádióberendezés típusát, tulajdonosát, a tulajdonos címét, az őrzés helyét, a pecsételés indokát.

(2) Keretengedély esetében a hatóság a 14. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3)36 Egyszerűsített rádióengedély esetében a hatóság a 17/A. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(4)37 A hatóság közzéteszi a szolgáltatásnyújtási célú rádiófrekvenciák használati jogának megadásával kapcsolatos döntéseket.

(5)38 A hatósági nyilvántartásban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik.

Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)39

34. §40

35. §41

36. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelve 7. Cikkének 2. bekezdésével.

1. számú melléklet a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok
Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:
1. légiforgalmi mozgó (R),
2. légiforgalmi rádiónavigáció,
3. rádiólokáció,
4. tengeri mozgó,
5. tengeri rádiónavigáció.
Űrtávközlési szolgálatok:
1. műholdas (R) légiforgalmi mozgó

2. számú melléklet a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A műszaki terv előírt tartalma
1. Rádióállomás, rádiórendszer műszaki terve az alábbiakat kell hogy tartalmazza:
a) az igényelt frekvencia, csatorna vagy csatornaosztás, (a polarizációval együtt), illetve frekvenciasáv, sávszélesség,
b) a frekvenciahasználat célja, a tervezett szolgáltatás leírása,
c) az antennatornyok használatbavételi engedélyeinek másolata,
d) a állomások használatára kötött megállapodások másolata,
e) az összeköttetések méretezése, illetve besugárzási terv,
f) a rádióállomás vagy rádiórendszer rendeltetése, felépítése, forgalmi és kapacitási adatai,
g) a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzői,
h) más rádiórendszerrel való összekapcsolásra vonatkozó igény,
i) a zavartatás analízis eredménye és értékei,
j) a rádióberendezések, antennák típusa, műszaki adatai,
k) a tervezési módszer leírása,
l) építési korlátozás igénye esetén az azt igazoló számítások, illetőleg terv,
m) a tervező eredeti aláírása és a tervezői jogosultságot igazoló okirat másolata,
n) a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatok.
2. A 960 MHz feletti állandóhelyű szolgálati rádiórendszer műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:
a) a rádiórendszer, összeköttetések nyomvonalterve, telephelyek leírása,
b) a tápvonalak típusa, műszaki adatai,
c) a hálózat, összeköttetések rendszertechnikája,
d) rajzok (az összeköttetések nyomvonalvázlata, frekvencia- és polarizáció-terve, rendszertechnikai vázlatterve, terepmetszetek).

3. számú melléklet a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Üzemeltetési igazolás

Engedélyes neve:

 

Rádióengedély száma:

 

Rádióengedély érvényessége:

 

Hatósági kód:

 

 

(engedélyes kód/hálózati kód/állomás kód)

Hívójel:

 

Berendezés típusa:

 

Maximális kisugárzott teljesítmény (W):

 

Üzemi frekvenciák (csatornák)

Adó/Vevő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:     
Kiállító neve:     
aláírása:     
1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

Az 1. § új b) pontját a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti b)–e) pontok jelölését c)–f) pontra változtatva.

3

Az 1. § eredeti b) pontjának jelölését c) pontra változtatta a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 3. §-a.

4

Az 1. § eredeti c) pontjának jelölését d) pontra változtatta a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 3. §-a.

5

Az 1. § eredeti d) pontjának jelölését e) pontra változtatta a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 3. §-a.

6

Az 1. § eredeti e) pontjának jelölését f) pontra változtatta a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 3. §-a.

7

A 2. § (1) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

9

A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

10

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

11

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 6. § (2) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 6. § (3) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 9. § (1) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 10. § (2) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

19

A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

20

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 13. § (2) bekezdés i) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 13. § (8) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 14. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 14. § (1) bekezdés n) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 14. § (4) bekezdése a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 16. § (2) bekezdése a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 8. §-ával megállapított, a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 16. § (3) bekezdését a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelet 8. §-a iktatta be.

29

A 17/A. §-t megelőző alcímet a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 7. §-a iktatta be.

30

A 17/A. §-t a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 22. § (3) bekezdését a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 22/A. §-t a 25/2004. (VIII. 19.) IHM rendelet 5. §-a iktatta be.

33

A 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 23. § (3) bekezdés b) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 32. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

36

A 32. § új (3) bekezdését a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 8. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 2010. április 3. napját követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 32. § (3) bekezdésének számozását a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 8. §-a (4) bekezdésre változtatta.

38

A 32. § (4) bekezdésének számozását a 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 8. §-a (5) bekezdésre változtatta.

39

A 33. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 27. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 34. §-t a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet 21. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 35. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 27. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére