• Tartalom

60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról

2017.01.03.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének x) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar hajólajstromban nyilvántartott belvízi nagyhajók a rajnai hajózásban a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló és e rendelet mellékletében foglalt okmány (a továbbiakban: rajnai okmány) birtokában vehetnek részt.

2. § (1)1 A rajnai okmányt a belvízi nagyhajó tulajdonosa vagy üzemben tartója kérelmére a hajózási hatóság állítja ki.

(2)2 Ha az üzemben tartó nem azonos a belvízi nagyhajó tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

3. § A rajnai okmány iránti kérelemhez csatolni kell a Tanácsnak a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról szóló 2919/85/EGK rendelete mellékletének 3., 4. és 5.cikkében foglalt feltételek teljesítését igazoló okmányok másolatait.

4. §3 A rajnai okmány a hajózási engedély lejártáig hatályos.

5. § A hajózási hatóság a rajnai okmányt visszavonja, ha

a) megállapítja, hogy a kérelemben valótlan adatok szerepelnek,

b) az okmány kiadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.

6. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)4

(3) Ez a rendelet a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról szóló 2919/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelethez5

RAJNAI HAJÓZÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ OKMÁNYRHEINSCHIFFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE
ATTESTATION D’APPARTENANCE A LA NAVIGATION DU RHIN
VERKLARING INZAKE HET BEHOREN TOT DE RIJNVAART

HAJÓZÁSI ENGEDÉLY SZÁMA
REGISTRATIONS NUMMER DER ERLAUBNIS
NUMERO DE PERMIS D’ACTIVITE EN NAVIGATION COMMERCIALE DÉLIVRÉ PAR L’ AUTORITÉ
COMPÉTENTE
VERGUNNINGBEWILJSCODE

 

ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY NEVE
SCHIFFSNAME
NOM DU BATEAU
NAAM VAN HET VAARTUIG

 

HIVATALOS HAJÓSZÁM
AMTLICHES KENNZEICHEN
NUMERO OFFICIEL
OFFICIEEL NUMMER

 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
REGISTER
REGISTRE
REGISTER

 

ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY TÍPUSA
SCHIFFSGATTUNG
TYPE DU BATEAU
SOORT VAARTUIG

 

HORDKÉPESSÉG (t)
TRAGFÄHIGKEIT IN TONNEN
TONNAGE
LAADVERMOGEN

 

TULAJDONOS, (LAK-)SZÉKHELYE
SCHIFFSEIGNER, (WOHN-)SITZ
PROPRIETAIRE, DOMICILE OU SIEGE
EIGNAAR, WOONPLAATS OF ZETEL

 

ÜZEMELTETŐ, (LAK-) SZÉKHELY
AUSRÜSTER, (WOHN-)SITZ
EXPLOITANT, DOMICILE OU SIEGE
EXPLOITANT, WOONPLAATS OF ZETEL

 

 

 

AZ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY … ÉVIG JOGOSULT A RAJNAI HAJÓZÁSBAN VALÓ RÉSZTVÉTELREFÜR …JAHRE WIRD VORGENANNTES SCHIFF ALS ZUR RHEINSCHIFFFAHRT GEHÖRIG BETRACHTET
POUR … ANS LE BATEAU CI-DESSUS EST CONSIDERE COMME APPARTENANT A LA NAVIGATION DU RHIN
VOOR … JAAR BOVENBEDOELD VAARTUIG WORDT GEACHT TOT DE RIJNVAART TE BEHOREN

BUDAPEST,

 

P. H.
Siegel
Sceua
Stempel

...............................
aláírás
Unterschrift
Signature
Handtekening

MAGYARORSZÁG
UNGARN
HONGRIE
HONGARIJE
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
DAS REGIERUNGSAMTDER HAUPTSTADT BUDAPEST
OFFICE GOUVERNEMENTAL DE BUDAPEST-CAPITALE
CENTRALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE, NATIONAAL VERKEER AUTORITEIT

1

A 2. § (1) bekezdése a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 59. § a) pontja, a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 2. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 4. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 163. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére