• Tartalom

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

2023.08.11.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet rendelkezéseit

a) az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szervekre,

b)1 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

(a továbbiakban az a)–b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató),

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában az ágazati (egészségügyi, szakmai) adat, e rendelet mellékleteiben meghatározott, az adatszolgáltató által gyűjtött és az adatszolgáltatás alapját képező adat.

2. § Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatot személyazonosításra alkalmatlan módon, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott célból lehet kezelni.

3. § (1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltató, az ott meghatározott címzett részére, az ott megjelölt gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon adatot szolgáltat.

(2)2 Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente – az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is – honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

4. §3 A NEAK az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatok tekintetében

a)4 a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti bontásban készített tájékoztatót – az utalványozással egyidejűleg – megküldi a minisztériumnak, amelyet a minisztérium és a NEAK közleményben közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) a 2. számú melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi a minisztériumnak és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak,

c) a minisztérium részére – a b) pontban foglaltak mellett – esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

5. § (1)5

(2)6 A 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adatokat a NEAK havi gyakorisággal átadja az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi ellátások igénybevételének epidemiológiai szempontú elemzéséhez.

5/A. §7 Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket az adatgyűjtést végző és feldolgozó szervezet a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről – választása szerint a honlapján történő közzététellel vagy közvetlenül – tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

6. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásért az adatszolgáltató vezetője felelős.

(2) Az adatszolgáltató az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, e rendelet szerinti határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(3)8 Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.

7. §9 Az adatszolgáltató által szolgáltatott adat közérdekű adatnak minősül, amelyet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti címzett, továbbá a NEAK a külön jogszabály szerinti feltételekkel és határidőn belül kérelemre rendelkezésre bocsát.

7/A. §10 E rendeletnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja szerinti adatátadási kötelezettséget

a) első alkalommal a 2014. január 1. utáni jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését11 követő 30. napon belül,

b) második alkalommal a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését12 követő 60. napon belül

kell teljesíteni.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)13

1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez14Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtés nyilvántartási száma

Az adatgyűjtés címe

Az adatgyűjtés gyakorisága

Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatgyűjtés címzettje

Az adatgyűjtés beérkezési határideje*

1002/09

Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról

évenkénti

valamennyi iskolai (óvodai) egészségügyi feladatot ellátó orvos, védőnő

országos tisztifőorvos

iskolaévet követő szeptember 15.

országos tisztifőorvos

Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

december 20.

1003/09

Védőnői jelentés összesítője

havonkénti/ évenkénti

valamennyi területi védőnő

országos tisztifőorvos

a tárgyhót követő 15. nap

országos tisztifőorvos

Központi Statisztikai Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

a tárgyévet követő február 15.

1205/04

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

évenkénti

valamennyi tüdőbeteg-gondozó intézet

területért felelős minőségügyi szakfőorvos
3 példányban,

a tárgyévet követő február 15.

a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 1 példányban

területért felelős minőségügyi szakfőorvos

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

a tárgyévet követő március 1.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1209/04

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

évenkénti

valamennyi addiktológiai ellátást végző szolgáltató, tulajdonformától függetlenül

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

a tárgyévet követő január 31.

országos tisztifőorvos

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

1211/04

Jelentés a kábítószer- fogyasztókról és kezelésükről

évenkénti

drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízis intervenciós osztály (osztályok), alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

a tárgyévet követő január 31.

igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

Semmelweis Egyetem

a tárgyévet követő április 30.

országos tisztifőorvos

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő június 15.

1213/06

Kábítószer-fogyasztók kezelési igényének indikátora (TDI)

negyed- évenkénti/ évenkénti

drogambulanciák és drogközpontok, háziorvosok, pszichiátriai és addiktológiai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai és addiktológiai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek, alacsonyküszöbű szolgáltatók, büntetés-végrehajtási intézetek, elterelést végző szervezetek (megelőző-felvilágosító szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók), igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap

országos tisztifőorvos

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

Semmelweis Egyetem

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő május 1.

1214/06

Jelentés az elterelésben résztvevőkről

negyed- évenkénti/ évenkénti

a büntetőeljárás alternatívájaként egészségügyi vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás végzésére jogosult egészségügyi intézmények és megelőző- felvilágosító szolgáltatók

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. napja

országos tisztifőorvos

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő május 1.

1210/04

Fővárosi, vármegyei kardiológiai jelentés

évenkénti

valamennyi kardiológiai fekvőbeteg osztály, szakrendelés (felnőtt, gyermek)

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos

a tárgyévet követő január 31.

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

február 15.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal

március 31.

1617/04

Jelentés onkológiai tevékenységről

évenkénti

valamennyi onkológiai feladatok ellátása céljából

fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

a tárgyévet követő január 20.

szervezett járóbeteg- szakrendelés és fekvőbeteg osztály, részleg

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos, Országos Onkológiai Intézet

fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

január 31.

Országos Onkológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő április 15.

1620/09

Jelentés a rehabilitáció fekvő- és járóbeteg tevékenységéről

évenkénti

valamennyi, rehabilitációt végző fekvő- és járóbeteg-ellátó osztály, részleg, ambulancia, ortetikai-protetikai szakrendelő (szakorvosi, nem szakorvosi), nappali kórház, kivéve pszichiátria

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, területi állandó minőségügyi szakfőorvos

a tárgyévet követő január 31.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő április 30.

3026/1/09

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet szerinti kötelező klinikai audit jelentések

folyamatos/ évenkénti

szakterület szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltató

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

folyamatos

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

3026/2/09

Minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők éves klinikai audit beszámolója

évenkénti

valamennyi minőségügyi szakfőorvos és szakterületi vezető

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő június 30.

3027/06

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott magzatokról, újszülöttekről, csecsemőkről (Veleszületett
Rendellenességek Országos Nyilvántartása)

évenkénti

országos tisztifőorvos

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Központi Statisztikai Hivatal

4029/09

Jelentés az egészségügyi szakképzésről

eseményhez kötődő

egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

az eseményt követő 15. nap

egészségügyi szakképzést folytató intézmény fenntartója

4133/06

Épületkataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről

többévenkénti

állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő január 15.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

4134/06

Energiakataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről

többévenkénti

állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő április 15.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

6001/09

Jelentés szülészeti eseményről

havonkénti/ évenkénti

szülészeti-nőgyógyászati osztályok, háziorvosok, az eseményt észlelő orvosok

országos tisztifőorvos

a tárgyhót követő 10. nap

országos tisztifőorvos

Központi Statisztikai Hivatal, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő január 31.

6002/09

Országos vérkészítmény- előállítási és -felhasználási jelentés

évenkénti

az Országos Vérellátó Szolgálat területi szervei, a szerződés alapján vért vevő osztályok/ részlegek és a vérkészítményt felhasználó

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

a tárgyévet követő január 15.

egészségügyi szolgáltatók

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

a tárgyévet követő február 28.


* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.

2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez15


A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról16

1.17 Tételes jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére:
A NEAK az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. A NEAK a gyógyszerforgalmi (vény) adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. A NEAK valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok (ide nem értve a NEAK honlapján jogszabály szerint közzéteendő törzseket) pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat a NEAK adattárába kerülő rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.
1.1. A fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.
1.2. CT, MR teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.
1.3. Műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.
1.4. Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és eszközök tételes jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni adatai.
1.5. A gyógyszerforgalmazás gyógyszertári elszámolásából származó, a jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás hibajavításai utáni, rekordképnek megfelelően részletezett adatok.
1.6.18 Az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi és eseti ellátás, fogászat, alapellátási ügyelet) tételes forgalmi adatai.

2. Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére (az elszámolást követően):
2.1. havonként, továbbá a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:
2.1.1. háziorvosi szolgálatok és a háziorvosi ügyeletek finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,
2.1.2. gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai,
2.1.3. járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenységi (OENO, eset, beavatkozás, pont) adatai,
2.1.4. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatónkénti, szakmánkénti és országos teljesítményadatai (HBCS eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),
2.1.5. fogászati ellátás finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,
2.1.6. degressziós teljesítmény-elszámolás adatai;
2.2. a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:
2.2.1. otthoni szakápolási szolgálatok tevékenysége, kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,
2.2.2. CT, MR szolgáltató egységenkénti kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,
2.2.3. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) kapacitás-, teljesítmény- és tevékenység adatok (HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),
2.2.4. védőnői ellátás, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának alapját képező adatok,
2.2.5. tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről finanszírozási adatok,
2.2.6. műveseellátás szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai;
2.3. félévente (januárban és júliusban):
2.3.1. az egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai,
2.3.2. egészségügyi szolgáltatónkénti finanszírozási adatok a természetbeni ellátások kasszái szerint,
2.3.3.19 TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti irányítószámot, passziválás esetén a passziválás alapját képező esemény dátumát, illetve a passziválás okát.
2.3.4. gyógyszertárak azonosítóját helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza a gyógyszertár irányítószámát.
2.3.5.20 a háziorvosi praxisokhoz bejelentkezett biztosítottak TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódállományát.
1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 66. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § a) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdését a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 67. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdése a 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2020. október 31.

12

A hatálybalépés időpontja 2020. október 31.

13

A 8. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2. számú melléklet a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 69. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet címe az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. melléklet 1. pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdés e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontját a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 2. számú melléklet 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pontja a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. számú melléklet 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pontját a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére