• Tartalom
Oldalmenü

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

2021.09.18.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b)1 a támogató szolgálat,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d)2 a közösségi pszichiátriai ellátás,

e)3 a komplex támogatási szükségletmérő,

f)4 az óvodai és iskolai szociális segítő,

g)5 a szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

h)6 szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása

képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).

A képzésre vonatkozó általános szabályok

2. § (1)7 A képzés térítésköteles. A képzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

(2)8 A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(3)9 Az Intézet – a 2/A. §-ban foglalt kivétellel – a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely

a)10 az oktatási programban szerepel vagy az abban foglalt feltételeket teljesíteni tudja,

b) a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el,

d) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes,

e)11 a képzésben résztvevő oktatóknak az Intézet által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét biztosítja.

(4)12 A (3) bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodás érvényességéhez a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.

2/A. §13 (1) Az 1. § c) pontja szerinti képzés oktatási programjának kidolgozása során a miniszter kikéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(2) A megyei önkormányzat az 1. § c) pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. A döntés meghozatala előtt a megyei önkormányzat kikéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(3) A megyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a megyei önkormányzat más megyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a képzést.

(4) A megyei önkormányzat a képzés megvalósításának módjáról és tervezett időpontjáról legkésőbb a képzés napját megelőző 30 nappal korábban, elektronikus úton tájékoztatja az Intézetet.

3. §14 Az Intézet a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.

4. § (1)15 A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak az Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A 2/A. § szerinti képzésre jelentkezők adatait az Intézet a képzés megszervezése érdekében a jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a jelentkező lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzatnak.

(3)16 Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére – a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül – a Szociális Ágazati Portálon közzétett igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

(4)17 A (2) bekezdésben foglalt összeg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását az Intézet a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő 1 éven belül nem biztosítja.

(5)18

5. §19 (1)20 A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a képzőhely megnevezését, címét, képviselőjének nevét,

b) az oktatási program címét,

c) az oktatási program engedélyszámát,

d) a képzésen részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

e) a képzésen részt vevő személy számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén az őt érintő következményeket,

f) a képzési térítési díj mértékét és fizetésének módját,

g) a képzésben részt vevő személy, illetve a képzőhely szerződésszegésének következményeit,

h) a panaszkezelés módját.

(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.

6. § (1) A minisztérium ellenőrzi, hogy a képzések megfelelnek-e az oktatási programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2)21 Az Intézet a minisztérium részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. § (1)22 A képzésen az vehet részt, aki az 1. §-ban meghatározott szakterületen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt képesítési előírásokat egyebekben teljesíti.

(2) A képzésen résztvevő személy – legalább 15 és legfeljebb 30 fős csoportban – elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

8. § (1) A képzésen résztvevő személy

a) ha az oktatási program ezt előírja, az egyes tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát,

b) a képzés végén szóban vagy írásban záróvizsgát

tesz.

(2) A záróvizsga időpontját a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kell meghatározni.

(3) A képzőhely a záróvizsga időpontjáról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzésen résztvevő személyt.

9. § (1) A képzésen résztvevő személy – ha az oktatási program ezt előírja – szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán megvédi.

(2) A szakmai dolgozatot legalább 15 nappal a záróvizsgát megelőzően be kell nyújtani a képzőhely felé.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki

a) a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak

aa) elméleti oktatás esetén legalább a 80%-át, az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában legalább a 90%-át,

ab) gyakorlati oktatás esetén a 100%-át,

b) tantárgyi vizsgakötelezettségét,

c) szakmai dolgozat-írási kötelezettségét

teljesítette.

10. § (1) A képzésen résztvevő személy 3 tagú vizsgabizottság előtt záróvizsgát tesz.

(2)23 A vizsgabizottság elnökét a miniszter kéri fel.

(2a)24 Az 1. § c) pontjában meghatározott képzés záróvizsgájára a vizsgabizottság egy tagját a megyei önkormányzat delegálja.

(3) A záróvizsgát a vizsgabizottság

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(4)25 Az Intézet a sikeres záróvizsgát követően – a képzőhely által kiállított igazolás alapján – a képzésen résztvevő személy részére a Szociális Ágazati Portálon közzétett tanúsítványt állítja ki.

II. RÉSZ

AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az adósságkezelési tanácsadó képzés

11. § (1)26 Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására.

(2)27 A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből

a) 72 óra elméleti oktatás,

b) 48 óra gyakorlati oktatás.

(3)28

A támogató szolgálat képzés29

12. §30 (1) A támogató szolgálat képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma segítő munkakör esetén 80 óra, ebből

a) 16 óra elméleti oktatás,

b) 64 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma gondozó, illetve terápiás munkatárs esetén 160 óra, ebből

a) 60 óra elméleti oktatás,

b) 100 óra gyakorlati oktatás.

13. §31

14. §32

A falu- és tanyagondnoki képzés

15. § (1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.

(2)33 A képzés kötelező óraszáma 170 óra, ebből

a)34 52 óra elméleti oktatás,

b)35 118 óra gyakorlati oktatás.

A közösségi pszichiátriai ellátás képzés36

16. §37 (1) A közösségi pszichiátriai ellátás képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/F. § (2) bekezdésében, 39/G. § (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 185 óra, ebből

a) 140 óra elméleti oktatás,

b) 45 óra gyakorlati oktatás.

A komplex támogatási szükségletmérő képzés38

17. §39 (1) A komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra, ebből

a) 44 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra, ebből

a) 34 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés40

17/A. §41 (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. és 26. §-ában foglalt óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

(3) Felsőfokú szociális szakképzettséggel nem rendelkező személyeknek a (2) bekezdés szerinti óraszámon túl 30 óra kiegészítő képzésben kell részt venniük, amelyből 15 óra elméleti oktatás, 15 óra gyakorlati oktatás.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés42

17/B. §43 (1) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 30. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés44

17/C. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/J–39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből

a) 104 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből

a) 89 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

Záró rendelkezések45

18. § (1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)46 A 2021. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés az Intézet által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.

(3)47

19. §48 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § b) és d) pontját, valamint 12. és 16. §-át a Módr. hatálybalépését49 követően indult képzésekre kell alkalmazni. A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogató szolgálattal és közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzéseket eredményesen elvégző személyek számára a tanúsítványt a „támogató szolgálat képzés” és a „közösségi pszichiátriai ellátás képzés” elvégzéséről kell kiállítani.

20. §50 E rendeletnek az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2)–(4) bekezdését, 2/A. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, valamint 10. § (2) és (2a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését51 megelőzően benyújtott jelentkezésekre, valamint az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében megszervezett falu- és tanyagondnoki képzésekre nem kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez52

1/A. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez53

2. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez54

3. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez55

1

Az 1. § b) pontja a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § d) pontja a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § e) pontját az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 41. §-a iktatta be.

4

Az 1. § f) pontját a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § g) pontját a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § h) pontját a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 18. §-a iktatta be.

7

A 2. § (1) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § a) pontja, a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés a) pontját a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2/A. §-t a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 4. § (1) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (4) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § i) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (5) bekezdését a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

19

Az 5. § a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdése a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (2) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § j) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdése a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. § (2) bekezdése a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 19. §-ával megállapított, a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § k) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. § (2a) bekezdését a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A 11. § (1) bekezdése a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

27

A 11. § (2) bekezdése a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 22. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően indult képzésekre kell alkalmazni.

28

A 11. § (3) bekezdését a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 48. §-a.

29

Az „A támogató szolgálat képzés” alcím címe a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

30

A 12. § a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

31

A 13. §-t a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 14. §-t a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 15. § (2) bekezdés a) pontja a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az „A közösségi pszichiátriai ellátás képzés” alcím címe a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

37

A 16. § a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

38

A 17. §-t megelőző alcímet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 44. §-a iktatta be.

39

A 17. §-t az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 44. §-a iktatta be.

40

Az „Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés” alcím címét a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 27. §-a iktatta be.

41

A 17/A. §-t a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 44. §-a iktatta be, szövege a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

42

Az „A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés” alcím címét a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 29. §-a iktatta be.

43

A 17/B. §-t a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 29. §-a iktatta be.

44

Az „A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés” alcímet (17/C. §) a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 20. §-a iktatta be.

45

A 18. §-t megelőző alcím címet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 45. §-a iktatta be.

46

A 18. § (2) bekezdése a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

47

A 18. § (3) bekezdését a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 19. §-t a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 30. §-a iktatta be.

49

A hatálybalépés időpontja 2019. február 28.

50

A 20. §-t a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be.

51

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

52

Az 1. számú mellékletet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

53

Az 1/A. számú mellékletet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 46. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja.

54

A 2. számú mellékletet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 3. számú mellékletet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.