• Tartalom

9/2004. (IV. 16.) HM rendelet

9/2004. (IV. 16.) HM rendelet

a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól

2006.02.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvény 3. §-ának (2) bekezdésére – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a katonai légügyi hatóságra (a továbbiakban: Hatóság) és a katonai légügyi hatósági eljárást kérelmezőkre (a továbbiakban: kérelmező) terjed ki.

2. §1 A légi közlekedéssel kapcsolatos katonai légügyi hatósági eljárásért – az Lt. 3. § (4) bekezdés szerinti kivétellel – az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

3. § (1) A rendelet melléklete szerint megállapított eljárási díjat a kérelmezőnek a kérelme benyújtásával egyidejűleg kell a HM Katonai Légügyi Hivatal mint elsőfokú katonai légügyi hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01782460-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára átutalni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába a befizetés jogcímét meg kell jelölni.

(2) A katonai légügyi hatósági eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3) A befizetett összegről a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Hatóság számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot küld a kérelmező részére.

(4) Az (1) bekezdés szerint megfizetett díj a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek bevételei teljesítésének, kezelésének és befizetésének rendjéről szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. rendelet és az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló belső rendelkezés előírásait kell alkalmazni.

(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelmét az érdemi eljárás megkezdéséig visszavonja, a Hatóság a kérelmező részére a megfizetett díj 90%-át visszatéríti.

4. § (1)2 Az első fokon eljáró Hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a 3. § (1) bekezdés szerinti számlára igazoltan befizetni.

(2)3 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú eljárás díjával.

5. § (1) Ha a Hatóság a jogszabályban előírt katonai légügyi hatósági eljárást külföldön folytatja le, a kérelmező a díjat a külföldön ténylegesen felmerült költségekkel megemelt összegben fizeti meg. Az eljárás befejezését követően a Hatóság az eljárási díjon felüli költségekről számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot állít ki és küld a kérelmező részére.

(2) A kérelmező a számla vagy a számlát helyettesítő bizonylat kézhezvételétől számított 8 napon belül a számla szerinti összeget a 3. § (1) bekezdés szerinti kincstári előirányzat felhasználási keretszámlára átutalja.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételek költségvisszatérülésként a Hatóság saját bevételét képezik. A költségvisszatérülések saját bevételként történő előirányzat-módosítására a Hatóság a 3. § (4) bekezdés szerinti belső rendelkezés előírásai szerint jár el.

6. § A Hatóság érdemi döntést a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követően hoz.

7. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

Melléklet a 9/2004. (IV. 16.) HM rendelethez

A katonai légügyi hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

I. LÉGIJÁRMŰVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELŐÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, ELLENŐRZŐ
ÉS ÜZEMBENTARTÓ ÜZEMEK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE


A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. § (2), (3) bekezdés
29. § (1) bekezdés és végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 2 § (1) bekezdés, a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet
(1−27. tétel)

Folyó-
szám

A katonai légügyi hatósági eljárás
megnevezése

Díj
Ft/darab

 

 

 

Egyedi vizsgálat gyártó és javító tevékenység esetén

 

1.

Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

74 800

2.

736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

121 900

3.

736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

149 500

4.

Gázturbinás és többhajtóműves 5701 kg felszálló tömeg alatti légijárművek, gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

183 400

5.

5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

224 700

6.

27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése

280 000

7.

Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetén

74 800

8.

Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetén

84 200

9.

Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetén

93 300

10.

Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetén

103 000

 

Légijármű karbantartása, javítása

 

11.

Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése

45 000

12.

Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

30 000

13.

751–5700 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése

74 800

14.

751–5700 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

45 000

15.

5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése

281 000

16.

5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

183 400

17.

27 000 kg felszálló tömeg feletti légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése

520 000

18.

27 000 kg felszálló tömeg feletti légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

467 000

19.

Légijárművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének engedélyezése

84 200

20.

Légijárművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

74 800

21.

Légijárművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi szervezet engedélyének honosítása

374 000

22.

Légijárművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi szervezet honosított engedélyének kiterjesztése vagy érvényességi idejének meghosszabbítása

337 000

23.

Légijárművek segédhajtóműveit, valamint légcsavarjait és forgószárnyait karbantartó szervezet tevékenységének engedélyezése

84 200

24.

Légijárművek segédhajtóműveit, valamint légcsavarjait és forgószárnyait karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és/vagy érvényességi idejének meghosszabbítása

74 800

25.

Légijárművek sárkányszerkezetét karbantartó és javító szervezet tevékenységének engedélyezése

84 200

26.

Légijárművek sárkányszerkezetét karbantartó és javító szervezet tevékenységének kiterjesztése és/vagy érvényességi idejének meghosszabbítása

74 800

27.

Az időszakos hatósági felülvizsgálati időpont elhalasztása kérelemre: A vonatkozó díjtétel 50%-a.

 

II. EGYÉB, A LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Folyó-
szám

A katonai légügyi hatósági eljárás
megnevezése

Díj
Ft/darab

 

 

 

28.

Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van

18 600

29.

Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van

37 500

30.

Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van

28 000

31.

Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van

40 700

32.

Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van

56 000

33.

Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van

78 600

34.

Külföldi légügyi hatóság megkeresése a hatóság által a honi gyártók, karbantartók, üzembentartók kérésére

9 300

35.

Szakértői tevékenység kérelmének véleményezése

9 300

36.

Hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés engedélyezése kivételes esetekben

28 000

37.

Egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt kérelmek elbírálása és hatósági eljárása

18 600

III. REPÜLŐTEREK VÉDŐÖVEZETE KIJELÖLÉSÉNEK, A REPÜLŐTEREK
VÉDŐTERÜLETÉN BELÜLI ÉS A LÉGIKÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁT
VESZÉLYEZTETŐ ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Folyó-
szám

A katonai légügyi hatósági eljárás
megnevezése

Díj
Ft/darab

 

 

 

Repülőtér zajgátló védőövezete kijelölésének eljárása

 

38.

Védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás eredményeinek hatósági jóváhagyása

168 500

39.

Zajgátló védőövezet kijelölése

118 700

40.

Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légiforgalom számára is nyitott repülőtér esetén

240 000

 

Repülőtér biztonsági védőövezete kijelölésének eljárása

 

41.

Biztonsági védőövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata és a repülőtér osztályba sorolása alapján működési feltételeinek hatósági jóváhagyása

131 000

42.

Biztonsági védőövezet kijelölésére készített szakértői javaslat ellenőrzése és hatósági jóváhagyása

90 100

43.

Biztonsági védőövezet kijelölése

120 000

44.

Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légiforgalom számára is nyitott repülőtér esetén

240 000

 

Repülőterek védőterületén belüli,
valamint a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető építmények engedélyezési eljárása

 

45.

Repülőterek meghatározott körzetében épület vagy egyéb létesítmény engedélyezési eljárása

56 000

46.

A villamos vezeték létesítése és vezetékjogi hatósági jóváhagyása

45 000

47.

Repülőterek védőterületén belül a település szerkezeti, szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok hatósági jóváhagyása

177 800

48.

Magasépítmények (épületek, tornyok, kémények stb.) létesítésének hatósági jóváhagyása

30 000

49.

Kábeltelevíziós és távbeszélő hálózatok nyomvonalának hatósági jóváhagyása

14 500

50.

Utak, autóutak, autópályák nyomvonalának hatósági jóváhagyása

27 200

IV. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNEK,
ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Folyó-
szám

A katonai légügyi hatósági eljárás
megnevezése

Díj
Ft/darab

 

 

 

51.

VOR irányadó (D-VOR, T-VOR)

45 000

52.

DME távolságmérő (PDME)

45 000

53.

NDB irányadó (útvonali)

33 700

54.

Elektronikus biztonsági (védelmi) rendszer

28 000

55.

ILS iránysáv adó

45 000

56.

ILS siklópálya adó

45 000

57.

ILS visszajelző rendszer

28 000

58.

VOT hitelesítő adó

28 000

59.

Nyilvános vagy nem nyilvános repülőtereken létesített NDB, URH rádióállomás, adatrögzítő, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének hatósági eljárása és engedélyezése

18 600

60.

Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának engedélyezése

18 600

61.

Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történő változtatások engedélyezése

28 000

62.

Földi irányítástechnikai berendezések működését érintő (zavaró) építmények létesítésének vizsgálata és engedélyezése

37 500

63.

Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és engedélyezése

18 600

64.

Egyéb, a 51. és 63. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés engedélyezési eljárása

18 600

V. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ
(65–66. tétel)

Folyó-
szám

A katonai légügyi hatósági eljárás
megnevezése

Díj
Ft/darab

 

 

 

65.

Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként

4 700

66.

Katonai légügyi hatósági engedélyek, bizonyítványok másolatainak, hatósági igazolások kiadása

7 500

1

A 2. § az 1/2006. (I. 6.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta az 1/2006. (I. 6.) HM rendelet 2. §-a.

3

A 4. § (2) bekezdését az 1/2006. (I. 6.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére