• Tartalom

9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról1

2011.01.01.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ának (3) bekezdésében, valamint 20. §-ának (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RÉSZ

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)2 a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe tartozó, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságra (a továbbiakban: irányító hatóság), valamint a Foglalkoztatási Hivatalra,

b)3

c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 3. § (2)–(3) bekezdése tekintetében az Országos Foglalkoztatási Közalapítványra.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programon (a továbbiakban: Operatív Program) az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormányának képviselői által aláírt programdokumentumot,

b)4

c) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedésein

ca) 1. a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének és visszailleszkedésének segítése,

cb) 2. az egész életen át tartó tanulás és az olyan ,,befogadó'' munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerőpiaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik,

cc) 3. a nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése,

cd) 4. a menedékkérők társadalmi és munkaerőpiaci integrációja,

ce) 5–6. technikai segítségnyújtás

elnevezésű intézkedéseket

kell érteni.

(2)5

3. § (1)6

(2) Az EQUAL Program – a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott – intézkedései végrehajtásába – az R. 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott – közreműködőként az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (a továbbiakban: OFA) vonom be.

(3)7 Az OFA közreműködői feladatait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve jogelődje és az OFA által kötött szerződés határozza meg.

II. Fejezet

A FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ OPERATÍV PROGRAM INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA SORÁN8

4. § (1)9 A Foglalkoztatási Hivatal

a)–c)10

d)11 2007. január 1-jét követően felelős az Operatív Program végrehajtása során, közreműködő szervezetként végzett tevékenységével összefüggésben keletkezett dokumentumok őrzéséért az Operatív Program pénzügyi zárását követő 3 évig, azzal, hogy e kötelezettsége nem terjed ki az e rendeletben foglalt feladatait átvevő szervezeteknek jegyzőkönyvvel igazoltan átadott projektdokumentációra,

e)–f)12

(2)13 A Foglalkoztatási Hivatal az Operatív Program végrehajtása során, közreműködő szervezetként végzett tevékenységével összefüggésben együttműködik az Európai Szociális Alap a 2004–2006 közötti időszakra vonatkozó támogatásainak ellenőrzését végző szervezetekkel, azok ellenőrzése során, és az ellenőrzések megkezdéséről az irányító hatóságot haladéktalanul tájékoztatja. A Foglalkoztatási Hivatal a közreműködő szervezetként végzett tevékenységének végrehajtásával összefüggő belső ellenőrzésekről szóló jelentéseket, valamint az Európai Bizottság illetékes szervei, a kifizető hatóság, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az Állami Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzésekről szóló jelentéseket az elfogadást követő 15 napon belül megküldi az irányító hatóságnak.

5. §14

6. §15

7. §16

8. §17

9. §18

10. §19

11. §20

III. Fejezet21

12. §22

13. §23

IV. Fejezet24

14. §25

15. §26

16. §27

17. §28

18. §29

19. §30

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 25. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. február 11. napjával.

3

Az 1. § b) pontját a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdésének b) pontját a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdését a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdését a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdése a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 37. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdésének a)–c) pontját a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdésének d) pontja a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdésének e)–f) pontját a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. §-t a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a, az 5. §-t megelőző címet és alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 38. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A III. Fejezet címét a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 38. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 12. §-t a 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A IV. Fejezet címét a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 38. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére