• Tartalom

2004. évi XCIX. törvény

2004. évi XCIX. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés az európai közösségi szabályozással való összhang megteremtése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1–43. §2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

44. § (1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvény 1–2., 4., 6–7., 10–32., 34–39., 42–43. §-aiban, valamint az Szt. e törvény 40. §-ával beiktatott 177. §-ának (12) bekezdésében foglalt előírásokat a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

(3)3

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt. 3. §-a (5) bekezdése 1. pontjának d) alpontja és 2. pontjának d) alpontja hatályát veszti azzal, hogy az ilyen címen már kimutatott tételek elszámolását az erre vonatkozó korábbi döntéseknek megfelelően kell folytatni.

(5)–(6)4

Átmeneti rendelkezések

45. § (1) Az Szt. e törvény 12. §-ával módosított 52. §-a (6) bekezdésének az üzleti vagy cégértékre vonatkozó előírását a 2004. december 31-e után nyilvántartásba vett üzleti vagy cégértékre kell, a korábban nyilvántartásba vett üzleti vagy cégértékre lehet alkalmazni.

(2) Az Szt. e törvény 16. §-ával beiktatott 60. §-a (9) bekezdésének első alkalmazásakor a vállalkozó választhat, hogy nyilvántartási árfolyamként vagy a befektetés eredeti bekerüléskori árfolyamát veszi figyelembe [ehhez kapcsolódóan a korábban elszámolt árfolyamkülönbözeteket, illetve értékvesztéseket és értékhelyesbítéseket visszarendezi (stornírozza), és egyidejűleg az Szt. 60. §-a (9) bekezdésének megfelelően elszámolja], vagy az előző évi üzleti évről készített beszámolónál figyelembe vett árfolyamot tekinti a további értékelés alapjának.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

46. § (1) E törvény 3. §-a, valamint az Szt. e törvény 40. §-ával beiktatott 177. §-ának (13) bekezdése az Európai Parlament és a Tanács a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendeletének való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 2., 4., 8., 30., 32., 34–38. §-ai, valamint az Szt. e törvény 31. §-ának (3) bekezdésével beiktatott 116. §-ának (4) bekezdése az Európai Parlament és a Tanács a meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról szóló 2003/51/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. november 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 75. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–43. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 723. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 44. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 723. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 44. § (5)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 723. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére