• Tartalom

1/2005. (I. 12.) BM rendelet

1/2005. (I. 12.) BM rendelet

az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről1

2010.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának t) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)2 E rendelet hatálya az utasbiztonsági ellenőrzés végrehajtására kötelezett gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: kötelezett) és utasbiztonsági ellenőrzést végző személyzetükre, az utasbiztonsági ellenőrök munkáltatóira, a szakmai felügyeletet gyakorló rendőrségre, valamint az utasbiztonsági ellenőri felkészítést és vizsgáztatást végző szervekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában utasbiztonsági ellenőrzés: az a tevékenység, amely az utasforgalomban részt vevő személyek, légitársasági alkalmazottak (beleértve a légijármű személyzetét is), a poggyászok, az áru- és postaküldemények, a fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek átvizsgálására irányul, a jogellenes cselekmények elkövetésére alkalmas fegyverek, robbanóanyagok vagy más, a polgári légiközlekedésre veszélyes eszközök, anyagok kiszűrése, a repülőtér zárt területére történő be-, illetve a légijárműre való feljuttatásának megakadályozása céljából.

2. § (1) A repülőtereken utasbiztonsági ellenőrzést önállóan az végezhet, aki az e rendeletben meghatározott alapelméleti és gyakorlati felkészítésen, illetve ismétlő felkészítésen (a továbbiakban együtt: képzés) részt vett, és ezt követően a vizsgabizottság előtt eredményes vizsgát tett.

(2) Az utasbiztonsági ellenőri munkakörbe felvett személy utasbiztonsági ellenőrzést az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséig a tevékenység végzésére jogosító igazolással rendelkező utasbiztonsági ellenőr felügyelete mellett végezhet.

3. § (1)3 A felkészítésre legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy jelentkezhet.

(2) Az utasbiztonsági ellenőri tevékenység végzésére jogosító igazolás – a szakterülettől függően – lehet:

a) „Utasbiztonsági ellenőr I.”,

b) „Utasbiztonsági ellenőr II.”,

c) „Röntgengépkezelő” (a továbbiakban együtt: utasbiztonsági ellenőr).

4. § (1) Az utasforgalomban részt vevő személyek, légitársasági alkalmazottak (ideértve a légijármű személyzetét is), poggyászok, valamint az áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek vizsgálatát végezheti az

a) „Utasbiztonsági ellenőri I.” igazolással rendelkező ellenőr technikai eszközökkel és manuálisan;

b) „Utasbiztonsági ellenőri II.” igazolással rendelkező ellenőr manuálisan.

(2) A „Röntgengépkezelő” igazolással rendelkező ellenőr az áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek röntgenes és manuális vizsgálatát végezheti.

5. §4 (1) A repülőtereken utasbiztonsági ellenőrzés végzésére jogosító igazolást az 1. mellékletben meghatározott, egységes követelmények szerint végrehajtott alapelméleti és gyakorlati felkészítésen kell megszerezni. Az elméleti és gyakorlati ismereteket a 2. mellékletben meghatározott, szervezett ismétlő felkészítésen folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell. A felkészítéseken részt vevők maximális létszáma 20 fő lehet.

(2)5 A képzést a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetek és személyek végezhetik.

(3) A képzés és a vizsga költségeit az utasbiztonsági ellenőrök munkáltatói a képzést szervező részére fizetik be, és biztosítják a munkavállalók részvételét.

(4)6 A vizsgáztatást – térítés ellenében – a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) szervezi és végzi.

(5)7 A vizsga díja személyenként a mindenkori minimálbér 50%-a, melyet a vizsgára bocsátott személy után a képzést szervező a Készenléti Rendőrségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451825-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára köteles átutalni.

6. § (1) Az alapelméleti és gyakorlati felkészítés során elsajátítottakról a munkába lépést követő hat hónapon belül az utasbiztonsági ellenőr az 1. mellékletben meghatározottak szerint – vizsgabizottság előtt – vizsgát tesz.

(2)8 A vizsgabizottság 3 főből áll, amelybe 1-1 főt az RRI, az NKH és a képzést szervező delegál. A vizsgabizottság elnöke az RRI által delegált tag. A vizsgabizottság elnökét és tagjait külön díjazás nem illeti meg.

(3) A vizsga eredménye „MEGFELELŐ”, illetve „NEM MEGFELELŐ” lehet.

(4)9 A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy-egy példányát a képzést szervezőnek, a munkáltatónak és az NKH-nak meg kell küldeni, egy példányát az RRI-nél öt évig meg kell őrizni.

(5)10 A vizsgázó a vizsga sikeres letételéről a 4. mellékletben meghatározott, az RRI által kiállított, a 3. §-ban meghatározott tevékenységi kör megjelölését tartalmazó igazolást kap, amely önálló utasbiztonsági ellenőri munka végzésére jogosítja.

(6) Ha a vizsga eredménye „NEM MEGFELELŐ”, a vizsgázó egy hónap múlva ismét vizsgát tehet. A vizsga sikeres letételéig önálló utasbiztonsági ellenőrzést nem végezhet.

(7) Amennyiben az utasbiztonsági ellenőr az ismételt vizsgatételi kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy megismételt vizsgája sikertelen, önálló utasbiztonsági ellenőri feladatokkal nem bízható meg.

7. § (1)11 Az utasbiztonsági ellenőrök ismétlő felkészítését évente a munkáltatónak éves kiképzési tervben kell tervezni. A tervet – az RRI egyetértését követően – a tárgyévet megelőző év november 30-áig jóváhagyásra meg kell küldeni az NKH-nak.

(2) Az ismétlő felkészítést nagy forgalmú repülőtereken (évi 100 000 fő utasforgalom felett) havonta, kis forgalmú repülőtereken negyedévente kell megtartani.

(3) Az ismétlő felkészítés évi óraszáma nagy forgalmú repülőtereken legalább 80 óra, kisforgalmú repülőtereken legalább 40 óra, amelynek keretében a 2. mellékletben előírt témakörökön kívül, a repülőtér sajátosságaiból adódó feladatokat is ismertetni kell.

(4) Az ismétlő felkészítésen kiemelt figyelmet kell fordítani a felderítési készség folyamatos fejlesztésére, valamint az ellenőrzést befolyásoló események és körülmények ismertetésére.

8. § (1) Az utasbiztonsági ellenőröknek az ismétlő felkészítés befejezését követően évente a 2. mellékletben meghatározottak szerint – vizsgabizottság előtt – vizsgát kell tenni. A vizsga alól mentesül az, aki a vizsga időpontját megelőző hat hónapon belül szerzett utasbiztonsági ellenőri igazolást.

(2) Az ismétlő felkészítést követő vizsgára a 6. § (2)–(7) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyes sikeres vizsgákat az alapelméleti és gyakorlati felkészítést követően kiadott igazoláson kell feltüntetni.

9. § (1) Az utasbiztonsági ellenőr felderítési készségét tesztcsomagok segítségével vagy röntgengép szimulátorral rendszeresen mérni kell. A tesztelésekről a 3. mellékletben meghatározottak szerint jegyzőkönyvet kell kiállítani, melyet két évig meg kell őrizni.

(2) A tesztelést az ismétlő felkészítések során nyíltan, ezenkívül évente legalább egy alkalommal rejtve kell végrehajtani. A tesztelést a felügyeletet ellátó rendőri szerv végzi.

(3) A rejtett tesztelésekhez alkalmazott tesztcsomagokat csak a rendőrség vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal erre kiképzett tagja állíthatja össze. A csomag összeállításáról leírást kell készíteni.

(4) A rejtett tesztelés után a csomag röntgenképét rögzíteni kell a további oktatás céljára.

(5) Azt az utasbiztonsági ellenőrt, aki a tesztanyagot nem fedi fel, gyakorlati felkészítést követően újabb tesztelésnek kell alávetni.

(6) A megismételt rejtett tesztelés eredménytelensége esetén az ellenőrt utasbiztonsági ellenőri vizsgára kell küldeni.

10. § E rendelet 7. és 8. §-ának előírásait az utasbiztonsági ellenőrök szakmai felügyeletét ellátó rendőri állományra is alkalmazni kell.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 180. napon lép hatályba.

(3) Aki az e rendelet hatálybalépésekor önálló utasbiztonsági ellenőri tevékenység ellátására jogosító igazolással, jegyzőkönyvvel rendelkezik, megfelel a 2. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, ismétlő felkészítésére a 8. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2005. (I. 12.) BM rendelethez

Az utasbiztonsági ellenőr alapelméleti
és gyakorlati felkészítésének tematikája
I. Felkészítés
1. Utasbiztonsági alapelméleti és gyakorlati felkészítés témakörei:
a) Alapismeretek
– A biztonsági munka jogszabályi háttere
= A repülésvédelemmel kapcsolatos honi szabályozás alapjai
= ICAO, ECAC, IATA előírások
= Repülőterek saját szabályozása
– Terrorizmus
= A terrorizmus szociológiája, pszichológiája
= Terrorszervezetek, céljaik, módszereik
= Repülőgépek ellen elkövetett terrorcselekmények és tanulságaik
– Tűzszerész alapismeretek
= Szabvány és különleges katonai eszközök
= Ipari robbanóanyagok, detonátorok
= Házi készítésű robbanószerkezetek, robbanóanyagok
= Meglepő aknák, robbanó csapdák
= Kutatási eljárások, kimutatási módok
– Fegyverek
= Tűzfegyverek
= Hideg fegyverek
= Fegyverként használható eszközök
= Rejtett fegyverek, álcázási, rejtési módok
– A repülés biztonságára veszélyes tárgyak, eszközök, anyagok
= A repülőgépek fedélzetén, az utasok által hozzáférhető módon nem szállítható tárgyak, eszközök
= Veszélyes anyagok
= Jogszabályok által tiltott eszközök, anyagok
– Az utasbiztonsági munkahelyek, feladatok az egyes munkahelyeken
= Munkahelyek kialakítása
= Munkahelyek szolgálati személyei, feladataik
= Ellenőrzések végrehajtása a munkahelyeken
– Veszélyes személyek kiszűrése, profilvizsgálat
= Profilkiválasztás
= Gyanús utas kikérdezése
= Útlevél, repülőjegy, egyéb okmányok
– Az intézkedések, eljárások és együttműködés rendje jog- és rendellenesség feltárása esetén
= Hivatalos szervekkel
= Üzemeltető légitársaságokkal
b) Személyek vizsgálata
– A személyellenőrzések végrehajtásának szabályai
= Az utasbiztonsági ellenőrzés általános szabályai
= Különleges jogállású személyek ellenőrzése
= Fogyatékos, sérült személyek ellenőrzése
– Az ellenőrzés során használt technikai eszközök
= Fémdetektor kapuk működése, kezelése
= Kézi fémdetektorok működése, kezelése
– Személyvizsgálat technikai eszközökkel
= Személyellenőrzés technikai eszközökkel
= Veszélyes utas vizsgálata
– Manuális vizsgálat
= Rejtési módszerek, árulkodó jelek
= Személyek manuális átvizsgálása
c) Poggyászok manuális vizsgálata
– Poggyászok vizsgálata
= Rejtési módszerek, árulkodó jelek
= Manuális poggyászátvizsgálás
= Veszélyes utasok poggyászának vizsgálata
d) Poggyászok technikai eszközökkel történő vizsgálata
– Az ellenőrzés során használt technikai eszközök
= Röntgenkészülékek működése, kezelése
= Az ellenőrzéshez használt egyéb készülékek működése, kezelése
– Poggyászok vizsgálata
= Röntgenkészülékkel történő poggyászátvizsgálás
= Egyéb eszközökkel történő vizsgálat
– Csomagok és veszélyes tárgyak, anyagok, eszközök röntgenképei
= Poggyászok röntgenképei
= Veszélyes tárgyak, anyagok, eszközök röntgenképei
= Szerelt csomagok röntgenképei
e) Poggyászok ellenőrző rendszerekkel történő vizsgálata
– 100% HBS rendszerek működése, kezelése, használata
= A rendszer felépítése
= Döntési szintek, döntési lehetőségek
= A rendszer üzemeltetése
2. A vizsgára bocsátáshoz előírt felkészítések időtartama:
a) Utasbiztonsági ellenőr I.:
Alapelméleti felkészítés

Témakörök

Idő

– Alapismeretek

28 óra

– Személyek vizsgálata

12 óra

– Poggyászok manuális vizsgálata

6 óra

– Poggyászok technikai eszközökkel történő vizsgálata

20 óra

– Poggyászok ellenőrző rendszerekkel történő vizsgálata

8 óra

Összesen:

74 óra

Gyakorlati felkészítés

Témakörök

Idő

– Gyakorlati felkészítés röntgengép szimulátor rendszeren vagy forgalommentes munkahelyeken

72 óra

– Gyakorlati felkészítés utasforgalomban

80 óra

Összesen:

152 óra

A felkészítés teljes időtartama:

226 óra

b) Utasbiztonsági ellenőr II.:
Alapelméleti felkészítés

Témakörök

Idő

– Alapismeretek

28 óra

– Személyek vizsgálata

12 óra

– Poggyászok manuális vizsgálata

6 óra

Összesen:

46 óra

Gyakorlati felkészítés

Témakörök

Idő

– Gyakorlati felkészítés utasforgalomban

40 óra

Összesen:

40 óra

A felkészítés teljes időtartama:

86 óra

c) Röntgengépkezelő:
Alapelméleti felkészítés

Témakörök

Idő

– Alapismeretek

28 óra

– Áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek manuális vizsgálata

6 óra

– Áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek technikai eszközökkel történő vizsgálata

20 óra

Összesen:

54 óra

Gyakorlati felkészítés

Témakörök

Idő

– Gyakorlati felkészítés röntgengép szimulátor rendszeren vagy forgalommentes munkahelyeken

72 óra

Összesen:

72 óra

A felkészítés teljes időtartama:

126 óra

II. Az utasbiztonsági ellenőri vizsga
1. Az alapelméleti és gyakorlati felkészítés igazolása után a személy az alábbi tárgyakból tesz vizsgát:
a) Elmélet:
– Alapismeretek (feladatlap)
– Technikai eszközök ismerete (feladatlap)
– Vizsgálati eljárások ismerete (feladatlap)
b) Gyakorlat:
– Utasbiztonsági ellenőr I.:
= Manuális személy- és poggyászátvizsgálás
= Felismerési teszt
– Utasbiztonsági ellenőr II.:
= Manuális személy- és poggyászátvizsgálás
– Röntgengépkezelő:
= Áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek manuális vizsgálata
= Felismerési teszt
2. A személy a vizsgán megfelelt, ha:
a) Az elméleti vizsgán 75%-os eredményt ér el úgy, hogy az elméleti vizsga feladatlapjainak mindegyikét legalább 75%-os eredménnyel megoldja.
b) A gyakorlati vizsgán:
– Utasbiztonsági ellenőr I.:
15 tárgyból legalább 12-t megtalál a röntgengépen vagy röntgengép szimulátor rendszeren készített 50 csomagot tartalmazó tesztfeladatban.
10 tárgyból legalább 8-at megtalál a teszt személyeknél.
Egy poggyász manuális vizsgálata során megtalálja az elrejtett tárgyat.
– Utasbiztonsági ellenőr II.:
A manuális vizsgálatok során 15 tárgyból legalább 12-t megtalál az előre elkészített tesztcsomagokban és a teszt személyeknél.
– Röntgengépkezelő:
15 tárgyból legalább 12-t megtalál a röntgengépen vagy röntgengép szimulátor rendszeren készített 50 csomagot tartalmazó tesztfeladatban.
A manuális vizsgálat során megtalálja az elrejtett tárgyat.
A vizsga során az alábbi tárgyakat kell megtalálni:
– plasztikus robbanóanyaggal szerelt robbanószerkezet
– robbanózsinórral szerelt robbanószerkezet
– szilárd robbanóanyaggal szerelt robbanószerkezet
– fegyver
– lőszer
– kézigránát
– játékfegyver
– szúró-vágó eszköz
– ütésnövelő eszköz
– túlnyomásos palack
– gázspray
– tűzveszélyes, maró, korrodáló anyag

2. melléklet az 1/2005. (I. 12.) BM rendelethez

Az utasbiztonsági ellenőr
ismétlő felkészítésének tematikája
I. Az ismétlő felkészítés az alábbi témaköröket tartalmazza
1. Általános ismeretek
– Utasbiztonsági munkára vonatkozó jogszabályok
– Munkaköri leírások
– Az utasbiztonsági ellenőrzés rendje
– Intézkedések rendje
– Együttműködés rendje
– Tervek, előírások, változások
– A világon előfordult repülőtéri események
2. Szakmai ismeretek
– Veszélyes tárgyak, eszközök, anyagok
– Fegyverek, rejtésük, álcázásuk
– Robbanószerkezetek, rejtésük, álcázásuk
– Kábítószerek, rejtésük, álcázásuk
– Veszélyes utas ellenőrzése, kikérdezése, vizsgálata
– Tevékenység veszélyes helyzetekben (önvédelem)
– Technikai eszközök alkalmazása
– Különleges elbírálás alá eső utasok vizsgálata
– A szolgálat ellátásának tapasztalatai
– Felderítési teszt
II. Az utasbiztonsági ellenőrök évenkénti vizsgája
1. Az utasbiztonsági ellenőr évente vizsga letételére kötelezett az alábbi tárgyakból:
a) Elmélet:
– Alapismeretek (feladatlap)
– Technikai eszközök kezelése (feladatlap)
– Vizsgálati eljárások ismerete (feladatlap)
b) Gyakorlat:
– Utasbiztonsági ellenőr I.:
= Manuális személy- és poggyászátvizsgálás
= Felismerési teszt
– Utasbiztonsági ellenőr II.:
= Manuális személy- és poggyászátvizsgálás
– Röntgengépkezelő:
= Áru- és postaküldemények, fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek manuális vizsgálata
= Felismerési teszt
2. A személy a vizsgán megfelelt, ha:
a) Az elméleti vizsgán 75%-os eredményt ér el úgy, hogy az elméleti vizsga feladatlapjainak mindegyikét legalább 75%-os eredménnyel megoldja.
b) A gyakorlati vizsgán:
– Utasbiztonsági ellenőr I.:
15 tárgyból legalább 12-t megtalál a röntgengépen vagy röntgengép szimulátor rendszeren készített 50 csomagot tartalmazó tesztfeladatban.
15 tárgyból legalább 12-t megtalál a teszt személyeknél.
Egy poggyász manuális vizsgálata során megtalálja az elrejtett tárgyat.
– Utasbiztonsági ellenőr II.:
A manuális vizsgálatok során 15 tárgyból legalább 12-t megtalál az előre elkészített tesztcsomagokban és a teszt személyeknél.
– Röntgengépkezelő:
15 tárgyból legalább 12-t megtalál a röntgengépen vagy röntgengép szimulátor rendszeren készített 50 csomagot tartalmazó tesztfeladatban.
A manuális vizsgálat során megtalálja az elrejtett tárgyat.

3. melléklet az 1/2005. (I. 12.) BM rendelethez

Jegyzőkönyv
Utasforgalomban végrehajtott rejtett tesztelésről
Jegyzőkönyv
Utasforgalomban végrehajtott rejtett tesztelésről
Név:     

 


Dátum: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hó ⬜⬜ nap ⬜⬜ óra ⬜⬜ perc

Felfedezte?     ⬜ igen    ⬜ nem


Hol történt a tesztelés?
munkahely:     

poggyászvizsgálat     ⬜
személyvizsgálat     ⬜
egyéb:     


A tesztelés tárgya:

robbanószerkezet    ................................ ⬜
fegyver    ................................ ⬜
lőszer    ................................ ⬜
veszélyes anyag    ................................ ⬜
veszélyes tárgy    ................................ ⬜


A tesztelés körülményei:
kis forgalom     ⬜
közepes forgalom    ⬜
nagy forgalom    ⬜

 

A tesztelés rövid leírása:     

A tesztelést végezte:

........................................................

4. melléklet az 1/2005. (I. 12.) BM rendelethez

IGAZOLÁS
Utasbiztonsági ellenőri vizsgáról
A vizsgáról kiállítandó igazolás mintája:
I G A Z O L Á S
Száma:
Utasbiztonsági ellenőri vizsgáról
Név: _____________________________________________
(szül. hely: __________________, idő: _________________)
részére
aki ______ év _____________hónap _____ napján
sikeres utasbiztonsági ellenőri vizsgát tett.
Az igazolással betölthető munkakör megnevezése:
utasbiztonsági ellenőr I.*; utasbiztonsági ellenőr II*;
röntgengépkezelő*
Kelt:________________, ________ év ________________ hó ______ nap
P. H.

 

 

 

vizsgabizottsági tag

 

vizsgabizottsági tag

 


 

 

vizsgabizottság elnöke

 

* A nem kívánt rész törlendő
Az ismétlő felkészítést követő eredményes vizsga:
1. Száma:
Kategória:
Kelt: _________________, ________év _____________ hó ______nap
Vizsgabizottság elnökének aláírása: P. H.
2. Száma:
Kategória:
Kelt: _________________, ________év _____________ hó ______nap
Vizsgabizottság elnökének aláírása: P. H.
3. Száma:
Kategória:
Kelt: _________________, ________év _____________ hó ______nap
Vizsgabizottság elnökének aláírása: P. H.
4. Száma:
Kategória:
Kelt: _________________, ________év _____________ hó ______nap
Vizsgabizottság elnökének aláírása: P. H.
1

A rendeletet a 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2015. február 16. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 3. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 43. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 5. § e rendelet 11. §-ának (2) bekezdése értelmében 2005. július 11. napján lépett hatályba.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § (4) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (5) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 6. § (4) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 6. § (5) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 3. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére