• Tartalom

10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet

10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet

az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról1

2008.05.16.

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk. tv.) 12. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alkalmi munkavállalói könyv formájának, kitöltésének, elkészítésének és elosztásának szabályairól a következőket rendelem el:

1. § (1) Az alkalmi munkavállalói könyv (a továbbiakban: AM könyv) 101 x 142 mm méretű, ragasztókötött – a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint – halványkék színű papírborítóval ellátott kiskönyv, fedlapján és az első oldalán a Magyar Köztársaság címerével, sorszámmal ellátva.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint – az Alk. tv. 1. §-a (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott munkavállaló részére kiállítandó AM könyv papírborítója halványzöld színű.

(3) Az AM könyv magában foglalja a munkavállaló és a kiállító adatait, az alkalmi munkavállalással kapcsolatos tájékoztatást, kitöltési útmutatót, valamint az alkalmi munkavállalás esetén a kitöltendő fejezetekhez tartozó rovatokat, a közteherjegy helyeit tartalmazó sorszámozott lapokat, valamint a hivatalos bejegyzések lapjait.

2. § (1) A kiállító az AM könyvbe beragasztott a tárgyévi munkavégzéshez kapcsolódó közteherjegyeket – azok felülbélyegzésével – az Alk. v. 5. §-ának (7) bekezdésében meghatározott igazolás kiadásával egyidejűleg lezárja. A kiállító az igazolás kiadása után visszaadja az AM könyvet, ezzel egyidejűleg a hivatalos bejegyzések rovatba bejegyzi azt, hogy az Alk. tv. 5. §-ának (8)–(10) bekezdésében meghatározott szerveknek a szükséges adatokat továbbította.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő eljárást követően az AM könyv a következő évben is használható.

3. § (1) Az AM könyv elkészítéséről a Foglalkoztatási Hivatal gondoskodik.

(2) Az AM könyveket a megyei (fővárosi) munkaügyi központok az (1) bekezdésben megjelölt szervnél igényelhetik.

(3) A megyei (fővárosi) munkaügyi központok gondoskodnak arról, hogy illetékességi területükön a kirendeltségeiknek megfelelő számú AM könyv álljon rendelkezésre.

4. § (1) Ez a rendelet 2005. augusztus 1-jén lép hatályba. A hatálybalépését megelőzően kiállított AM könyvek 2005. december 31-ig felhasználhatóak.

(2)2

1. számú melléklet a 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelethez


Az alkalmi munkavállalói könyv mintája
5M05665_0

Az alkalmi munkavállalói könyv mintája

1. oldal

 

Sorszám: 05/

A munkavállaló adatai

Munkavállaló neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

TAJ száma:

ALKALMI
MUNKAVÁLLALÓI
KÖNYV

A kiállító adatai

Kiállító megnevezése:

Kiállító címe:

Kelt:

év

nap.

(P.H.)

3

TÁJÉKOZTATÓ
A munkáltató és e könyv tulajdonosa között egy napra szóló munkaszerződés jön létre, ha e könyvnek az adott naphoz tartozó rovatait a munkáltató kitölti és ő, valamint a munkavállaló aláírásával rögzíti a munka megkezdésének tényét.    
Egyidejűleg több, legfeljebb öt napra is létesíthető munkaviszony. Ilyenkor a fent leírt, a munka megkezdéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott napokra vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni.
a)    A fehér "A" oldalakat akkor töltik ki, ha a munkáltató nem magánszemély, vagy kiemelten közhasznú szervezet ("B" oldal), vagy nem mezőgazdasági idénymunkásként ("C" oldal) foglalkoztatja.
A munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb folyamatosan öt napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 napig, egy éven belül legfeljebb 90 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt.    
A munkavállaló egy naptári évben egy munkáltatónál legfeljebb 90 napig, több munkáltatónál legfeljebb összesen 120 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt.
b)    A kék színű "B" oldalakat akkor töltik ki, ha magánszemély (nem a vállalkozási tevékenységével összefüggésben), vagy kiemelten közhasznú szervezet foglalkoztatja.
A munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb folyamatosan öt napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 napig, egy éven belül legfeljebb 90 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt.    
A munkavállaló egy naptári évben egy munkáltatónál legfeljebb 90 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt.

Egy éven belül a több, de legalább három természetes személy munkáltatónál vagy kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett munkáltatónál – a munkáltató tevékenységi köréhez közvetlenül nem kapcsolódó alkalmi foglalkoztatás esetében –, a munkavállaló összesen 200 napot tölthet alkalmi munkavállalásnak minősülő munkaviszonyban.
A természetes személy munkáltató, illetve a vele egy háztartásban élő, a Ptk. 685. §–ának b) pontja szerinti hozzátartozója egy munkáltatónak minősül (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha– és nevelt gyermek, az örökbefogadó–, a mostoha– és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa). Nem tekinthető természetes személy munkáltatónak az egyéni vállalkozó a vállalkozása tevékenységi köréhez kapcsolódó foglalkoztatással összefüggésben.
c)    A zöld színű "C" oldalakat akkor töltik ki, ha a munkáltató mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatja.
A mezőgazdasági (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) tevékenységet végző munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb folyamatosan öt napig, egy éven belül legfeljebb 90 napig létesíthet Alkalmi Munkavállalói Könyvvel munkaviszonyt. (A havi 15 napos foglalkoztatási korlátozás ebben az esetben nem érvényesül.)    
A mezőgazdasági (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) tevékenységet végző munkavállalónak az Mt. 117 §–a (1) bekezdésének j) pontja szerinti idénymunka keretében történő foglalkoztatása során lehetősége van egybefüggően egy munkáltatónál 90 napig, több munkáltatónál együttesen 120 napig történő munkavégzésre. (A havi 15 napos foglalkoztatási korlátozás ebben az esetben nem érvényesül.)

4

5


5M05665_2

Figyelem!    

Egy naptári éven belül (a fehér, kék és zöld oldalakon együttesen) nem lehet 200 napnál több alkalmi munkavégzés!    

Az Alkalmi Munkavállalói Könyv oldalanként szigorú számozású, sorszámmal ellátott közokirat, amelybe bejegyzést csak a kiállító és a munkáltató tehet.    

Az Alkalmi Munkavállalói Könyvet a munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után magánál kell tartania!    

A munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos járulékfizetési és személyi jövedelemadó–előleg levonási kötelezettségének, valamint kapcsolódó bejelentési kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy a munkavégzés napján e könyv „munkáltató aláírása" rovatába megfelelő értékű közteherjegyet ragaszt be, és azt aláírásával érvényesíti. Az egyidejűleg több, legfeljebb öt napra létesített munkaviszony esetén a közteherjegy(ek)et az utolsó napon kell beragasztani. A beragasztandó közteherjegy értéke a munkavállalónak a ténylegesen kifizetett munkadíjtól függ, az alábbi táblázatokban foglaltak szerint.

(A következő táblázat csak 2005. december 31–éig történő
alkalmi munkavégzés esetén használható)

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj,
a közteherjegy és az ellátási alap sávjai, ha a munkáltató
– külön jogszabályba foglaltak szerint – a munkaügyi
központ által munkanélküliként nyilvántartott
személyt foglalkoztat

 

Ha a kifizetett munkadíj
(Ft/nap)

A közteherjegy értéke
(Ft/nap)

Az ellátási alap
(Ft/nap)

 

1.

1200–1599

200

1370

2.

1600–2099

400

1830

3.

2100–2599

500

2460

4.

2600–3099

600

3300

5.

3100–4000

800

4141

Az Alkalmi Munkavállalói Könyvel történő foglalkoztatás esetén a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, az AM–könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását.    

Ha a munkáltató 2005. évben csökkentett mértékű közteherjegy lerovására jogosult, a munka nélküli személyekről a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM–rendelet 2. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon külön nyilvántartást kell vezetnie, és azt a tárgyévet követő év január 15–éig a székhelye szerinti munkaügyi kirendeltségnek meg kell küldenie. (Ez 2006. január 1–étől hatályát veszti.)    

A munkáltató a második táblázatban meghatározott, csökkentett mértékű közteherjegy lerovására akkor jogosult (2005. december 31–éig), ha a munkaügyi központ által munkanélküliként nyilvántartott személyt foglalkoztat. A közteherjegy első táblázatban meghatározott általános

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj,
a közteherjegy és az ellátási alap sávjai

 

Ha a kifizetett munkadíj
(Ft/nap)

A közteherjegy értéke
(Ft/nap)

Az ellátási alap
(Ft/nap)

 

1.

18002399

400

2400

2.

2400–2999

700

3200

3.

3000–3599

900

4000

4.

3600–4600

1100

4800

 

6

7

mértéke és a munkáltató által a munkanélküli foglalkoztatására tekintettel lerótt közteherjegy értéke közötti különbözetnek megfelelő összeget a Munkaerőpiaci Alap a munkáltató részére nyújtott, a munkanélküli foglalkoztatását elősegítő támogatásként átvállalja.    
A támogatás igénybevétele esetén a munkavállaló a munkavégzés megkezdése előtt köteles nyilatkozni arról, hogy munkanélküliként nyilvántartott személy.    
A csökkentett mértékű közteherjegy csak a munkaügyi kirendeltség által nyilvántartott munkanélküli foglalkoztatása esetén használható. Arról a tényről, hogy a munkavállaló munkanélkülinek minősül, az alkalmazni kívánt személy részére kiállított „Munkanélküliek kiskönyve" nyomtatvány, illetőleg a munkanélküli–ellátás megállapításáról szóló határozat alapján lehet meggyőződni. A foglalkoztatás megkezdése előtt a nyilvántartásban rögzíteni kell az Alkalmi Munka vállalói Könyvvel rendelkező személyt munkanélküliként nyilvántartó kirendeltség megnevezését, továbbá a munkavállaló – aláírásával hitelesített– azon nyilatkozatát, hogy munkanélküli.    
Ez a rendelet szabályozza a munkaügyi kirendeltség eljárását is, ha a munkáltató a csökkentett értékű közteherjegyet jogalap nélkül vette igénybe.
Az ellátási alap oszlopban meghatározott összeg az alapja a nyugdíjnak és a munkanélküli–ellátásnak. A munkavállaló bérjövedelmeként az ellátási alapot, befizetett adóelőlegként ezen ellátási alap 0%–át kell figyelembe venni.    
Nem kötelező az alkalmi munkavállalásból származó bérjövedelmet bevallania annak a magánszemélynek, akinek ez a jövedelme kevesebb, mint a munkabér mindenkori legkisebb összegének (minimálbér) éves összege, és a Szja. alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő más jövedelme nem volt.    
A beragasztott közteherjegy alapján az alkalmi munkavállalót egészségügyi szolgáltatás és nyugdíjra jogosító szolgálati idő illeti meg.

A munkavállalónak az egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetnie, ezért az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira – kivéve a baleseti táppénzt – az alkalmi munkavállaló nem jogosult, és betegszabadság sem illeti meg.    
Az alkalmi foglalkoztatás munkaviszony, amely alapján a munkavállaló munkanélküli–ellátásra szerezhet jogosultságot.    
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető ás biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.    
Ha a munkanélküli–ellátásban részesülő személy AM–könyvvel rendelkezik, akkor a munkanélküli–ellátás számfejtése előtt azt a munkaügyi központ kirendeltsége által megjelölt időpontban be kell mutatnia.    
A kirendeltség a számítógépes adatfelvitelt kővetően igazolást ad ki arról, hogy a könyvben foglaltak megegyeznek a rögzített adatokkal. A munkavállalónak a tárgyévet kővető január 15–éig az Alkalmi Munkavállalói Könyvet be kell mutatnia a kiállítónak. A kiállító a tárgyévet követő január 31–ig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely többek kőzött tartalmazza a munkaviszony időtartamát és az ellátási alapot. Ezt kővetően az Alkalmi Munkavállalói Könyvet a munkavállaló visszakapja, melyet saját érdekében megőrizni köteles.    
A könyv kiállítója az Alkalmi Munkavállalói Könyv kiállításáról sorszámozott nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a munkavállaló személyi adatait, taj–számát és az adóazonosító jelét.

8

9Kitöltési útmutató
az Alkalmi Munkavállalói Könyvhöz

Kitöltési útmutató
az Alkalmi Munkavállalói Könyvhöz

1.    A munkaadónak a munka megkezdésekor a munkavállalás minden napjára a napi dátum beírását követően egy sort kell kitöltenie. A rovatok kitöltésére a személyazonosság hiteles megállapítása után kerüI sor.
a)    A b) és c) pontba nem sorolható általános foglalkoztatási szabályok esetében a fehér oldalakat kell kitölteni.
b)    Természetes személy munkáltató és kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett munkáltató esetén a kék oldalakat kell kitölteni.
c)    Mezőgazdasági idénymunka keretében történő foglalkoztatás esetén a zöld oldalakat kell kitölteni.
2.    "Munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele": a munkavállalót foglalkoztató munkáltató neve és címe (székhely, telephely) adószáma, adóazonosító jele.
3.    "Munkavégzés helye": értelemszerűen az alkalmi munkavégzés helyszíne (pl. telephely megnevezése).

4.    "Munkakör (munkafeladat)": az elvégzendő munka megnevezése (pl. almaszedés, takarítás, hólapátolás).
5.    "Kifizetendő munkadíj": az adott napra az alkalmi munkavállalónak ténylegesen kifizetett (nettó) bér összege Ft–ban.
6.    "Munkavállaló aláírása": a munkavállaló teljes nevének aláírása, amely az adott napra az alkalmi munkavállalás elfogadását jelenti.
7.    "Munkáltató aláírása és a közteherjegy helye": az első aláírás oszlopokba az adott napnál a munkakezdéskor a munkáltató aláírása, majd a munkavégzés befejezésekor a „kifizetendő munkadíj"–nak megfelelő összegű közteherjegyek) kerülnek beragasztásra, amelyeket a közteherjegyeken keresztül húzódó aláírással kell érvényesíteni. A közteherjegynek három helye van az adott sorban. Értelemszerűen annyi helyet kell felhasználni a sorban, amennyi címletű közteherjeggyel az adott munkadíjhoz tartozó közteherérték elérhető.
8.    Minden sort olvashatóan, golyóstollal kell kitölteni.

10

11

 

13. oldal

 

"A"
A fehér "A" oldalakat akkor töltik ki,
ha a munkáltató nem magánszemély,
vagy kiemelten közhasznú szervezet
("B" oldal), vagy nem mezőgazdasági
idénymunkásként ("C" oldal)
foglalkoztatja

 

Munka–
végzés
napja
hó,
nap

Munkáltató neve és székhelye,
adószáma vagy adóazonosító jele

Munkavégzés helye

 

 

Munkakör
(munkafeladat)

Kifizetendő
munkadíj

Munka–
vállaló
aláírása

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

A 14–15. oldaltól kezdődően az oszlopok 120. napig sorszámozva.

50. oldaltól

57. oldal

Hivatalos feljegyzések

"B"
A kék színű "B" oldalakat akkor töltik ki,
ha magánszemély (nem a vállalkozási
tevékenységével összefüggésben),
vagy kiemelten közhasznú szervezet
foglalkoztatja

50

 

 

Munka–
végzés
napja
hó,
nap

Munkáltató neve és székhelye,
adószáma vagy adóazonosító jele

Munkavégzés helye

 

 

Munkakör
(munkafeladat)

Kifizetendő
munkadíj

Munka–
vállaló
aláírása

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

59

A 58–59. oldaltól kezdődően az oszlopok 200 napig sorszámozva.

116. oldaltól

121. oldal

Hivatalos feljegyzések

"C"
A zöld színű "C" oldalakat akkor töltik ki,
ha a munkáltató mezőgazdasági,
idénymunka keretében foglalkoztatja

116

 

 

Munka–
végzés
napja
hó,
nap

Munkáltató neve és székhelye,
adószáma vagy adóazonosító jele

Munkavégzés helye

 

 

Munkakör
(munkafeladat)

Kifizetendő
munkadíj

Munka–
vállaló
aláírása

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

123

A 122–123. oldaltól kezdődően az oszlopok 120 napig sorszámozva.

 

158. oldaltól

 

Hivatalos feljegyzések

 

158

2. számú melléklet a 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelethez


Általános mentességet nem élvező külföldiek esetében az alkalmi munkavállalói könyv mintája
5M05677_0

Általános mentességet nem élvező külföldiek esetében az alkalmi munkavállalói könyv mintája

1. oldal

 

Sorszám:

A munkavállaló adatai

Munkavállaló neve:     

Születési neve:     

Születési helye:     

Születési ideje (év, hó, nap):     

Anyja neve:     

TAJ száma:     

ALKALMI
MUNKAVÁLLALÓI
KÖNYV

A kiállító adatai

Kiállító megnevezése:     

Kiállító címe:     

Kelt:      év      hó      nap.

(P.H.)

3

TÁJÉKOZTATÓ

A munkáltató és e könyv tulajdonosa között egy napra szóló munkaszerződés jőn létre, ha e könyvnek az adott naphoz tartozó rovatait a munkáltató kitölti és ő, valamint a munkavállaló aláírásával rögzíti a munka megkezdésének tényét.    
Egyidejűleg ugyanannál a munkáltatónál legfeljebb őt napra is létesíthető munkaviszony. Ilyenkor a fent leírt, a munka megkezdéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott napokra vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni.    

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997 évi LXXIV törvény 2005. augusztus 1-étől teszi lehetővé "harmadik országbeli" külföldi munkavállalók alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatását mezőgazdasági tevékenységek (különösen a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat) körében, idénymunka keretében.    

Az új szabály egy naptári éven belül 60 nap időtartamra engedélyezi a külföldi magyarországi szezonális munkavállalását. A 60 nap egy vagy több munkáltatónál egyaránt eltölthető. Az alkalmi munkavállaló munkajogi védelmének biztosítása érdekében azonban alkalmazni kell azt a szabályt, hogy a munkáltató ugyanazon munkavállalóval legfeljebb öt egymást követő naptári napig létesíthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt. Ez a szabály biztosítja a pihenőidő kiadását. Nem vonatkozik viszont a mezőgazdasági szezonális foglalkoztatásra az általános szabályokban megfogalmazott, havi 15 napos időkorlát, vagyis a munkáltató ugyanazon munkavállalót egy naptári hónapon belül 15 naptári napot meghaladó időtartamban is foglalkoztathatja; természetesen minden ötödik napot követő pihenőidő kiadásával.

Az alkalmi munkavállaló) könyvvel történő munkavégzés akkor kezdhető meg, ha a külföldi munkavállaló rendelkezik szezonális munkavállalás céljából kiadott érvényes vízummal!

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, valamint a mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély alapján folytatott munkavégzés együttes időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapon belüli hat hónapot.

Figyelem!    

Az Alkalmi Munkavállalói Könyv oldalanként szigorú számadású, sorszámmal ellátott közokirat, amelybe bejegyzést csak a kiállító és a munkáltató tehet.    

Az Alkalmi Munkavállalói Könyvet a munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után magánál kell tartania!

A munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos járulékfizetési és személyi jövedelemadó-előleg levonási kötelezettségének, valamint kapcsolódó bejelentési kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy a munkavégzés napján e könyv "munkáltató aláírása" rovatába megfelelő értékű közteherjegyet ragaszt be, és azt aláírásával árvényesíti. Az egyidejűleg több, legfeljebb őt napra létesített munkaviszony esetén a közteherjegy(ek)et az utolsó napon keII beragasztani. A beragasztandó közteherjegy értéke a munkavállalónak a ténylegesen kifizetett munkadíjtól függ, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

4

5


5M05677_1

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj,
a közteherjegy és az ellátási alap sávjai

A könyv kiállítója az Alkalmi Munkavállalói Könyv kiállításáról sorszámozott nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a munkavállaló személyi adatait, taj-számát.

 

Ha a kifizetett munkadíj
(Ft/nap)

A közteherjegy értéke
(Ft/nap)

Az ellátási alap
(Ft/nap)

 

1.

18002399

400

2400

2.

2400–2999

700

3200

3.

3000–3599

900

4000

4.

3600–4600

1100

4800

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás esetén a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, az AM-könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés öszszegét, valamint a munkavállaló aláírását.    

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.    

A kirendeltség a számítógépes adatfelvitelt követően igazolást ad ki arról, hogy a könyvben foglaltak megegyeznek a rögzített adatokkal. A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15-éig az Alkalmi Munkavállalói Könyvet be kell mutatnia a kiállítónak. A kiállító a tárgyévet követő január 31-ig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely többek között tartalmazna a munkaviszony időtartamát és az ellátási alapot. A bemutatást követően az Alkalmi Munkavállalói Könyvet a munkavállaló visszakapja, melyet saját érdekében őrizzen meg, illetve a következő évben tovább használhatja.

6

7Kitöltési útmutató
az Alkalmi Munkavállalói Könyvhöz

Kitöltési útmutató
az Alkalmi Munkavállalói Könyvhöz

1.    A munkaadónak a munka megkezdésekor a munkavállalás minden napjára a napi dátum beírását követően egy sort kell kitöltenie. A rovatok kitöltésére a személyazonosság hiteles megállapítása után kerüI sor.
2.    "Munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele": a munkavállalót foglalkoztató munkáltató neve és címe (székhely, telephely) adószáma, adóazonosító jele.
3.    "Munkavégzés helye": értelemszerűen az alkalmi munkavégzés helyszíne (pl. telephely megnevezése).
4.    "Munkakör (munkafeladat)": az elvégzendő munka megnevezése (pl. almaszedés, takarítás, hólapátolás).
5.    "Kifizetendő munkadíj": az adott napra az alkalmi munkavállalónak ténylegesen kifizetett (nettó) bér összege Ft–ban.
6.    "Munkavállaló aláírása": a munkavállaló teljes nevének aláírása, amely az adott napra az alkalmi munkavállalás elfogadását jelenti.

7.    "Munkáltató aláírása és a közteherjegy helye": az első aláírás oszlopokba az adott napnál a munkakezdéskor a munkáltató aláírása, majd a munkavégzés befejezésekor a „kifizetendő munkadíj"–nak megfelelő összegű közteherjegy(ek) kerülnek beragasztásra, amelyeket a közteherjegyeken keresztül húzódó aláírással kell érvényesíteni. A közteherjegynek három helye van az adott sorban. Értelemszerűen annyi helyet kell felhasználni a sorban, amennyi címletű közteherjeggyel az adott munkadíjhoz tartozó közteherérték elérhető.
8.    Minden sort olvashatóan, golyóstollal kell kitölteni.

8

9

 

A 11. oldaltól, a 33. oldaltól, valamint az 55. oldaltól kezdődően

 

20...... év

 

Munka–
végzés
napja
hó,
nap

Munkáltató neve és székhelye,
adószáma vagy adóazonosító jele

Munkavégzés helye

 

 

Munkakör
(munkafeladat)

Kifizetendő
munkadíj

Munka–
vállaló
aláírása

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

Munkáltató
aláírása,
és a közteherjegy
helye

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

13

A 60 napig sorszámozott oszlopokat tartalmazó lapok 12–29. oldalig, 34–51. oldalig, valamint 56–73. oldalig terjedően találhatók.

 

30–32. oldal, 52–54. oldal, 74–80. oldal lapjai

 

Hivatalos feljegyzések

1

A rendeletet a 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2010. április 1. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 17. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére