• Tartalom

102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet

102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének rendjére vonatkozó egyes szabályok módosításáról1

2008.05.16.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) Az ER. e rendelet 2. §-ának (4) bekezdésével megállapított 11. §-a (2) bekezdésének c)–d) pontja és (3) bekezdése 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépése előtti hiánypótlásra történő felhívás alapján az (1) bekezdés szerinti hatálybalépés után feladott, illetőleg megküldött hirdetmények vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.

(4) Az ER. e rendelet 2. §-ának (4) bekezdésével megállapított 11. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételét megelőzően a kérelmezőnek a Szerkesztőbizottság előtt személyesen igazolnia kell személyazonosságát és képviseleti jogosultságát. Ezután az elektronikus szolgáltatás igénybevétele a Szerkesztőbizottság által kiadott elektronikus tanúsítvánnyal történik. A tanúsítványban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat az igénybevevő haladéktalanul köteles bejelenteni a Szerkesztőbizottsághoz.

(5)3

(6)4

(7)5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 92. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 522. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 522. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (6) bekezdését a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 522. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére