• Tartalom

103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet

103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet

a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjról1

2012.02.11.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) szakmai felügyelete alá tartozó területeken kifejtett tevékenysége során a minőségügyben kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: szervezet) tevékenységének elismerésére Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (a továbbiakban: Díj) ítélhető oda.

2. § (1) A Díjat a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek pályázat útján, a pályázati felhívásban szereplő részletes és az alábbi általános feltételek együttes fennállása esetén nyerhetik el:

a) a szervezet sikeres termékkörrel rendelkezik és eredményes gazdálkodást folytat,

b) a szervezet vezetésének és dolgozóinak a minőség iránti elkötelezettsége példamutató,

c) a folyamatos stratégiai jellegű minőségfejlesztés a szervezet működésének meghatározó részét képezi,

d) a szervezet általános és szakági minőségbiztosítási rendszer (pl. ISO 9001, ISO 14001, EUREPGAP, HACCP) működtetésével támogatja a folyamatos minőségfejlesztést,

e) a szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását,

f) a szervezet vezetése és dolgozói a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulás, az összehasonlításon alapuló fejlesztés, valamint a sikeres megoldások elsajátításának elvét.

(2) A Díj elnyerésére a Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó valamennyi területen működő szervezet pályázhat.

3. § A pályázati felhívást a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készíti el és azt – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) általi jóváhagyást követően – a Magyar Közlönyben és a Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

4. § (1) A Bizottságot a Minisztérium érintett főosztályainak és intézményeinek, továbbá az érintett társadalmi szakmai szervezeteknek a képviselői alkotják. A Bizottság teljes létszáma – elnökét és titkárát is beleértve – kilenc fő.

(2) A Bizottság elnökét, titkárát és tagjait a miniszter nevezi ki, a titkársági feladatokat a Minisztérium élelmiszeriparért felelős szervezeti egysége látja el. A bizottsági feladatok ellátásáért tiszteletdíj nem jár.

(3) A tagok megbízatása visszavonásig szól. A tagok tisztségükről indokolás nélkül lemondhatnak. A megüresedett helyet 60 napon belül be kell tölteni.

(4) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.

(5) A Bizottság ügyrendjének megfelelően ülésezik. Az üléseken a Bizottság elnöke által felkért külső szakértők tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján – szükség esetén helyszíni szakértői ellenőrzésen szerzett információk figyelembevételével – bírálja el. Az eljárás menetét, a pályázati feltételeket, valamint a részletes követelményrendszert a pályázati felhívás tartalmazza. Az elbírálási eljárás végén a Bizottság dönt az adott évben a Díjra javasolt szervezetekről.

(2) A Bizottság a Díj odaítélésére irányuló javaslatát – a Minisztérium humánpolitikáért felelős szervezeti egységén keresztül – a miniszter elé terjeszti. A díj odaítéléséről a miniszter dönt.

(3) A bizottsági javaslatokat a Minisztérium humánpolitikáért felelős szervezeti egysége részére minden év január 15-éig kell átadni.

6. § (1)3 A díjazott az elismerést igazoló oklevelet és rézből készített, kettős láncon falra függeszthető táblát kap. Az 50 x 40 centiméteres tábla gravírozott szövege tartalmazza a díjazott nevét, a „MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ” szöveget, a díj odaítélésének évét és „MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERÉTŐL” szöveget.

(2)4 A díjazottak külön megállapodásban rögzített feltételek szerint jogosultak a Díjat jelölő védjegy használatára, amelynek szövege: „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj [év] díjazott vállalkozás”. Az [év] megjelölés a védjegyben változó elemként, a Díj odaítélésének évét jelenti.

7. § (1) Minden évben legfeljebb öt Díj kerülhet kiosztásra. A Díjat a miniszter adományozza.

(2) A Díjat a miniszter, illetve személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja át minden év március 15-e alkalmából.

(3) A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben, valamint a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(4) Ha a díjazott működése a későbbiek során nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített részletes követelményeknek, a Bizottság javaslatára a miniszter a Díjat visszavonhatja. A Díj visszavonásáról hozott intézkedést – annak rövid indokolásával – a Magyar Közlönyben, valamint a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(5)5 Amennyiben a Díj visszavonásra kerül, a díjazott a védjegyet nem használhatja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 31. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 26. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. § (1) bekezdését.

2

Az 1. § az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 62. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 6. § eredeti szövegének megjelölését a 87/2008. (VII. 11.) FVM rendelet 1. §-a (1) bekezdésre változtatta, szövege az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdését a 87/2008. (VII. 11.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta.

5

A 7. § (5) bekezdését a 87/2008. (VII. 11.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére