• Tartalom

106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet

harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól

2017.08.18.

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-a 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet a harmadik országból származó élő patás állatok

a) behozatalára és

b) harmadik országba irányuló átszállítására (a továbbiakban: átszállítására) vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Harmadik ország: olyan ország, amely az Európai Uniónak nem tagállama, és az Európai Unió bármely tagállamához tartozó olyan terület, amelyre a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésről szóló 89/662/EGK tanácsi irányelv, valamint az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló 90/425/EGK irányelv nem vonatkozik;

2. Engedélyezett harmadik ország: olyan harmadik ország vagy harmadik ország olyan részterülete, ahonnan élő patás állat Európai Unió területére történő behozatala – az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/68/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint – engedélyezett;

3. Hatósági állatorvos: valamely harmadik ország központi állat-egészségügyi hatósága által – az élő állatok egészségügyi vizsgálatára és a hatósági bizonyítvány kiállítására – kijelölt állatorvos;

4. Patás állat: az 1. számú mellékletben felsorolt állat.

3. § Élő patás állat behozatala és átszállítása csak olyan harmadik országból vagy harmadik ország olyan részterületéről engedélyezett, amely szerepel az irányelv 14. cikke szerint megállapított listán.

4. § Engedélyezett harmadik országból élő patás állatot csak akkor lehet beléptetni, ha

a) az állat olyan területről származik,

aa) amely a 2. számú mellékletben foglaltakkal összhangban betegségtől mentesnek minősül,

ab) ahova a 2. számú mellékletben felsorolt betegségek ellen vakcinázott állat bevitele tilos;

b) az állat megfelel a külön jogszabály szerinti állat- egészségügyi feltételeknek;

c) a berakodás napját megelőzően az állatot az engedélyezett harmadik ország területén tartották a külön jogszabályban meghatározott részletes állat-egészségügyi rendelkezésekben meghatározott időtartamig;

d) a berakodás napját megelőzően a hatósági állatorvos megvizsgálta az állatot, azt egészségesnek találta, és az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló 91/628/EGK tanácsi irányelv előírásai teljesülnek;

e) az állatot a külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi bizonyítványmintával összhangban kiállított és az 5. §-nak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

f) az állatot jóváhagyott állat-egészségügyi határállomáson ellenőrizték.

5. § (1) Minden egyes állatszállítmány behozatalakor vagy átszállításakor az állat-egészségügyi határállomáson be kell mutatni a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványt.

(2) Az állat-egészségügyi bizonyítványnak tanúsítania kell azt, hogy teljesülnek

a) az irányelvben és a vonatkozó közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban előírt követelmények, vagy

b) az irányelv 6. cikke (3) bekezdésének figyelembevételével az a) pontban foglalt követelményekkel egyenértékű rendelkezések.

(3) Az állat-egészségügyi bizonyítvány tartalmazhat egyéb, a közegészségügyre, állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt tanúsító nyilatkozatot is.

6. §1 Szükség esetén a földművelésügyi miniszter kijelöli az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti ellenőrzéseken, vizsgálatokban részt vevő nemzeti szakértőt.

7. § Az irányelv 14. cikkével összhangban külön jogszabály állapítja meg

a) az engedélyezett harmadik országok (teljes területre, illetve részterületre vonatkozó) listáját;

b) az állat-egészségügyi bizonyítvány mintát;

c) a részletes állat-egészségügyi feltételeket;

d) a 4. § a) pontjától történő eltérés lehetőségét;

e) szükség esetén az 5. § (1) bekezdés szerinti állat-egészségügyi bizonyítvány használatának felfüggesztését.

8. § (1)2 E rendelet az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 2012/253/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 2005. november 20-án lép hatályba.

1. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez

Patás állatok

Taxon

Rend

Család

Nemek/Fajok

Artiodactyla
(Párosujjú patások rendje)

Antilocapridae
(Villászergefélék)

Antilocapra ssp.

Bovidae
(Szarvasmarhafélék)

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp.,
Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (beleértve Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (beleértve Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (beleértve Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (beleértve Nemorhaedus és Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (beleértve Boocerus)

Camelidae
(Tevefélék)

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae
(Szarvasfélék)

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae
(Zsiráffélék)

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae
(Vízilófélék)

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae
(Pézsmaállatfélék)

Moschus ssp.

Suidae
(Disznófélék)

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,
Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae
(Pekarifélék)

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla
(Páratlanujjú patások rendje)

Rhinocerotidae
(Orszarvúfélék)

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae
(Tapírfélék)

Tapirus ssp.

Proboscidae
(Ormányosok rendje)

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

2. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez3

Betegségek listája, valamint egy terület betegségtől mentesnek való nyilvánításának
általános feltételei

Betegség

Feltételek

Érintett állatok

Ragadós száj- és körömfájás

nem volt betegség kitörés, nem fordult elő fertőzöttség*, nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapban

Minden faj

Fertőző hólyagos szájgyulladás

a betegség nem fordult elő az utóbbi
6 hónapban

Minden faj

Sertések hólyagos betegsége

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
24 hónapban

A Suidae családhoz tartozó fajok

Keleti marhavész

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

Minden faj

Kiskérődzők pestise

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

Az Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok

Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

A Bos nemhez tartozó fajok

Bőrcsomósodáskór

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
36 hónapban

A Bos, Bison és Bubalus nemekhez tartozó fajok

Rift-völgyi láz

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

Minden faj, a Suidae családhoz tartozó fajokat kivéve

Kéknyelv-betegség

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
24 hónapban a Culicoides populáció megfelelő ellenőrzése mellett

A Bos, Bison, Bubalus, Ovis és Capra nemtől, és a Suidae családtól különböző minden egyéb faj

Juh- és kecskehimlő

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

Az Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok

Afrikai sertéspestis

a betegség nem fordult elő és nem vakci-
náztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

A Suidae családhoz tartozó fajok

Klasszikus sertéspestis

a betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi
12 hónapban

A Suidae családhoz tartozó fajok

* Az OIE Kézikönyv 2.1.1. fejezetében foglaltakkal összhangban.

3. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez

Az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó előírások

1. Az állatszállítmányt kísérő állat-egészségügyi bizonyítványt kiállító, küldő illetékes hatóság képviselőjének alá kell írnia a bizonyítványt és biztosítania kell, hogy azon hivatalos pecsét legyen. Ez vonatkozik a bizonyítvány minden egyes lapjára, ha az egynél több lapból áll.

2. Az állat-egészségügyi bizonyítványt a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, valamint magyar nyelven kell kiállítani, vagy mellékelni kell hozzá az előírt nyelvre vagy nyelvekre történő hiteles fordítást.

3. A szállítmányt az eredeti állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az Európai Unió területére történő belépéséig.

4. Az állat-egészségügyi bizonyítványnak a következőkből kell állnia:

a) egyetlen papírlap; vagy

b) két vagy több oldal, amelyek egyetlen és oszthatatlan papírlap részét képezik; vagy

c) számozott oldalak sorozata, amelyben szám jelöli az adott oldalt egy meghatározott számú sorozatban.

5. Az állat-egészségügyi bizonyítványnak egyedi azonosítószámmal kell rendelkeznie. Ha az állat-egészségügyi bizonyítvány oldalak sorozatából áll, az egyedi azonosítószámot minden egyes oldalon fel kell tüntetni.

6. Az állat-egészségügyi bizonyítványt azt megelőzően kell kiállítani, hogy a szállítmány – amelyre a bizonyítvány vonatkozik – kikerül a küldő ország illetékes hatóságának ellenőrzése alól.

1

A 6. § a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 79. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. számú melléklet az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére