• Tartalom

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

2023.01.01.

A Kormány a szociálisan hátrányos helyzetű családok lakhatási feltételeinek megőrzése érdekében, egyes lakáshitel-adósságok rendezése céljából az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1 Az állam az e rendeletben meghatározott feltételekkel az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaságnak (a továbbiakban: OTP) az 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkötött lakáscélú hitelszerződésből (a továbbiakban: hitelszerződés) eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) adós: a hitelszerződés kötelezettje;

b) hátralék: az esedékessé vált, de meg nem fizetett törlesztőrészleteknek az OTP által megállapított, 2004. december 31-én a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összege;

c) család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók közössége;

d) jövedelem: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak;

e) adósság: a tőketartozásnak, a kamattartozásoknak és a hitellel kapcsolatosan felmerült költségeknek az OTP által megállapított, és a 4. § (3) bekezdése szerinti igénylőlapon közölt együttes összege.

3. § (1) A hitelszerződésből eredő követelés megvásárlására és a törlesztési kötelezettség felfüggesztésére – kérelemre – a fedezet nélküli adóssággal rendelkező és fizetésképtelen adós esetében kerülhet sor, ha az OTP által nyilvántartott adatok alapján 2004. december 31-én

a) hátraléka van, vagy

b) a hitelszerződés az OTP részéről felmondásra került.

(2)2 Fedezet nélküli adóssággal rendelkezik az adós, ha

a) a tőketartozásának összege nem haladja meg a 200 ezer forintot,

b) 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással rendelkezik és az adósság összege meghaladja a hitelszerződéssel érintett ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) becsült forgalmi értékének 50%-át,

c) az ingatlant a hitelszerződéssel összefüggésben elárverezték, de az OTP-nek a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összegű követelése maradt fenn,

d) az ingatlan önkormányzati bérlakás,

e) az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

(3) Fizetésképtelen az adós, ha a család

a)3 egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, és

b) nem rendelkezik olyan egyéb értékesíthető ingatlannal, járművel – ide nem értve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet –, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközzel, továbbá vagyoni értékű joggal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja az adósság összegét.

(4)4 A (2) bekezdés b) pontja szerinti becsült értéket a helyben kialakult forgalmi értékek figyelembevételével az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban: jegyző) állapítja meg.

(5)5

(6)6 A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra e rendelet alapján az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosban a kerületi önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre.

(7)7 A (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a (2) bekezdés c)–e) pontjaiban meghatározott ingatlanra.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő adóst a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének lehetőségéről, valamint az e rendeletben meghatározott további jogosultsági feltételekről – figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárokra és határidőkre – az OTP tértivevényes levélpostai küldeményben tájékoztatja.

(2) Az OTP az (1) bekezdésben meghatározottakról a tájékoztató levél kiküldését megelőző év december 31-én nyilvántartott adatok alapján

a) 2005. február 15-ig a 100 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

b)8 2006. március 31-éig a 100 ezer forintot meghaladó, de a 200 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

c)9 2007. március 31-éig a 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással

rendelkező adóst tájékoztatja.

(3) A tájékoztató levélhez az OTP a rá vonatkozó rész kitöltésével mellékeli az 1. számú melléklet szerinti, a kérelem benyújtására szolgáló igénylőlapot.

(4)10 Az át nem vett küldemény címzettjének elérhetőségéről a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján az OTP megkeresésére a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatást teljesít.

5. § (1) Az adós a törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelmét – a (3) bekezdésben meghatározott határidőre figyelemmel – az igénylőlap rá vonatkozó részeinek kitöltésével a jegyzőhöz nyújtja be. A jegyző a törlesztési kötelezettség felfüggesztésével kapcsolatos eljárásában az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, valamint az e rendeletben foglaltak szerint jár el.

(2) Az igénylőlaphoz az adósnak mellékelnie kell a maga és családja jövedelmi helyzetére, valamint az ingatlanra vonatkozó iratokat.

a) a) pontjában meghatározott adósnak 2005. június 30-ig,

b)11 b) pontjában meghatározott adósnak 2006. július 31-éig,

c)12 c) pontjában meghatározott adósnak 2007. július 31-éig

kell az (1) bekezdés szerinti kérelmét benyújtani.

(4) A (3) bekezdésben foglalt határidők elmulasztása jogvesztő.

(5) Amennyiben ugyanazon hitelszerződéssel kapcsolatban több adós nyújt be kérelmet, a jegyző elsősorban az ingatlanban lakó adós jogosultsági feltételeit vizsgálja. Amennyiben egyik kérelmet benyújtó adós sem lakik az ingatlanban, az adósok megállapodása, ennek hiányában a jegyző dönt.

(6) A jegyző az adós által bemutatott okiratok és a megtett nyilatkozatok, valamint a rendelkezésére álló nyilvántartások alapján kitölti az igénylőlap megfelelő részeit.

6. § (1) A kérelemről a jegyző határozatban dönt. A határozat rendelkezik a 3. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésének tényéről.

(2) A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama 10 év.

(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti határozatot tárgyév augusztus 31-éig megküldi az OTP-nek.

7. § (1) Az OTP a beérkezett határozatok alapján a törlesztési kötelezettség alól felfüggesztett hitelszámlákat a 2. számú melléklet szerinti listán összesíti.

(2)13 Az összesített adatokat az OTP tárgyév október 31-éig megküldi szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A listán közölt adatok alapján az állam az OTP követeléseit a tárgyévet követő év február 28-áig, a 2. számú melléklet 10. oszlopában meghatározott végösszegnek megfelelő összegben megvásárolja.

(3)14 Az OTP a követelésének megvásárlását követően haladéktalanul kezdeményezi az ingatlanhoz kapcsolódó bejegyzett jogainak, feljegyzett tényeinek ingatlan-nyilvántartásból való törlését. Ezzel egyidejűleg a határozatot a 3. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése érdekében megküldi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnak.

8. § (1) A törlesztési kötelezettség felfüggesztését a jegyző megszünteti és az adóst teljesítésre kötelezi, ha a felfüggesztés időtartama alatt

a)15 a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének háromszorosát, vagy

b) a jogosult a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt vagyona az adósság összegének háromszorosát meghaladó mértékben gyarapodik.

(2) A jogosult a jövedelmi, vagyoni helyzetében bekövetkezett, az (1) bekezdés szerinti változást köteles a jegyzőnél bejelenteni.

(3) A jegyző a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama alatt

a) legalább kétévenként, illetőleg

b) hivatalos tudomásszerzés esetén haladéktalanul

ellenőrzi, hogy a törlesztési kötelezettség teljesítésének (1) bekezdésben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyongyarapodás bejelentésére és ellenőrzésére a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit csak a 2007. évben megállapított jogosultság esetén kell alkalmazni.

9. § (1)16 A törlesztési kötelezettség teljesítésének fennállása esetén az adós a tartozásával összefüggésben az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzathoz, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzathoz történő befizetéssel teljesít. A befizetett összeg a települési önkormányzat saját bevételének minősül.

(2)17 Az adósságot teljesítési kötelezettség esetén az adós havi részletekben fizeti meg oly módon, hogy a törlesztőrészlet egy hónapra jutó összege azonos a szociális vetítési alap összegének 50%-ával, kivéve, ha az adós vállalja az ennél magasabb összegű törlesztőrészlet vagy az adósság egyösszegű megfizetését.

10. § (1) A jegyző a törlesztési kötelezettség megszűnéséről és az elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való törléséről

a) a törlesztési kötelezettség felfüggesztési időtartamának elteltével, vagy

b) az adós halála esetén, továbbá

c) az adósság kiegyenlítése esetén

határozatot hoz.

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően határozatot hoz az elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, ha az ingatlan lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

10/A. §18 A jegyző döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az e rendelet szerinti hatósági eljárásban a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez19

IGÉNYLŐLAP a lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettségének felfüggesztésére
IGÉNYLŐLAP
a lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettségének felfüggesztésére

I. rész


4K12966M_0

Az OTP Bank Rt. a postára adást megelőzően tölti ki!

A lakáshitellel kapcsolatos adatok

 

Kötelezett neve:

 

Kötelezett lakcíme:

 

A lakáshitel számlaszáma:

 

Hitelszámlát kezelő neve, címe:

 

A hitelfelvétel időpontja (1988. december 31. előtti):

 

A hitelszerződés felmondásra került:

igen

nem

Az adósság (tárgyévet megelőző év december 31-én fennálló) összege:

ebből

– tőketartozás:

– kamattartozások:

– költségek:


.......................................................... Ft

........................................................ Ft

........................................................ Ft

........................................................ Ft

Kelt: ............................................

.....................................

ügyintéző

P. H.

II. rész


4K12966M_1

A hitelszerződés kötelezettje tölti ki!

A kötelezett adatai

Név:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Lakcím (település, utca, házszám):

 

Családtagok:

– házastárs, élettárs neve:

– kiskorú gyermekek neve:

– nagykorú eltartott gyermekek neve:

.........................................................................................

1. .....................................................................................

2 ......................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

Vagyoni helyzet:

A hitellel terhelt ingatlan címe (település, utca, házszám, helyrajzi szám):

 

A család tulajdonában lévő

– nem a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értéke:

– gépjármű forgalmi értéke:

– gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz

forgalmi értéke:

– vagyoni értékű jog (takarékszámla, lakossági

számla, értékpapír, életbiztosítás stb.) értéke:

.................................................................... ezer Ft

.................................................................... ezer Ft

.................................................................... ezer Ft

.................................................................... ezer Ft

A hitelszerződés kötelezettje tölti ki!

Alulírott ............................................. kérem az igénylőlapon feltüntetett, az OTP Bank Rt.-nél vezetett hitelszerződés alapján fennálló adósságom felfüggesztését.

A törlesztési kötelezettségem felfüggesztése esetén hozzájárulok, hogy a hitelhátralékkal terhelt ingatlanra a felfüggesztés időtartamára, jogszabály erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelem elbírálásához szükséges körben az OTP Bank Rt.-t a titoktartási kötelezettség alól felmentem, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt személyes adataimat a törlesztési kötelezettségem felfüggesztésének időtartama alatt a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kezelje.

Kelt: .....................................

................................................

adós

(Aláírás nélkül a kérelem érvénytelen!)

III. rész


4K12966M_2

A települési önkormányzat jegyzője tölti ki!

A jogosultság elbírálásához szükséges adatok

1. Az adós jövedelmi helyzete*

Jövedelem típusa

Adós

Házastárs/élettárs/családtagok

– tárgyévet megelőző év összes adókö-

teles jövedelmének jövedelemadóval és

járulékkal csökkentett része osztva

12-vel

– tárgyévet megelőző év decemberében:

= nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás

= gyermekgondozási segély

= gyermeknevelési támogatás

= önkormányzattól kapott rendszeres

szociális támogatás

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

........................................ Ft

Egyéb rendszeres jövedelem

........................................ Ft

........................................ Ft

Összesen

........................................ Ft

........................................ Ft

Család 1 főre jutó jövedelme
(A család összjövedelme osztva
a családtagok számával)

.................................................. F

2. A hitellel terhelt ingatlanra vonatkozó adatok

– ingatlan becsült forgalmi értéke

– az adósság összegének aránya

az ingatlan forgalmi értékéhez

viszonyítva

– az ingatlant elárverezték

– az ingatlan önkormányzati bérlakás

– az ingatlan megsemmisült vagy lakhatatlanná vált

........................................ Ft

........................................ %

igen    nem

igen    nem

igen    nem

3. A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételei fennállnak.

igen    nem

Kelt: ............................................

.....................................

jegyző

P. H.


* A kérelmezőnek és családjának a tárgyévet megelőző évi jövedelmi adatainak kitöltéséhez például az alábbi jövedelemigazolásokat vagy azok másolatát kell csatolnia:
– adóbevallást vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott igazolást, ha a tárgyévet megelőző évi jövedelméről az érintett maga nyújtotta be a személyi jövedelemadó-bevallást,
– a munkáltatója által kiadott igazolást, ha a tárgyévet megelőző évi jövedelméről a munkáltatója számolt el,
– ha a tárgyévet megelőző évben nem volt adóköteles jövedelme, akkor a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, munkanélküli-járadék kifizetését igazoló postai utalvány, bankszámla kivonata vagy más folyósítást igazoló dokumentum fénymásolatát.

2. számú melléklet a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez


Összesítő lista
a törlesztési kötelezettség alól felfüggesztett hitelszámlákról
Összesítő lista
a törlesztési kötelezettség alól felfüggesztett hitelszámlákról

Hitelszámla száma

A törlesztési kötelezettség
felfüggesztésére jogosult adós

A határozatot hozó jegyző székhelye
(település)

Határozat száma

A tárgyévet megelőző év
december 31-én fennálló

A tárgyévet megelőző év
december 31-e és a lista
közlésének időpontja között
keletkezett

A hitelszámlát
terhelő összes
követelés
(Ft)

neve

lakcíme

tőketartozás
(Ft)

kamattartozás
és egyéb
költségek
(Ft)

kamattartozás
(Ft)

egyéb
költségek
(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. = 6. + 7. + 8. + 9.

Felmondott
hitelek:
1.
2.
3.
........

Összesen

Fel nem mon-
dott hitelek:
1.
2.
3.
........

Összesen

1

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 298. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 83/2005. (IV. 28.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdését a 83/2005. (IV. 28.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (6) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 298. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (7) bekezdése a 83/2005. (IV. 28.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdésének b) pontja a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdésének c) pontja a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (4) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésének k) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (3) bekezdésének b) pontja a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (3) bekezdésének c) pontja a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

15

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (2) bekezdése a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 10/A. §-t a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 71. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 298. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére