• Tartalom

116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet

116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról1

2010.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 9. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Budapest Repüléstájékoztató Körzet: a Magyar Köztársaság légterének azon része, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak,

b) Budapest Közelkörzet: külön jogszabályban2 meghatározott Budapest TMA (Terminal Control Area) ellenőrzött légtér,

c) Budapest-Ferihegy Repülőtéri Irányító Körzet: külön jogszabályban3 meghatározott Ferihegy CTR (Aerodrome Control Zone) ellenőrzött légtér,

d) műszer szerinti repülési szabályok (Instrument Flight Rules – IFR): a repülés műszeres meteorológiai körülmények közötti végrehajtását meghatározó szabályok együttese.

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjak

2. § (1)4 A magyar légtér igénybevételéért – a Magyar Köztársaságnak a 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett EUROCONTROL tagsága alapján, az e rendeletben meghatározott

a) útvonal-használati díjat és

b) közelkörzeti díjat

(a továbbiakban együtt: légtér igénybevételi díj) kell fizetni.

(2)5 A légtér igénybevételi díj a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 61/A. §-ban meghatározott szervezetet illeti meg, az Lt. 61/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében.

A légtér igénybevételi díj fizetésének közös szabályai

3. § (1) A légtér igénybevételi díj összegét – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – euróban kell megfizetni, az EUROCONTROL brüsszeli központjához.

(2) A Magyar Köztársaságban bejegyzett légijármű üzemben tartók, a légtér igénybevételi díj összegét nemzeti valutában (HUF) is megfizethetik.

Útvonal-használati díj

4. §6 (1) Útvonal-használati díjat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben – a (2) bekezdésben meghatározott távolság alapján – műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően működő repülések után kell fizetni.

(2) Az útvonal-használati díj meghatározása esetén:

a) a (di) távolságtényezőt az alábbi pontok között kilométerekben, a nagy kör mentén mért távolság 100-zal történő osztásával kell meghatározni:

aa) a díjszámítási körzetben lévő indulási repülőtér vagy a belépés pontja ezen légtérbe, és

ab) az első rendeltetési repülőtér ezen díjszámítási körzetben vagy ezen díjszámítási körzetből való kilépés pontja.

b) Az a) pontban említett belépési és kilépési pont azon pont, ahol a repülési tervben – beleértve a járató által a benyújtott repülési tervben tett, valamint a járató által az áramlásszervezési intézkedések eredményeként elfogadott módosításait – leírt útvonal keresztezi az adott díjszámítási körzet oldalhatárait.

c) Az a) és b) pontban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni azon repülés esetében is, amely ugyanazon a repülőtéren fejeződik be, amelyről a légijármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés), kivéve ha:

ca) kizárólag egy díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényező a repülőtér és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100) és megszorozva kettővel (2),

cb) egynél több díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényezőt az a) és b) pontban meghatározott feltételek szerint kell meghatározni, kivéve azt a díjszámítási körzetet, amelyben a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pont található. Ebben a távolságtényező az ezen díjszámítási körzetbe való belépés pontja és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek, valamint ezen legtávolabbi pont, és a díjszámítási körzetből való kilépési pont között nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100).

d) Budapest Repüléstájékoztató Körzet területén történő felszállás vagy leszállás esetén a számításba veendő távolságot 20 km-rel csökkenteni kell.

(3) Az útvonal-használati díj megfizetése alól a következő repülések mentesülnek:

a) olyan légijárművel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettő (2) tonnánál kevesebb,

b) hivatalos küldetésben lévő uralkodó és közvetlen családja, állam-, kormányfő és miniszterek kizárólagos szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelő státusindikátor jelzésével alá kell támasztani,

c) illetékes kutató-mentő testület által engedélyezett kutató-mentő repülések,

d) az EUROCONTROL tagállamok katonai légi járműveivel végrehajtott repülések,

e) azoknak az államoknak a katonai légi járműveivel végrehajtott repülések, amelyeknek a Magyar Köztársaság két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésben díjmentességet biztosított,

f) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenőrzése, vagy kipróbálásának kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légi jármű kereskedelmi áttelepüléseit,

g) repülések, amelyek ugyanazon a repülőtéren fejeződnek be, amelyről a légi jármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés).

(4) Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazásának és a díj fizetésének feltételeit a rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az útvonal-használati egységdíjszabás mértéke 36,69 euró.

Közelkörzeti díj

5. § (1)7 A közelkörzeti díjat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérről induló – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben a 4. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 20 km-es távolság alapján – valamint a Budapest Közelkörzetben és Budapest-Ferihegy Repülőtéri Irányító Körzetben végrehajtott – műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően működő repülések után kell fizetni.

(2) A közelkörzeti díj megfizetése alól a következő repülések mentesülnek:

a) olyan légijárművel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettő tonnánál kevesebb;

b) hivatalos küldetésben lévő uralkodó és közvetlen családja, állam-, kormányfő és miniszterek kizárólagos szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési tervben a megfelelő státusindikátor jelzésével alá kell támasztani;

c) illetékes kutató-mentő testület által engedélyezett kutató-mentő repülések;

d) az EUROCONTROL tagállamok katonai légijárműveivel végrehajtott repülések;

e) azoknak az államoknak a katonai légijárműveivel végrehajtott repülések, amelyeknek a Magyar Köztársaság két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésben díjmentességet biztosított;

f) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenőrzése, vagy kipróbálásának kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légijármű kereskedelmi áttelepüléseit;

g) repülések, amelyek ugyanazon a repülőtéren fejeződnek be, amelyről a légijármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés).

(3) A közelkörzeti díj megfizetésére a repülést végrehajtó légijármű üzemben tartója köteles. Ha az üzemben tartó azonossága ismeretlen, a légijármű üzemben tartójának a légijármű tulajdonosát kell tekintetni, kivéve, ha bizonyítja az üzemben tartó kilétét.

(4) A közelkörzeti díj Budapest Közelkörzetben és Budapest-Ferihegy Repülőtéri Irányító Körzetben lévő léginavigációs berendezések és szolgálatok biztosítása, valamint az EUROCONTROL által működtetett közelkörzeti díjrendszer kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

6. § (1) A közelkörzeti díjat a következő képlet alapján kell kiszámítani:

R = t x N

ahol is R a közelkörzeti díj, t az egység díjszabás és N az ezen repülésekhez tartozó közelkörzeti szolgálati egységek száma.

(2)8 A közelkörzeti egység díjszabás (t) mértéke 336,63 euró, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3)9 Az egység díjszabást az árfolyam kockázat csökkentésére havonta kiigazítják, úgy hogy a számlázáshoz a repülés végrehajtásának hónapját megelőző hónap átlagos havi devizaárfolyamát alkalmazzák az euró és a forint között. Az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuter által kiszámított „Záró Kereszt Árfolyamok” havi átlagának, amely a napi BID árfolyamokon alapul.

(4)10 Egy adott repülésre az (1) bekezdésben meghatározott, N betűvel jelölt közelkörzeti szolgálati egység nagysága – a következő képlet szerint – a légijármű tonnában kifejezett, engedélyezett legnagyobb felszállótömege 50-nel történő osztással nyert hányadosának a 0,7-dik hatványa:

N = (MTOW/50)0,7

7. § (1) A közelkörzeti díj fizetésének feltételeire és a késedelmes fizetés esetén fizetendő késedelmi kamat mértékére, a rendelet mellékletének 2. függelékében meghatározott – az útvonal-használati díjra vonatkozó – rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A közelkörzeti díj beszedésére és a számlareklamációk kezelésére az EUROCONTROL jogosult, a légiforgalom irányítására kijelölt szervvel kötött kétoldalú megállapodás alapján.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az EUROCONTROL útvonal-használati díjak tárgyában hozott határozatának alkalmazásáról szóló 13/2002. (IX. 5.) GKM rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkező 10/2005. (II. 14.) GKM rendelet.

(2)11

9. §12 Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i 1794/2006/EK európai bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdésének, 4. cikkének, 9. cikke (2) bekezdésének, 11. cikke (3) bekezdésének, 13. cikkének, 14. cikke (1) bekezdésének, valamint V. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelethez13

Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazási feltételei
1. Cikkely
1. Díjat kell beszedni minden egyes, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabványai és ajánlott eljárásai szerint – a Szerződő Államok illetékességébe tartozó légterekben – végrehajtott repülésért. Az útvonal-használati díj megállapítása érdekében a légtér a Szerződő Államok által meghatározott, az 1. Függelékben feltüntetett díjszámítási körzetekre osztódik.
2. A díj a Szerződő Államoknál az útvonalat kijelölő léginavigációs berendezések és szolgálatok kapcsán felmerülő, valamint az útvonal-használati díjrendszer működtetésének, illetve az EUROCONTROL-nak e rendszer működtetése kapcsán felmerülő költségeinek fedezésére hivatott.
3. Az egyes díjszámítási körzetek használata után járó díj az általános forgalmi adóra (áfa) vonatkozó előírások hatálya alá eshet. Ilyen esetekben az EUROCONTROL az adott Szerződő Álammal kötött megállapodásban rögzített feltételek és elfogadott eljárások szerint hajtja be az adót.
4. Egy adott díjszámítási körzetben keletkezett díj az ösztönzési rendszer hatálya alá tartozhat. Ilyen esetekben az EUROCONTROL az érintett Szerződő Állammal kötött megállapodásban rögzített feltételek és elfogadott eljárások szerint alkalmazza az ösztönző rendszert.
5. A díj megfizetésének felelőssége azt terheli, aki a repülés végrehajtásának idején a légijármű üzemben tartója volt. Ha az üzemben tartó azonossága ismeretlen, a légijármű üzemben tartójának a légijármű tulajdonosát kell tekintetni, kivéve, ha bizonyítja az üzemben tartó kilétét.
2. Cikkely
Az 1. Függelékben felsorolt több díjszámítási körzetbe belépő minden légijármű után egyetlen díjat (R) kell beszedni, amely egyenlő azoknak a díjaknak az összegével, amely díjak az egyes díjszámítási körzetek használatával kapcsolatban merülnek fel:
R = Σ nri
Egy adott díjszámítási körzetben (i) végrehajtott repülésre az egyedi díjakat (ri) a 3. Cikkelyben foglaltak szerint kell kiszámítani.
3. Cikkely
Egy adott díjszámítási körzetben (i) végrehajtott repülés díját a következő képlet alapján kell kiszámítani:
ri = ti × Ni
ahol is az ri a díj, a ti az egység díjszabás és az Ni az ezen repülésekhez tartozó szolgálati egységek száma.
4. Cikkely
Egy adott repülésre az előző cikkelyben említett és Ni-vel jelölt szolgálati egységek számát a következő képlet alkalmazásával kell meghatározni:
Ni = di × p
ahol is a di a díjszámítási körzet vonatkozásában a távolságtényező és a p az érintett légijármű tömegtényezője.
5. Cikkely
1. A (di) távolságtényezőt az alábbi pontok között kilométerekben, a nagy kör mentén mért távolság 100-zal történő osztásával kell meghatározni:
– a díjszámítási körzetben lévő indulási repülőtér vagy a belépés pontja ezen légtérbe, és
– az első rendeltetési repülőtér ezen díjszámítási körzetben vagy ezen díjszámítási körzetből való kilépés pontja.
A fent említett belépési és kilépési pont azon pont, ahol a repülési tervben leírt útvonal keresztezi a szóban forgó díjszámítási körzet oldalhatárait. Ez a repülési terv magába foglalja mindazon módosításokat, amit a járató benyújtott repülési tervében eszközölt, valamint azokat a módosításokat is, amit a járató áramlásszervezési intézkedések eredményeként elfogadott.
2. Azon repülés esetében, amely ugyanazon a repülőtéren fejeződik be, amelyről a légijármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés), az 5. Cikkely 1. pontot kell alkalmazni, kivéve az alábbi kettő esetet:
a) kizárólag egy díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényező a repülőtér és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100) és megszorozva kettővel (2),
b) egynél több díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényezőt az 5. Cikkely 1. pont szerint kell meghatározni, kivéve azt a díjszámítási körzetet, amelyben a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pont található. Ebben a távolságtényező az ezen díjszámítási körzetbe való belépés pontja és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek, valamint ezen legtávolabbi pont, és a díjszámítási körzetből való kilépési pont között nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100).
3. A Szerződő tekintetében számításba veendő távolságot 20 km-rel csökkenteni kell az annak területén történő felszállás vagy leszállás esetén.
6. Cikkely
1. A tömegtényező a légijármű légialkalmassági bizonyítványában, légiüzemeltetési utasításban vagy ezekkel egyenértékű bármiféle egyéb hivatalos dokumentumban feltüntetett, engedélyezett legnagyobb, tonnában kifejezett felszálló-tömege 50-nel történő osztással nyert hányadosának négyzetgyöke, az alábbiak szerint:
Ha az útvonal-használati díj beszedéséért felelős szervezet a légijármű engedélyezett legnagyobb felszálló-tömegét nem ismeri, akkor az adott típus tudomás szerint létező legnehezebb légijárművének tömegével kell a tömegtényezőt kiszámítani.
2. Ha egy légijárműnek több igazolt legnagyobb, tonnában kifejezett felszálló-tömege van, a tömegtényezőt az adott típusnak azon létező legnehezebb légijárművének tömegével kell kiszámítani, amelyet a bejegyző Szerződő Állam a légijármű számára engedélyezett.
3. Ha az üzemben tartó annak a naptári hónapnak az utolsó munkanapjáig, amikor a légijármű parkjában a változás bekövetkezett, de legalább évente jelzi az EUROCONTROL-nak, hogy ugyanazon légijármű-típus kettő vagy több különböző változatával rendelkezik, akkor a tömegtényező kiszámításához az illető üzemben tartó azonos típushoz tartozó összes légijárműve engedélyezett legnagyobb felszálló-tömegeinek átlagát kell alkalmazni. E tényező légijármű-típusonkénti és üzemben tartónkénti kiszámítását legalább évente egyszer el kell végezni.
7. Cikkely
1. Az egység-díjat euróban kell kiszámítani.
2. Ha egy Szerződő Állam másképpen nem határoz, az olyan díjszámítási körzet számára, amelynek nemzeti pénzneme nem az euró, a díjegységet havonta számítják ki úgy, hogy az átlagos havi devizaárfolyamot alkalmazzák az euró és a nemzeti pénznem között abban a hónapban, amely megelőzte azt a hónapot, amely folyamán a repülést végrehajtották. Az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuter által kiszámított „Záró Kereszt Árfolyamok” havi átlagának, amely a napi BID árfolyamokon alapul.
8. Cikkely
1. A következő repülések mentesülnek az útvonal-használati díj fizetése alól:
a) olyan légijárművel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettő (2) tonnánál kevesebb;
b) hivatalos küldetésben lévő uralkodó és közvetlen családja, állam-, kormányfő és miniszterek kizárólagos szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelő státusindikátor jelzésével alá kell támasztani;
c) illetékes kutató-mentő testület által engedélyezett kutató-mentő repülések.
2. Ezeken felül, saját illetékességi körébe tartozó díjszámítási körzet(ek)ben egy Szerződő Állam a következőket mentesítheti az útvonal-használati díj megfizetése alól:
a) bármely Állam katonai légijárművei által végrehajtott katonai repülések;
b) kizárólag a pilótakabin hajózó személyzete szakszolgálati engedélye vagy jogosítása megszerzését, megújítását vagy megtartását célzó gyakorló repülések, amikor ezt a repülési terv megjegyzés rovatában megfelelően feltüntették. Ezek a repülések nem szolgálhatnak utas- és/vagy áruszállításra, a légijármű kereskedelmi áttelepítésére vagy átrepülésére, és kizárólag az érintett állam légterén belül hajthatók végre;
c) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenőrzése, kipróbálása kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légijármű kereskedelmi áttelepüléseit;
d) repülések, melyek ugyanazon a repülőtéren fejeződnek be, amelyről a légijármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés);
e) egy adott díjszámítási körzetben kizárólag VFR szerint működő repülések;
f) humanitárius repülések, melyeket egy illetékes szervezet engedélyezett;
g) vám és rendőrségi repülések.
9. Cikkely
A díjat az EUROCONTROL brüsszeli központjához kell befizetni a 2. Függelékben leírt fizetési feltételeknek megfelelően. A számlázásra alkalmazott valutanem az euró.
10. Cikkely
Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazási feltételeit, az egység díjszabásokat a Szerződő Államoknak közzé kell tenniük.
1. Függelék
Útvonal-használati díjszámítási körzetek

Díjszámítási körzet neve

Légterek leírása

Szerződő Állam

Albánia

Tirana Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Tirana Repüléstájékoztató Körzet

Albán Köztársaság

Németország

Hannover Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Rhein Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Bremen Repüléstájékoztató Körzet
Langen Repüléstájékoztató Körzet
München Repüléstájékoztató Körzet

Német Szövetségi Köztársaság

Örményország

Yerevan Repüléstájékoztató Körzet

Örmény Köztársaság

Ausztria

Wien Repüléstájékoztató Körzet

Osztrák Köztársaság

Belgium – Luxemburg

Bruxelles Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Bruxelles Repüléstájékoztató Körzet

Belga Királyság – Luxemburgi Nagyhercegség

Bosznia-Hercegovina

Sarajevo Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Sarajevo Repüléstájékoztató Körzet

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Sofia Repüléstájékoztató Körzet
Várna Repüléstájékoztató Körzet

Bolgár Köztársaság

Ciprus

Nicosia Repüléstájékoztató Körzet

Ciprusi Köztársaság

Horvátország

Zagreb Repüléstájékoztató Körzet
Zagreb Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet

Horvát Köztársaság

Dánia

Kobenhavn Repüléstájékoztató Körzet

Dán Királyság

Spanyolország

Madrid Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Madrid Repüléstájékoztató Körzet
Barcelona Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Barcelona Repüléstájékoztató Körzet

Spanyol Királyság

Kanári-szigetek

Islas Canarias Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Islas Canarias Repüléstájékoztató Körzet

Spanyol Köztársaság

Finnország

Finland Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Finland Repüléstájékoztató Körzet

Finn Köztársaság

Franciaország

France Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Paris Repüléstájékoztató Körzet
Brest Repüléstájékoztató Körzet
Bordeaux Repüléstájékoztató Körzet
Marseille Repüléstájékoztató Körzet
Reims Repüléstájékoztató Körzet

Francia Köztársaság

Egyesült Királyság

Scottish Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Scottish Repüléstájékoztató Körzet
London Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
London Repüléstájékoztató Körzet

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Görögország

Athinai Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Athinai Repüléstájékoztató Körzet

Görög Köztársaság

Magyarország

Budapest Repüléstájékoztató Körzet

Magyar Köztársaság

Írország

Shannon Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Shannon Repüléstájékoztató Körzet
Shannon Óceáni Átváltási Körzet, amely a következő koordináták által határolt: 51°N 15°W, 51°N 08°W, 48°30’N 08°W, 49°N 15°W, 51°N 15°W FL55-ön és felette
Északi Óceáni Átváltási Körzet,
amely a következő koordináták által határolt: 57°N 15°W, 54°N 15°W, 57°N 10°W, 54°34’W FL55-ön és felette

Írország

Olaszország

Milano Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Roma Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Brindisi Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Milano Repüléstájékoztató Körzet
Roma Repüléstájékoztató Körzet

Olasz Köztársaság

Litvánia

Vilnius Repüléstájékoztató Körzet

Litván Köztársaság

Macedónia

Skopje Repüléstájékoztató Körzet

Volt Jugoszláv Köztársaság, Macedónia

Málta

Malta Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Malta Repüléstájékoztató Körzet

Máltai Köztársaság

Moldova

Chisinau Repüléstájékoztató Körzet

Moldovai Köztársaság

Norvégia

Norway Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Norway Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Óceáni Repüléstájékoztató Körzet

Norvég Királyság

Hollandia

Amsterdam Repüléstájékoztató Körzet

Holland Királyság

Lengyelország

Warszava Repüléstájékoztató Körzet

Lengyel Köztársaság

Liszabon

Lisboa Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Lisboa Repüléstájékoztató Körzet

Portugál Köztársaság

Santa Maria

Santa Maria Repüléstájékoztató Körzet

Portugál Köztársaság

Románia

Bucuresti Repüléstájékoztató Körzet

Románia

Szlovákia

Bratislava Repüléstájékoztató Körzet

Szlovák Köztársaság

Szlovénia

Ljubljana Repüléstájékoztató Körzet

Szlovén Köztársaság

Svédország

Sweden Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Sweden Repüléstájékoztató Körzet

Svéd Királyság

Svájc

Switzerland Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Switzerland Repüléstájékoztató Körzet

Svájci Államszövetség

Csehország

Praha Repüléstájékoztató Körzet

Cseh Köztársaság

Törökország

Ankara Repüléstájékoztató Körzet
Istanbul Repüléstájékoztató Körzet

Török Köztársaság

Ukrajna

Kyiv Repüléstájékoztató Körzet
Simferopol Repüléstájékoztató Körzet
Odesa Repüléstájékoztató Körzet
Kharkiv Repüléstájékoztató Körzet
L’viv Repüléstájékoztató Körzet

Ukrán Köztársaság

2. Függelék
Fizetési feltételek
1. Záradék
1. Az EUROCONTROL által kiállított számlákat az EUROCONTROL brüsszeli központjához kell befizetni.
2. Az EUROCONTROL a befizető kötelezettségének teljesítéseként fogadja el az útvonal-használati díjrendszer illetékes testületei által kijelölt, a Szerződő Államokban vagy más államokban lévő bankszervezeteknél a nevében megnyitott bankszámlákra történő befizetéseket is.
3. A díj összege a repülés végrehajtásának napján válik esedékessé. A fizetésnek az EUROCONTROL-hoz való beérkezési határidejét a számlán fel kell tüntetni, ami a számla kiállításától számított 30 nap.
2. Záradék
1. E záradék 2. pontjában foglaltak kivételével a díj összegét euróban kell megfizetni.
2. Ha valamely Szerződő Állam állampolgára saját befizetését azon államban kijelölt bankszervezetnél teljesíti, amelynek állampolgára, adósságát az adott állam konvertibilis valutájában törlesztheti.
3. Ha a felhasználó az előző pontban említett lehetőséget veszi igénybe, az euró-összegnek nemzeti valutára történő átszámítását a befizetés napján és helyén érvényes, a kereskedelmi tranzakciókhoz kihirdetett napi árfolyamon kell elvégezni.
3. Záradék
A befizetést azzal az értékrendezési nappal kell az EUROCONTROL által átvettnek tekinteni, amikor az esedékes összeget jóváírták az EUROCONTROL kijelölt bankszámlájára. Az értékrendezési nap az a nap, amelytől kezdve az EUROCONTROL felhasználhatja a pénzkészletet.
4. Záradék
1. A befizetésekhez nyilatkozatot kell csatolni, megadva a kifizetett számlák és leszámított hitellevelek hivatkozási számait, dátumait és euró-összegeit. A számlák euró-összegeit ugyancsak fel kell tüntetni azokon a számlákon is, ahol a felhasználók a nemzeti valutában történő befizetés lehetőségét veszik igénybe.
2. Ha egy befizetéshez nem csatolják az 1. pontban meghatározott részletes adatokat, ami lehetővé teszi a befizetés adott számlára vagy számlákra való vonatkoztatását, akkor az EUROCONTROL a befizetést az alábbiak szerint használja fel:
– először kamattörlesztésre, majd
– a legrégebbi kifizetetlen számla kiegyenlítésére.
5. Záradék
1. A számlákkal kapcsolatos reklamációkat írásban vagy az EUROCONTROL által előzetesen elfogadott elektronikus adathordozón kell az EUROCONTROL-hoz benyújtani. A számlán feltüntetésre kerül az a legkésőbbi időpont, ami a számla keltétől számított 60 nap, ameddig a reklamációknak az EUROCONTROL-hoz meg kell érkeznie.
2. A reklamáció benyújtásának időpontja az az időpont, amikor a reklamációt az EUROCONTROL kézhez veszi.
3. A reklamációt részletezni kell, és csatolni kell hozzá minden vonatkozó bizonyítékot.
4. A felhasználót az általa benyújtott reklamáció nem jogosítja fel arra, hogy a vonatkozó számlákból leszámítson, hacsak az EUROCONTROL erre fel nem jogosítja.
5. Ha az EUROCONTROL és a felhasználó kölcsönösen adósai és hitelezői egymásnak, számlatartozást kiegyenlítő befizetést nem szabad kezdeményezni az EUROCONTROL előzetes beleegyezése nélkül.
6. Záradék
1. A számla fizetési határidejéig ki nem fizetett bármely összegű díj – az Alkalmazási Feltételek 10. Cikkelyével összhangban – egy illetékes testület döntése alapján megállapított és a Szerződő Állam által közzétett kamat mértékével növelendő. A kamat mint késedelmi kamat egyszeri kamat, amelyet a kifizetetlen összeg alapján napi kamatszámítással állapítanak meg.
2. A kamatot euróban számítják ki és számlázzák.
7. Záradék
Ha az adós az esedékes összeget nem fizeti meg, annak behajtására intézkedések tehetők. Az intézkedések jelenthetik a szolgáltatás megtagadását, a légijármű lefoglalását vagy más kényszerítő intézkedést az alkalmazott törvényeknek megfelelően.
Az útvonalhasználati díj késedelmes fizetése esetén 2010. január 1-jétől alkalmazott késedelmi kamat mértéke: 11,58%/év.
1

A rendeletet a 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (2) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet.

3

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet.

4

A 2. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése, szövege a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdését a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

6

A 4. § a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdése a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdését a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 8. § (2) bekezdését a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 9. §-t a 112/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére