• Tartalom

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet

a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól

2018.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 44. § (5) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a külön jogszabály alapján fokozottan védetté nyilvánított növény-, illetve állatfajok (a továbbiakban együtt: fokozottan védett fajok)

aa) egyedeire, állományaira,

ab) élőhelyén és élőhelye körül elrendelt használati, gazdálkodási korlátozásra (a továbbiakban együtt: korlátozás), továbbá

b) az ab) pont szerinti korlátozás által érintett földterületekre, barlangokra, mesterséges üregekre és víztestekre (a továbbiakban együtt: korlátozással érintett terület).

A korlátozás elrendelése

2. §1 A természetvédelmi hatóság a fokozottan védett faj élőhelyén és élőhelye körül korlátozást rendelhet el, ha a használati mód, gazdálkodási tevékenység a fokozottan védett faj egyedének vagy állományának zavarásával, veszélyeztetésével, károsításával, elpusztulásával járna, és

a) a jogszerűen folytatott hasznosítás, gazdálkodási tevékenység a Tvt. vagy külön jogszabály alapján nincs hatósági engedélyhez kötve, vagy

b)2 a fokozottan védett faj egyede vagy állománya a természetvédelmi kezelési terv kihirdetését, illetve a természetvédelmi hatósági határozat véglegessé válását követően jelent meg a területen, vagy

c) a kezelési tervben, illetve a természetvédelmi hatósági határozatban meghatározott használati, gazdálkodási feltételekben a faj szempontjából kedvezőtlen változások következtek be.

3. §3 A korlátozás elrendelését megelőzően a természetvédelmi hatóság köteles vizsgálni a korlátozás elrendelésének szükségességét, és a korlátozásra szánt terület kiterjedését.

4. § Korlátozással érintett területként – rendeltetésétől, művelési ágától függetlenül – az adott egyed vagy állomány megfelelő szintű megőrzéséhez az a terület határolható le, amelyik

a) a fokozottan védett faj egyedének élőhelye vagy annak része, illetve

b) az élőhely körül fekszik, és állapota, használata jelentős hatást gyakorol az érintett egyed élőhelyére.

5. § (1)4 A természetvédelmi hatóság a korlátozás elrendeléséről határozatban

a) egyértelmű azonosítást biztosító jellemzőkkel lehatárolja a 4. § szerinti területet, melyet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számmal, erdő esetén erdészeti üzemtervi jellel (helység, tag, erdőrészlet bontásban) jelöl meg,

b) megállapítja, hogy a korlátozással érintett terület a fokozottan védett faj élőhelyének egészét vagy annak csak valamely részét, illetve az élőhely állapotára jelentős hatást gyakorló környezetet foglalja magában,

c) meghatározza a terület használatával összefüggő korlátozásokat,

d) kötelezi a terület használóját a tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a gyakorolt tevékenység felfüggesztésére,

e) meghatározza a korlátozás időbeli hatályát,

f) utal a korlátozás be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményekre,

g) utal a jogszerűen folytatott tevékenységek korlátozása esetén igényelhető kártalanításra, illetve támogatásra vonatkozó szabályokra.

(2) A korlátozás a tevékenység időtartamára, módjára, módszereire, technológiájára, az alkalmazott anyagokra, eszközökre terjedhet ki.

6. § (1) A korlátozásnak olyan mértékűnek kell lennie, hogy az adott egyedi körülmények figyelembevételével biztosítsa az egyed, illetve az állomány megkülönböztetett védelmét, továbbá e céllal összhangban és arányban álljon. Ennek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy az érintett tevékenység a feltétlenül szükséges időtartamra, és a fenntartható használat követelményét szem előtt tartva a lehető legkisebb mértékre korlátozódjon.

(2) Egy-egy korlátozással érintett területen több tevékenységet érintő, továbbá az egyes tevékenységekre vonatkozóan is több, egymástól különböző korlátozás rendelhető el, valamint ugyanazon egyed védelmét is többféle korlátozás szolgálhatja.

A korlátozás felülvizsgálata5

7. § (1)6

(2)7 A természetvédelmi hatóság a korlátozás időbeli hatálya alatt köteles vizsgálni a korlátozás szükségességét, és amennyiben az a korlátozás időbeli hatályának lejárta előtt megszűnik, köteles haladéktalanul intézkedni annak feloldásáról.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § (1) A fokozottan védett fajok védelmét szolgáló korlátozások végrehajtását a Tvt. 71. §-a szerinti és a külön jogszabályban meghatározott támogatások nyújtásával is elő kell segíteni.

(2) Az e jogszabály alapján elrendelt korlátozás előírása esetén – a kártalanításra vonatkozóan – a Tvt. 72. §-a és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A 2. § nyitó szövegrésze a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a 70/2017. (XII. 28.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. §-t megelőző alcím a 70/2017. (XII. 28.) FM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § (1) bekezdését a 70/2017. (XII. 28.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére