• Tartalom

2005. évi CXX. törvény

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról1

2020.01.01.

Az Országgyűlés azon kötelezettségére tekintettel, hogy a közügyek szabad megvitatását, a közügyekkel összefüggő információhoz való hozzájutást, a művészeti alkotás szabadságának megvalósulását és a testkultúra, különösen a sport fejlődését előmozdítsa, figyelemmel arra, hogy mint törvényalkotó egyes alkotmányos és társadalompolitikai célkitűzéseinek érvényesítése érdekében a közterhek vonatkozásában kedvezményeket állapíthat meg, elismerve azon személyek tevékenységének sajátosságait, akik e célok elérésében közreműködnek, a következő törvényt alkotja:2

A törvény hatálya

1. § (1)3 Magyarországon egyes, az e törvényben meghatározott foglalkozásnak megfelelő tevékenységet munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytató magánszemély és a magánszeméllyel e szerződéses kapcsolatban álló munkáltató, kifizető (a továbbiakban: kifizető) – a magánszemély erre vonatkozó nyilatkozatával tett választása alapján – az említett tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel után a közteherviselési kötelezettségeit e törvény szerint egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) által teljesíti.

(2) Az ekho az e törvényben meghatározott megoszlásban a központi költségvetést és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait – magánnyugdíjpénztár-tag magánszemély esetében a magánszemély javára a magánnyugdíjpénztárát is – illeti meg.

(3)4 A kifizető és a magánszemély az ekhóval összefüggő adókötelezettségeit e törvény, a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) és az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint teljesíti.

(4) Az ekhóval összefüggő adóztatási feladatok az állami adóhatóság hatáskörébe tartoznak.

Fogalmak

2. § E törvény alkalmazásában

a) munkaviszony: az Art. szerinti munkaviszony;

b)5 vállalkozási szerződés: a magánszemély által a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kötött vállalkozási szerződés;

c) megbízási szerződés: a magánszemély által kötött, a Ptk. szerinti megbízási szerződés, ideértve a felhasználási szerződést is;

d) nyugdíjas: a sajátjogú nyugdíjas vagy az olyan özvegyi nyugdíjas, aki betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, a 3. § (1) bekezdésének b) alpontja, valamint a 3. § (4) bekezdésének c) alpontja alkalmazásában mindkét esetben csak akkor, ha az adóévben legalább 183 napig nyugdíjas;

e)6 FEOR-számmal azonosított foglalkozás: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 7/2010. (IV. 23.) számú közleményével kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR-08) alapján meghatározott foglalkozás, azzal, hogy e törvény alkalmazásában a FEOR-08 2011. december 31-én hatályos besorolási rendjét és osztályozási szempontjait kell irányadónak tekinteni.

Az ekho választásának feltételei

3. § (1)7 Ekhoval teljesíthető a közterhek megfizetése, ha a magánszemély – ideértve az EGT-állam olyan polgárát is, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján nem tartozik a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá, de biztosított személy valamely EGT-államban és rendelkezik az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával (a továbbiakban: EGT-államban biztosított személy) –

a)8 az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben

aa) munkaviszonyból származó,

ab) egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén,

ac) társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés ellenértéke címén,

ad)9 vállalkozási, megbízási szerződés alapján az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként

olyan jövedelmet szerez, amely után a közteherviselési kötelezettségek (EGT-államban biztosított személy esetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség) teljesítése az általános szabályok szerint történik, vagy

b) nyugdíjas

és

c)10 a tevékenysége alapján a (3) és (3c) bekezdésben meghatározott foglalkozásúnak minősül, valamint

d) – figyelemmel a (2)–(5) bekezdés rendelkezéseire is – a kifizetőnek írásban nyilatkozik arról, hogy a c) pont szerinti tevékenysége alapján számára kifizetett bevételt, vagy annak a nyilatkozatában meghatározott részét terhelő közterhek megfizetésére az e törvény rendelkezéseinek alkalmazását választja.

(2)11 A közterhek e törvény szerinti megfizetését a (3) és (3c) bekezdésben említett foglalkozású magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetéssel (folyósítással)

a)12 – a (7) bekezdés rendelkezéseiben foglalt korlátozással – munkaviszonyban, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként illeti meg, feltéve, hogy e bevételt eredményező jogviszonyában kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytat, és/vagy

b) a foglalkozása szerinti tevékenységére kötött

ba) vállalkozási szerződés és/vagy

bb) megbízási szerződés

alapján illeti meg,

és az a)–b) pontban említett esetekben külön-külön és együttesen sem haladja meg az adóévben a (4) bekezdésben meghatározott összeghatárt.

(2a)13 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése az egyéni vállalkozó tevékenységi körében szereplő, (3) és (3c) bekezdésben említett foglalkozás szerinti tevékenységre, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta.

(3)14 Az (1) bekezdés c), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett, FEOR-számmal azonosított foglalkozás:

2123    Telekommunikációs mérnök foglalkozásból

Akusztikus mérnök

Audiotechnikai mérnök

Hangmérnök

Televíziós műszaki adásrendező

2136    Grafikus és multimédia-tervező

2627    Nyelvész, fordító, tolmács foglalkozásból

Filmszöveg fordító

Lírai művek fordítója

Műfordító

Prózai és drámai művek fordítója

2714    Kulturális szervező foglalkozásból

Producer (kulturális)

Produkciós menedzser (szórakoztatóipar)

2715    Könyv- és lapkiadó szerkesztője

2716    Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

2719    Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) foglalkozásból

Művészeti tanácsadó

Zenei konzulens, tanácsadó

2721    Író (újságíró nélkül)

2722    Képzőművész

2723    Iparművész, gyártmány- és ruhatervező

2724    Zeneszerző, zenész, énekes

2725    Rendező, operatőr

2726    Színész, bábművész

2727    Táncművész, koreográfus

2728    Cirkuszi és hasonló előadóművész

2729    Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú végzettséghez kapcsolódó)

3122    Villamosipari technikus (elektronikai technikus) foglalkozásból

Koncert-fénytechnikus

Koncert-színpadtechnikus

3145    Műsorszóró és audiovizuális technikus foglalkozásból

Filmstúdió technikus

Hangmester

Hangrestaurációs technikus

Hangstúdió-technikus

Hangtechnikus

Képtechnikus

Rögzítéstechnikai technikus

Stúdiótechnikus

Videótechnikus

Zenei technikus

3711    Segédszínész, statiszta

3712    Segédrendező

3714    Díszletező, díszítő

3715    Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

3719    Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5211    Fodrász foglalkozásból

Színházi fodrász

Színházi parókakészítő

5212    Kozmetikus foglalkozásból

Maszkmester

Sminkes

Sminkmester

Színházi kikészítő

7212    Szabó, varró foglalkozásból

Jelmez- és alkalmiruha-készítő

Színházi varró

7213    Kalapos, kesztyűs foglalkozásból

Színházi fejdíszkészítő

7217    Cipész, cipőkészítő, -javító foglalkozásból

Színházi cipész

(3a)15 Elnevezésétől függetlenül is az ekho választására jogosít az a tevékenység, amely a FEOR-08 osztályozási szempontjai szerint tartalma alapján megfelel a (3) bekezdés szerinti foglalkozásoknak, munkaköröknek.

(3b)16 A (3) bekezdés szerinti foglalkozásúnak minősülő magánszemély – munkakörének elnevezésétől függetlenül – akkor választhatja az ekhot, ha tevékenysége alapján a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel vesz részt.

(3c)17 Az (1) bekezdés c), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett foglalkozásúnak minősül:

a) a szakképzett edző, sportszervező, -irányító (FEOR-08 2717), feltéve, hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;

b) a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sportról szóló törvény) 11/A. §-ában meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy a sportról szóló törvény 19. § (3) bekezdése szerinti sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, vagy a sportszövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén feltéve, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;

c) a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemély (a továbbiakban: nemzetközi sportszövetség munkavállalója).

(3d)18 A (2) bekezdésben előírt szabályoktól függetlenül a nemzetközi sportszövetség munkavállalója a külföldi pénznemben megszerzett bevételére is alkalmazhatja e törvény előírásait, feltéve, hogy tevékenységét nem kizárólag belföldön látja el. A külföldi pénznemben megszerzett bevétel forintra történő átszámítására az Szja tv. 5. és 6. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(4)19 A (2) bekezdésben említett összeghatár

a)20 évi 60 millió forint, feltéve, hogy a magánszemély (1) bekezdés a) pontjában említett jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szeresét,

b)21 az a) pontban meghatározott feltétel hiányában az évi 60 millió forintnak olyan hányada, amilyen arányt az (1) bekezdés a) pontjában említett jövedelem összege az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szereséhez viszonyítva képvisel,

c)22 nyugdíjas esetében – az a)–b) pontokban foglaltaktól függetlenül – évi 60 millió forint,

d)23 az a)–b) pontban említett összeghatár helyett

da)24 évi 500 millió forint, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója,

db)25 évi 250 millió forint, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya), vagy a nemzetközi sportszövetség munkavállalója

azzal, hogy ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az összeghatáron az általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő.

(5)26

(6)27 Nem tehet az adóévben az ekho választására vonatkozó nyilatkozatot a magánszemély azt követően, hogy a (4) bekezdés szerinti összeghatárt már elérte.

(7)28 Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért meghaladó részére veszi figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha

a) a magánszemély nyugdíjas;

b) a magánszemélynek a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában legalább a hónap első napján érvényes havi minimálbér alapulvételével a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint megtörténik;

c)29 a magánszemély igazolja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett címen az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik.

Az ekho alapja, mértéke és megállapítása

4. § (1) Az ekho alapja a 3. § (2) bekezdésének rendelkezésében meghatározott bevétel, csökkentve – ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett – az általános forgalmi adóval.

(2)30 A magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott ekhoalap összegéből 15 százalék ekhot fizet. Ettől eltérően, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas, az ekho mértéke 11,1 százalék.

(3)31 A kifizető az (1) bekezdésben meghatározott ekhoalap összege után 17,5 százalék ekhót fizet.

(4)32 A kifizető a magánszemélyt terhelő ekhot levonással állapítja meg, ideértve azt az esetet is, ha a kifizetést számla alapján – akár egyéni vállalkozónak, akár más magánszemélynek – teljesíti, kivéve, ha a magánszemély az 5. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz.

(5)33 Az (1)–(4) bekezdés rendelkezésétől eltérően az EGT-államban biztosított személy esetében a kifizető ekhot nem fizet, a magánszemélynek juttatott ekho alapul szolgáló bevételből 9,5 százalék ekhot állapít meg és von le.

(6)34 A (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló és a nemzetközi sportszövetség munkavállalója részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.

Az ekho választására vonatkozó nyilatkozat

5. § (1) Az a magánszemély, aki a 3. § (3) bekezdése szerinti foglalkozását munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban folytatja, az ekho választására, illetőleg mértékére vonatkozó nyilatkozatát az adóévben bármikor megteheti, azzal, hogy a kifizető a nyilatkozatot a még nem számfejtett összegre veszi figyelembe. A kifizető mindaddig a magánszemély említett nyilatkozata szerint jár el az adóévben, amíg a magánszemély a (2) bekezdés szerint vissza nem vonja az ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.

(2) Az (1) bekezdésben említett magánszemélynek a számfejtést megelőzően az adóévben esedékes további kifizetések tekintetében vissza kell vonnia az ekho választására tett nyilatkozatát, ha az esedékes bevételére (vagy annak egy részére) a bevétel nagysága alapján a továbbiakban az ekho már nem alkalmazható az adóévben.

(3)35 Ha a magánszemély az olyan tevékenységét, amely alapján a 3. § (3) és (3c) bekezdése szerinti foglalkozásúnak minősül, vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi, az ekho választásáról az őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik, ekkor nyilatkozhat arról is, hogy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől.

(4)36 A kifizető a magánszemély nyilatkozata ellenére, vagy annak visszavonása hiányában sem alkalmazhatja a továbbiakban az ekhót, ha a magánszemély tőle származó olyan bevétele, amely után ekhót fizetett, az adóévben a 3. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt meghaladja.

Az ekho jogosulatlan választása

6. § (1) Amennyiben a kifizetőnek tett nyilatkozata alapján a magánszemély valamely bevétele után e törvény szerint történt a közterhek megfizetése, de az ekho választására a magánszemély bármely ok miatt nem volt jogosult:

a)37 e bevétel ekhoalapnak tekintett részét a személyi jövedelemadó kötelezettség megállapításánál – a kifizetővel fennálló jogviszony szerinti jogcímen – figyelembe kell venni, azzal, hogy a bevétel ekhoalapnak tekintett része 9,5 százalékát kifizető által levont személyi jövedelemadó-előlegnek kell tekinteni, valamint

b) e bevétele ekhoalapnak tekintett része 9 százalékát ekho különadóként

köteles adóbevallásában feltüntetni és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.

(2) A magánszemély az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezésétől eltérően 18 százalék különadót köteles megfizetni azon ekhoalap után,

a)38 amely az adóévben a 3. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt meghaladja, és/vagy

b) amelyre az ekho választására vonatkozó nyilatkozatát a tevékenységére tekintettel nem tehette volna meg.

A magánszemélyt terhelő ekho mértékének helyesbítése

7. §39 Ha a magánszemély a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételi lehetőségével – annak feltételei fennállta ellenére – nem élt, vagy nyugdíjjárulék fizetésére a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) rendelkezései rendelkezései szerint nem volt kötelezett, a magánszemélyt terhelő ekho nyugdíjjáruléknak minősülő részének megfelelő különbözetet a személyi jövedelemadó bevallásban igényli vissza.

Az ekhóval teljesített közterhek

8. §40 A jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után a közterhek e törvényben szabályozott megfizetésével teljesülnek

a) a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a kifizetőt terhelő közterheket,

b) a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő járulékokat

érintő befizetési, illetve levonási, továbbá

c) a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadózási

kötelezettségek.

Az ekho megoszlása

9. §41 (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti, a magánszemélyt terhelő ekhoból az ekhoalap

a) 1,6 százaléka természetbeni egészségbiztosítási járuléknak,

b) 9,5 százaléka személyi jövedelemadónak,

c)42 3,9 százaléka – kivéve, ha a magánszemély nyugdíjas – nyugdíjjáruléknak

minősül.

(2)43 A 4. § (3) bekezdése szerint a kifizetőt terhelő ekho és a 6. § szerint a magánszemélyt terhelő különadó szociális hozzájárulási adónak minősül.

(3)44 A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekhoból – az (1) bekezdés c) pontjától eltérően – az ekhoalap 3,9 százaléka nyugdíjjáruléknak minősül.

Az ekho megfizetése, bevallása

10. § (1) A kifizetőt terhelő – megállapított és a magánszemélytől levont – ekhót a kifizető az Art. rendelkezései szerint vallja be és fizeti meg.

(2)45

Az ekhóval teljesített közterhek nyilvántartása, átutalása

11. §46 (1) Az állami adóhatóság a magánszemélyt terhelő 11,1 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegéből 85,6 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 14,4 százalékot természetbeni egészségbiztosítási járulékként az Egészségbiztosítási Alapnak utal át. Az EGT-államban biztosított személyt terhelő 9,5 százalékos mértékkel levont ekhot személyi jövedelemadóként tartja nyilván. A magánszemélyt terhelő 15 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegéből az állami adóhatóság

a) 63,3 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 26 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 10,7 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak utal át.

b)47

(2)–(3)48

(4)49 A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes ekhora az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható.

A magánszemélyt megillető társadalombiztosítási ellátások

12. §50 Az állami költségvetésbe fizetett ekho alapján a magánszemély egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosult.

12/A. §51 Az a bevétel, ellenérték, amely az ekho szabályai szerint adózik, a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások [Tbj. 14. § (2) bekezdés b) pont] számítása során nem vehető figyelembe.

Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az általános forgalmi adóalany magánszemély az általános forgalmi adóval összefüggő adókötelezettségeit az általános forgalmi adóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint teljesíti.

(2) A magánszemélynek az Szja tv. rendelkezéseiben előírt nyilvántartásait úgy kell vezetnie, hogy azok alkalmasak legyenek az e törvény rendelkezéseiben előírt kötelezettségek és jogosultságok alátámasztására, különös tekintettel az ekho választásával kapcsolatos nyilatkozat(ok) jogszerű megtételéhez szükséges adatok megállapítására.

(3) Az Szja tv. alkalmazásában a magánszemély által jogszerűen ekhóalapként figyelembe vett bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, illetőleg az nem minősül vállalkozói bevételnek.

(4) A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekhót fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja, hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el, amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekhóalap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel.

(5)52

(6)53 A kifizető az ekhóalapjaként figyelembe vett kifizetésről, a levont, megfizetett ekhóról a magánszemély részére a kifizetéssel egyidejűleg igazolást ad. Az 5. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat esetén a kifizető az adóévet követő január 31-ig a magánszemély adóazonosító jelének feltüntetésével adatot szolgáltat az adóhatósághoz a magánszemély részére az adóévben juttatott ekhoalapot képező bevételről.

(7)54 Az ekhót fizető magánszemély biztosítási jogviszonyára és e jogviszonyával összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási, a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, valamint jogosultságaira az e törvényben meghatározott eltéréssel a Tbj. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(8)55 Az ekhót választó magánszemély önadózóként az adóévről az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezettel teljesíti bevallási kötelezettségét, amelyben feltünteti a jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevételét és az abból levont ekho összegét. Az 5. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat esetén a magánszemély az általa megállapított ekhot negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg, az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és a magánszemélyt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként az éves személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített bevallásban vallja be.

(9)56 A kifizetőt és a magánszemélyt az ekho alapját képező bevétellel összefüggésben az e törvényben szabályozott kötelezettségeken túlmenően – ide nem értve a kifizető e törvényben szabályozott kötelezettségei megsértésével összefüggő, az Art. szerint kiszabható mulasztási bírságot – egyéb adóval és más közteherrel összefüggő fizetési kötelezettség nem terheli.

(10) Az e törvényben nem szabályozott egyéb kérdésekben – így különösen a fogalmi meghatározások, az ekhóalapot nem képező bevétellel összefüggő kifizetői adó- és más kötelezettségek tekintetében, valamint a magánszemélyt kifizetői minőségében terhelő, illetőleg más jogszabály előírása szerint rá vonatkozó nyilvántartási, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási, a számla-, illetőleg nyugtaadási kötelezettség tekintetében – az egyes ilyen előírásokat megállapító törvények rendelkezései az irányadóak.

(11)57 Az EGT-államban biztosított személy esetében a 12. §, valamint e § (7) bekezdésének rendelkezése nem alkalmazható.

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő időponttól megszerzett bevételre és az azzal összefüggő kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2)–(3)58

14/A. §59 Az Ekho. tv. 3. § (3)–(4) és (6) bekezdésének, 5. § (4) bekezdésének, és 6. § (2) bekezdés a) pontjának a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésük60 napját követően megszerzett bevételre kell alkalmazni.

14/B. §61 (1) E törvénynek a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvénnyel módosított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben említett kivétellel – a hatálybalépés napját követően megszerzett bevételekre kell alkalmazni.

(2) A 3. § (4) bekezdés db) alpontjának a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvénnyel megállapított rendelkezését a 2011. január 1-jétől megszerzett bevételekre kell alkalmazni.

14/C. §62 E törvény 2012. december 31-én hatályos 4. § (2) bekezdését kell alkalmazni a 2013. január 10-éig megszerzett, 2012. decemberi ekho alapot képező olyan jövedelmekre, amelyeket a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

14/D. §63 E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 7. §-a a 2016. évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazható.

14/E. §64 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénnyel megállapított 3. § (4) bekezdés d) pontját a 2017. január 1-jétől megszerzett bevételekre kell alkalmazni.

14/F. §65 (1) E törvénynek a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXIII. törvénnyel megállapított 4. § (6) bekezdése – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre is alkalmazható.

(2) A 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXIII. törvény hatálybalépését66 megelőzően megállapított egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási kötelezettség az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthető.

14/G. §67 A nemzetközi sportszövetség munkavállalója a sportról szóló törvény 30/B. § (3) bekezdése szerinti kérelem benyújtásától kezdődően megszerzett bevételére választhatja e törvény előírásait azzal, hogy a kérelem benyújtásának időpontjától a nemzetközi sportszövetség adószámának kiadásáig terjedő időszakban a nemzetközi sportszövetség által juttatott bevételek utáni adókötelezettségeket a nemzetközi sportszövetség adószámának megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell teljesíteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. november 15.

2

A preambulum a 2010: LXXXIII. törvény 13. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 53. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 53. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 39. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § b) pontja a 2013: CCLII. törvény 159. §-á szerint módosított szöveg.

6

A 2. § e) pontját a 2011: CLVI. törvény 47. §-a iktatta be.

7

A 3. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2007: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdésével megállapított és a 2010: XCII. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

9

A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a 2016: CXXV. törvény 43. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CLVI. törvény 53. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: CLVI. törvény 53. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdésének a) pontja a 2006: CXXXI. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 194. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. március 1-jétől megszerzett bevételre és az azzal összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

13

A 3. § (2a) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 3. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 48. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (3a) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 48. §-a iktatta be.

16

A 3. § (3b) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 48. §-a iktatta be.

17

A 3. § (3c) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 48. §-a iktatta be, szövege a 2019: LXXIII. törvény 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (3d) bekezdését a 2019: LXXIII. törvény 37. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 3. § (4) bekezdése a 2010: LXXXIII. törvény 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 298. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 2014: XCIX. törvény 298. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (4) bekezdés c) pontja a 2014: XCIX. törvény 298. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3. § (4) bekezdés d) pontja a 2017: LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontja a 2018: CXXVII. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 3. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja a 2019: LXXIII. törvény 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 3. § (5) bekezdését a 2019: C. törvény 10. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 3. § (6) bekezdése a 2010: LXXXIII. törvény 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 3. § (7) bekezdését a 2006: CXXXI. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 194. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. március 1-jétől megszerzett bevételre és az azzal összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

29

A 3. § (7) bekezdésének c) pontja a 2007: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

30

A 4. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 43. §-ával megállapított szöveg.

31

A 4. § (3) bekezdése a 2017: CLVI. törvény 4. §-ával megállapított, a 2019: XLVIII. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 4. § (4) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 55. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

33

A 4. § (5) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

34

A 4. § (6) bekezdését a 2017: CLXIII. törvény 7. §-a iktatta be, szövege a 2019: LXXIII. törvény 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (3) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 56. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 53. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: LXXXIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

37

A 6. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: CXXVI. törvény 403. § b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

38

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: LXXXIII. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

39

A 7. § a 2016: CXXV. törvény 40. §-ával megállapított, a 2018: XLI. törvény 34. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 8. § a 2011: CLVI. törvény – a 2011: CXCIV. törvény 51. § (1) bekezdésével megállapított – 49. §-ával megállapított szöveg.

41

A 9. § a 2007: CXXVI. törvény 57. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

42

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 44. §-ával megállapított szöveg.

43

A 9. § (2) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

44

A 9. § (3) bekezdését a 2010: CI. törvény 3. §-a iktatta be.

45

A 10. § (2) bekezdését a 2006: CXXXI. törvény 173. §-a hatályon kívül helyezte.

46

A 11. § a 2007: CXXVI. törvény 58. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

47

A 11. § (1) bekezdés b) pontját a 2011: CXCIV. törvény 49. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 11. § (2)–(3) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 54. §-a hatályon kívül helyezte.

49

A 11. § (4) bekezdését a 2010: CI. törvény 4. §-a iktatta be.

50

A 12. § a 2011: CLVI. törvény 53. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 12/A. §-t a 2018: XLI. törvény 33. §-a iktatta be.

52

A 13. § (5) bekezdését a 2018: XLI. törvény 35. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 13. § (6) bekezdésének második mondatát a 2007: CXXVI. törvény 59. § (1) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

54

A 13. § (7) bekezdése a 2009: LXXVIII. törvény 48. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 13. § (8) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 41. §-ával megállapított szöveg.

56

A 13. § (9) bekezdése a 2009: LXXVIII. törvény 48. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 13. § (11) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 59. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 471. §-a alapján a 2008. január 1-jétől megszerzett bevételre és az ezzel összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni.

58

A 14. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 831. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 14/A. §-t a 2010: LXXXIII. törvény 17. §-a iktatta be.

60

A hatálybalépés időpontja 2010. augusztus 18.

61

A 14/B. §-t a 2011: LXXXII. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be.

62

A 14/C. §-t a 2012: CLXXVIII. törvény 45. §-a iktatta be.

63

A 14/D. §-t a 2016: CXXV. törvény 42. §-a iktatta be.

64

A 14/E. §-t a 2017: LXXVII. törvény 29. §-a iktatta be.

65

A 14/F. §-t a 2017: CLXIII. törvény 8. §-a iktatta be.

66

A hatálybalépés időpontja 2017. november 24.

67

A 14/G. §-t a 2019: LXXIII. törvény 38. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére