• Tartalom

2005. évi CXXXII. törvény

2005. évi CXXXII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

Az 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) a következők szerint módosul:

1–38. §2

Átmeneti rendelkezések

39. § A nem önkormányzati és a nem állami lakásra 2006. március 31. napját megelőzően létrejött lakásbérleti jog, illetőleg albérleti jogviszony esetében a bérleti, illetőleg az albérleti szerződés érvényességéhez nem szükséges a szerződés írásba foglalása.

40. § Ha a szükséglakásra fennálló lakásbérleti szerződés megszűnik, azt ismételten, lakás céljára bérbe adni nem lehet.

41. § A nem önkormányzati és a nem állami lakásra 1994. január 1. napját megelőzően határozatlan időre létrejött szerződést a bérbeadó cserelakás és a 24. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban meghatározott okok fennállása nélkül is írásban felmondhatja a hónap utolsó napjára, ha ezt a felek a szerződésben kikötötték. Eltérő megállapodás hiányában a felmondási idő nem lehet rövidebb három hónapnál.

42. § A bérlő az önkormányzati lakás- és helyiségbérleti szerződés felmondása esetén – ha cserelakásra, cserehelyiségre nem jogosult – igényt tarthat a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok alapján befizetett lakásépítési hozzájárulás, igénybevételi díj, illetőleg használatbavételi díj összegének a visszafizetésére. A visszafizetést az igényléstől számított 8 napon belül annak a szervnek (jogutódjának) kell teljesítenie, amelyet a befizetett díj jogszabály alapján megilletett.

43. § (1) A vételi jog fennállása kérdésében induló, illetőleg folyamatban lévő bírósági eljárás során a jogvita keletkezésekor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) A vételi jog alapján – az e jog gyakorlása során hatályos jogszabályok alkalmazásával – létrejött adásvételi szerződésekre az 57. § rendelkezései megfelelően irányadók.

44. § Az e törvény hatálybalépését megelőzően megszerzett ingatlanközvetítői szakképzettség esetében, a törvény hatálybalépésekor az ingatlanközvetítői névjegyzékben szereplő természetes személynek a névjegyzékbe vételt ismételten nem kell kérnie, illetőleg a cégnyilvántartás hatálya alá tartozó jogalanynak a szakképzettség megszerzését ismételten nem kell igazolnia.

Hatálybalépés

45. § (1) Ez a törvény – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. március 31. napján lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-ának (1)–(2) bekezdéseit, az Lt. e törvény 5. §-ával módosított 13. §-ának (1) bekezdését és 13. §-ának (2) bekezdése második mondatát, továbbá az önkormányzati helyiség vonatkozásában a 20. §-ának (1) bekezdését, valamint a 23. §-ának rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően létrejött új szerződések esetében kell alkalmazni.

(3) Az Lt. e törvény 11. §-ával módosított 29. §-a (3)–(5) bekezdéseinek rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően a lakáscseréhez kért bérbeadói hozzájárulások esetében kell alkalmazni.

(4) Az Lt. e törvény 27. §-ával beiktatott 64/C–64/D. §-ainak az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre vonatkozó rendelkezései 2006. szeptember 1. napján lépnek hatályba.

(5) Az Lt. e törvény 14. §-ával módosított 34. §-ának rendelkezéseit az önkormányzati lakásra 1994. január 1-jén fennálló határozatlan időre szóló szerződés esetén – ha a bérlő e törvény hatálybalépésekor nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül – úgy kell alkalmazni, hogy a lakbér összege a szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a bérlő haláláig csak a költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékéig emelhető.

(6)–(10)3

46. §4

Melléklet a 2005. évi CXXXII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. november 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 92. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–38. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 838. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 45. § (6)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 838. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 46. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 838. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 838. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére