• Tartalom

140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

2015.01.01.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya
között a tudományos és technológiai együttműködésről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)
abban a meggyőződésben, hogy a tudományos és technológiai együttműködés erősíti a népeik közötti barátság és megértés kötelékeit,
értékelve a két ország között az elmúlt évtizedekben megvalósult sikeres tudományos és technológiai együttműködés eredményeit,
mérlegelve a tudomány és technológia jelentőségét országaik nemzetgazdaságának fejlődésében, valamint arra irányuló törekvésüket, hogy megfeleljenek a tudományos és technológiai kihívásoknak és a tudásalapú társadalom támasztotta követelményeknek,
attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék és támogassák együttműködésüket a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés területein az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján,
a következőkben állapodtak meg:
Első Cikk
1. A Felek – nemzeti törvényeikkel és jogszabályaikkal összhangban – az egyenlőség elve alapján és mindkét ország javára fejlesztik, támogatják és előmozdítják a két ország együttműködő szervezetei közti tudományos és technológiai együttműködést.
2. Együttműködő szervezeteken kutató intézetek, egyetemek, kormányintézmények, vállalatok valamint tudományos és technológiai fejlesztő tevékenységet kifejtő egyéb jogi személyek értendők.
3. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, az együttműködő szervezetek külön megállapodásokat köthetnek, szabályozva együttműködési tevékenységüket, különös tekintettel a szellemi tulajdonjogok védelmére, továbbá az átadott dokumentumok, információk és adatok titkosságára.
Második Cikk
1. A jelen Megállapodás keretében, valamint a pénzügyi és egyéb eszközök elérhetőségétől függően, a kétoldalú együttműködési tevékenység a következő formákban valósulhat meg:
a) közös tudományos és technológia fejlesztési programok és projektek,
b) tanulmányok és kutatások kölcsönösen meghatározott területeken,
c) tudósok és szakértők cseréje,
d) tudományos és technológiai információk és dokumentációk cseréje az együttműködési tevékenységekkel összefüggésben,
e) tudományos workshop-ok, konferenciák, szimpóziumok,
f) kutatóképzés,
g) a tudományos és technológiai együttműködés egyéb formái, amelyekről a Vegyes Bizottság a Kilencedik Cikk szerint döntést hoz.
2. A Felek elősegítik országaik vállalatai, valamint kutató és technológia fejlesztő egységei közti technológia átadást.
Harmadik Cikk
A Felek elősegítik és támogatják az együttműködést és a közös részvételt többoldalú, nemzetközi tudományos és technológia fejlesztési programokban és projektekben, különös tekintettel az Európai Unió programjaira.
Negyedik Cikk
1. Jelen Megállapodás keretében a Felek együttműködésüket vonatkozó nemzeti törvényeikkel és jogszabályaikkal, valamint azon nemzetközi szerződések előírásaival összhangban végzik, amelyeknek aláírói, továbbá a személyi és pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében.
2. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem érinti a Feleknek más kétoldalú vagy többoldalú egyezményekből folyó jogait és kötelezettségeit.
Ötödik Cikk
A jelen Megállapodás keretében folyó együttműködési tevékenység vonatkozásában a Felek, összhangban nemzeti törvényeikkel és jogszabályaikkal, megkönnyítik
a) az érintett tudósok és szakértők gyors és hatékony be- és kiutazását területükön,
b) a belföldi utazást és munkavégzést a jelen Megállapodás végrehajtásában részt vevő személyek részére; az azzal kapcsolatos földrajzi célterületekre való belépést,
c) a jelen Megállapodás keretében folyó közös tevékenység végrehajtásával összefüggő felszerelések, műszerek, anyagok, minták és dokumentáció gyors és hatékony be- és kiszállítását,
d) a jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges adatok, anyagok, intézmények és személyek biztosítását, illetve hozzáférhetőségét.
Hatodik Cikk
Harmadik Fél tudósai, szakértői és szervezetei a Felek egyetértésével meghívhatók, hogy – ha a Felek másképp nem állapodnak meg – saját költségükön vegyenek részt a jelen Megállapodás keretében végzett tevékenységekben.
Hetedik Cikk
1. Felek biztosítják a jelen Megállapodás végrehajtása kapcsán keletkező minden szellemi tulajdon vagy más, tulajdon tárgyát képező jog megfelelő védelmét, összhangban azoknak a nemzetközi egyezményeknek a szabályaival, amelyeknek mindkét Fél aláírója.
2. Az együttműködési tevékenység során keletkező szellemi tulajdon védelmét az együttműködő szervezetek által az Első Cikk 3. bekezdése szerint kötött végrehajtási megállapodásokban kell meghatározni, amelyeknek megfelelő és hatékony védelmet kell biztosítaniuk.
3. Minden olyan tudományos és technológiai információ, amely a jelen Megállapodás keretében folyó együttműködési tevékenységből származik, az együttműködő partnerek közös tulajdona. Ezek az információk Harmadik Félnek csak az említett információt szolgáltató Fél előzetes írásos hozzájárulásával adhatók át.
4. A szellemi tulajdon védelmét a Felek nemzeti törvényeikkel és jogszabályaikkal összhangban biztosítják. A Felek megfelelő időben értesítik egymást nemzeti joganyagukban bekövetkező minden olyan változásról, amely érinti a jelen Megállapodás keretében létrejövő szellemi tulajdont, különös tekintettel a találmányokra, ipari mintákra, új növényfajtákra és a szerzői jogvédelem alá eső alkotásokra.
Nyolcadik Cikk
A jelen Megállapodás keretében folytatott tevékenységet koordináló és végrehajtó nemzeti intézmény magyar részről a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, vietnami részről a Tudományos és Technológiai Minisztérium.
Kilencedik Cikk
1. Jelen Megállapodás végrehajtása céljából a Felek Tudományos és Technológiai Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre a két Fél által kijelölt kormányzati képviselőkből és szakértőkből. A nemzeti delegációk vezetője általában (minisztériumi) főosztályvezetői/igazgatói szintű személy.
2. A Vegyes Bizottság
a) meghatározza saját eljárási rendjét és működési szabályait,
b) tervezi és koordinálja a tudományos és technológiai együttműködést,
c) munkaterveket dolgoz ki, beleértve a támogatandó közös projektek kiválasztását,
d) meghatározza az együttműködési programok és projektek végrehajtásának eljárási szabályait,
e) áttekinti az együttműködés előrehaladását és az eredmények hasznosítását,
f) kedvező körülményeket teremt jelen Megállapodás végrehajtásához,
g) kölcsönös egyetértés alapján és a Felek nemzeti prioritásaival összhangban meghatározza, illetve felülvizsgálja az együttműködési programok tematikai prioritásait,
h) magas szintű találkozókat készít elő a szükségleteknek megfelelően.
3. A Vegyes Bizottságnak a közös projektek 2. c) pont szerinti kiválasztására vonatkozó döntése vietnami részről saját hivatalos, utólagos jóváhagyási eljárásának függvénye.
4. A Vegyes Bizottság a projektek kiválasztásának időpontjában tartja ülését, de legalább kétévente egyszer, vagy bármelyik Fél kívánságára, felváltva a Magyar Köztársaságban és a Vietnami Szocialista Köztársaságban.
5. Amennyiben a Felek szükségesnek tartják, időleges munkacsoportok hozhatók létre valamely specifikus tudományos és technológiai szakterület vagy probléma tanulmányozására vagy ajánlások kidolgozására.
Tizedik Cikk
A jelen Megállapodás végrehajtása során a tudósok és szakértők a Második Cikk 1. pontja szerinti cseréjével kapcsolatban felmerülő költségeket a Felek más megállapodás híján a következőképpen fedezik:
a) a küldő Fél fedezi az együttműködésben részt vevő tudósok és szakértők kiutazásával kapcsolatos valamennyi költségtételt: az utazás, a biztosítás, a szállás és az étkezések költségét,
b) a fogadó Fél viseli az együttműködési tevékenység megvalósításához szükséges, országán belüli utazás költségeit, és
c) a Vegyes Bizottság időszakonként felülvizsgálja az együttműködés végrehajtásának pénzügyi feltételeit és szükség esetén módosításokat vezet be.
Tizenegyedik Cikk
1. Jelen Megállapodás csak a Felek írásos egyetértésével változtatható vagy módosítható. A Megállapodás minden változtatása vagy módosítása annak szerves részét alkotja, és jegyzékek cseréje útján válik hatályossá a Tizenkettedik Cikk 1. pontja szerint.
2. A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármely nézetkülönbséget vagy vitát a Felek egymás között egyezséggel, konzultáció útján rendeznek.
Tizenkettedik Cikk
1. Jelen Megállapodás jegyzékváltással lép hatályba, amellyel a Felek megerősítik, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez országukban szükséges jogi eljárás teljesült. A hatálybalépés dátuma az utolsó értesítés napja.
2. A jelen Megállapodás öt évig marad hatályban, és egymást követő öt éves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak valamelyik Szerződő Fél hat hónappal az ötéves periódus lejárta előtt írásban nem értesíti a másik Felet felmondási szándékáról.
3. Jelen Megállapodás megszűnése nem érinti olyan, a Megállapodás szerint kivitelezett programok és projektek befejezését, amelyeket a Megállapodás megszűnésének időpontjában még nem zártak le.
Fentiek tanúsításaként alulírottak, Kormányaik felhatalmazásának birtokában, aláírták a Megállapodást.
Készült Hanoiban, 2005 július 20. napján, két-két eredeti példányban, magyar, vietnami és angol nyelven; mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Vietnami Szocialista
Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 12.1. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4)1 E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.

1

A 4. § (4) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére