• Tartalom

145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről1

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet szabályozza a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 31/A. §-a alapján kinevezett főtisztviselőknek, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/J. és 245/K. §-a alapján központi tiszti címmel rendelkező szolgálati viszonyban állók illetmény-különbözetének és jubileumi jutalom-különbözetének finanszírozásához biztosított költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénylésének eljárási rendjét.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon szervekre, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük – ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket – fedezi.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) felügyeleti szerv: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 3. pontjában meghatározott szerv,

b) illetmény-különbözet: a főtisztviselőnek a Ktv. 30/A. § (3) bekezdése, 42–44. §-ai, 45. §-ának (1) bekezdése és 46. §-ának (1)–(3) bekezdései és a 49. §-a alapján megállapított illetménye és külön juttatású illetménye, illetve a Ktv. 31/C. §-ának (2) bekezdése alapján megállapított főtisztviselői illetménye és külön juttatású illetménye közötti különbözet, valamint a központi tisztnek a Hszt. 99–103/A. §-ai, 245/H. §-a és 109. §-a alapján megállapított illetménye és külön juttatása, illetve a Hszt. 245/L. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján megállapított központi tiszti illetménye és külön juttatása közötti különbözet,

c) jubileumi jutalom-különbözet: a Ktv. 49/E. §, illetve a Hszt. 110. § alapján járó jubileumi jutalom kiszámításakor a b) pont figyelembevételével megállapított illetmény-különbözet.

3. § (1) A támogatást a főtisztviselő, illetve a központi tiszt után a felügyeleti szerv igényelheti.

(2) A felügyeleti szerv félévente összesíti a nála, mint munkáltatónál, valamint az általa felügyelt szerveknél foglalkoztatott főtisztviselők és központi tisztek utáni támogatási igényeket.

(3) A felügyeleti szerv – a rendelkezésére álló adatok alapján – az igénylés jogszerűségét az igénylőlap beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi. Hiba esetén az igénylőt határidő kitűzésével a hiba megjelölése mellett hiánypótlásra vagy új igénylés benyújtására szólítja fel. Az ismételten hibásan vagy határidőn túl benyújtott igénylést el kell utasítani.

(4) A felügyeleti szerv a támogatásokat a mellékletben meghatározott, az összesített adatokat tartalmazó igénylőlapnak a Pénzügyminisztériumhoz történő benyújtásával igényelheti. Az első félévre vonatkozó igényeket a tárgyév június 15. napjáig, a második félévre vonatkozó összesítést a tárgyév november 15-éig kell benyújtani.

4. § Az igény beérkezését követő 10 munkanapon belül a pénzügyminiszter gondoskodik a felügyeleti szerv által igényelt előirányzat átcsoportosításáról. A jogosulatlanul benyújtott támogatás iránti igény teljesítését meg kell tagadni.

5. § (1) A támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzése érdekében a munkáltató szerv az igénylőlapban foglaltakat alátámasztó adatokról nyilvántartást vezet.

(2) A támogatás jogszerű igénybevételét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló – 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva külön ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az előirányzat-maradvány elszámolása keretében kell számot adni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez


Adatlap a főtisztviselők/központi tisztek után járó átcsoportosítás igénybevételéhez

I. Összesítő rész

1. A felügyeleti szerv megnevezése:     

2. Elszámolási időszak: ……… év ………..................……… hó ………-tól      hó ………-ig

3. Főtisztviselők/központi tisztek száma:      fő

4. Igényelt támogatás összesen:      forint

A 4. sor adata részletezve cím, alcím szerint a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően      Ft-ban

Cím,
alcím száma

Cím, alcím megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadókat
terhelő járulékok

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 


Kelt: …………………………, ……… év ………………… hó ………nap

……………………………………
aláírás


Adatlap a főtisztviselők/központi tisztek után járó átcsoportosítás igénybevételéhez

II. Igényelt támogatás elszámolása
7.

Név

A főtisztviselő/központi tiszt

Besorolás szerinti

Foglalkoztatási
időszak

Személyi juttatás többlet az elszámolási időszakban

Járulék
az elszámolási
időszakban

besorolása/vezetői megbízása

illetménye

jubileumi jutalma

illetmény

jubileumi jutalom

Ft/hó

Ft

Ft/hó

Ft

Ft

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(3.–5.)*7.+4.–6.

9.=8.*32%

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14

 

 

 

 

 

 

 

 

7.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 Megjegyzés:

1: az összegek meghatározásakor a tárgyévben pénzforgalmilag teljes kiadásokkal kell számolni
2: az illetményt is érintő év közbeni változásokat külön sorban kell feltüntetni

Kelt: …………………………, ……… év ………………… hó ………nap

……………………………………
aláírás
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 93. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 500. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére