• Tartalom

146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről1

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet szabályozza az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8., 10., 11., 13. és 14. §-ai szerinti költségvetési támogatások (a továbbiakban: támogatások) igénylésének eljárási rendjét.

(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározottan túl kiterjed az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai jogviszonyáról szóló jogszabályok szerinti költségvetési támogatások közül azokra is, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott támogatási formáknak.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon szervekre, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük – ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket – fedezi.

2. § (1) A támogatásokat a nemzeti szakértő után az R. szerinti küldő közigazgatási szervnek az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott felügyeleti szerve igényelheti.

(2) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú tagok tekintetében küldő közigazgatási szerv alatt azon küldő fegyveres szervet kell érteni, amelynek állományába a nemzeti szakértő tartozik.

(3) A felügyeleti szerv – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapon – félévente összesíti a tőle, mint küldő közigazgatási szervtől, valamint az irányítása, illetve felügyelete alá tartozó küldő közigazgatási szervektől kiküldött nemzeti szakértők utáni támogatási igényeket.

(4) A felügyeleti szerv a rendelkezésére álló adatok alapján az igénylés jogszerűségét az igénylőlap beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi. Hiba esetén az igénylőt határidő kitűzésével a hiba megjelölése mellett hiánypótlásra vagy új igénylés benyújtására szólítja fel. Az ismételten hibásan vagy határidőn túl benyújtott igénylést el kell utasítani.

(5) A felügyeleti szerv a támogatásokat a 2. mellékletben meghatározott tartalmú igénylőlap Pénzügyminisztériumhoz történő benyújtásával igényelheti. Az első félévre vonatkozó igényeket a tárgyév július 15. napjáig, a második félévre vonatkozó igényeket a tárgyév november 15. napjáig kell benyújtani.

3. § A felügyeleti szerv által továbbított igényeknek a Pénzügyminisztériumba érkezését követő 10 munkanapon belül a pénzügyminiszter gondoskodik a felügyeleti szerv által igényelt előirányzat átcsoportosításáról. A jogosulatlanul benyújtott támogatás iránti igény teljesítését meg kell tagadni.

4. § (1) A támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzése érdekében a küldő közigazgatási szerv az igénylőlapban foglaltakat alátámasztó adatokról nyilvántartást vezet.

(2) A küldő közigazgatási szerv szerzi be a napidíjpótlékra jogosító személyekre vonatkozó, a támogatás igényléséhez és ennek alátámasztásához szükséges adatok kezelése és továbbítása érdekében a megfelelő felhatalmazást.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az előirányzat-maradvány elszámolása keretében kell számot adni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez


Elszámolási adatlap a nemzeti szakértők után járó átcsoportosítás igénybevételéhez

Napidíjpótlék elszámolása
1.

Napidíjpótlékra jogosító
személyek neve

Elszámolási időszakban kint töltött napok száma1

Napidíjpótlék

€ árfolyam4

Kifizetett
napidíjpótlék Ft-ban

Napidíjpótlék járuléka
Ft-ban

Mindösszesen
Ft-ban

alapja
€-ban2

mértéke %-ban3

mértéke
€-ban

összege
€-ban

1.

2.

3.

4.

5. = 3. * (4./100)

6. = 5. * 2.

7.

8. = 6. * 7.

9. = 8. * 0,16

10. = 8. + 9.

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Megjegyzés:

1: az uniós intézmények gyakorlatát követve naptári napok számolhatók el
2: a nemzeti szakértőt foglalkoztató uniós intézmény által a nemzeti szakértőnek nyújtott napidíj
3: az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a szerint
4: a Magyar Nemzeti Bank tárgyfélév első munkanapján érvényes deviza vételi árfolyama


Helyettesítési illetmény elszámolása
2.

Nemzeti szakértő neve

Nemzeti szakértőként
történő foglalkoztatás
időtartama

Nemzeti szakértőt
helyettesítő személy neve

Nemzeti szakértőt
helyettesítő személy
foglalkoztatási időtartama

Helyettesítő személy
illetménye Ft-ban
az elszámolási időszakban

Munkaadót terhelő
járulékok Ft-ban

Mindösszesen
Ft-ban

1.

2.

3.

4.

5.

6. = 5. * 0,32

7. = 5. + 6.

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 
Kifizetett utazási, költözési támogatás, illetve temetési hozzájárulás elszámolása
3.

Nemzeti szakértő neve

Támogatás és/vagy hozzájárulás
megnevezése

Támogatás és/vagy hozzájárulás
összege

1.

2.

3.

3.1

 

 

3.2

 

 

3.3

 

 

3.4

 

 

3.5

 

 

Összesen:

 

 Kelt: …………………………………, ………. év …………………..hó ……. nap
...........................................................
aláírás

2. melléklet a 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez


Igénylőlap a nemzeti szakértők után járó átcsoportosítás igénybevételéhez

1.

Felügyeleti szerv megnevezése:

    

2.

Elszámolási időszak:

……… év      hó …...-tól ……...….hó ……-ig

3.

Nemzeti szakértők száma:

     fő

4.

Kifizetett napidíjpótlék összesen:

     forint

5.

Helyettesítési illetmény összesen:

     forint

6.

Kifizetett utazási, költözési támogatás, illetve temetési hozzájárulás:

     forint

7.

Mindösszesen (4. + 5. + 6.):

     forintA 7. sor adata részletezve cím, alcím szerint a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően, forintban

Cím, alcím száma

Cím, alcím
megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadókat
terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 
Kelt: …………………………………, ………. év …………………..hó ……. nap...........................................................
aláírás
1

A rendeletet a 199/2011. (X. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 499. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére