• Tartalom

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól1

2011.12.21.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás iránt pályázó, illetőleg kérelmet előterjesztő, továbbá a támogatásban részesülő munkáltatókra,

b)3 a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: munkaügyi központ),

c)4 a munkaügyi központ kirendeltségére (a továbbiakban: kirendeltség),

d)5 a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

e)6 a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), valamint

f) a támogatás megállapítása iránti pályázat, illetőleg kérelem elbírálására irányuló eljárásban, és a támogatásban részesülő munkáltatók ellenőrzésében közreműködő szakértőkre.

A bértámogatás szabályai7

2. § (1)8 A bértámogatás megállapításánál

a) munkabérként

aa) az alapbér, illetőleg törzsbér,

ab) a bérpótlékok,

ac) a kiegészítő fizetés,

b) a munkabér járulékaiként

ba) az egészségbiztosítási járulék,

bb) a nyugdíjbiztosítási járulék,

bc) a munkáltatói járulék, valamint

bd) a tételes egészségügyi hozzájárulás

vehető figyelembe.

(2) Alapbérként a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbére (órabére, heti bére, havi bére, éves bére) vehető figyelembe.

(3) Törzsbérként a keresetnek a munkavállaló teljesítményétől, illetőleg az általa ledolgozott munkaidőtől közvetlenül függő, a munkavállaló személyi alapbérén alapuló része vehető figyelembe, így különösen

a) a munkában töltött idő hosszától függően kifizetett munkabér (időbér),

b) a teljesítménykövetelmények (norma) teljesítéséért járó bér,

c) az egységnyi teljesítménykövetelmény (norma) kapcsán az utalványozott pótlékidőkre fizetett összeg,

d) a teljesített túlmunka bére (a pótléka nem),

e)9 az állásidőre elszámolt személyi alapbér, feltéve, ha az állásidő a húsz napot nem haladja meg.

(4) Bérpótlékként az alapbérbe, illetőleg a teljesítménybérbe nem tartozó, a munkavégzés különleges feltételeit, speciális készségeket, sajátos munkakörülményeket, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztás ellentételezésére szolgáló, az alapbérben vagy teljesítménybérben nem érvényesített bér vehető figyelembe.

(5) Kiegészítő fizetésként a le nem dolgozott időre, a munkajogi szabályok alapján járó díjazás vehető figyelembe.

(6) A támogatott munkabérnél nem vehetők figyelembe

a) a bérköltségbe tartozó egyéb tételek, így különösen a jutalom és a prémium, valamint

b) a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások, így különösen az étkezési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, ruházati költségtérítés.

(7) A támogatást – a folyósítás részletes szabályait tartalmazó hatósági szerződésben foglaltak figyelembevételével – havonta, utólag kell folyósítani.

(8) Nem folyósítható bértámogatás arra az időre, amikor a munkavállaló

a) foglalkoztatására átengedés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, illetőleg a munkavégzés – a bedolgozói jogviszony és a távmunkavégzés, a kiküldetés, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével – nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik,

b) kiküldetése, illetőleg a munka természetéből eredően szokásos telephelyen kívül történő foglalkoztatása esetén, ha a munkavégzésre a munkáltató által kötött, olyan szerződés teljesítése érdekében kerül sor, amelynek tárgya valamely vállalkozás részére termelő vagy – az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető – szolgáltató tevékenység folytatása, és a munkavégzésre a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetőleg érdekkörében kerül sor,

c) foglalkoztatása nem tekinthető a külön jogszabályban megjelölt rehabilitációs célú munkavégzésnek,

d)10 munkavégzésére tekintettel a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § f) pontjában meghatározott támogatásban részesül.

(9)11 Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított bértámogatás folyósítását

a) a bértámogatás folyósítását kizáró, (8) bekezdésben megjelölt körülmény időtartama a harminc napot meghaladja,

b) a munkaviszony megszűnik,

c) a munkavállaló előre láthatóan tartós távolléte bekövetkezik,

d) a munkáltató akkreditációs tanúsítványát visszavonják,

e) a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók adataira, illetőleg a támogatás összegére vonatkozó nyilvántartást nem vezeti,

f) a munkáltató a támogatás folyósításának részletes szabályait tartalmazó hatósági szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti,

g) a munkáltató csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll.

(10) Meg kell szüntetni a bértámogatás folyósítását, illetőleg a munkáltató a kifizetett támogatás – kötelezettségszegés arányában történő – visszafizetésére köteles, ha

a) a munkavállaló részére a munkabért nem, illetőleg határidőben nem fizeti meg,

b)12 a munkabért terhelő járulékokat nem, illetőleg határidőben nem fizeti meg, illetőleg adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb, lejárt esedékességű köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a bértámogatás iránti kérelem elbírálására irányuló eljárás, illetőleg az ellenőrzés során olyan lényeges tényről vagy körülményről nem nyilatkozott, vagy valótlan tartalommal nyilatkozott, amely a bértámogatás megállapítását kizárja, illetőleg jogalap nélküli kifizetését megalapozza,

d) a bértámogatást egyéb okból jogalap nélkül vette fel.

(11)13

(12)14 A támogatás kötelezettségszegés arányában történő visszafizetésére köteles a munkáltató, ha a (9)–(10) bekezdésben megjelölt körülmények a támogatás folyósításának megszűnését követő időpontban válnak ismertté.

2/A. §15

A költségkompenzációs támogatások szabályai16

A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása17

3. §18 (1) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatásának megállapításakor a munkáltató részére, külön jogszabály alapján kiadott kiemelt, illetőleg feltételes tanúsítványban védett foglalkoztatóvá minősített székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen munkát végző megváltozott munkaképességű munkavállalók

a) munkába járásával közvetlenül összefüggő olyan többletköltségek, amelyek megtérítésére a munkáltató külön jogszabály alapján nem köteles,

b) foglalkoztatásával összefüggő, telephelyek közötti szállítás költsége,

c) foglalkoztatásával összefüggő logisztikai költségek közül a tároláshoz közvetlenül kapcsolódó költségek, valamint a szállítással, tárolással közvetlenül összefüggő információ feldolgozás költségei,

d) foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási, munkaszervezési és ügyviteli tevékenységet ellátó munkavállalók munkabére és annak járulékai, valamint

e) foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő fűtés, világítás, víz, irodaszer üzemeltetési költségei, valamint a munkaügyi-, jövedelem elszámolási-, számviteli feladatok ellátására igénybevett – anyagjellegű ráfordítások között elszámolt – szolgáltatások költségei

vehetők figyelembe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek csak azon munkavállalók munkavégzésére vonatkozóan vehetők figyelembe, akikkel kapcsolatban a munkáltató a bértámogatás megállapításának feltételeit teljesíti.

(3)19 A pályázati felhíváshoz, valamint a támogatás iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatáshoz az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban felsorolt támogatható költségek elszámolásának részletes leírását tartalmazó útmutatót kell mellékelni.

(4)20 A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását 2012. évre vonatkozóan 2012. január 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bírálja el. A támogatást – a miniszterrel megkötött hatósági keretszerződésben, valamint a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerződésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. A hatályos hatósági keretszerződéssel rendelkező támogatottnak a 2011. évre megítélt költségkompenzációs támogatások összegének legfeljebb 3/12-ed része mértékéig, a 2012. évi támogatás terhére – január, február, március hónapokra – előleg folyósítható, amennyiben ezt 2012. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkavállaló támogatható munkabére és járulékai összegének meghatározásakor a 2. § (1)–(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás21

3/A. §22 A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nem nyújtható támogatás, ha a munkavállaló a megváltozott munkaképességű személy

a) munkakörébe tartozó érdemi feladatot lát el, ide nem értve a munkába állást követő, illetőleg új feladat ellátását megelőző betanító képzést,

b) felügyeletét végzi,

c) munkáját ellenőrzi vagy irányítja,

d) részére nyújtandó segítő szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat.

A rehabilitációs költségtámogatás

4. §23 (1) A pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben (a továbbiakban: védett szervezeti szerződés) a munkáltató – a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása mellett – a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzésének biztosítására vállal kötelezettséget.

(2) A védett szervezeti szerződésben meg kell jelölni

a) azokat a tevékenységeket, illetőleg munkaköröket, amelyek ellátására a munkavállalókat alkalmazzák,

b) a foglalkoztatás napi, illetőleg heti időtartamát,

c) a munka díjazásának módját (munkaköri besoroláson vagy teljesítményen alapuló munkabér) és a munkabér mértékét,

d) a munkavállalók által igénybe vehető segítő szolgáltatásokat és azok biztosításának módját,

e) a támogatható létszámot, ezen belül a nyílt munkaerőpiacon nem elhelyezhető megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát,

f) a foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás mértékét, továbbá igénylésének, folyósításának és a támogatás felhasználásáról történő beszámolás részletes szabályait,

g) a kötelezettségszegés jogkövetkezményeit.

(3) A védett szervezeti szerződés legfeljebb három évre köthető.

(4)24 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek között elszámolható

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók

aa) munkabére és annak járulékai,

ab) részére juttatott munkaruha és az egyéni védőeszköz (védőital és tisztálkodó szerek kivételével) költségei,

ac) munkába járásával kapcsolatos utazási költségének – külön jogszabály szerint – a munkáltatót terhelő költsége, valamint a munkavállaló munkaképességének megváltozásából adódó utazási többletköltségek,

ad) foglalkoztatásához kapcsolódó munkásszállítás költsége,

ae) a munkavégzéséhez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége,

af) munka-alkalmassági vizsgálatának költsége,

b) a munkahelyi segítő személy munkabére és annak járulékai,

c) a telephelyek közötti szállítás költségei,

d) a munkavégzéshez felhasznált közvetlen anyag és energia (a termelő üzemek/területek gáz, tüzelőanyag, áram, anyagköltsége, valamint a távhőszolgáltatás) költsége,

e) logisztikai tevékenység közül a tárolás, valamint a tárolással, szállítással összefüggő információ feldolgozás költsége,

f) az irányítási, munkaszervezési, ügyviteli tevékenységet végzők munkabér és járulék költségei,

g) az irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő fűtés, világítás, víz, irodaszer üzemeltetési költségei, valamint a munkaügyi-, jövedelem elszámolási-, számviteli feladatok ellátására igénybevett – anyagjellegű ráfordítások között elszámolt – szolgáltatások költségei

vehetők figyelembe.

(5)25 A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségek iránti igény elbírálásakor a 3/A. §, valamint a Kormányrendelet 7. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(6)26 A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2012. évre vonatkozóan 2012. január 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatást – a miniszterrel megkötött védett szervezeti szerződésben, valamint a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerződésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. A hatályos védett szervezeti szerződéssel rendelkező támogatott részére a 2011. évre megítélt támogatások összegének legfeljebb 3/12-ed része mértékéig, a 2012. évi támogatás terhére – január, február, március hónapokra – előleg folyósítható, amennyiben ezt 2012. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.

(7)27 A pályázati felhíváshoz, valamint a támogatás iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatáshoz a (4) bekezdés a)–g) pontokban felsorolt támogatható költségek elszámolásának részletes leírását tartalmazó útmutatót kell mellékelni.

(8)28 A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkabére tekintetében – bérformától függetlenül, a munkaköri besoroláson illetőleg teljesítményen alapuló – munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetőleg nem teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a kötelező legkisebb munkabérnek a részmunkaidőre járó időarányos része.

(9)29 A munkavállaló támogatható munkabér és járulékai összegének meghatározásakor a 2. § (1)–(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Eljárási szabályok

5. § (1) A bértámogatás a munkáltató kérelme alapján állapítható meg.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a munkáltató nevét, címét, székhelyét, telephelyét, adószámát, TB nyilvántartási számát, TAJ számát, KSH számát,

b) a foglalkoztatott, illetőleg foglalkoztatni kívánt munkavállaló személyi adatait, TAJ számát, a munkaképesség változásának mértékét, illetőleg a fogyatékosság tényét, továbbá ezek igazolását szolgáló okirat keltét, kiállítóját és érvényességi idejének megjelölését,

c) a foglalkoztatás helyét,

d) a betöltendő munkakört,

e) a munkavállaló munkabérét,

f) a foglalkoztatás kezdetét és tervezett időtartamát.

(3) A kérelemben a munkáltatónak nyilatkoznia kell a támogatás megállapítását megalapozó feltételek fennállásáról, továbbá ismertetnie kell a foglalkoztatás körülményeit.

(4)–(5)30

(6)31 A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása iránti pályázatban a munkáltatónak nyilatkoznia kell

a) az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló kötelezettségeiről, és csatolnia kell hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól, az illetékhivataltól és a vámhatóságtól,

b)32 a munkáltató, valamint a támogatással érintett munkavállaló nyilatkozatát arról, hogy az e rendeletben megjelölt adatainak, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel külön jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatásra vonatkozó adatainak a kirendeltség, a munkaügyi központ, a Hivatal, a minisztérium, továbbá az APEH általi kezeléséhez hozzájárul,

c)33 az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 6. cikk (1) bekezdése i)–j) pontjaiban foglalt feltételek fennállásáról.

(7)34 A rehabilitációs költségtámogatás iránti pályázat benyújtásakor a (6) bekezdés a)–b) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

A nyilvántartás szabályai

6. § (1)35 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások megállapításához, az ellenőrzés lefolytatásához, valamint az általános csoportmentességi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában foglalt feltétel vizsgálatához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a munkaügyi központ, továbbá a Hivatal nyilvántartást vezet a támogatással érintett

a) a munkáltatók adatairól, valamint a részükre megállapított, illetőleg kifizetett támogatásokról,

b) a munkavállalók adatairól.

(2) A kirendeltség nyilvántartása tartalmazza:

b) a munkáltató részére kifizetett bértámogatás havi, továbbá éves összegeit.

(3) A munkaügyi központ által vezetett nyilvántartás tartalmazza a költségkompenzációs támogatásban, illetőleg a rehabilitációs költségtámogatásban részesülő munkáltatók 5. § (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt adatait, valamint a támogatások havi és éves összegét.

(4)36 A minisztérium nyilvántartása tartalmazza a költségkompenzációs támogatásban, valamint a rehabilitációs költségtámogatásban részesülő munkáltatók 5. § (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt adatait, valamint a részükre megállapított támogatás összegét.

(5)37 A Hivatal – a kirendeltség, a munkaügyi központ és a minisztérium adatszolgáltatása alapján – központi nyilvántartást vezet a támogatással érintett munkáltatók és munkavállalók e §-ban megjelölt adatairól.

Ellenőrzés

7. § (1)38 A támogatásban részesülő munkáltatókat a külön jogszabályban meghatározott szerveken kívül a minisztérium, illetőleg az általa megbízott személy vagy szervezet, továbbá a regionális munkaügyi központ ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés a munkáltató kérelmében megjelölt tényeket, körülményeket, továbbá a támogatásban részesülő munkáltató jogszabályban, illetőleg a támogatás részletes feltételeit tartalmazó hatósági szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének, továbbá a támogatások felhasználásának vizsgálatára irányul.

(3) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben megjelölt szervezet, illetőleg az általa megbízott személy

a) iratokat, tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, annak tevékenységéről,

b) felszólíthatja a munkáltatót a jogszabályban meghatározott kötelességének teljesítésére,

c) a helyszíni ellenőrzés lefolytatására szakértőt rendelhet ki.

(4)39

8. §40

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3–4. §-ában, továbbá 5. §-ának (6)–(7) bekezdésében foglalt rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek hatályba.

(3)–(4)41

1

A rendeletet a 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 6. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálására megfelelően alkalmazni kell.

3

Az 1. § b) pontja a 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

5

Az 1. § d) pontja a 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § e) pontja a 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. §-t megelőző alcím a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

9

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

10

A 2. § (8) bekezdés d) pontja a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

11

A 2. § (9) bekezdés bevezető szövegrésze a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

12

A 2. § (10) bekezdés b) pontja a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

13

A 2. § (11) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § (12) bekezdése a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

15

A 2/A. §-t megelőző címet és a 2/A. §-t a 3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet 18. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés d)–e) pontja.

16

A 3. §-t megelőző cím a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. §-t megelőző alcímet a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 3. § a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

19

A 3. § (3) bekezdése a 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (4) bekezdése a 68/2011. (XII. 20.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3/A. §-t megelőző alcímet a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 3/A. §-t a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

23

A 4. § – e rendelet 9. § (2) bekezdése alapján – 2005. november 1-jén hatályba lépett.

24

A 4. § (4) bekezdése a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

25

A 4. § (5) bekezdése a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

26

A 4. § (6) bekezdése a 68/2011. (XII. 20.) NEFMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 4. § (7) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § (8) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

29

A 4. § (9) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

30

Az 5. § (4)–(5) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. § (6) bekezdés bevezető szövegrésze a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

32

Az 5. § (6) bekezdés b) pontja a 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (6) bekezdés c) pontja a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

34

Az 5. § (7) bekezdése – e rendelet 9. § (2) bekezdése alapján – 2005. november 1-jén hatályba lépett.

35

A 6. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

36

A 6. § (4) bekezdése a 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (5) bekezdése a 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (1) bekezdése a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 7. §-ával megállapított, a 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 7. § (4) bekezdését a 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 8. § – e rendelet 9. § (4) bekezdése alapján – 2006. december 31-én hatályát vesztette. A 8. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 9. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére