• Tartalom

2005. évi CLII. törvény

2005. évi CLII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről1

2006.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2006. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 030,824 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 030,824 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forintban

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadási előirányzatát 5 979,951 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-kilencszázötven- egyezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevételi előirányzatát 5 979,951 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-kilencszázötven- egyezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2007. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ban és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 31 310 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáztízmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 31 310 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáztízmillió forintban,

hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez


Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Személyi juttatások

600,296

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

192,910

3.

Dologi kiadások

208,118

4.

Felhalmozási kiadások

29,500

Összesen:

 

1 030,824


Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Műsorszolgáltatási díj

4 626,766

2.

Frekvencia pályázati díj

1,500

3.

Támogatási pályázati díj

82,500

4.

Óvadék

10,067

5.

Kötbér

50,000

6.

Bírság

30,000

7.

Késedelmi kamat

2,700

8.

ÁFA

1 176,418

Összesen:

 

5 979,951

2. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez


Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Fix összegű költségvetési támogatás

1 023,868

2.

Működési bevétel

6,956

Összesen:

 

1 030,824


Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Műsorszolgáltatási díj

4 626,766

2.

Frekvencia pályázati díj

1,500

3.

Támogatási pályázati díj

82,500

4.

Óvadék

10,067

5.

Kötbér

50,000

6.

Bírság

30,000

7.

Késedelmi kamat

2,700

8.

ÁFA

1 176,418

Összesen:

 

5 979,951

3. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése
Millió forintban

5M10200C_0

II. KIADÁSOK

2006. év

Kiemelt előirányzat 

Kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

1.

 

Továbbutalandó üzembentartási díj

24 061

 

 

 

1.1.

Magyar Televízió Rt.

 

10 239

 

 

1.2.

Magyar Rádió Rt.

 

7 167

 

 

1.3.

Duna Televízió Rt.

 

6 143

 

 

1.4.

ORTT

 

256

 

 

1.5.

Közalapítványok összesen

 

256

 

2.

 

Céltámogatások

2 588

 

 

 

2.1.

Közszolgálati műsorszámok támogatása

 

315

 

 

2.2.

Közszolgálati műsorok támogatása

 

880

 

 

2.3.

Műsorszórás és -elosztás fejlesztése

 

853

 

 

2.4.

Nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása

 

270

 

 

2.5.

Közműsor-szolgáltatók támogatása

 

270

 

3.

 

Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

1 838

 

 

 

3.1.

Magyar Televízió Rt.

 

1 147

 

 

3.2.

Duna Televízió Rt.

 

491

 

 

3.3.

Magyar Rádió Rt.

 

200

 

4.

 

Kiegészítő támogatások

973

 

 

 

4.1.

ORTT

 

768

 

 

4.2.

Közalapítványok összesen

 

205

 

5.

 

Igazgatóság

898

 

 

 

5.1.

Személyi juttatások

 

407

 

 

5.2.

Munkaadót terhelő járulékok

 

132

 

 

5.3.

Dologi kiadások

 

320

 

 

5.4.

Felhalmozási kiadások

 

39

 

6.

 

Szerzői jogdíjak

197

 

 

7.

 

Pályázatok bírálatának költségei

82

 

 

8.

 

Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa


42

 

 

9.

 

Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

443

 

 

10.

 

Irodaházi elhelyezés

188

 

 

 

 

Költségvetési kiadások

31 310

 

 

 

 

ÖSSZES KIADÁS

31 310

 


Millió forintban

5M10200C_1

I. BEVÉTELEK

2006. év

Kiemelt előirányzat 

Kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

1.

 

Üzembentartási díj pótlása

25 597

 

 

2.

 

Műsorszolgáltatási díj

4 626

 

 

 

2.1.

MTM-SBS Televízió Rt.

 

1 638

 

 

2.2.

Magyar RTL Televízió Rt.

 

1 488

 

 

2.3.

Országos Kereskedelmi Rádió Rt.

 

200

 

 

2.4.

Sláger jogosultság

 

200

 

 

2.5.

Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

 

1 100

 

3.

 

Pályázati díjak

84

 

 

4.

 

Kötbér, kártérítés, bírság

83

 

 

5.

 

Önkéntes befizetések

0

 

 

6.

 

Egyéb bevételek

122

 

 

 

 

Költségvetési bevételek

30 512

 

 

 

 

Pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások – „szabad keret”)


798

 

 

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

31 310

 

 

 

 

Költségvetési bevételek

30 512

 

 

 

 

Költségvetési kiadások

31 310

 

 

 

 

Egyenleg

–798

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 20.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére