• Tartalom

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

2023.09.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismeréseként Magyar Formatervezési Díj (a továbbiakban: Díj) adományozható.

(2) A Díj nyilvános pályázat útján nyerhető el.

(3)2 A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A Díjjal járó pénzjutalom összegét a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT) javaslatára a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az éves költségvetése terhére biztosítja.

(4)3 A (3) bekezdés szerinti pénzjutalom összege Díjanként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörös összegének megfelelő összeg.

(5) A Díj termék-, vizuális kommunikáció-, terv- és diákkategóriában adható.

(6) A termékkategóriában öt, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategóriában három-három Díj adható.

(7)4 A Díjban részesülő személyek nevét kategóriánként, továbbá – termékkategória esetén – a gyártó nevét a minisztérium, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(8)5 A Díjat a miniszter (a továbbiakban: miniszter) adja át ünnepélyes keretek között.

2. § (1) A Díj mellett – egyéni felajánlás alapján – különdíj adható.

(2) A díjazottak – az (1) bekezdésben említett különdíj díjazottjai kivételével – a kiemelkedő formatervezői teljesítményt elismerő, e rendelet melléklete szerinti megjelölésnek a díjazott alkotás tekintetében történő használatára jogosultak.

3. § (1) A minisztérium az MFT közreműködésével a Díj nyilvános pályázatáról évente pályázati felhívást tesz közzé, amely a következőket tartalmazza:

a) a termék-, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategória meghatározása;

b) pályázati feltételek;

c) a pályázatok értékelésének szempontjai;

d) a pénzjutalom összege;

e) a különdíjak felajánlói, valamint a felajánlott különdíj;

f) a pályázatokat elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) névsora;

g) egyéb, a pályázat szempontjából lényeges tájékoztatás.

(2)6 A pályázati felhívást a minisztérium és a Hivatal hivatalos lapjában, valamint két országos napilapban kell közzétenni.

(3) Pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthat be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség tagállamának területén van.

(4) A Díj elnyerésére irányuló nyilvános pályázati eljárást az MFT folytatja le. Az adományozás rendjéről szóló szabályzatot az MFT javaslatára a miniszter hagyja jóvá.

(5)7 A Díj odaítélésére a bizottság szakmai javaslatot tesz, majd a miniszter felhatalmazása alapján a Hivatal elnöke dönt.

(6) Az MFT a bizottság javaslata alapján a díjazott munkákat az e célra szervezett kiállításon bemutatja. A kiállítás költségeit az MFT viseli.

4. § (1) A pályázatok elbírálását bizottság végzi, amely legalább öt, legfeljebb tizenkét tagból áll. A bizottság munkáját ügyrend alapján végzi, amelyet – az MFT javaslata alapján – maga állapít meg.

(2) A bizottság tagjait az MFT elnökének javaslatára az MFT kéri fel. A javaslat összeállításához az MFT elnöke véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől.

(3) A bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól. A bizottság tagját közreműködéséért díjazás illeti meg.

(4) A bizottság a pályázatok elbírálása során szakértőket vehet igénybe.

(5) A bizottság tagjainak díjazásával járó, valamint a pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyéb költségeket az MFT viseli.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelethez

1. A Díj vizuális azonosító jele az 1. ábrán látható szimbólum, amely önmagában, vagy a Díj szöveges megnevezése és az évente változó évszám hozzákapcsolásával kizárólag a 2. és a 3. ábrán bemutatott módon használható.

2. A jel egy természeti forma kétdimenziós, emblematikus leképzése. A jelhez az 1. pontban foglaltakon túl más szöveg vagy az adott szöveg más módon nem rendelhető. Vizuális azonosítóként nem szabad a jelet arányaiban megváltoztatni, forgatni, tükrözni, egy egységnek számító felületen többszörözni, alkotóelemeinek egymáshoz való elhelyezkedését megváltoztatni.

3. A jel legkisebb, illetve legnagyobb felhasználási méretét a mindenkori felhasználás során adott anyagminőség és a megjelenítéshez használt technika függvényében kell meghatározni, megőrizve a jel és a hozzá tartozó szöveg torzulásmentes, eredeti rajzolati minőségét.

4. A jelet színesen – a Díj rendezvényeihez kapcsolódva – kizárólag az MFT használhatja, minden évben az adott évhez rendelt, az MFT által megállapított színnel. Más jelekkel (emblémákkal, logotípiákkal) egy felületen való használata esetén a jel csak fekete (pozitív) vagy fehér (negatív) színben alkalmazható, a hordozó felület tónuserősségének függvényében. A jel tárgyakon színes (nyomtatott, festett) formában nem használható. Megjelenítését a tárgy anyagfelületétől eltérő felületi minőség vagy eltérő felületi szint kialakításával kell megoldani.


1

Az 1. § (1) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 9/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (7) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (8) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére