• Tartalom

170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet

170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás kihirdetéséről

2015.01.01.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

3. §2 A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Keretmegállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)
kifejezve azon óhajukat, hogy megfeleljenek a következő század és évezred tudományos és technológiai kihívásainak, továbbá a modernizáció követelményeinek, egyben
előmozdítsák az európai integrációt és a regionális együttműködést,
elhatározzák, hogy magasabb szintre emelik a két ország közötti tudományos és technológiai kapcsolatokat, kiterjesztve annak területét, és ezen szándékok megvalósítására
Keretmegállapodást kötnek (a továbbiakban: „Megállapodás”).
I. Cikk
Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy a Megállapodás kiterjed a tudományos és technológiai együttműködés legszélesebb értelemben vett formáira és szakterületeire, magában foglalva mind a műszaki és természettudományi, mind a társadalomtudományi kutatási tevékenységet (kivéve azonban a bölcsészeti tudományokat), beleértve a kutatóképzést és továbbképzést (posztgraduális és posztdoktori) is. Összhangban az Európai Unió törekvéseivel és a kétoldalú együttműködésen túlmenően a Megállapodás elősegíti a Szerződő Feleknek az európai integrációt megtestesítő programokban való közös fellépését és részvételét, valamint regionális hatókörű akciók kialakítását és megvalósítását.
II. Cikk
Szerződő Felek támogatják és segítik az országaik területén működő kutató-, fejlesztő- és felsőoktatási intézmények intézményközi tudományos kapcsolatait és együttműködését, és rendszeres időközönként áttekintik azok helyzetét.
III. Cikk
Jelen Megállapodás keretében Szerződő Felek pénzügyi forrásaik és lehetőségeik függvényében támogatják a kétoldalú tudományos és technológiai együttműködést, amely a következő formákat öltheti:
1. tudományos és technológiai információk, adatbázisok cseréje; kölcsönös tájékoztatás a Szerződő Felek országaiban végbemenő tudomány- és technológiapolitikai, valamint innováció-stratégiai fejleményekről és nemzeti kutatási prioritásokról,
2. tudományos és technológiai ismeretek, tapasztalatok átadása, technológia-transzfer,
3. pályázati úton kiválasztott közös kutatási és technológiafejlesztési projektek kivitelezése, amelyeket a Szerződő Felek a mobilitási költségek vagy – egyes, közösen meghatározott esetekben – a kutatási költségek egy részének fedezésével támogatnak,
4. közös kutató-fejlesztő szervezeti egységek (részleg, munkacsoport, laboratórium) létrehozása meghatározott időtartamra vagy meghatározott kutatási vagy fejlesztési cél megvalósítására,
5. műhelytanácskozások (workshopok), szemináriumok, szimpóziumok szervezése kölcsönös érdekű témákban,
6. kutató-fejlesztő berendezések és tudományos műszerek közös használata,
7. nemzeti adatbázisokra támaszkodva partnerkereső szolgáltatás, továbbá kétoldalú, valamint közös részvételű többoldalú kutatási és technológiafejlesztési projektek előkészítése.
IV. Cikk
Az európai integrációban való részvételük elmélyítése és az európai együttműködésnek a nemzeti tudományos és technológiai célokkal való összehangolása érdekében a Szerződő Felek a következőkben állapodnak meg:
1. Az olasz Fél szakmai konzultációkkal és képzéssel segíti a magyar tudományos és technológiai közösség integrációját, különös tekintettel az Európai Unió strukturális alapjainak ilyen célra való felhasználására, feltéve, hogy az ilyen célú finanszírozás elfogadhatósága megerősítést nyer az Európai Közösség jogforrásaiban és határozataiban előírt eljárások és célkitűzések figyelembevételével. Az olasz Fél továbbá a szükséghez mérten közreműködik az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjaiban való magyar részvételre való felkészítésben.
2. Szerződő Felek támogatják magyar és olasz kutatók és fejlesztők közös pályázatainak benyújtását az Európai Unió Keretprogramjaira, ugyanakkor a kétoldalú kutatási együttműködési pályázatok során külön figyelmet fordítanak az európai programokhoz kapcsolható projekt-javaslatokra.
3. Szerződő Felek célzott akciókkal (partnerkereső rendezvények, feltáró konzultációk) előmozdítják a két ország kis- és közepes vállalatainak (KKV) részvételét kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programokban, támogatják továbbá a KKV szektorba irányuló technológia-transzfert.
V. Cikk
Szerződő Felek a rendelkezésükre álló közvetlen és közvetett eszközökkel hozzá kívánnak járulni az országaikat érintő régió(k) fejlesztését célzó regionális kutatási és technológiafejlesztési programok előkészítéséhez és végrehajtásához. Ennek érdekében:
1. Szerződő Felek támogatják háromoldalú (magyar–olasz–szlovén) projektek kialakítását és ilyen projekteknek regionális és/vagy strukturális alapokból való finanszírozási támogatásra való benyújtását, feltéve, hogy az ilyen célú finanszírozás elfogadhatósága megerősítést nyer az Európai Közösség jogforrásaiban és határozataiban előírt eljárások és célkitűzések figyelembevételével. E célból szakmai találkozókat szerveznek és a mobilitási költségekhez való pénzügyi hozzájárulással segítséget nyújtanak az előkészítő fázisban.
2. Közös érdekű témákban háromoldalú tudományos konferenciákat, műhelytanácskozásokat szerveznek, és esetenként megvizsgálják a régió más országainak bekapcsolódási lehetőségét is.
3. A Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) keretében ösztönzik és támogatják az információcserét, egy tudományos és technológiai profilú információs rendszer kiépítését, valamint tudományos programok kidolgozását.
VI. Cikk
Szerződő Felek együttműködnek a kutatás és technológiafejlesztés humán erőforrásainak fejlesztésében, a kutatóképzésben, a posztdoktori tanulmányok előmozdításában, valamint az Európai Tanulmányok Központ tevékenységének erősítésében. Az olasz Fél elősegíti magyar szakemberek részvételét a Torino-i Európai Képzési Alapítvány (European Training Foundation) képzési programjaiban, továbbá ösztöndíj politikájának kialakításában lehetőségeinek határain belül figyelembe veszi a magyar kutató közösség igényeit.
VII. Cikk
Igény esetén a III–VI. cikkekben meghatározott akciókon és együttműködési formákon túlmenően további témák is felvehetők a Munkaprogramba a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon át megerősített megállapodása révén.
VIII. Cikk
Az együttműködés prioritásainak tekintendő specifikus tudomány-, illetve szakterületekként – összhangban az európai innovációs és fejlesztési stratégia, valamint az Európai Kutatási Térség célkitűzéseivel, továbbá saját nemzeti prioritásaikkal – Szerződő Felek a következőket jelölik meg:
a) az életminőség javítása,
b) információs és kommunikációs technológiák,
c) környezettudományi és anyagtudományi kutatások,
d) biotechnológia és mezőgazdasági technológiák,
e) nemzeti kulturális örökség és a jelenkor társadalmi kihívásai.
Ezeket a súlyponti területeket Szerződő Felek időszakonként felülvizsgálják és tudomány- és technológiapolitikájuk alakulásának megfelelően szükség szerint módosítják.
IX. Cikk
1. Szerződő Felek biztosítják a Megállapodás végrehajtása kapcsán létrejött bármely szellemi tulajdon megfelelő védelmét. Ennek során irányadónak kell tekintetni azokban a nemzetközi egyezményekben foglalt előírásokat, amelyekhez Szerződő Felek csatlakoztak.
2. Az együttműködési tevékenység során létrejött szellemi tulajdon védelmét az együttműködő szervezetek által kötött végrehajtási megállapodások szabályozzák, amelyeknek megfelelő és hatékony védelmet kell garantálniuk. A Megállapodás alapján végzett közös kutatásból és fejlesztésből eredő szellemi tulajdonnak az együttműködő szervezetek közös jogosultjai.
3. A Megállapodás alapján végzett együttműködési tevékenységből származó bármely olyan tudományos és technológiai információ, amely nem képezi szellemi tulajdonjog tárgyát, az együttműködő partnerek közös tulajdona. Az ilyen információ nem hozható Harmadik Fél tudomására az információt szolgáltató Fél előzetes írásos beleegyezése nélkül.
4. Szerződő Felek a szellemi tulajdon védelmét nemzeti szabályozásuknak megfelelően biztosítják. Kellő időben értesítik egymást nemzeti jogszabályaik minden olyan, a szellemi tulajdont érintő változásáról, amely a jelen Megállapodás keretében létrejövő szellemi tulajdont érinti, különös tekintettel a találmányokra, formatervezési mintákra, új növényfajtákra és a szerzői jog által védett alkotásokra.
X. Cikk
A jelen Megállapodás alapján végzett együttműködésnek összhangban kell lennie Szerződő Felek hatályos jogszabályaival, valamint azon nemzetközi szervezetek előírásaival, amelyeknek Szerződő Felek tagjai.
XI. Cikk
Szerződő Felek egyetértése esetén a jelen Megállapodás szerint megvalósuló projektekben és programokban, különös tekintettel a III–V. cikkekben foglaltakra, Harmadik Országok tudósai, szakértői és szakmai szervezetei is részt vehetnek. A részvétel költségeit a Harmadik Fél fedezi, kivéve, ha Szerződő Felek erről írásban másként állapodnak meg.
XII. Cikk
Jelen Megállapodás rendelkezéseit csak a Szerződő Felek egyetértése esetén lehet megváltoztatni vagy módosítani.
XIII. Cikk
Jelen Megállapodás keretében folytatott tevékenység nemzeti koordináló és végrehajtó szerve magyar részről az Oktatási Minisztérium, olasz részről pedig a Külügyminisztérium.
XIV. Cikk
1. Jelen Megállapodás végrehajtása céljából a XIII. cikkben megjelölt szervek Tudományos és Technológiai Együttműködési Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre a Szerződő Felek által delegált kormányzati képviselőkből és szakértőkből.
2. A Vegyes Bizottság
– meghatározza saját munkarendjét,
– tervezi és koordinálja a tudományos és technológiai együttműködést,
– hároméves Munkaprogramokat dolgoz ki,
– meghatározza az együttműködési programok és projektek végrehajtásának szabályait és módszereit,
– ellenőrzi és értékeli a programok kivitelezését és az eredmények hasznosulását,
– kedvező körülményeket teremt a Megállapodás végrehajtásához, és
– aktualizálja annak a VIII. cikkben szereplő prioritásait.
3. A Vegyes Bizottság áttekinti a magyar–olasz tárcaközi és intézményközi tudományos és technológiai együttműködések helyzetét, és szükség esetén intézkedéseket javasol azok működésének javítására.
4. A Vegyes Bizottság általában háromévente vagy bármelyik Fél kérésére tart ülést, felváltva a Magyar Köztársaságban, illetve az Olasz Köztársaságban.
5. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a Vegyes Bizottság ideiglenes munkacsoportokat létesíthet valamely meghatározott tudományos vagy technológiai terület vagy probléma tanulmányozására, illetve ajánlások kidolgozására.
XV. Cikk
Jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő nézeteltéréseket vagy vitákat Szerződő Felek egymással konzultáció útján, diplomáciai csatornákon keresztül rendezik.
XVI. Cikk
1. Jelen Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjában lép hatályba, amellyel a Szerződő Felek értesítik egymást megfelelő nemzeti eljárásuk teljesüléséről.
2. A Megállapodás határozatlan időtartamig marad érvényben, amennyiben egyik Fél sem értesíti írásban a másik felet legalább hat hónappal előre felmondási szándékáról. A Megállapodás megszűnése azonban nem érinti a hatályban léte alatt megkezdett projektek és programok teljes befejezését, hacsak a Szerződő Felek másképp nem rendelkeznek.
3. Jelen Megállapodás hatálybalépésétől hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, 1965. szeptember 21-én aláírt Műszaki és Tudományos Együttműködési Egyezmény.
Aminek hiteléül alulírottak, kormányaik teljes felhatalmazása birtokában, aláírták a Megállapodást.
Készült Rómában, 2003. május 21. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, olasz és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Az Olasz Köztársaság
Kormánya részéről”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a a Megállapodás XVI. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.3

(4)4 A Megállapodás végrehajtásáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.

1

E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. § a Megállapodás XVI. cikkében meghatározott időpontban (az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjában) lép hatályba. A 24/2006. (XI. 20.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2006. szeptember 15. napja.

2

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját e rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg. A 24/2006. (XI. 20.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2006. szeptember 15. napja.

4

A 4. § (4) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére