• Tartalom

2005. évi CLXXIII. törvény

2005. évi CLXXIII. törvény

a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről1

2010.01.01.

Az Országgyűlés
a nyugdíjak között kialakult aránytalanságok vállalható mérséklése céljából,
annak érdekében, hogy az érintett nyugdíjak arányaiban jobban kifejezésre jussanak az aktív korban teljesített szolgálati időben és az elért, a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetekben meglevő különbségek, enyhüljenek az e téren a nyugdíjas évek során létrejött ellentmondások,
azzal a szándékkal, hogy mérséklődjenek ezen nyugdíjak összegeiben a nyugdíjazás éve szerinti eltérések,
ugyanakkor figyelembe véve a nyugdíjak korrekciójának jelentős, csak több egymást követő évben vállalható, illetve megtervezhető forrásigényét

a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A 2006. január 1-jét megelőző időponttól kezdődően megállapított ötven százalékos mértékű özvegyi (baleseti özvegyi) és szülői (baleseti szülői) nyugdíjat – ideértve az ideiglenes özvegyi (ideiglenes baleseti özvegyi) nyugdíjat is –

a) 2006. január 1-jétől 10 százalékkal,

b) 2007. január 1-jétől az ellátás egytizenegyed részének megfelelő összeggel

fel kell emelni.

(2) A 2006. január 1-je és december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított ötvenöt százalékos mértékű özvegyi (baleseti özvegyi) és szülői (baleseti szülői) nyugdíjat – ideértve az ideiglenes özvegyi (ideiglenes baleseti özvegyi) nyugdíjat is – 2007. január 1-jétől az ellátás egytizenegyed részének megfelelő összeggel fel kell emelni.

2. § (1) 2007. január 1-jétől az 1988. január 1-jét megelőző időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátást a (2) és a (3) bekezdés szerint meghatározott százalékos mértékek együttes összegével fel kell emelni.

(2) Az emelés mértéke a férfiak esetében 3 százalék, a nők esetében 5 százalék.

(3) A legalább 30 – nők esetében legalább 28 – év elismert szolgálati idő alapján megállapított saját jogú nyugellátást – ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat – annyiszor 0,5 százalékkal kell emelni, ahány évvel több az elismert szolgálati idő a 29 – nők esetében a 27 – évnél. Az emelés így számított mértéke azonban a 10 százalékot nem haladhatja meg.

3. § (1) 2008. január 1-jétől az 1991. január 1-je és 1996. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátást a (2)–(3) bekezdés szerint meghatározott százalékos mértékek együttes összegével fel kell emelni.

(2) Az emelés mértéke 4 százalék.

(3) A legalább 30 év elismert szolgálati idő alapján megállapított nyugellátást – ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat – annyiszor 0,5 százalékkal kell emelni, ahány évvel több az elismert szolgálati idő a 29 évnél. Az emelés így számított mértéke azonban a 10 százalékot nem haladhatja meg.

4. §2 2010. január 1-jétől

a) az 1988. január 1-je és 1990. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátást 2 százalékkal,

b) az 1992. január 1-je és 1995. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátást 4 százalékkal,

c) az 1997. január 1-je és 1998. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátást 4 százalékkal

kell felemelni.

5. §3

6. § (1)4 Az emeléseket az évenkénti rendszeres nyugdíjemelést megelőzően, a január havi nyugellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

(2) Az e törvény szerint megállapított korrekciós célú emelés a külön jogszabályban meghatározott együttfolyósítási összeghatáron felül is jár.

7. § (1) Saját jogú nyugellátáson e törvény alkalmazásában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti öregségi nyugdíjat, továbbá a bányásznyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat, illetve a Tny. 6. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti rokkantsági nyugdíjat és baleseti rokkantsági nyugdíjat kell érteni.

(2) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit. A megtérítendő összegek átutalására és elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései irányadóak.

8. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a korrekciós célú emelés folyósításának részletes szabályait rendeletben határozza meg.

(3) 2006. január 1-jén a Tny. 50. §-ának (1) bekezdésében az „ötven százaléka” szövegrész helyébe az „ötvenöt százaléka” szövegrész, 50. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „ötven százaléka” szövegrész helyébe az „ötvenöt százaléka” szövegrész, 50. §-ának (3) bekezdésében az „ötvenszázalékos mértékben” szövegrész helyébe az „ötvenöt százalékos mértékben” szövegrész lép.

(4) 2007. január 1-jén a Tny. 50. §-ának (1) bekezdésében az „ötvenöt százaléka” szövegrész helyébe a „hatvan százaléka” szövegrész, 50. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „ötvenöt százaléka” szövegrész helyébe a „hatvan százaléka” szövegrész, 50. §-ának (3) bekezdésében az „ötvenöt százalékos mértékben” szövegrész helyébe a „hatvanszázalékos mértékben” szövegrész lép.

a) ötvenöt százalékos mértéket a 2006. január 1-je és december 31-e közötti,

b) hatvan százalékos mértéket a 2006. december 31-ét követő

időponttól kezdődően megállapításra kerülő özvegyi nyugdíjakra kell alkalmazni.

(6)5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 28.

2

A 4. § bevezető szövegrésze a 2009: XL. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. §-t a 2009: XL. törvény 10. § (1) bekezdésének da) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 2008: LXXXII. törvény 21. § (2) bekezdésével megállapított, a 2009: LVI. törvény 418. § (15) bekezdése, a 2009: XL. törvény 10. § (1) bekezdésének db) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (6) bekezdését a 2009: XL. törvény 10. § (1) bekezdésének dc) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére